Obsah dokumentu

Vydáno: 23. 4. 1997

 

Vyhláška č. 108/1997 Sb.

, kterou se provádí zákon o civilním letectví


Schválený 23. 4. 1997 Účinný od 14. 5. 1997 do 31. 12. 9999

 
 
 

Letadla. Technická bezpečnost letadel.; Pozemní zařízení (letiště atd.).; Řízení letu.; Letecká správa.; Letecká přeprava (osob, zavazadel a nákladů).; Letecké práce.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Předpisy v letecké dopravě.;

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Změna: 101/1999 Sb. Změna: 244/2003 Sb. Změna: 359/2006 Sb. Změna: 410/2006 Sb. Změna: 64/2010 Sb. Změna: 314/2010 Sb. Změna: 4/2013 Sb. Změna: 271/2014 Sb., 9/2015 Sb. Změna: 2/2018 Sb. Změna: 2/2018 Sb. (část) Změna: 66/2019 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"): § 1 Předmět úpravy (k § 102 odst. 1 zákona) (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie17), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie20) a provádí ve věcech civilního letectví ustanovení zákona o a) zápisech do leteckého rejstříku, včetně přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti, schvalování typu výrobku, letadlových částí, leteckých pozemních zařízení, kódovaných zařízení a přidělování letadlových adres, b) udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, instalaci, opravě, zkoušení a údržbě výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, včetně odborných znalostí fyzických osob, které se touto činností zabývají, c) technických a provozních podmínkách letišť, jejich zřizování a provozní způsobilosti, d) podmínkách pro využívání ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním a charakteristikách ploch, které lze využít ke vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při provozování stanovených leteckých činností, e) údajích obsažených ve zprávě o hlukové situaci a v jejím doplnění, f) podmínkách pro využívání vzdušného prostoru České republiky, g) charakteristikách jednotlivých druhů leteckých služeb a činností, kterými se zajišťuje jejich poskytování, h) podmínkách vedení databáze údajů o terénu a překážkách a předávání údajů do databáze, i) vzoru průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů, j) náležitostech žádosti a dokladech, které je nutno přiložit k žádosti o vydání licence k provozování obchodní letecké dopravy, osvědčení leteckého provozovatele, povolení k provozování leteckých prací a povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu, k) podmínkách užívání sportovního létajícího zařízení, včetně náležitostí žádosti o pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, l) vzoru protokolu podle § 91a odst. 3 zákona a zprávy podle § 91a odst. 4 zákona, m) rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla, n) údajích předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a o údajích o počtu odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště. (2) Podrobnosti k provedení ustanovení § 8 odst. 3, § 9, § 10 odst. 4, § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 3, § 15 odst. 2, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2 a 9, § 26 odst. 2, § 39 odst. 2, § 44 odst. 1, § 47 odst. 2, § 53 odst. 2, § 55 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 85 odst. 3 obsahují předpisy (standardy a doporučení) vydané na základě článku 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy a spojů.1) § 1a Letecký rejstřík [k § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2 a § 5a odst. 2 zákona] (1) Ostatní základní technické údaje o letadle zapisované do leteckého rejstříku jsou a) druh letadla, b) výrobce a rok výroby, c) barva, d) maximální počet osob na palubě letadla za letu, e) maximální vzletová hmotnost. (2) Žádost o předběžné přidělení poznávací značky obsahuje a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadateli, b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která je vlastníkem nebo provozovatelem letadla, není-li současně žadatelem, c) typ a výrobní číslo letadla, d) datum předpokládaného uvedení letadla do provozu v České republice. (3) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku obsahuje a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadateli, b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která je vlastníkem nebo provozovatelem letadla, není-li současně žadatelem, c) údaj o druhu a typu letadla, výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje o letadle. (4) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku se doloží a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopií příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, b) ověřenou kopií dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem do leteckého rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem letadla, c) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla, d) v případě, že letadlo bude provozováno pouze pro sportovní a rekreační účely, prohlášením o této