Obsah dokumentu

Vydáno: 15. 12. 1992

 

Zákon č. 13/1993 Sb.

Celní zákon


Schválený 15. 12. 1992 Účinný od 1. 1. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.; Statistika.; SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Léčebná a preventivní péče. Lázně.; NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.; Právo na ochranu osobních údajů.; Povinnost zachovávat mlčenlivost.; Elektronický podpis.; Dvojstranné mezinárodní smlouvy.; Pokuty. Blokové pokuty.; Celní řízení.; Clo a jeho ukládání.; Zbraně a střelivo (obecně).; Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.; CELNÍ PRÁVO.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Osvobození od cla a celní prohlídky.; Předměty kulturní hodnoty.; Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;

13/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 15. prosince 1992 Celní zákon Změna: 35/1993 Sb. Změna: 113/1997 Sb. Změna: 63/2000 Sb. Změna: 256/2000 Sb. Změna: 265/2001 Sb. Změna: 1/2002 Sb.(část) Změna: 1/2002 Sb. Změna: 322/2003 Sb. Změna: 354/2003 Sb. (část) Změna: 354/2003 Sb. Změna: 187/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 79/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 187/2004 Sb. (část) Změna: 170/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 136/2008 Sb. Změna: 218/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 104/2011 Sb. Změna: 457/2011 Sb., 18/2012 Sb. Změna: 308/2013 Sb., 344/2013 Sb. Změna: 360/2014 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 nadpis vypuštěn Tento zákon upravuje a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) právní vztahy vznikající při výkonu veřejné správy v oblasti dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie, b) některé další právní vztahy v oblasti celnictví2). § 2 zrušen HLAVA DRUHÁ zrušena § 3 zrušen § 4 zrušen § 4a zrušen § 4b zrušen nadpis vypuštěn § 5 zrušen § 6 zrušen nadpis vypuštěn § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen nadpis vypuštěn § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen § 15 zrušen § 16 zrušen nadpis vypuštěn § 17 zrušen § 18 zrušen § 19 zrušen § 19a zrušen § 19b zrušen § 19c zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 22 zrušen HLAVA TŘETÍ zrušena nadpis vypuštěn nadpis vypuštěn § 23 zrušen § 24 zrušen § 25 zrušen § 26 zrušen § 27 zrušen § 28 zrušen § 29 zrušen § 29a zrušen nadpis vypuštěn § 30 zrušen § 31 zrušen § 32 zrušen § 33 zrušen § 33a zrušen § 33b zrušen § 33c zrušen § 33d zrušen § 33e zrušen § 33f zrušen § 34 zrušen § 35 zrušen § 36 zrušen § 36a zrušen § 36b zrušen § 37 zrušen nadpis vypuštěn § 37a zrušen § 37b zrušen § 37c zrušen § 37d zrušen § 37e zrušen § 37f zrušen nadpis vypuštěn § 38 zrušen § 39 zrušen § 40 zrušen nadpis vypuštěn § 41 zrušen § 42 zrušen § 43 zrušen nadpis vypuštěn § 44 zrušen HLAVA ČTVRTÁ zrušena § 45 zrušen HLAVA PÁTÁ CELNÍ DOHLED Díl první zrušen nadpis vypuštěn § 46 zrušen § 46a zrušen § 46b zrušen § 46c zrušen Díl druhý VÝKON CELNÍHO DOHLEDU A CELNÍ KONTROLY § 47 zrušen § 48 Vykonávání celního dohledu (1) Kdo má, nebo je pravděpodobné, že má zboží, které podléhá celnímu dohledu, může být podroben celní kontrole. (2) Při celním dohledu se zjišťuje druh, množství a jiné skutečnosti o zboží potřebné k posouzení, zda se dovoz, vývoz nebo tranzit zboží uskutečňuje nebo uskutečnil v souladu s celními předpisy. Výsledky získané touto činností musí být zabezpečeny před vyzrazením a zneužitím. (3) Při celním dohledu musí být šetřeny ústavní a jiné zákonné předpisy o ochraně osobní svobody a listovního tajemství. (4) V rámci celního dohledu může být prováděna osobní prohlídka v případech důvodného podezření, že osoba ukrývá u sebe zboží, které podléhá clu ,daním a poplatkům vybíraným při dovozu nebo jehož vývoz nebo dovoz je zakázán nebo omezen. Osobní prohlídka může být provedena teprve tehdy, jestliže výzva celníků, aby podezřelá osoba vydala ukrývané zboží, je bezvýsledná. Osobní prohlídka může být na žádost kontrolované osoby provedena pouze za přítomnosti nezúčastněné osoby. Způsob provádění osobní prohlídky a přítomnost nezúčastněné osoby upraví ministerstvo vyhláškou. (5) Vnitřní kontrolu poštovních zásilek, na jejichž obsah se vztahuje listovní tajemství, lze provést pouze tehdy, je-li důvodné podezření, že tyto zásilky obsahují nejen písemná sdělení, ale i zboží podléhající clu, daním a poplatkům vybíraným při dovozu nebo jehož vývoz nebo dovoz je zakázán nebo omezen. Skutečnost, že byla provedena vnitřní kontrola, je povinen celní úřad na obalu zásilky potvrdit úředně stanoveným způsobem. (6) O provedení osobní prohlídky a vnitřní kontroly poštovních zásilek, na jejichž obsah se vztahuje listovní tajemství, musí být sepsán úřední záznam. (7) Celní úřad může při výkonu celního dohledu rovněž pořizovat kopie příslušných dokladů, požadovat potřebná vysvětlení, jakož i pořizovat dokumentaci. V případě porušení celních předpisů nebo důvodného podezření, že byly celní předpisy porušeny, může tyto doklady na dobu nezbytně nutnou zadržet. Celní úřad vystaví na zadržené doklady písemné potvrzení. Pominou-li důvody zadržení dokladů, je celní úřad povinen neprodleně tyto doklady vrátit osobě, které byly zadrženy. Celní úřad je povinen zajistit ochranu zadržených dokladů proti jejich odcizení, ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití. (8) Celní úřad může při celním dohledu zajistit totožnost zboží nebo zajistit zboží podléhající celnímu dohledu celní závěrou. Celní závěrou se rozumí zajištění totožnosti zboží nebo zajištění zboží v dopravních prostředcích, kontejnerech, obalech nebo v místnostech plombou, pečetí, známkou nebo jiným zajišťovacím prostředkem tak, aby z nich nebylo možno zboží vyjmout nebo do nich zboží vložit, aniž dojde k narušení zajišťovacího prostředku. Porušit celní závěru lze jen se souhlasem celního úřadu18). § 49 Osvobození od celní kontroly (1) Celní kontrole nepodléhá a) zboží dovážené, vyvážené a přepravované v tranzitu, jako zavazadla představitelů jiných států a ostatních osob, které požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva, b) diplomatická pošta a konzulární zavazadlo a jiná pošta požívající ochrany podle mezinárodního práva, c) diplomatická pošta ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů České republiky. (2) Celní kontrole nepodléhají rovněž úřední dokumenty určené pro potřebu ozbrojených sil nebo civilní složky smluvních stran Severoatlantické smlouvy, jsou-li opatřeny úředním razítkem a je-li předloženo potvrzení osvědčující, že zásilka obsahuje pouze úřední dokumenty. (3) Celní kontrole dále nepodléhají zásilky s úředními a jinými dokumenty obsahující utajované informace podle zvláštního zákona19), pokud splňují všechny podmínky a náležitosti pro manipulaci a přepravu. § 50 Součinnost osob, u nichž celní úřad vykonává celní dohled (1) Osoba, u které je důvodné podezření, že má u sebe zboží podléhající celnímu dohledu, je povinna umožnit celnímu úřadu provádění celního dohledu v dopravních prostředcích, zavazadlech, provozních skladech a na jiných místech, v nichž se toto zboží nachází a předložit mu veškeré doklady vztahující se k tomuto zboží. (2) Osoby, u nichž se provádí celní dohled, jsou povinny strpět úkony nezbytné k provedení tohoto dohledu a jsou povinny poskytovat celnímu úřadu při jeho provádění nezbytnou součinnost; na žádost celního úřadu a ve lhůtě jím stanovené jsou povinny poskytnout celnímu úřadu jím stanovené veškeré doklady a údaje, bez ohledu na prostředek, na kterém jsou vedeny, informace a jakoukoliv pomoc, které jsou potřebné k provádění dohledu. Celní úřad bez souhlasu této osoby nesmí doklady předávat a údaje a informace sdělovat jiným osobám, s výjimkou případů, kdy tak může učinit podle zvláštních předpisů nebo podle mezinárodní smlouvy. (3) Osoba, u níž se provádí celní dohled, je rovněž povinna na výzvu celního úřadu předložit buď doklad osvědčující, že zboží bylo řádně dovezeno, nebo doklad o koupi, dodací list od výrobce nebo jakýkoliv důkazní prostředek, z něhož je zřejmé, že zboží pochází od osob oprávněných podnikat. Nepředloží-li tato osoba příslušné doklady, celní úřad na její náklady a nebezpečí kontrolované zboží přemístí na místo, které je pod jeho přímým dohledem, a stanoví lhůtu k dodatečnému předložení těchto dokladů. (4) Poskytnutí dokladů, údajů a informací může odepřít ten, kdo by tím porušil zákonem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má. (5) Vyžadují-li to provozní podmínky nebo potřeba účelného provedení celního dohledu a celní kontroly, jsou osoby, u nichž se provádí celní dohled nebo celní kontrola, povinny se na vlastní náklady a nebezpečí dostavit se silničním dopravním prostředkem přepravujícím zboží na nejbližší vhodné místo stanovené celním úřadem, kde lze celní dohled nebo celní kontrolu účelně provést. § 51 Součinnost třetích osob (1) Ten, kdo se přímo nebo nepřímo účastní dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, je povinen poskytnout celnímu úřadu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené veškeré doklady a údaje, bez ohledu naprostředek, na kterém jsou vedeny, informace a pomoc, které jsou potřebné k provádění celního dohledu. Poskytnutí dokladů, údajů a informací může odepřít ten, kdo by tím porušil zákonem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má. (2) Celní úřad musí zajistit ochranu dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití a nesmějí předávat tyto doklady a sdělovat údaje a informace jiným osobám bez souhlasu osoby, která je poskytla, s výjimkou případů, kdy tak může učinit podle zvláštních právních předpisů nebo podle mezinárodní smlouvy. § 51a zrušen § 51b zrušen § 52 Nestanoví-li zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva jinak, je ten, kdo má doklady a údaje týkající se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, povinen uschovat tyto doklady a údaje nejméně po dobu 10 let, a to bez ohledu na použitý nosič údajů, na němž jsou vedeny. Počátek běhu lhůty stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie20). § 53 Na výkon celního