Vydáno: 15. 2. 1994

 

Zákon č. 40/1994 Sb.

změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost


Schválený 15. 2. 1994 Účinný od 1. 4. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Mzdy v resortu ministerstva vnitra.; Základní předpisy o mzdách a platech.; Mzdy členů závodní stráže, vrátných a pracovníků požární ochrany.; Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;

40/1994 Sb. ZÁKON ze dne 15. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 362/2003 Sb. Změna: 332/2014 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 55 odst. 1 zní: "(1) Pracovní doba příslušníků může být rozvržena nerovnoměrně. Délka pracovní směny při nerovnoměrně rozvržené pracovní době může činit nejvýše 18 hodin. Délka pracovní pohotovosti na pracovišti bezprostředně navazující na pracovní směnu může činit nejvýše 6 hodin.". 2. V § 56 odst. 2 se vypouštějí slova "v rámci pracovní směny". Čl.IV Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších zákonů. Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.