skutečnosti, e) v případě dovozu potvrzením o skutečnosti, že letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku státu, ze kterého je dovezeno, f) ověřenou kopií dokladu o zástavním právu váznoucím na letadle, bylo-li zřízeno. (5) Žádost o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku obsahuje a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadatelích, b) určení pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, včetně výše a doby splatnosti pohledávky, c) označení letadla, k němuž se zřizuje zástavní právo, obsahující údaj o druhu a typu letadla, poznávací značku letadla a výrobní číslo letadla. (6) K žádosti o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku se přiloží stejnopis nebo ověřená kopie dokladu o zřízení zástavního práva k letadlu. (7) Při převodu vlastnictví k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku se přiloží stejnopis nebo ověřená kopie dokladu osvědčujícího nabytí letadla. (8) Při změně provozovatele letadla zapsaného v leteckém rejstříku se přiloží souhlas vlastníka letadla se změnou provozovatele letadla. § 2 Náležitosti žádosti o schválení typu výrobku a doklady, které je nutno k žádosti doložit (k § 7 odst. 8 zákona) (1) Právnická nebo fyzická osoba, která žádá o schválení typu výrobku, předloží Úřadu pro civilní letectví (dále jen "Úřad") žádost, v níž kromě obecných náležitostí1a) uvede a) typ výrobku, b) účel, pro který má být výrobek používán, c) předpisy a technologie, podle kterých bude nebo bylo při konstrukci výrobku postupováno. (2) Žadatel k žádosti přiloží tyto doklady: a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, b) dokumentaci o splnění požadavků stanovených předpisy2) na bezpečnost výrobku a na ochranu životního prostředí, c) doklad o splnění předpisů, podle kterých bylo při konstrukci výrobku postupováno, nebo seznam předpisů, podle kterých bude při konstrukci výrobku postupováno, d) technické údaje o výrobku potřebné pro vydání osvědčení letové způsobilosti, e) rozhodnutí o schválení typu výrobku vydané jiným státem u výrobku uváděného do provozu v České republice, včetně dokumentace pro schválení typu se zajištěním změnové služby, f) úplnou průvodní dokumentaci výrobku uváděného do provozu v České republice. § 3 Způsob schvalování typu výrobku (k § 7 odst. 8 zákona) (1) Úřad při schvalování typu výrobku posoudí splnění požadavků na bezpečnost výrobku a na ochranu životního prostředí; může požadovat provedení technických zkoušek za účasti Úřadu nebo za účasti cizího leteckého úřadu. (2) Úřad při schvalování typu výrobku postupuje podle předpisů platných pro schvalování typu3) výrobku ke dni podání žádosti, v závislosti na teritoriu, kde má být výrobek provozován. § 4 Přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti [k § 12 odst. 2 písm. b) zákona] Provozovatel letadla přistaví letadlo ke kontrole jeho letové způsobilosti na letiště určené Úřadem nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne vydání osvědčení letové způsobilosti a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených ve vydaném osvědčení letové způsobilosti. Současně provozovatel letadla předloží záznamy o provozu letadla včetně záznamů o údržbě letadla. § 4a (k § 12a odst. 7 zákona) Vzor zprávy podle § 12a odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce. § 5 Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení a náležitosti žádosti o schválení jejich způsobilosti (k § 16 odst. 1 a 2 zákona a § 17 odst. 1 zákona) (1) Seznam letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, jejichž vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny může provádět právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění vydané Úřadem, a které mohou být použity v civilním letectví, jen pokud byla schválena nebo uznána jejich způsobilost, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. (2) V žádosti o schválení způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení žadatel kromě obecných náležitostí1a) uvede a) druh letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení, b) účel, pro který mají být letadlová část a zařízení a letecké pozemní zařízení používána, c) předpisy a technologie, podle kterých bude nebo bylo při konstrukci letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení postupováno. (3) Žadatel k žádosti přiloží tyto doklady: a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, b) dokumentaci o splnění požadavků stanovených předpisy2) na vlastnosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, c) technické údaje o letadlové části a zařízení a leteckém pozemním zařízení potřebné ke schválení nebo uznání způsobilosti letadlové části a zařízení a leteckém pozemním zařízení. § 6 Náležitosti žádosti o udělení oprávnění na vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravu, zkoušení a údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení (k § 17 odst. 3 