dohledu se nevztahuje zákon o kontrole. HLAVA ŠESTÁ zrušena Díl první zrušen § 54 zrušen § 55 zrušen Díl druhý zrušen § 56 zrušen § 57 zrušen § 58 zrušen HLAVA SEDMÁ zrušena Díl první zrušen Oddíl první zrušen § 59 zrušen § 60 zrušen § 61 zrušen § 62 zrušen § 63 zrušen Oddíl druhý zrušen § 64 zrušen Díl druhý zrušen § 65 zrušen § 66 zrušen § 67 zrušen § 68 zrušen § 69 zrušen § 70 zrušen § 71 zrušen § 72 zrušen § 73 zrušen § 74 zrušen § 75 zrušen § 76 zrušen § 77 zrušen § 78 zrušen § 79 zrušen HLAVA OSMÁ DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ Díl první zrušen § 80 zrušen Díl druhý zrušen § 81 zrušen § 82 zrušen Díl třetí Odpovědnost za škodu § 83 zrušen § 84 zrušen § 85 zrušen § 86 zrušen Díl čtvrtý zrušen § 87 zrušen § 88 zrušen § 89 zrušen § 90 zrušen Díl pátý zrušen § 91 zrušen § 92 zrušen Díl šestý Skladné § 93 zrušen § 94 zrušen § 95 (1) Za dočasné uskladnění zboží ve skladech celního úřadu platí osoba, která zboží celnímu úřadu předložila, skladné ve výši a) 5 % z hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 100 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 5 dnů včetně dne uskladnění, b) 10 % z hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 200 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění; přesáhne-li doba uskladnění 30 dnů, činí skladné 20 % z hodnoty uskladněného zboží, c) 100 Kč za každou skladovou položku, jde-li o listiny, doklady, dokumentaci a jiné písemnosti, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění; přesahuje-li doba uskladnění 30 dnů, činí skladné 200 Kč za každou skladovou položku. (2) Skladné vyměřuje a vybírá celní úřad. (3) Skladné je splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo vyměřeno. Díl sedmý zrušen § 96 zrušen Díl osmý zrušen § 97 zrušen HLAVA DEVÁTÁ CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ Díl první zrušen § 98 zrušen Díl druhý Řízení o přidělení celně schváleného určení § 99 zrušen § 100 zrušen § 101 zrušen § 102 (1) Řízení o přidělení celně schváleného určení se provádí na celním úřadu anebo v celním prostoru. Přímým zástupcem v řízení o přidělení celně schváleného určení může být pouze osoba, která vykonává tuto činnost jako předmět svého podnikání na území České republiky. (2) Z podnětu celního úřadu nebo na žádost osoby může být řízení o přidělení celně schváleného určení prováděno i mimo celní prostor. Náklady spojené s tímto řízením nese osoba, která o provedení řízení mimo celní prostor požádala. (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky, za kterých se řízení o přidělení celně schváleného určení provádí mimo celní prostor a výši nákladů za provedení tohoto řízení. (4) V úsecích stanovených ministerstvem po dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy může být řízení o přidělení celně schváleného určení prováděno též za jízdy vlaku nebo plavby lodi. (5) Celní úřad provede řízení o přidělení celně schváleného určení přednostně, a to i mimo pracovní dobu, u snadno zkazitelného zboží, živých zvířat, zboží určeného k odstranění následků havárií, přírodních katastrof a podobných událostí, nebo je-li nebezpečí z prodlení. Celní úřad provede řízení o přidělení celně schváleného určení přednostně též u zboží dováženého, vyváženého a zboží v režimu tranzitu, které je dováženo, vyváženo nebo prováženo pravidelnými jednotkami nebo formacemi ozbrojených sil smluvních stran Severoatlantické smlouvy. (6) Protokol o ústním jednání vyhotovuje celní úřad v průběhu řízení o přidělení celně schváleného určení pouze v těch případech, jestliže ústní jednání nařídil. § 103 zrušen § 104 Rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o ukončení režimu (1) Základními náležitostmi písemného rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o ukončení režimu (dále jen „rozhodnutí o propuštění“) jsou a) označení celního úřadu, který rozhodnutí vydal, b) evidenční číslo rozhodnutí, c) datum přijetí celního prohlášení, d) datum, kdy bylo rozhodnutí podepsáno, e) označení deklaranta, f) popis a název zboží, g) podpoložka celního sazebníku, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, h) vlastnoruční podpis úřední osoby s uvedením jména a funkce a otisk služebního razítka; tyto náležitosti lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem, je-li rozhodnutí vydáno úřední osobou elektronicky, nebo uznávanou elektronickou značkou, je-li rozhodnutí vydáno elektronicky pomocí systému automatizovaného zpracování dat. (2) Písemné rozhodnutí o propuštění, kterým je vyměřováno clo nebo daň, kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 obsahuje a) celní hodnotu zboží, b) celní sazbu zboží podle celního sazebníku, c) částku vyměřeného cla nebo daně, d) číslo účtu banky, včetně zahraniční banky, na nějž mají být vyměřené částky zaplaceny, a její označení, e) variabilní symbol, pod nímž bude platba připsána na účet celního úřadu. (3) Služebním razítkem se rozumí razítko přidělené úřední osobě k plnění jejích úkolů, které není opatřeno státním znakem. Služební razítko obsahuje zejména datum, označení celního úřadu, pořadové číslo a další rozlišovací znaky potřebné k identifikaci osoby, která v řízení rozhodla. (4) Rozhodnutí, kterým se zboží propouští do navrženého celního režimu, neobsahuje odůvodnění a poučení o opravném prostředku. (5) Bylo-li celní prohlášení podáno ústně nebo jiným úkonem, jímž držitel zboží vyjadřuje svou vůli, aby bylo zboží propuštěno do příslušného celního režimu, nemusí být rozhodnutí o propuštění vyhotoveno písemně. Toto rozhodnutí o propuštění se deklarantovi pouze sdělí ústně nebo jiným úkonem. (6) Je-li výrokem rozhodnutí o propuštění potvrzeno celní prohlášení podané písemně, stávají se obsah tohoto prohlášení a skutečnosti, podle nichž se zboží propustí, součástí rozhodnutí o propuštění. (7) Proti rozhodnutí o propuštění sdělenému ústně nebo jiným úkonem nelze uplatnit opravné prostředky. (8) Proti rozhodnutí může deklarant podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení; ustanovení odstavce 7 tím nejsou dotčena. (9) Nevylučuje-li to povaha věci, použijí se pro rozhodnutí vydávaná v rámci elektronické výměny strukturovaných datových zpráv ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně. Díl třetí Celní prohlášení Oddíl první Doplňující náležitosti celního prohlášení § 105 (1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem doplňující náležitosti celního prohlášení23) pro celní a daňové účely a pro uplatňování obchodně-politických opatření České republiky. (2) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam identifikačních kódů pro potřebu dalšího třídění zboží v České republice; tyto identifikační kódy se v celním prohlášení uvádějí za kódy integrovaného sazebníku Evropské unie. § 106 zrušen § 107 zrušen § 108 zrušen Oddíl druhý zrušen § 109 zrušen § 110 zrušen § 111 zrušen § 112 zrušen § 113 zrušen § 114 zrušen Díl čtvrtý zrušen § 115 zrušen § 116 zrušen § 117 zrušen § 118 zrušen § 118a zrušen § 119 zrušen § 120 zrušen § 121 zrušen § 122 zrušen Díl pátý zrušen § 123 zrušen Díl šestý zrušen § 124 zrušen § 125 zrušen § 126 zrušen Díl sedmý KONTROLA CELNÍHO PROHLÁŠENÍ PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ § 127 nadpis vypuštěn (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro provádění kontroly správnosti celního prohlášení po propuštění zboží24) (dále jen „kontrola po propuštění zboží“), která se provádí u osob vymezených v čl. 78 celního kodexu Společenství24), jakož i pro práva a povinnosti těchto osob a pro pravomoci celního orgánu provádějícího kontrolu, obdobně ustanovení daňového řádu o daňové kontrole. (2) Neumožní-li kontrolovaná osoba celnímu úřadu zahájit a provést kontrolu po propuštění zboží, může jí být uložena pořádková pokuta. Ustanovení daňového řádu o výzvě správce daně k zahájení daňové kontroly se při provádění kontroly po propuštění nepoužijí. (3) Zjistí-li celní úřad při kontrole po propuštění zboží dovoz nebo vývoz zboží, o kterém má důvodně za to, že uniklo celnímu dohledu, je kontrolovaná osoba, u které je kontrola po propuštění prováděna, povinna na výzvu celního úřadu předložit doklad, z něhož je zřejmé, že zboží má celní status zboží Společenství. Nepředloží-li kontrolovaná osoba příslušný doklad, celní úřad může na její náklady a nebezpečí přemístit kontrolované zboží na místo, které je pod jeho přímým dohledem, a kontrolované osobě stanovit lhůtu k dodatečnému předložení tohoto dokladu. HLAVA DESÁTÁ CELNÍ REŽIMY Díl první PŘEPRAVA ZBOŽÍ PROPUŠTĚNÉHO DO VOLNÉHO OBĚHU Z DŮVODU JEHO ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ § 128 (1) Bylo-li zboží propuštěno do volného oběhu na základě povolení se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu jeho povahy nebo zvláštního použití, lze přepravu tohoto zboží mezi dvěma držiteli povolení usazenými v České republice uskutečnit jen na základě splnění oznamovací povinnosti vůči celnímu úřadu, a to ze strany držitele povolení – převodce nebo postupitele. Pro plnění této oznamovací povinnosti se použije vzor kontrolního výtisku T5 a ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie25) o jeho náležitostech a způsobu použití obdobně. (2) Pro řízení o prodloužení platnosti nebo provedení změn povolení k propouštění zboží do volného oběhu se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu jeho povahy nebo zvláštního použití se použije § 135 odst. 1 a 2 obdobně. § 128a zrušen § 128b zrušen § 128c zrušen § 129 zrušen § 130 zrušen § 131 zrušen § 132 zrušen nadpis vypuštěn § 132a zrušen § 132b zrušen § 132c zrušen § 132d zrušen § 132e zrušen § 132f zrušen nadpis vypuštěn § 132g zrušen § 132h zrušen § 132i zrušen nadpis vypuštěn § 132j zrušen § 132k zrušen § 132l zrušen § 132m zrušen Díl druhý REŽIMY S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA A REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM Oddíl první Společná ustanovení pro více režimů § 133 zrušen § 134 zrušen § 135 (1) Osoba, které bylo uděleno povolení k propuštění zboží do režimu s hospodářským účinkem8e), k provozování celního skladu8f) nebo povolení