Vydáno: 18. 4. 1995

 

Zákon č. 84/1995 Sb.

Novela zák. o dluhopisech a novely někt. dalších předpisů


Schválený 18. 4. 1995 Účinný od 1. 7. 1995 do 31. 12. 9999

 
 
 

DLUHOPISY OBECNĚ.; Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.; Hypotéční zástavní listy.; Česká národní banka.; Ostatní banky.;

84/1995 Sb. ZÁKON ze dne 18. dubna 1995, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Změna: 257/2004 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III zrušen Čl.IV Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb. a zákona č. 216/1994 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 337 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b) které zní: "b) pohledávky z hypotéčních úvěrů sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotéčních zástavních listů,". 2. V § 337 odst. 1 se v dosavadním písmenu c) vypouštějí slova "pohledávky založené hypotéčními zástavními listy,". 3. V § 337 odst. 1 se dosavadní písmena b) až f) označují jako písmena c) až g). Čl.V Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb. a zákona č. 83/1995 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky č. 1a) zní: "(4) Vydávat hypotéční zástavní listy podle zvláštního zákona1a) může jen banka, v jejímž povolení působit jako banka je oprávnění k této činnosti výslovně uvedeno. 1a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.". 2. V § 1 se v dosavadním odstavci 4 za číslovku "3" vkládají tato slova: "a 4". 3. V § 1 se dosavadní odstavce 4 až 6 označují jako odstavce 5 až 7. 4. V § 5 odst. 3 se vypouští písmeno f). 5. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní: "§ 11a (1) Banka, která je oprávněna vydávat hypotéční zástavní listy, je povinna vydat obchodní podmínky pro poskytování hypotéčních úvěrů podle zvláštního zákona,1a) v nichž stanoví zejména postup při prodlení dlužníka se splácením úvěrů nebo úroků a případy změn na straně dlužníka, za kterých je banka oprávněna požadovat předčasné splacení úvěru. (2) Banka si nesmí vymínit předčasné splacení úvěru podle odstavce 1 v případě svého zrušení, následuje-li po něm likvidace banky.". 6. V § 17 se vypouštějí odstavce 3 a 4. 7. § 38 odst. 3 se doplňuje písmenem d), které včetně poznámky č. 9a) zní: "d) Ministerstva financí při výkonu zákonem stanoveného dozoru.9a) 9a) Např. zákon č. 530/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 8. V § 40 odst. 1 se za slova "jako banka" vkládají slova " , o jeho změnu". 9. V § 40 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) O změně povolení působit jako banka rozhoduje Česká národní banka v dohodě s Ministerstvem financí.". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.