zákona) Právnická nebo fyzická osoba, která zamýšlí provádět vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravy, zkoušení a údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, předloží Úřadu žádost o udělení oprávnění k této činnosti, ve které kromě obecných náležitostí1a) uvede a) vymezení uvažované činnosti, b) označení osob odpovědných za kontrolu jakosti výroby, c) jména, příjmení a kvalifikační předpoklady osob navrhovaných Úřadu žadatelem k pověření výkonem dozoru, d) u právnické osoby ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku, e) rozhodnutí o schválení typu výrobku nebo rozhodnutí o způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, f) návrh organizace výroby, včetně organizačního schématu výrobce s vyznačením povinností a odpovědnostními vazbami a označením odpovědného zástupce a osob odpovědných za kontrolu jakosti výroby, g) systém řízení jakosti a kontroly výroby, h) popis zkoušek nezbytných k prokázání shody vlastností se schváleným typem, i) seznam výrobní a průvodní technické dokumentace včetně dokumentace pro údržbu, opravu a zkoušky, u prototypu seznam dokumentace charakterizující vlastnosti výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení; u převzetí výroby výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení schváleného typu aktualizovaný seznam převzaté výrobní a průvodní dokumentace, popis výrobních a zkušebních zařízení, j) seznam jmen a adres subdodavatelů dodávajících výrobky, letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení, jimž bylo Úřadem vydáno rozhodnutí o schválení typu, nebo souhlas s použitím výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení v civilním letectví a dále seznam subdodavatelů, jejichž výrobky, letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení jsou předmětem výkonu státního odborného dozoru Úřadu; u zahraničních subdodavatelů dokumenty prokazující způsobilost dodávaného výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení pro užití v civilním letectví, k) popis způsobu a forem označení celků vyhovujícím požadavkům předpisu3). § 6a Ustanovení § 2 až 6 se použijí na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie3a). § 7 Podmínky pro udělení oprávnění (k § 17 odst. 3 zákona) Úřad udělí oprávnění právnické nebo fyzické osobě, která má pro požadovanou činnost a) výrobní prostory a zařízení, včetně měřicí techniky,b) výrobní dokumentaci,c) organizaci výroby a systém její kontroly,d) systém řízení jakosti,e) program řízení spolehlivosti výroby,jimiž bude zajištěno dodržení technologických postupů stanovených pro tyto účely mezinárodními předpisy.4) § 8 Odborné znalosti fyzických osob, které provádějí vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravu, zkoušení nebo údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a pozemních leteckých zařízení (k § 17 odst. 3 zákona) (1) Pro funkci vedoucího pracoviště, kde se provádí vývoj, projektování, výroba, instalace, opravy, zkoušení a údržba výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, se požaduje úplné střední odborné vzdělání strojního nebo elektrotechnického nebo dopravního směru nebo vysokoškolské vzdělání strojního nebo elektrotechnického nebo dopravního směru a praxe nejméně pět let v oboru výroby nebo opravárenství v civilním letectví. Stejné vzdělání a praxe se požaduje pro funkci zástupce vedoucího pracoviště a pro funkci vedoucího kontroly jakosti. (2) U ostatních osob se požaduje vzdělání stanovené zaměstnavatelem a odpovídající danému typu činnosti. Vzdělání se prokáže výučním listem v příslušném oboru, popřípadě dokladem o úplném středním odborném vzdělání nebo dokladem o vysokoškolském vzdělání, pokud je pro danou činnost požadováno. § 8a Kódovaná zařízení (k § 17a odst. 1 zákona) Dalšími kódovanými zařízeními, která mohou mít přidělenu letadlovou adresu (dále jen "kódovaná zařízení"), jsou a) vozidla pohybující se po ploše letiště, jež jsou stanovena leteckými předpisy, b) pozemní kontrolní odpovídače, c) zařízení vyvíjená nebo opravovaná, d) další zařízení používaná pro potřeby civilního nebo vojenského letectví. § 8b Náležitosti žádosti o přidělení letadlové adresy a doklady, které je nutno k žádosti doložit (k § 17b odst. 6 zákona) (1) Žádost o přidělení letadlové adresy letadlu obsahuje a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letadla, b) údaj o typu letadla a jeho výrobní číslo. (2) Žádost o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení obsahuje a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem nebo pilotem sportovního létajícího zařízení, b) druh sportovního létajícího zařízení a jeho základní technické údaje. (3) Žádost o přidělení letadlové adresy kódovanému zařízení obsahuje a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem kódovaného zařízení, b) popis, umístění a základní technické údaje kódovaného zařízení, c) důvod žádosti o přidělení letadlové