zvláštního použití26), může požádat celní úřad, který povolení vydal, o prodloužení platnosti povolení nebo o provedení změn ve vydaném povolení. Žádost se podává písemně a musí obsahovat a) přesné označení povolení, kterého se žádost týká, b) návrh požadované změny povolení nebo nové lhůty platnosti povolení, c) skutečnosti odůvodňující navrhované změny. (2) Celní úřad žádosti podle odstavce 1 vyhoví pouze tehdy, je-li to odůvodněno řádným prováděním povoleného režimu. Vyhoví-li celní úřad žádosti, vydá rozhodnutí, a) jímž se prodlužuje lhůta platnosti povolení, byla-li tato lhůta časově omezena, nebo b) ve kterém uvede, jakým způsobem se původní povolení mění. Právní moc rozhodnutí, kterým bylo původní povolení uděleno, není jeho změně na překážku. § 135a zrušen § 135b zrušen § 136 zrušen § 137 zrušen § 138 zrušen § 138a zrušen Oddíl druhý zrušen § 139 zrušen § 139a zrušen § 139b zrušen § 139c zrušen § 139d zrušen § 139e zrušen § 139f zrušen § 139g zrušen § 139h zrušen § 140 zrušen § 141 zrušen § 141a zrušen § 141b zrušen § 141c zrušen § 141d zrušen § 141e zrušen § 141f zrušen § 142 zrušen § 142a zrušen § 142b zrušen § 142c zrušen § 143 zrušen § 144 zrušen nadpis vypuštěn § 144a zrušen § 144b zrušen § 144c zrušen § 144d zrušen § 144e zrušen § 144f zrušen § 144g zrušen § 144h zrušen nadpis vypuštěn § 144i zrušen § 144j zrušen § 144k zrušen nadpis vypuštěn § 144l zrušen § 144m zrušen § 144n zrušen § 144o zrušen § 144p zrušen nadpis vypuštěn § 144r zrušen § 144s zrušen § 144t zrušen § 144u zrušen § 144v zrušen § 144w zrušen nadpis vypuštěn § 144x zrušen § 144y zrušen § 144z zrušen § 144aa zrušen § 144bb zrušen § 144cc zrušen § 144dd zrušen § 144ee zrušen § 144ff zrušen nadpis vypuštěn § 144gg zrušen § 144hh zrušen § 144ii zrušen nadpis vypuštěn § 144jj zrušen § 144kk zrušen § 144ll zrušen § 144mm zrušen § 144nn zrušen § 144oo zrušen nadpis vypuštěn § 144pp zrušen § 144rr zrušen Oddíl třetí zrušen § 145 zrušen § 146 zrušen § 146a zrušen § 147 zrušen § 148 zrušen § 148a zrušen § 149 zrušen § 149a zrušen § 150 zrušen § 151 zrušen § 152 zrušen § 152a zrušen § 153 zrušen § 154 zrušen § 154a zrušen § 155 zrušen § 156 zrušen § 157 zrušen § 158 zrušen § 159 zrušen § 160 zrušen § 161 zrušen § 162 zrušen § 162a zrušen § 162b zrušen nadpis vypuštěn § 162c zrušen § 162d zrušen § 162e zrušen nadpis vypuštěn § 162f zrušen § 162g zrušen nadpis vypuštěn § 162h zrušen § 162i zrušen § 162j zrušen § 162k zrušen § 162l zrušen Oddíl čtvrtý zrušen § 163 zrušen § 164 zrušen § 165 zrušen § 166 zrušen § 167 zrušen § 168 zrušen § 169 zrušen § 169a zrušen § 170 zrušen § 171 zrušen § 172 zrušen § 172a zrušen § 173 zrušen § 174 zrušen § 175 zrušen § 176 zrušen § 177 zrušen § 178 zrušen § 178a zrušen Oddíl pátý zrušen § 179 zrušen § 180 zrušen § 181 zrušen § 182 zrušen § 183 zrušen § 184 zrušen § 184a zrušen § 185 zrušen § 186 zrušen § 186a zrušen § 186b zrušen § 186c zrušen § 186d zrušen § 186e zrušen § 186f zrušen § 186g zrušen § 186h zrušen Oddíl šestý zrušen § 187 zrušen § 188 zrušen § 189 zrušen § 190 zrušen § 191 zrušen § 192 zrušen § 192a zrušen § 193 zrušen § 194 zrušen § 195 zrušen § 196 zrušen § 196a zrušen § 196b zrušen § 196c zrušen § 196d zrušen § 196e zrušen Oddíl sedmý zrušen § 197 zrušen § 198 zrušen § 199 zrušen § 200 zrušen § 200a zrušen § 201 zrušen § 201a zrušen § 202 zrušen § 203 zrušen § 204 zrušen § 205 zrušen nadpis vypuštěn § 206 zrušen § 207 zrušen § 208 zrušen § 209 zrušen § 210 zrušen § 211 zrušen § 212 zrušen § 212a zrušen § 212b zrušen § 212c zrušen § 212d zrušen § 212e zrušen § 212f zrušen § 212g zrušen § 212h zrušen § 212i zrušen § 212j zrušen § 212k zrušen § 212l zrušen § 213 zrušen Díl třetí zrušen § 214 zrušen § 214a zrušen § 215 zrušen § 215a zrušen § 215b zrušen § 216 zrušen § 216a zrušen § 216b zrušen § 216c zrušen § 216d zrušen § 216e zrušen HLAVA JEDENÁCTÁ zrušena Díl první zrušen § 217 zrušen § 218 zrušen nadpis vypuštěn § 219 zrušen § 219a zrušen Díl druhý zrušen § 220 zrušen § 221 zrušen Díl třetí zrušen § 222 zrušen § 223 zrušen § 224 zrušen § 225 zrušen § 226 zrušen § 227 zrušen Díl čtvrtý zrušen § 228 zrušen § 229 zrušen § 230 zrušen § 231 zrušen § 232 zrušen HLAVA DVANÁCTÁ ZVLÁŠTNÍ ŘÍZENÍ Díl první Přenechání zboží ve prospěch státu § 233 (1) Celní úřad na písemnou žádost vlastníka zboží může povolit přenechání zboží ve prospěch státu. Celní úřad povolí přenechání zboží ve prospěch státu pouze tehdy, jestliže a) jsou zachovány zvláštní právní předpisy o ochraně životního prostředí, b) státu nevzniknou přenecháním zboží žádné náklady, kromě nákladů souvisejících s prodejem zboží, a c) se jedná o zboží, se kterým lze z hlediska zvláštních právních předpisů volně obchodovat a manipulovat. (2) Zboží se stává majetkem státu nabytím právní moci rozhodnutí, kterým bylo přenechání zboží ve prospěch státu povoleno. Díl druhý zrušen § 234 zrušen § 235 zrušen § 236 zrušen Díl třetí ZBOŽÍ POŽÍVAJÍCÍ OCHRANY PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ OSOBAMI SE SÍDLEM NEBO TRVALÝM POBYTEM MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ POŽÍVAJÍ VÝSAD A IMUNIT PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA § 237 zrušen Zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené osobami se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv § 237a (1) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta, konzulární zavazadlo a jiná pošta požívající ochrany podle mezinárodního práva. (2) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta a konzulární zavazadlo Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů České republiky. § 237b (1) Zboží dovážené pro osoby požívající výsad a imunit8h) podle mezinárodní smlouvy je osvobozeno od dovozního cla za podmínek uvedených v § 237c až 237f. (2) Osobou požívající výsad a imunit se rozumí a) diplomatická mise a konzulární úřad akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států, b) zvláštní mise, c) mezinárodní organizace, která požívá výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, d) státní příslušník cizího státu, který je členem diplomatické mise, zvláštní mise nebo konzulárního úřadu akreditovaných pro Českou republiku, který nemá v tuzemsku trvalý pobyt a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí jako šéf diplomatické mise, člen diplomatického personálu nebo administrativně technického personálu diplomatické mise nebo jako vedoucí konzulárního úřadu, konzulární úředník nebo konzulární zaměstnanec, e) úředník mezinárodní organizace, který nemá v tuzemsku trvalý pobyt, není občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v České republice, f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), pokud není občanem České republiky, nemá v České republice povolení k trvalému pobytu a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí. § 237c (1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 237b odst. 2 písm. a) až c) za podmínky, že bude použito výlučně pro úřední potřebu těchto osob. Zbožím pro úřední potřebu se rozumí rovněž zboží určené k výstavbě, přestavbě, údržbě a zařízení nemovitých věcí, ve kterých tyto osoby sídlí. (2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 237b odst. 2 písm. d) až f) za podmínky, že bude použito výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu těchto osob. Od dovozního cla je osvobozeno zboží jak dovezené přímo ze zahraničí, tak zboží propuštěné do režimu volného oběhu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu nebo z režimu uskladnění v celním skladu, anebo z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému. § 237d Zboží dovážené pro osoby požívající výsad a imunit je osvobozeno od dovozního cla pouze při zachování principu vzájemnosti. Celní úřad přizná osvobození od dovozního cla pouze v rozsahu, ve kterém je osvobození od dovozního cla ze stejných důvodů přiznáno osobám, které mají sídlo nebo trvalý pobyt v České republice v souvislosti s jejich působením v příslušném cizím státě. § 237e (1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že bude určeno pro osoby požívající výsad a imunit a bude jimi navrženo do volného oběhu na tiskopise celního prohlášení, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou. Celní prohlášení ověří diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise nebo mezinárodní organizace uvedené v § 237b odst. 2 písm. a) až c) otiskem svého razítka a podpisem vedoucího nebo jeho zástupce. (2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že ve lhůtě 12 měsíců, a jde-li o motorová vozidla, plavidla a letadla, ve lhůtě 24 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na jeho propuštění do volného oběhu nebude půjčeno nebo vypůjčeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno za úplatu nebo bezúplatně. § 237f (1) Od dovozního cla je rovněž osvobozeno zboží, které dovážejí a) členové cizích delegací a členové jejich rodin, přijíždějící na diplomatické konference konané v České republice, b) členové zvláštních diplomatických misí a členové jejich rodin, přijíždějící do České republiky s diplomatickým posláním, za podmínky, že zboží bude použito pro vlastní potřebu a spotřebu těchto osob. (2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že ústní celní prohlášení bude doloženo dokladem prokazujícím, že se jedná o osobu požívající výsady a imunity podle odstavce 1. Zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky § 237g Pro účely tohoto zákona se rozumí a) ozbrojenou silou příslušníci pozemních, námořních nebo vzdušných ozbrojených sil cizích států vyslaných na území České republiky jako přijímacího státu na základě mezinárodní smlouvy,9) b) civilní složkou civilní osoby doprovázející ozbrojené síly, které jsou zaměstnány u ozbrojených sil a které nejsou občany bez státní příslušnosti nebo občany státu, který není smluvní stranou mezinárodní smlouvy,9) ani nejsou občany České republiky, c) závislou osobou manžel nebo manželka příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo dítě tohoto příslušníka závislé na jeho podpoře. § 237h (1) Od dovozního cla je osvobozeno a) technika