Vydáno: 20. 12. 1992

 

Zákon č. 20/1993 Sb.

o zabezpečení výkonu st. správy v oblasti technické normalizace


Schválený 20. 12. 1992 Účinný od 1. 1. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.; METROLOGIE. MĚROVÁ SLUŽBA.; Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;

20/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. prosince 1992 o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví Změna: 22/1997 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 137/2002 Sb. Změna: 250/2014 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Část první Úvodní ustanovení § 1 (1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou. (2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. § 2 Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou a) ministerstvo,b) Úřad. Část druhá Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví § 3 Ministerstvo v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a) vypracovává návrh koncepce rozvoje tohoto odvětví,b) řídí Úřad a Český metrologický institut,c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Úřadu.2) § 4 Úřad v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a) řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,3) b) zabezpečuje jednotnost a správnost stanovených měřidel a měření a výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem,3) c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím metrologických orgánů,7) d) zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády, e) smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. § 5 zrušen § 6 zrušen Část třetí Přechodná a závěrečná ustanovení § 7 (1) Výnosy a výměry týkající se stanovených měřidel a výrobků podléhajících schvalování nebo povinné certifikaci vydané Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti. (2) Pokud je ve výnosech nebo výměrech podle odstavce 1 uvedena jako státní zkušebna organizace se sídlem ve Slovenské republice, podává se přihláška ke schvalování nebo povinné certifikaci Úřadu. § 8 (1) Technické normy vydané před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti. (2) Československé technické normy se považují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za České technické normy; písmenná značka "ČSN" se nemění. § 9 Osvědčení o autorizaci a akreditaci11) vydaná Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů subjektům se sídlem v České republice zůstávají nadále v platnosti. § 10 Správní akty vydané podle právních předpisů o metrologii a státním zkušebnictví před účinností tohoto zákona zůstávají nadále v platnosti. § 11 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993. Uhde v.r. Klaus v.r. 2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. 7) § 4 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb. 11) § 13 odst. 2 písm. c), § 16, 20 a 21 zákona č. 505/1990 Sb.