adresy kódovanému zařízení. (4) Žádost o přidělení letadlové adresy se doloží a) písemným souhlasem vlastníka letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení, pokud není vlastník současně provozovatelem letadla nebo provozovatelem nebo pilotem sportovního létajícího zařízení nebo provozovatelem kódovaného zařízení, b) osvědčením o zápisu letadla v leteckém rejstříku nebo platným technickým průkazem sportovního létajícího zařízení. § 8c Podrobnosti o vedení seznamu přidělených letadlových adres (k § 17d odst. 4 zákona) (1) Seznam přidělených letadlových adres se skládá a) z databáze letadlových adres a b) z databáze letadel, sportovních létajících zařízení a kódovaných zařízení. (2) U každé letadlové adresy s výjimkou adres přidělených Ministerstvu obrany se uvede a) poznávací značka letadla nebo sportovního létajícího zařízení, b) typ letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení, c) provozovatel letadla nebo provozovatel nebo pilot sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel kódovaného zařízení, d) vlastník letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení, e) datum přidělení letadlové adresy, f) datum odejmutí letadlové adresy, g) informace o změnách údajů podle písmen a) až f). (3) U letadlových adres přidělených Ministerstvu obrany jsou uvedeny pouze údaje podle odstavce 2 písm. e) a f). (4) U každého letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení se uvede a) platná přidělená letadlová adresa, b) datum přidělení letadlové adresy, c) datum odejmutí letadlové adresy, d) údaj o dříve přidělených letadlových adresách včetně dat přidělení a odejmutí. § 8d zrušen nadpis vypuštěn § 8e zrušen § 8f zrušen § 8g zrušen nadpis vypuštěn § 8h zrušen § 8i zrušen § 8j zrušen nadpis vypuštěn § 8k zrušen § 8l zrušen § 8m zrušen § 8n zrušen § 9 Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letišť a podrobnosti o obsahu žádosti ke stanovení druhu letiště (k § 25 odst. 3 zákona) (1) Žadatel o stanovení druhu letiště nebo o jeho změnu předloží Úřadu písemnou žádost, v níž uvede a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),b) označení vlastníka letiště, není-li žadatel sám vlastníkem,c) označení letiště a jeho popis. (2) Žádost musí být doložena a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku a povolením provozovat letiště,b) dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní vztah k letišti, a dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka letiště se stanovením druhu letiště nebo jeho změny, nemá-li být nebo není-li vlastník současně provozovatelem letiště,c) výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy zobrazující parcely letiště,d) návrhem způsobu a rozsahu využívání letiště (letištní řád). (3) Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letišť, jejichž splnění dokládá provozovatel letiště podle konkrétních podmínek způsobu a rozsahu využívání letiště, jsou uvedeny v příloze č. 3. § 9a Náležitosti žádosti o určení letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště (k § 32 odst. 1 zákona) Žádost o určení letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště obsahuje a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letiště nebo leteckým dopravcem, b) kopii povolení k provozování letiště nebo licence k provozování obchodní letecké dopravy, c) analýzu kapacity letiště podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4a). nadpis vypuštěn § 10 zrušen § 11 Náležitosti žádosti o přidělení letištního času (k § 32 odst. 3 zákona) Žádost o přidělení letištního času obsahuje a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letadla, nebo leteckým dopravcem, b) typ letadla, jeho poznávací značku a sedačkovou kapacitu, c) požadovaný letištní čas nebo časy, dny provozu, číslo letu, předpokládaný čas vzletu a přistání a letiště následujícího přistání a předchozího vzletu, d) předpokládaný počet cestujících a předpokládané množství nákladu, e) účel letu. § 12 Náležitosti letištní příručky (k § 34a odst. 4 zákona) Letištní příručka je vytvořena podle osnovy stanovené v příloze č. 5 k této vyhlášce a je podepsána statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem provozovatele letiště. § 13 Podmínky pro využívání ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním (K § 35 odst. 1 zákona) (1) Plocha vymezená v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území ke vzletům a přistáním (dále jen „plocha vymezená ke vzletům a přistáním“) může být využita pouze a) ke vzletům a přistáním letounů, vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování obchodní letecké dopravy, b) ke vzletům a přistáním letounů, vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním, balonů a letadel bez pilota a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování leteckých prací vymezených v § 20 odst. 1, c) k provozování vyhlídkových letů vrtulníky a balony, d) za účelem provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu, e) za účelem rekreačního a sportovního létání, f) k nácviku vzletu a přistání vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním, balonů a letadel bez pilota, pokud je tento nácvik součástí osnovy pro výcvik, nebo g) při výcvikových letech letadel k provádění leteckých zemědělských a hasebních prací prováděných z těchto ploch, h) za účelem provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech21). (2) Plochu vymezenou ke vzletům a přistáním lze využít k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) až d) pouze za podmínky, že využití takovéto plochy je součástí udělené licence k provozování obchodní letecké dopravy, povolení k provozování leteckých prací nebo povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu. (3) Pro účely rekreačního a sportovního létání lze využít plochu vymezenou ke vzletům a přistáním za podmínky, že pilot využívající tuto plochu má celkový nálet alespoň 100 hodin. Pokud bude z této plochy prováděna intenzivní letová činnost, provozovatel plochy, pokud plocha nemá provozovatele, provozovatel letadla informuje o letové činnosti příslušný obecní úřad před jejím vlastním zahájením. Intenzivní letovou činností se rozumí provádění více jak 3 vzletů a přistání jedním provozovatelem za týden. (4) Před zahájením leteckých činností vymezených v odstavci 1 ověří velitel letadla podle údajů uvedených v letové příručce letadla a v provozní příručce provozovatele leteckých činností, zda je plocha vymezená ke vzletům a přistáním způsobilá ke vzletu, přistání a s tím souvisejícím činnostem a zda je využívání této plochy k letecké činnosti v souladu se souvisejícími zvláštní právními předpisy5). (5) Vzlety a přistání mohou být prováděny pouze ve dne podle pravidel letu za viditelnosti určených příslušnými předpisy6) a vyslovil-li s využíváním plochy vymezené ke vzletům a přistáním k tomuto účelu souhlas provozovatel této plochy. Toto ustanovení se nevztahuje na neplánovaná přistání kluzáků, balonů a na činnosti konané v naléhavém veřejném zájmu, například lety záchranné služby, hašení požárů nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22). § 14 Charakteristika ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze ke vzletům a přistáním využít jakékoliv plochy (K § 35 odst. 3 zákona) (1) Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, může být využita pouze a) ke vzletům a přistáním vrtulníků a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování obchodní letecké dopravy, b) ke vzletům a přistáním letounů, vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním, balonů a letadel bez pilota a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování leteckých prací vymezených v § 20 odst. 1, c) k provozování vyhlídkových letů balony, d) za účelem provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu, e) za účelem rekreačního a sportovního létání, f) k nácviku vzletu a přistání balonů a letadel bez pilota, pokud je tento nácvik součástí osnovy pro výcvik, g) při výcvikových letech letadel k provádění leteckých zemědělských a hasebních prací prováděných z těchto ploch, nebo h) v případě stavu nouze nebo naléhavém veřejném zájmu, například lety záchranné služby, hašení požárů nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22). (2) Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, lze využít k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) až d) pouze za podmínky, že využití takovéto plochy je součástí udělené licence k provozování obchodní letecké dopravy, povolení k provozování leteckých prací nebo povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu a že k využívání plochy k letecké činnosti byl písemně udělen souhlas vlastníkem plochy, a v případě, že je plocha již provozována k letecké činnosti podle jiných předpisů, také provozovatelem plochy. (3) Pro účely rekreačního a sportovního létání lze využít plochu, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, pouze za podmínky, že k využívání plochy k letecké činnosti byl písemně udělen souhlas vlastníkem plochy, a v případě, že je plocha již provozována k letecké činnosti podle jiných předpisů, také provozovatelem plochy a za podmínky, že pilot využívající tuto plochu má celkový nálet alespoň 100 hodin. (4) Pokud bude z plochy, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, prováděna intenzivní letová činnost podle § 13 odst. 3, provozovatel nebo pilot letadla informuje o letové činnosti příslušný obecní úřad před jejím vlastním zahájením. (5) Ke vzletům a přistáním lze využít pouze ploch, a) které jsou mimo obytné území obce, b) které jsou mimo území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, pokud k využívání území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky nedal souhlas příslušný úřad ochrany přírody7), c) jejichž vzdálenost od obytných budov je nejméně 100 m, d) jejichž