a přiměřené množství potravin, zásob a jiného zboží dováženého ozbrojenými silami pro výhradní potřebu 1. ozbrojených sil, 2. civilní složky, 3. závislých osob, b) palivo, olej a maziva pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil nebo civilní složky. (2) Od dovozního cla je osvobozeno jak zboží dovezené přímo ze zahraničí a propuštěné do volného oběhu, tak zboží propuštěné do volného oběhu po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nebo z režimu uskladňování v celním skladu anebo z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému. HLAVA TŘINÁCTÁ CELNÍ DLUH Díl první zrušen § 238 zrušen § 239 zrušen § 240 zrušen § 241 zrušen § 241a zrušen § 242 zrušen § 243 zrušen § 244 zrušen § 245 zrušen § 245a zrušen § 245b zrušen § 246 zrušen § 247 zrušen § 248 zrušen § 249 zrušen § 249a zrušen § 250 zrušen § 251 zrušen § 252 zrušen § 253 zrušen Díl druhý Zajištění celního dluhu s výjimkou tranzitních operací § 254 Úhrada cla, daně a poplatků vybíraných při dovozu a spravovaných celními orgány se za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy zajišťuje poskytnutím jistoty. § 255 zrušen § 256 (1) Jistotu lze poskytnout a) převedením nebo vložením příslušné částky na účet celního úřadu k zajištění celního nebo daňového dluhu, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné operace prováděné jedním dlužníkem (dále jen „celní jistota“), b) ručením k zajištění celního nebo daňového dluhu, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné nebo několika operací prováděných jedním dlužníkem (dále jen „souborná jistota“), c) ručením k zajištění celního nebo daňového dluhu, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné operace prováděné jedním dlužníkem (dále jen „jednotlivá jistota“), a to s použitím záruční listiny nebo záručního dokladu, d) zřízením zástavního práva podle daňového řádu. (2) Je-li poskytnuta celní jistota, převede osoba, která je povinna poskytnout jistotu, příslušnou částku na účet celního úřadu, a to podle platebních podmínek sdělených celním úřadem na základě žádosti osoby, která je povinna jistotu poskytnout. Obdobně se postupuje při skládání celní jistoty, kterou na základě povolení celního úřadu poskytuje jiná osoba než ta, která je povinna ji poskytnout27). (3) Uvolněnou celní jistotu celní úřad neprodleně vrátí složiteli nebo ji podle dispozic složitele použije k zajištění jiného celního nebo daňového dluhu. (4) Není-li celní nebo daňový dluh splněn, použije se celní jistota na úhradu cla a jeho příslušenství, daní a poplatků vybíraných při dovozu a jejich příslušenství, dopravného, skladného, pokuty uložené podle tohoto zákona a nákladů řízení. Případný přeplatek celní jistoty se vrátí osobě, která celní jistotu poskytla, do 30 dnů ode dne zjištění jeho výše. Dnem úhrady cla, daní a poplatků podle věty první je den splatnosti. § 257 zrušen § 258 (1) Zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou může celní úřad povolit na žádost dlužníka nebo osoby, která by se mohla stát dlužníkem (dále jen „uživatel“). (2) Žádost o povolení se podává písemně a musí obsahovat veškeré údaje, které umožní celním orgánům posoudit, zda podmínky, za kterých může být povolení uděleno, jsou splněny. (3) Žadatel je odpovědný za správnost poskytnutých údajů a pravost dokladů, kterými je podání doloženo. (4) Uživatel povolení je povinen informovat celní úřad, který povolení udělil, o všech okolnostech, které vyšly najevo po udělení povolení a mohou mít vliv na platnost nebo obsah uděleného povolení. (5) Celní úřad, který povolení udělil, zruší jeho platnost nebo je změní, jestliže osoba, jíž bylo povolení vydáno, neplní podmínky stanovené v povolení nebo stanovené celními předpisy. § 259 Soubornou jistotu lze použít k zajištění celního a daňového dluhu nebo celních a daňových dluhů, které vznikly nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací, až do výše zaručené částky. Uživatel souborné jistoty odpovídá za to, že celní a daňový dluh nebo součet celních a daňových dluhů, které vznikly nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací, nepřekročí zaručenou částku. Dojde-li k překročení zaručené částky, je uživatel souborné jistoty povinen o této skutečnosti neprodleně informovat celní úřad, který soubornou jistotu povolil. § 259a zrušen § 260 (1) Ručitelem může být pouze jiná osoba než dlužník, které to povolil příslušný celní úřad na žádost a) uživatele souborné jistoty podle § 258, má-li být poskytnuta souborná jistota, b) budoucího ručitele, má-li být poskytnuta jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu, nebo c) dlužníka nebo osoby, která by se dlužníkem mohla stát, má-li být poskytnuta jednotlivá jistota s použitím záruční listiny. (2) Povolení podle odstavce 1 může být uděleno pouze osobě, a) která řádně a včas plní povinnosti vyplývající z celních předpisů, b) jejíž finanční situace je taková, že může splnit každý celní a daňový dluh, který zaručila, c) která se nedopustila závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů. (3) Příslušný celní úřad odejme udělené povolení, jestliže zjistí, že ručitel přestal splňovat podmínky uvedené v odstavci 2. (4) Ručitel může kdykoliv a bez udání důvodů zrušit ručitelský vztah. Zrušení nabude účinnosti šestnáctého dne ode dne písemného oznámení této skutečnosti ručitelem celnímu úřadu, který povolení udělil, a současně tímto dnem udělené povolení pozbývá platnosti. (5) Příslušný celní úřad odejme povolení, jestliže uživatel souborné jistoty o odnětí povolení požádá. Příslušný celní úřad odejme povolení rovněž tehdy, jestliže uživatel souborné jistoty neplní řádně a včas povinnosti vyplývající z právních předpisů, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny. (6) Udělené povolení pozbývá platnosti a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, b) rozhodnutím příslušného celního úřadu o odnětí povolení. (7) Ode dne pozbytí platnosti povolení nelze pro účely zajištění celního a daňového dluhu přijmout záruční listinu, záruční doklad ani osvědčení o poskytnutí souborné jistoty, které byly vydány v době platnosti povolení. (8) Za osobu rozdílnou od dlužníka se pro účely odstavce 1 nepovažuje osoba, která je a) statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu dlužníka, b) zaměstnavatelem nebo zaměstnancem dlužníka, c) členem rodiny dlužníka. d) členem skupiny spojených osob, zaregistrované jako plátce daně z přidané hodnoty, e) ekonomicky propojenou osobou, pokud takové propojení může mít vliv na splnění celního a daňového dluhu. § 260a (1) O povolení ručitele a užívání souborné jistoty rozhoduje Celní úřad pro Jihočeský kraj. Rozhodnutí o povolení ručitele a užívání souborné jistoty může být Celním úřadem pro Jihočeský kraj na základě odůvodněné žádosti změněno bez ohledu na právní moc rozhodnutí nebo prodloužena jeho platnost, byla-li platnost rozhodnutí časově omezena. (2) O povolení ručitele pro poskytnutí jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu rozhoduje Celní úřad pro hlavní město Prahu. Rozhodnutí o povolení ručitele může být Celním úřadem pro hlavní město Prahu na základě odůvodněné žádosti změněno bez ohledu na právní moc rozhodnutí nebo prodloužena jeho platnost, byla-li platnost rozhodnutí časově omezena. (3) Žádost o povolení ručitele pro poskytnutí jednotlivé jistoty s použitím záruční listiny se podává celnímu úřadu, u něhož bude jistota použita. (4) Příslušný celní úřad je oprávněn požadovat, aby k žádostem podle odstavců 1 až 3 byly předloženy doklady prokazující schopnost ručitele splnit celní a daňový dluh do výše navrhované zaručené částky. Příslušný celní úřad může tyto doklady na ručiteli požadovat i v době trvání ručitelského vztahu. K žádostem podle odstavců 1 až 3 je nutno předložit a) potvrzení ne starší 60 dnů o tom, že ručitel a v případě souborné jistoty i uživatel nemá v České republice daňové nedoplatky a splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále; splatným nedoplatkem se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu jeho splácení ve splátkách, b) doklady svědčící o schopnosti ručitele splnit celní a daňový dluh do výše navrhované zaručené částky, a to účetní záznamy, kterými se rozumí zejména účetní závěrka nebo přiznání k dani příjmů za poslední 2 účetní období. (5) Vyzve-li příslušný celní úřad žadatele k předložení dokladů podle odstavce 4, stanoví k předložení těchto dokladů lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení výzvy žadateli. Nebudou-li požadované doklady předloženy ve stanovené lhůtě, je žádost neplatná a pohlíží se na ni, jako kdyby nebyla podána. § 260b Příslušný celní úřad je povinen o žádosti podle § 260a odst. 1 nebo 2 rozhodnout do 60 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit Generální ředitelství cel. Nemůže-li příslušný celní úřad rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, je povinen o tom žadatele s uvedením důvodů prodlení s vyřízením žádosti a konečné lhůty pro vydání rozhodnutí uvědomit. § 260c Rozhodnutí, kterým se žádosti podle § 260a odst. 1 až 3 vyhovuje, nemusí být odůvodněno a nemusí obsahovat poučení o opravném prostředku. § 260d Byla-li žádost podle § 260a odst. 1 nebo 2 zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 12 měsících ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí. § 260e (1) Příslušný celní úřad, který povolení podle § 260a odst. 1 udělil, vydá uživateli osvědčení o zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou, kterým uživatel prokazuje celnímu úřadu udělení povolení. (2) Osvědčení se předkládá celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží nebo v souvislosti se započetím jiné operace, na základě které má být celní a daňový dluh zajištěn. Celní úřad, kterému bylo osvědčení předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrátí uživateli. (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, lze-li údaje uvedené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní dluh soubornou jistotou zjistit z informačního systému celní správy. § 260f (1) Při vystavení osvědčení nebo kdykoliv později během jeho platnosti určí uživatel osobu, která je oprávněna jednat jeho jménem. Předložením osvědčení prokazují oprávněné osoby, že jsou oprávněny za uživatele jednat v rozsahu uvedených úkonů a zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jistotou. Ministerstvo vyhláškou stanoví, při kterých operacích může být celní a daňový dluh zajištěn soubornou jistotou. (2) Doba platnosti osvědčení nesmí být delší než 2 roky. Platnost osvědčení lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky. (3) Jestliže udělené povolení zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jistotou pozbylo platnosti, je uživatel povinen neprodleně vrátit celnímu orgánu, který povolení vydal, všechna osvědčení, jejichž doba platnosti dosud neuplynula. § 260g zrušen Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu § 260h (1) Záruční doklad nebo několik záručních dokladů, v nichž je uvedena částka v českých korunách stanovená ručitelem, je dlužník povinen předložit celnímu úřadu tak, aby součet uvedených částek nebyl nižší než požadovaná výše zajištění celního a daňového dluhu. Celní úřad si předložený záruční doklad po ověření jeho platnosti a správnosti ponechá. (2) Na záručním dokladu uvádí ručitel lhůtu jeho platnosti, a to vyznačením posledního dne této lhůty. Lhůta nesmí být delší než jeden rok od data vydání. (3) Pro přepočet zahraniční měny na české koruny se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný první pracovní den měsíce října roku, který předchází roku, v němž bylo přijato celní prohlášení, se kterým je předkládán záruční doklad. § 260i zrušen § 260j (1) Povolení podle § 260 odst. 1 písm. b) opravňuje ručitele vydat podle vlastního výběru záruční doklady osobám, od nichž se zajištění celního a daňového dluhu požaduje. (2) Ručitel za každý vydaný záruční doklad odpovídá až do částky v něm uvedené. (3) Ručitel je povinen poskytnout celnímu úřadu za podmínek stanovených v povolení veškeré informace o záručních dokladech jednotlivé jistoty, které vystavil. (4) Ručitel odpovídá za to, že souhrn částek uvedených v jednotlivých záručních dokladech, které vystavil, nepřekročí nejvyšší částku zajištění uvedenou v povolení vydaném podle § 260a odst. 2. § 260k Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny (1) Záruční listina pro poskytnutí jednotlivé jistoty se předkládá celnímu úřadu, který zajištění celního a daňového dluhu požaduje. (2) Celní úřad si předloženou záruční listinu po ověření její platnosti a správnosti ponechává. § 260l Plnění celního dluhu ručitelem (1) Celní úřad rozhodnutím uloží ručiteli povinnost uhradit clo a daň, za které se zaručil a které nebyly společnými a nerozdílnými dlužníky uhrazeny ani poté, co byli o jejich úhradu bezvýsledně upomenuti. (2) Povinnost uhradit clo a daň uloží celní úřad ihned ručiteli, a) stanoví-li tak mezinárodní smlouva, b) bylo-li by zaslání upomínky k úhradě dlužného cla a daní společným a nerozdílným dlužníkům vzhledem k jejich finanční a majetkové situaci bezvýsledné, nebo c) jakmile zjistí, že probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek některého ze společných a nerozdílných dlužníků a v němž nemá právo na uspokojení ze zajištění. § 260m Záruční listiny, záruční doklady a osvědčení Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor záruční listiny pro poskytnutí souborné jistoty, vzor osvědčení, jeho náležitosti a pokyny k jeho vyplnění, vzor záruční listiny pro poskytnutí jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu, vzor záručního dokladu a jeho náležitosti a vzor záruční listiny pro poskytnutí jednotlivé jistoty s použitím záruční listiny. § 261 zrušen § 262 zrušen § 263 zrušen § 263a zrušen Díl třetí Zaplacení cla a daní a ulehčení platby nadpis vypuštěn nadpis vypuštěn § 264 Doměření cla a daně (1) Clo nebo daň lze doměřit na základě žádosti daňového subjektu o dodatečné doměření cla nebo daně nebo z moci úřední. (2) Doměřovací řízení provádí celní úřad, a) který rozhodl o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení, b) který provádí kontrolu po propuštění zboží, jsou-li clo nebo daň doměřovány na základě výsledku této kontroly, nebo c) v jehož územním obvodu má místo pobytu nebo sídlo daňový subjekt, kterému byly clo nebo daň původně vyměřeny, je-li doměřovací řízení zahájeno na základě zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům28). (3) V doměřovacím řízení podle odstavce 2 písm. b) celní úřad ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie29) zaúčtuje částku cla a vydá dodatečný platební výměr. Počátkem běhu této lhůty je den následující po ukončení kontroly po propuštění zboží. § 265 Vznikl-li celní dluh, jehož výše může být sdělena dlužníkovi i po uplynutí lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie30), v důsledku činu, který v době, kdy byl spáchán, mohl být důvodem pro zahájení trestního řízení, lze tento celní dluh vyměřit dlužníkovi do 10 let ode dne vzniku celního dluhu. § 266 zrušen § 267 zrušen § 268 zrušen § 269 zrušen nadpis vypuštěn § 270 Způsob úhrady (1) Na žádost osoby, která má povinnost uhradit clo nebo daň a která složila celní jistotu, lze clo nebo daň uhradit převodem ze složené celní jistoty; za den platby se v tomto případě považuje den, v němž celní úřad obdržel žádost s označením cla nebo daně, které mají být převodem ze složené celní jistoty uhrazeny. (2) Dlužník, který uhrazuje clo nebo daň, je povinen uvést, na kterou daň nebo clo je platba určena, a to uvedením variabilního symbolu z rozhodnutí o propuštění zboží; celní úřad platbu na takto určenou daň nebo clo přijme. (3) Pořadí úhrady cla a daně je následující, pokud není dále stanoveno jinak: a) clo, b) spotřební daň, c) daň z přidané hodnoty, d) příslušenství, pokud není vyměřeno samostatným výměrem. (4) Jestliže je povolen odklad platby cla a daně, je pořadí úhrady následující: a) nedoplatky na clu podle data splatnosti, b) nedoplatky na dani podle data splatnosti, c) příslušenství podle data splatnosti. (5) Pořadí úhrady cla a daně v případě exekuce je následující: a) clo, b) exekuční náklady, c) spotřební daň, d) daň z přidané hodnoty, e) příslušenství, pokud není vyměřeno samostatným výměrem. (6) Clo určené k vrácení na základě rozhodnutí celního úřadu lze jako přeplatek použít pouze k úhradě jiného cla. (7) Nemůže-li být clo a jeho příslušenství, daň a poplatky vybírané při dovozu a jejich příslušenství, náklady řízení, skladné, dopravné nebo pokuta uložená celním úřadem uhrazeny v české měně, může celní úřad přijmout na jejich úhradu i zahraniční měnu. Poplatky za směnu se započítávají do celkové výše platby. K přepočtu zahraniční měny na české koruny se použije kursu devizového trhu České národní banky platného v okamžiku, kdy je úhrada prováděna. § 271 zrušen § 272 zrušen § 273 zrušen § 274 zrušen § 275 zrušen § 276 zrušen § 277 zrušen § 278 zrušen § 279 zrušen § 280 zrušen § 281 zrušen Díl čtvrtý Promlčení práva vymáhat nedoplatek cla a daně § 282 zrušen § 283 zrušen § 284 zrušen Díl pátý Vrácení cla § 285 Vznikne-li povinnost platit úrok podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31), postupuje se při přiznání tohoto úroku podle ustanovení daňového řádu o úroku z neoprávněného jednání správce daně. § 286 zrušen § 287 zrušen § 288 zrušen § 289 zrušen § 289a zrušen § 289b zrušen § 290 zrušen § 291 zrušen § 292 zrušen HLAVA ČTRNÁCTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY Díl první PŘESTUPKY § 293 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví, b) předloží celnímu orgánu nepravý, pozměněný nebo padělaný doklad, c) poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví pro propuštění zboží do režimu nebo pro nakládání se zbožím, 1. propuštěným do režimu s podmíněným osvobozením od cla,2. propuštěným do režimu vývozu,3. propuštěným do režimu volného oběhu se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu jeho zvláštního použití,4. zajištěným k projednání správního deliktu,5. dočasně uskladněným,6. umístěným ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu,7. pro které bylo zřízeno zástavní právo,8. propuštěným do režimu tranzitu, nebo9. vstupujícím na celní území Společenství, vystupujícím z celního území Společenství nebo předkládaným k celnímu řízení, d) poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví pro propuštění zboží do navrhovaného režimu za použití zjednodušených postupů, e) poskytne celnímu orgánu nesprávný údaj nebo doklad důležitý pro jeho rozhodnutí nebo pro jiné použití celních předpisů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví, f) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sám osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření, g) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví, h) jako osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovědná za poskytování informací o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, poruší některou z povinností stanovených v § 319 odst. 4 a 5, i) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt, nebo j) v rozporu s § 48 odst. 8 poruší celní závěru. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) lze uložit pokutu do 100 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. i) a j) pokutu do 50 000 Kč. (3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit propadnutí zboží, a to samostatně nebo společně s pokutou. (4) V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 uložit pokutu do 5 000 Kč. Díl druhý SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB § 294 nadpis vypuštěn (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví, b) předloží celnímu orgánu nepravý, pozměněný nebo padělaný doklad, c) poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví pro propuštění zboží do režimu nebo pro nakládání se zbožím, 1. propuštěným do režimu s podmíněným osvobozením od cla,2. propuštěným do režimu vývozu,3. propuštěným do režimu volného oběhu se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu jeho zvláštního použití,4. zajištěným k projednání správního deliktu,5. dočasně uskladněným,6. umístěným ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu,7. pro které bylo zřízeno zástavní právo,8. propuštěným do režimu tranzitu,9. vstupujícím na celní území Společenství, vystupujícím z celního území Společenství nebo předkládaným k celnímu řízení, d) poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví pro propuštění zboží do navrhovaného režimu za použití zjednodušených postupů, e) poskytne celnímu orgánu nesprávný údaj nebo doklad důležitý pro jeho rozhodnutí nebo pro jiné použití celních předpisů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví, f) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sám osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření, g) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví, h) jako osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovědná za poskytování informací o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, poruší některou z povinností stanovených v § 319 odst. 4 a 5, i) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt, nebo j) v rozporu s § 48 odst. 8 poruší celní závěru. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do a) 4 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g), b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), c) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) a j). (3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit propadnutí zboží, a to samostatně nebo společně s pokutou. DÍL TŘETÍ PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ ZBOŽÍ § 295 Propadnutí zboží (1) Propadnutí zboží lze uložit, jestliže zboží náleží osobě, která se dopustila správního deliktu, a zboží a) bylo ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, anebo b) bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží správním deliktem získané. (2) Propadnutí zboží nelze uložit, je-li hodnota zboží v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. § 296 Zabrání zboží Nebylo-li za správní delikt uloženo propadnutí zboží podle § 295 odst. 1, lze rozhodnout, že se takové zboží zabírá, jestliže to vyžaduje bezpečnost osoby nebo majetku anebo jiný obecný zájem a jestliže a) celní orgán do 60 dnů ode dne, kdy správní delikt vyšel najevo, nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o správním deliktu proti určité osobě, b) zboží náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo c) zboží nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela. § 296a zrušen § 297 nadpis vypuštěn Vlastníkem propadlého nebo zabraného zboží se stává stát. DÍL ČTVRTÝ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM § 298 nadpis vypuštěn (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže celní úřad o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do šesti let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby anebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu sídlo. Nenachází-li se sídlo osoby na území České republiky, projedná správní delikt celní úřad, v jehož územním obvodu byl správní delikt spáchán; nelze-li místo spáchání správního deliktu spolehlivě zjistit, projedná jej celní úřad, v jehož územním obvodu bylo spáchání správního deliktu zjištěno. (6) Pokuta uložená za správní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. § 299 zrušen § 300 zrušen § 301 zrušen § 302 zrušen § 303 zrušen § 304 zrušen HLAVA PATNÁCTÁ CELNÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO nadpis vypuštěn § 305 (1) Celní zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že celní dluh, který jí odpovídá, nebude řádně a včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení ze zástavy. (2) Zástavou je dovážené zboží, které není zbožím pocházejícím z Evropských společenství. Celní zástavní právo vzniká v okamžiku vstupu zástavy na území Evropských společenství. (3) Celní orgány mohou zástavu do doby, než bude celní dluh splněn nebo zajištěn v plné výši, zajistit, a to bez ohledu na práva třetích osob. Za zajištění zástavy se považuje rovněž rozhodnutí celních orgánů, kterým uloží osobě, která zástavu drží, že ji nesmí používat, prodávat nebo s ní jiným způsobem nakládat. (4) Celní zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky; promlčením zajištěné pohledávky však celní zástavní právo nezaniká. Celní zástavní právo zaniká i zánikem zástavy nebo zajištěním celního dluhu v plné výši. (5) Pro realizaci celní zástavy se použije ustanovení § 313 odst. 1 obdobně. nadpis vypuštěn § 306 zrušen § 307 zrušen nadpis vypuštěn § 308 zrušen HLAVA ŠESTNÁCTÁ ZAJIŠTĚNÍ A PRODEJ ZBOŽÍ Díl první Zajištění zboží § 309 „(1) Celní úřad může k projednání správního deliktu podle tohoto zákona zajistit zboží a dopravní prostředek, o kterých lze důvodně předpokládat, že byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, anebo byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za zboží správním deliktem získané. (2) Celní úřad může zajistit zboží podle odstavce 1 bez ohledu na práva třetích osob. § 310 (1) Celní úřad vydá o zajištění zboží rozhodnutí a doručí je osobě, které bylo zboží zajištěno. (2) V rozhodnutí o zajištění zboží se uvedou důvody, pro které se zboží zajišťuje, a poučení o právech a povinnostech osoby, jíž se rozhodnutí týká. V rozhodnutí se uvede též upozornění, že zboží bude prodáno, nebude-li pokuta zaplacena. (3) Zboží, které lze podle § 309 zajistit, může celní úřad ponechat osobě a uložit jí, že zboží nesmí používat, prodávat nebo s ním jiným způsobem nakládat. § 311 (1) Osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění zboží, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat. (2) Není-li zajištěné zboží na výzvu celnímu úřadu vydáno, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. (3) O vydání nebo o odnětí zajištěného zboží se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede též popis zboží. Osobě, která zboží vydala, nebo které bylo zboží odňato, vystaví celní úřad potvrzení o vydání nebo odnětí zboží. § 312 (1) Není-li zajištěné zboží k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu jeho propadnutí nebo zabrání v řízení o správním deliktu anebo prodej podle § 313, vrátí se osobě, které bylo zajištěno. (2) Uplatní-li právo na zajištěné zboží, které není k dalšímu řízení již třeba, a nepřichází-li v úvahu jeho propadnutí nebo zabrání v řízení o správním deliktu anebo prodej podle § 313, jiná osoba než ta, které bylo zboží zajištěno, a celní orgán má pochybnosti o tom, zda tato osoba je vlastníkem zboží, nebo má-li celní orgán pochybnosti o tom, zda osoba, které bylo zboží zajištěno, je jeho vlastníkem, nevydá celní orgán zboží a odkáže tyto osoby, aby svůj nárok uplatnily v řízení soudním. Díl druhý Prodej zboží § 313 (1) Celní úřad může prodat zboží zajištěné podle § 309 odst. 1, u něhož nebylo vysloveno propadnutí zboží, nebo které nebylo zabráno, na úhradu pokuty, uložené za správní delikt, jestliže pokuta není uhrazena do 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. (2) Celní úřad může zboží podléhající rychlé zkáze nebo živá zvířata zajištěná podle § 309 odst. 1 ihned prodat. § 314 (1) Celní úřad prodá zboží zpravidla v dražbě. Přitom postupuje podle zvláštních předpisů.10) (2) Umožňují-li přímo použitelné předpisy Evropské unie10a) celnímu úřadu prodat zboží, postupuje celní úřad při jeho prodeji podle odstavce 1. (3) Zboží, které nemohlo být prodáno v dražbě, prodá celní úřad osobám, způsobilým podle právních předpisů k nakládání s prodávaným druhem zboží. (4) Se zbožím, které nelze prodávat nebo používat ze zdravotních, zvěrolékařských, rostlinolékařských, bezpečnostních nebo jiných důvodů, naloží celní úřad způsobem stanoveným zvláštními předpisy. § 315 (1) Z výtěžku prodeje zboží se přednostně uhradí clo a jeho příslušenství, daně a poplatky vybírané při dovozu a jejich příslušenství, náklady řízení, skladné, dopravné a pokuty uložené podle celních předpisů. Zbytek výtěžku vyplatí celní úřad na žádost oprávněnému. Nepřihlásí-li se oprávněný do tří let po prodeji zboží, připadne zbytek výtěžku prodeje státu. (2) Uplatní-li třetí osoba do tří let po prodeji zboží u celního úřadu nárok na zbytek výtěžku prodeje zboží, odkáže celní úřad tuto osobu, aby svůj nárok uplatnila v řízení ve věcech občanskoprávních. (3) O prodeji zboží se uvědomí osoba, které bylo zboží zajištěno. § 316 (1) Celní úřad je oprávněn prodat, popřípadě jinak nakládat se zbožím, a) u něhož bylo vysloveno propadnutí, nebo které bylo zabráno, b) u něhož bylo vysloveno propadnutí věci, nebo které bylo zabráno v trestním řízení konaném o trestných činech spáchaných při dovozu, vývozu a tranzitu zboží, c) které jeho vlastník přenechal ve prospěch státu. (2) Při prodeji zboží uvedeného v odstavci 1 se použijí ustanovení § 313 až 315 obdobně. HLAVA SEDMNÁCTÁ STATISTICKÉ ÚDAJE § 317 zrušen § 318 zrušen § 319 Sběr, zpracování a kontrola statistických údajů (1) Celní orgány zabezpečují sběr a zpracování údajů o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení, anebo o vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani. (2) Formu, obsah a náležitosti dokladu pro statistické účely, jakož i rozsah údajů pro vedení statistiky, stanoví na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie32) Český statistický úřad v dohodě s ministerstvem vyhláškou. (3) Celní orgány zabezpečují sběr, zpracování, prvotní a následnou kontrolu údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie, jejichž rozsah a způsob vykazování stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie33) a poskytují je pro statistické účely. (4) Osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie34) povinna poskytnout informace o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie (dále jen „zpravodajská jednotka“), je povinna sdělit celnímu úřadu pravdivé a úplné údaje o tomto obchodu písemně nebo elektronicky, pokud dosáhne prahu pro vykazování stanoveného zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí zboží. (5) Zpravodajská jednotka je povinna a) sdělit celnímu úřadu údaje podle odstavce 4 nejpozději desátý pracovní den měsíce následujícího po skončení referenčního období, pokud jsou tyto údaje