rozměry a povrch odpovídají požadavkům stanoveným v letové příručce letadla a v provozní příručce provozovatele leteckých činností, k jehož vzletu a přistání má být plocha využívána, e) které jsou mimo území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných oblastí přirozené akumulace vody, pokud se k využívání území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných oblastí přirozené akumulace vody kladně nevyjádřil příslušný vodoprávní úřad8). (6) Přistání, vzlety a související činnosti mohou být prováděny pouze a) ve dne podle pravidel letu za viditelnosti určených příslušnými předpisy5), b) umožňují-li to zvláštní předpisy5), c) nenacházejí-li se ve vzdálenosti menší než 50 m od letadla na zemi osoby, které nejsou účastny na provozu letadla. (7) Ustanovení odstavce 5 písm. a) a c) se nevztahují na provoz vrtulníků s podvěsem při stavebně montážních pracích a na lety balonů. V takovém případě provozovatel vrtulníku s podvěsem o provádění stavebně montážních prací předem informuje příslušný obecní úřad, včetně předložení návrhu na zajištění bezpečnosti třetích osob na leteckém provozu nezúčastněných. Ustanovení odstavce 5 písm. a), b), c) a e) a odstavce 6 písm. a) se nevztahují na letecké činnosti konané v naléhavém veřejném zájmu, například na lety záchranné služby, hašení požárů nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22). § 14a Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění (K § 42a odst. 3 zákona) Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. § 14b zrušen Charakteristika částí vzdušného prostoru České republiky, v nichž může být létání omezeno nebo zakázáno, podmínky pro omezení nebo zákaz a pro vyhrazení částí vzdušného prostoru a náležitosti žádosti o vyhrazení (K § 44 odst. 7 zákona) § 15 (K § 44 odst. 7 zákona) (1) Část vzdušného prostoru, v němž může být z důvodů zajištění obrany státu, z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany životního prostředí a zdraví lidí omezena nebo zakázána letová činnost, je vymezena horizontálními a vertikálními hranicemi prostoru, kde jsou umístěny objekty, v němž se nalézají oblasti nebo se provádějí činnosti, které vyžadují ochranu. (2) Úřad může omezit nebo zakázat užívání části vzdušného prostoru nad územím, které vyžaduje trvalou nebo dlouhodobou ochranu. Trvalou nebo dlouhodobou ochranu vyžadují území a) národní kulturní památky Pražského hradu9), b) s výskytem objektů určených pro obranu státu, c) s výskytem objektů jaderných zařízení, d) s výskytem objektů se zbrojní a chemickou výrobou s nebezpečným provozem, e) s výskytem objektů určených pro kosmický výzkum, f) zvlášť chráněná území podle zvláštních právních předpisů10). (3) Úřad může na dobu nezbytně nutnou omezit užívání části vzdušného prostoru nad územím, které vyžaduje ochranu. Ochranu vyžadují území, a) v nichž jsou prováděny letecké záchranné práce při mimořádných událostech11) nebo jiných nebezpečích vyžadujících zajištění bezpečnosti zasahujících letadel, b) o jehož ochranu požádá Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo dopravy ve veřejném zájmu a z důvodů hodných zvláštního zřetele. (4) Úřad podle § 44 odst. 6 zákona, nebo civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru podle § 44 odst. 5 písm. a) a b) zákona může dočasně vyhradit části vzdušného prostoru pro jednoho uživatele nebo kategorii uživatelů k činnostem, které z důvodu zajištění bezpečnosti vyžadují ochranu. Jedná se o tyto činnosti a) vojenský výcvik, b) výcvik Policie České republiky, c) výroba a zkoušení letadel, d) lety kluzáků, při kterých není možné dodržet meteorologické podmínky pro let za viditelnosti, e) letecká veřejná vystoupení, f) letecké soutěže, kde to charakter činnosti vyžaduje, g) výsadková činnost, h) létání letadel způsobilých létat bez pilota. § 16 (K § 44 odst. 7 zákona) (1) Žádost o dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru České republiky podle § 44 odst. 6 zákona předloží žadatel Úřadu nejpozději 60 dnů přede dnem, od něhož je vyhrazení požadováno. (2) Žádost o dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru České republiky mimo náležitosti podle zvláštního právního předpisu1a) obsahuje a) účel a charakter činnosti, pro kterou je vyhrazení vyžadováno, b) časové vymezení vyhrazení; datum a čas zahájení a ukončení činnosti, pro kterou je vyhrazení vyžadováno, časy se uvádí podle jednotného světového času, c) prostorové vymezení vyhrazení pomocí zeměpisných souřadnic ve Světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)18) a doplněné o místopisné označení každého bodu podle letecké mapy Mezinárodní organizace pro civilní letectví v měřítku 1 : 500 000, d) výškové vymezení vyhrazení uváděné v hladinách používaných v letectví; letové hladiny, nadmořské výšky nebo výšky nad zemí, e) identifikaci subjektu odpovědného za vydání povolení vstupu či průletu vyhrazeným prostorem, včetně telefonického