sdělovány písemně, b) sdělit celnímu úřadu údaje podle odstavce 4 nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po skončení referenčního období, pokud jsou tyto údaje sdělovány elektronicky, c) sdělit celnímu úřadu opravené údaje nebo doplnit chybějící údaje podle odstavce 4 nejpozději třicátý den následující po dni, kdy se o nepřesnosti údajů nebo o tom, že údaje chybějí, dozvěděla, d) po dobu 2 let ode dne skončení lhůty podle písmen a) až c) uchovávat datové soubory a kopie písemností, které byly poskytnuty celnímu úřadu podle písmen a) až c). (6) Český statistický úřad a ministerstvo stanoví vyhláškou a) rozsah údajů podle odstavce 4, b) úpravu referenčního období pro účely vykazování údajů podle odstavce 4, c) způsob dosažení prahů pro vykazování údajů podle odstavce 4 a jejich výši a d) způsob a postup pro sdělování údajů podle odstavce 4. § 319a Následná kontrola údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou (1) Celní úřad provádí následnou kontrolu údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, jejímž účelem je přesvědčit se o správnosti a úplnosti sdělených údajů o tomto obchodu. Následnou kontrolou údajů se rovněž ověřuje, zda nebyla porušena povinnost stanovená v § 319 odst. 4 sdělit celnímu úřadu údaje o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí při následné kontrole údajů pro pravomoci celního úřadu a pro práva a povinnosti kontrolované osoby ustanovení daňového řádu o daňové kontrole obdobně. (3) Následná kontrola údajů může být provedena u osoby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie34). (4) Následnou kontrolu údajů lze provést ve lhůtě dvou let od konce lhůty k předání výkazu pro Intrastat35). HLAVA OSMNÁCTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ § 319b Pořádková pokuta (1) Celní úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč osobě, která závažně ztěžuje nebo brání v provádění celního dohledu, celní kontroly, kontroly po propuštění zboží nebo následné kontroly údajů tím, že a) neumožní celnímu orgánu zahájit činnost nebo provést úkon, b) neposkytne celníkům potřebnou součinnost, c) navzdory předchozímu napomenutí se chová k celníkovi urážlivě, d) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo e) neuposlechne pokynu celníka. (2) Pořádkovou pokutu lze ukládat opakovaně, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě. (3) Rozhodnutí o pořádkové pokutě nelze vydat, jestliže ode dne nesplnění povinnosti podle odstavce 1 uplynula doba delší než 3 měsíce. (4) Při určení výše pořádkové pokuty celní úřad přihlíží zejména k závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání ve vztahu k povaze a účelu vykonávané činnosti. § 320 (1) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství jinak, platí pro řízení před celními orgány a) ve věcech přestupků obecné předpisy o přestupcích,36) b) správní řád, jde-li o řízení ve věcech: 1. správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob a pořádkových pokut podle tohoto zákona,2. zajištění zboží a věcí pro řízení o správních deliktech,3. udělení, změny nebo odnětí povolení být ručitelem a vydávat celní a ručící dokumenty podle mezinárodní smlouvy nebo tohoto zákona, včetně prodloužení platnosti tohoto povolení, 4. vyloučení osob z provozování přepravy na podkladě karnetu TIR,5. udělení, změny nebo odnětí povolení k poskytnutí jistoty podle mezinárodní smlouvy nebo tohoto zákona, včetně prodloužení platnosti tohoto povolení,6. udělení, změny nebo odnětí povolení zproštění povinnosti poskytnout jistotu podle mezinárodní smlouvy nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, včetně prodloužení platnosti tohoto povolení, 7. vydání osvědčení o původu zboží a povolení schváleného vývozce při osvědčování původu zboží a zrušení těchto povolení a osvědčení, 8. vydání závazných informací a zrušení jejich platnosti,9. povolení nebo odnětí povolení režimu s hospodářským účinkem, provozování celního skladu, nebo povolení zvýhodněného sazebního zacházení z důvodu zvláštního použití, povolení změn v těchto povoleních a prodloužení jejich platnosti, 10. schválení dočasného skladu a stanovení podmínek k dočasnému uskladnění zboží, včetně provedení změn v tomto rozhodnutí a zrušení jeho platnosti,11. udělení, změny nebo odnětí povolení zjednodušeného postupu včetně místního řízení a prodloužení jeho platnosti,12. vydání, pozastavení a zrušení osvědčení oprávněného hospodářského subjektu10c),13. prohlášení části území za svobodné pásmo nebo povolení zřízení svobodného skladu,14. udělení souhlasu ke stavbě budov ve svobodném pásmu,15. určení celního prostoru,16. udělení, změny nebo odnětí povolení centralizovaného celního řízení, včetně prodloužení platnosti tohoto povolení,17. udělení, změny nebo odnětí povolení elektronicky komunikovat s celními orgány,18. udělení, změny nebo odnětí dalších povolení souvisejících s přidělením celně schváleného určení nebo s provozováním dočasného skladu, celního skladu, svobodného pásma nebo svobodného skladu, upravených přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo mezinárodní smlouvou, včetně prodloužení platnosti těchto povolení,19. vydání, pozastavení a zrušení osvědčení schváleného hospodářského subjektu37),20. ověření osvědčení o úlovku při dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu38), c) v ostatních věcech daňový řád. (2) Vznikla-li povinnost zaplatit clo nebo daň jinak než propuštěním zboží do příslušného celního režimu, je místně příslušným k vyměření cla a daně celní úřad, který rozhodné skutečnosti zjistil jako první. (3) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo režimu vývozu lze podat u kteréhokoliv celního úřadu, nestanoví-li tento zákon, zvláštní právní předpis, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo mezinárodní smlouva jinak. (4) Celním úřadem výstupu, je-li zboží dopravováno potrubím nebo vedením, je celní úřad, v jehož územním obvodu má vývozce místo pobytu nebo sídlo. (5) K vyřízení žádosti o zničení zboží pod celním dohledem nebo žádosti o přenechání zboží ve prospěch státu je místně příslušný celní úřad, který provádí celní dohled nad tímto zbožím. Je-li více celních úřadů dohledu, je k vyřízení žádosti příslušný celní úřad, u něhož byla žádost podána a zboží předloženo. (6) K vyřízení žádosti o prominutí nebo vrácení cla je místně příslušný celní úřad, který clo vyměřil nebo vybral, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie nestanoví jinak. (7) K vyřízení žádosti o povolení odkladu platby cla, posečkání nebo splátek cla je místně příslušný celní úřad, který clo vyměřil. (8) K propuštění zboží do režimu s hospodářským účinkem je místně příslušný celní úřad, který je uveden v povolení k použití tohoto režimu nebo je v tomto povolení označen jako propouštějící celní úřad. (9) K řízení o žádosti o udělení povolení na poskytnutí souborné jistoty a k řízení o žádosti o udělení povolení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu v režimu tranzitu je příslušný kterýkoliv celní úřad. (10) Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání proti rozhodnutí, uvede také lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí. (11) Je-li vydáno elektronicky jiné rozhodnutí, než rozhodnutí o propuštění zboží, a nevylučuje-li to povaha věci, použije se pro nahrazení vlastnoručního podpisu úřední osoby a otisku úředního razítka postup podle § 104 odst. 1 písm. h). § 320a Celní orgány doručují písemnosti zahraničním osobám do zahraničí přímo, anebo prostřednictvím celní správy jiného státu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva. § 321 zrušen § 322 Není-li tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie39) stanoveno jinak, nemá odvolání proti rozhodnutí celních orgánů odkladný účinek. Odvolání proti rozhodnutí o správním deliktu má vždy odkladný účinek. § 322a (1) Osoba může požádat celní úřad, který povolení vydal, o prodloužení platnosti povolení nebo o provedení změn ve vydaném povolení, a to bez ohledu na právní moc rozhodnutí, kterým bylo povolení uděleno, jde-li o a) ručitele u jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu nebo jednotlivé jistoty s použitím záruční listiny, b) uživatele nebo ručitele u souborné jistoty, c) schváleného odesilatele, schváleného příjemce nebo jiné formy zjednodušeného postupu,12) d) osobu, které bylo uděleno povolení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu.13) (2) Žádost podle odstavce 1 se podává písemně a obsahuje a) přesné označení povolení, kterého se žádost podle odstavce 1 týká, b) návrh požadované změny v povolení nebo nové lhůty platnosti povolení, c) skutečnosti odůvodňující navrhované změny a označení připojených dokladů, které tyto skutečnosti osvědčují. (3) Celní úřad žádosti podle odstavců 1 a 2 vyhoví tehdy, jestliže a) požadovaná změna není v rozporu s účelem poskytnutí jistoty a nespočívá ve změně ručitelského vztahu, b) se tím neztíží řádné provádění příslušných režimů, c) navrhované změny nejsou v rozporu s právními předpisy. (4) Vyhoví-li celní úřad žádosti podle odstavců 1 a 2, vydá rozhodnutí, a) jímž se prodlužuje lhůta platnosti povolení, byla-li tato lhůta časově omezena, nebo b) ve kterém uvede, jakým způsobem se původní povolení mění. § 323 Při dovozu zboží, které nepodléhá clu, se pro vznik daňové povinnosti má za to, že celní dluh za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem vzniká. § 323a Nevztahuje-li se oprava rozhodnutí k výši vyměřeného cla nebo vyměřené daně, lze zřejmou nesprávnost tohoto rozhodnutí opravit ve lhůtě 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno. § 324 Rozhodování o přidělení celně schváleného určení se řídí právními předpisy účinnými v době přijetí celního prohlášení nebo žádosti. § 325 Pokud celní úřad vykonává oprávnění podle zvláštních předpisů, a pokud tyto předpisy nestanoví jinak, má stejná práva a povinnosti jako při jím prováděném dohledu. Totéž platí o právech a povinnostech subjektů, které tomuto dohledu podléhají. § 326 (1) Práva a povinnosti Ústřední celní správy a Celního ředitelství pro Českou republiku přecházejí na Generální ředitelství cel. Práva a povinnosti celnic přecházejí na oblastní celní úřady, v jejichž územním obvodu měly ke dni účinnosti tohoto zákona tyto celnice své sídlo. (2) Práva a povinnosti Ústřední celní správy z pracovněprávních vztahů přecházejí na Generální ředitelství cel. (3) Pokud se v právních předpisech užívá pojmu celnice, rozumí se tím celní úřad. Pokud se v právních předpisech užívá pojmu celní ředitelství, rozumí se tím oblastní celní úřad. Pokud se v právních předpisech užívá pojmu Ústřední celní správa, rozumí se tím Generální ředitelství cel. § 327 zrušen § 328 Zrušuje se s platností pro Českou republiku: 1. celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb., zákona č. 5/1991 Sb. a zákona č. 217/1992 Sb., 2. zákon č. 117/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., 3. zákon č. 5/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb., 4. zákon č. 217/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. a zákona č. 5/1991 Sb., 5. § 2, 3 a 4 nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník, 6. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 38/1991 Sb., kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic a vymezuje celní pohraniční pásmo, 7. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb., 8. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 397/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, 9. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice, ve znění vyhlášky č. 289/1992 Sb., 10. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 287/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb., 11. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 288/1992 Sb., o úplném osvobození zboží dováženého do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití od dovozního cla, 12. vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 289/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice. § 329 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993 s výjimkou § 328 bodů 6 až 12, které nabývají účinnosti dnem 1. března 1993. Uhde v. r. Klaus v. r. Příl zrušena A. zrušen B. zrušen Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 187/2004 Sb. 1. Bylo-li celní prohlášení přijato nebo byla-li žádost o přidělení celně schváleného určení přijata přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li celní prohlášení přijato nebo byla-li žádost o přidělení celně schváleného určení přijata dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, řízení se dokončí podle tohoto zákona a dalších právních předpisů platných a účinných v den přijetí celního prohlášení nebo žádosti. 2. Jiná řízení než uvedená v bodu 1, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nebyla dokončena do dne nabytí jeho účinnosti, se dokončí podle tohoto zákona a dalších právních předpisů platných a účinných v den nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou řízení o celních deliktech, která se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají práva a povinnosti z rozhodnutí o povolení nezajišťovat celní dluh, které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro jiné operace, než je režim tranzitu. 4. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají práva a povinnosti ze závazných informací o sazebním zařazení zboží a o původu zboží, jestliže byly tyto informace vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 5. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se povolení nezajišťovat celní dluh v národním tranzitu považují za povolení nezajišťovat celní dluh ve vnitřním tranzitu v rámci Evropských společenství. Čl. II zákona č. 104/2011 Sb. Přechodná ustanovení 1. Kde se v rozhodnutích a dokladech vztahujících se k zajištění celního dluhu vydaných přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 13/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona používají termíny „globální záruka“ a „individuální záruka“, rozumí se tím „souborná jistota“ a „jednotlivá jistota“ podle tohoto zákona. 2. Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Čl. XIX zákonnného opatření č. 344/2013 Sb. Přechodné ustanovení Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 13/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší. 1) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. Nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění. Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. r_40570_9425) r_40570_9440) 1g) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 2 písm. a) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. r_40570_9470) r_40570_9495) r_40570_9500) r_40570_9512) r_40570_9527) r_40570_9533) r_40570_9568) r_40570_9615) 5d) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 5d) § 24 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. r_40570_9628) 5e) Např. § 67 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 158 trestního řádu. 5f) Například § 42 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, § 79 trestního řádu, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 5g) § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 5h) Například: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, uveřejněná pod č. 228/1998 Sb., Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, uveřejněná pod č. 7/1995 Sb. 5i) § 158b trestního řádu. 6) § 118 trestního zákoníku. 6a) § 53 vyhlášky č. 99/1989 Sb. r_40570_9659) r_40570_9665) 6c) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 6d) § 158 až 158f zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 6e) § 88 a § 158d odst. 3 trestního řádu. r_40570_9701) r_40570_9704) 7a) § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). 7c) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 7d) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. 7e) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech). 7f) Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 8a) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). 8aa) Články 59 až 61 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 8c) § 200j až 200m občanského soudního řádu. r_40570_9766) 8d) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. r_40570_9773) 8e) Článek 84 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. r_40570_9780) 8f) Článek 100 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. r_40570_9794) 8h) Například Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, vyhlášená pod č. 157/1964 Sb., Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhlášená pod č. 21/1968 Sb., Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, vyhlášená pod č. 32/1969 Sb., Úmluva o zvláštních misích, vyhlášená pod č. 40/1987 Sb., Úmluva o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, vyhlášená pod č. 52/1956 Sb., zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, vyhlášená pod č. 36/2001 Sb. m. s. r_40570_9890) 9) Například Dohoda mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkový protokol k této dohodě, vyhlášená pod č. 297/1996 Sb., Protokol o Statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, vyhlášený pod č. 5/2002 Sb. m. s. 9e) Článek 1 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 9f) Článek 84 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 9g) Články 161 a 162 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 9h) Článek 79 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 9i) Články 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 9j) Článek 169 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 9k) Články 91 a 163 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 9l) Články 38 až 41, 59 a 177 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 10) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. 10a) Například článek 75 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 10b) Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, v platném znění. 10c) Článek 5a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. Hlava IIA nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 11) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12) Čl. 253 až 289 a čl. 372 až 450 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, v platném znění. 13) Čl. 94 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění. 14) Čl. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 15) Například trestní řád. 16) § 12 odst. 2 trestního řádu. 17) § 79 odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu. 18) Čl. 72 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 19) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 20) Čl. 16 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění. 23) Čl. 59 až 61 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 24) Čl. 78 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění. 25) Čl. 296 odst. 2 a příloha č. 63 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, v platném znění. 26) Čl. 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, v platném znění. 27) Čl. 189 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění. 28) Čl. 20 nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů, v platném znění. Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). 29) Čl. 217 až 221 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění. 30) Čl. 221 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění. 31) Čl. 241 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění. 32) Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995, o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi, v platném znění. 33) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004, o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění. 34) Článek 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, v platném znění. 35) § 5 odst. 3 vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů. 36) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 37) Čl. 16 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999. 38) Čl. 18 a 21 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 39) Čl. 244 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, v platném znění.