spojení, volacího znaku a používaného kmitočtu. (3) Přílohou žádosti podle odstavce 2 je mapový zákres nebo schéma prostoru požadovaného k vyhrazení v elektronické podobě. (4) Požadavek na dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru podle § 44 odst. 5 písm. a) zákona a) se předkládá civilně-vojenskému pracovišti pro uspořádání vzdušného prostoru alespoň 7 pracovních dnů přede dnem požadovaného vyhrazení, b) splňuje obsahové a formální náležitosti stanovené v Letecké informační příručce, c) bere v úvahu již existující rozdělení vzdušného prostoru, d) co možná nejméně omezuje ostatní uživatele vzdušného prostoru. (5) Požadavek na dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru podle § 44 odst. 5 písm. b) zákona se předkládá civilně-vojenskému pracovišti pro uspořádání vzdušného prostoru ve lhůtách a formě stanovené v Letecké informační příručce. (6) Zasahuje-li dočasně vyhrazená část vzdušného prostoru České republiky do již existujícího rozdělení tohoto prostoru, provedeného opatřením obecné povahy vydaným podle § 44 zákona, znemožní-li provedení příletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení na letiště nebo na plochu pro vzlet a přistání sportovních létajících zařízení, nebo znemožní-li provedení odletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení z letiště nebo z takové plochy, je podmínkou vyhrazení vzdušného prostoru zajištění přednosti podle stupňů priority a) stupeň 1, který je určený pro omezené prostory nad vojenskými výcvikovými prostory, řízené okrsky a koncové řízené oblasti civilních a vojenských letišť, dočasně vyhrazené prostory pro účely vojenského výcviku, dočasně rezervované prostory pro účely vojenského výcviku, stálé tratě letových provozních služeb, b) stupeň 2, který je určený pro ostatní omezené prostory pro účely vojenského výcviku, pro přímé směrování tratí ve vzdušném prostoru třídy C podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla létání23) a pro prvky struktury koncepce pružného uspořádání vzdušného prostoru, kterými jsou dočasně vyhrazené prostory, dočasně rezervované prostory a kondicionální tratě, kromě těch prostorů, kterým přísluší priorita 1 nebo 5, c) stupeň 3, který je určený pro letiště a pro plochy podle § 84d zákona, d) stupeň 4, který je určený pro omezené prostory jiných než vojenských uživatelů, e) stupeň 5, který je určený pro kondicionální tratě letových provozních služeb. § 16a Charakteristika jednotlivých druhů leteckých služeb a činností, kterými se zajišťuje jejich poskytování (k § 45 odst. 4 zákona) (1) Letové provozní služby jsou určeny k zajištění bezpečnosti a plynulosti letového provozu. Tyto služby zahrnují letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu. (2) Letecká telekomunikační služba je služba určená k přenosu informací pro jakékoliv letecké účely. Tato služba zahrnuje leteckou pevnou službu a leteckou pohyblivou službu. (3) Letecká meteorologická služba je určena k poskytování aktualizovaných meteorologických informací nezbytných pro zajištění bezpečného a plynulého letového provozu. (4) Letecká služba pátrání a záchrany je určena k provádění pátracích a záchranných akcí v případě leteckých mimořádných událostí. (5) Letecká informační služba je určena k informování provozovatelů leteckých činností a uživatelů letadel o skutečnostech důležitých pro umožnění a zabezpečení leteckého provozu. (6) Služby při předletové přípravě a monitorování letu jsou služby určené provozovatelům leteckých činností a uživatelům letadel, kterými se zajišťuje příprava na let. (7) Služby při odbavovacím procesu na letišti jsou služby, kterými se zajišťuje a) technické a provozní odbavení letadla na odbavovací ploše,b) odbavení cestujících a jejich zavazadel,c) odbavení nákladu a pošty,d) zásobování palubního bufetu letadla potravinami a nápoji,e) manipulace s leteckými pohonnými hmotami a oleji;Jednotlivé služby při odbavovacím procesu na letišti jsou uvedeny v příloze č. 4. (8) Služba tvorby letových postupů je určena k tvorbě, ověřování a aktualizaci postupů pro lety podle přístrojů. Postupy pro lety podle přístrojů zahrnují: a) přiblížení podle přístrojů, b) standardní přístrojový přílet, c) standardní přístrojový odlet, d) traťový let. § 16b Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti (k § 49c odst. 2 zákona) Žadatel o udělení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti předloží Úřadu písemnou žádost, v níž uvede: a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),b) jméno, případně jména, příjmení, trvalý pobyt, datum narození fyzické osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy; je-li jeho statutárním orgánem či jeho členem právnická osoba, též jméno, příjmení a trvalý pobyt osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem,c) název letiště, na kterém předpokládá poskytování služeb při odbavovacím procesu, druh a rozsah činností s ohledem na technické prostředky žadatele, typy odbavovaných letadel,d) návrh předpokládané provozní doby a datum navrhovaného zahájení poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti. § 16c Podrobnosti o způsobu prokazování finančního zajištění poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti (k § 49c odst. 2 zákona) Finanční zajištění poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti prokazuje žadatel o vydání souhlasu těmito způsoby a doklady: a) čistým obchodním majetkem, jde-li o fyzickou osobu, nebo vlastním kapitálem, jde-li o právnickou osobu, jakož i podnikatelským plánem na první dva roky provozu služeb při odbavovacím procesu na letišti,b) podrobným rozpočtem na roční účetní období, ve kterém náklady a výnosy musí být uvedeny odděleně od ostatních činností žadatele podle druhového členění při odbavovacím procesu na letišti,c) účetní závěrkou za předcházející rok, popřípadě poslední účetní závěrkou ověřenou auditorem, včetně její přílohy v úplném rozsahu, včetně výkazu o peněžních tocích. § 16d Náležitosti rozhodnutí o udělení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti (k § 49c odst. 2 zákona) Úřad v rozhodnutí o udělení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti uvede: a) název letiště, kde budou poskytovány služby při odbavovacím procesu na letišti,b) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),c) datum, od kdy budou služby při odbavovacím procesu na letišti poskytovány,d) dobu platnosti souhlasu,e) určení druhu služby při odbavovacím procesu na letišti, kterou bude držitel poskytovat,f) rozsah poskytovaných služeb při odbavovacím procesu na letišti,g) typy odbavovaných letadel. § 16e Vymezení důvodu zajištění bezpečnosti (k § 49f odst. 2 zákona) Důvodem zajištění bezpečnosti se rozumí: a) ohrožení plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv,11a) nebob) hrozba nebo vznik krizové situace dotýkající se bezpečnostních zájmů České republiky. § 16f Vymezení důvodu provozního přetížení letiště (k § 49g odst. 2 zákona) Důvodem provozního přetížení letiště se rozumí: a) dosažení plného využití projektované kapacity letiště jak v ročním, tak hodinovém maximu stávajícími poskytovateli služeb při odbavovacím procesu na letišti pro cizí potřeby,b) plná obsazenost prostor určených pro vybudování odpovídajícího zázemí dalšího poskytovatele služby při odbavovacím procesu na letišti (kanceláře, denní místnosti apod.),c) nemožnost dalšího zvyšování intenzity provozu vozidel na odbavovací ploše vzhledem k neúměrnému zvýšení nebezpečí dopravních nehod nebo k nárůstu zpoždění při příjezdu k letadlu,d) plná obsazenost ploch pro odstavování mechanizačních prostředků nutných pro odbavování letadel,e) nemožnost rozdělení, nebo zdvojování letištních zařízení a s tím souvisejícího poskytování služeb, jako je například třídění zavazadel, odmrazování, čištění vody, manipulace s pohonnými hmotami a bezpečnostní kontroly v souvislosti s jejich složitostí, výší finančních nákladů nebo s vlivem na životní prostředí. Databáze údajů o terénu a překážkách (K § 51a odst. 11 zákona) § 16g nadpis vypuštěn (1) V databázi údajů o terénu a překážkách, jejímž správcem je Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením databáze (dále jen „správce databáze“), jsou uchovávány údaje, které předává Ministerstvo obrany a provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů (dále jen „poskytovatel údajů“). (2) Databáze údajů o terénu a překážkách se skládá z a) databáze údajů o terénu, která nesmí zahrnovat překážky a která obsahuje digitální soubory dat zobrazujících povrch terénu ve formě průběžných hodnot výšky nad mořem ve všech bodech definované sítě vztažené k horizontálnímu a vertikálnímu referenčnímu systému, a b) databáze údajů o překážkách, která obsahuje digitální soubory dat popisující každý pevný a mobilní objekt nebo jejich část, 1. je-li takový objekt nebo jeho část na ploše určené pro pozemní pohyby letadel,2. zasahuje-li takový objekt nebo jeho část do plochy určené k ochraně letadel za letu, nebo3. je-li takový objekt nebo jeho část vně plochy určené k ochraně letadel za letu, avšak ohrožuje bezpečnost leteckého provozu. (3) Každý bod sítě a každá překážka jsou popsány v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce. (4) Z území celé České republiky se předávají údaje o terénu a údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 100 m. Údaje se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14, s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce. (5) Údaje o překážkách nacházejících se v území letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů a v jeho blízkosti se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, a s četností a vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce, a to tak, že a) z obdélníkového prostoru okolo dráhy zahrnujícího dráhový pás a předpolí, je-li zřízeno, se předávají údaje o překážkách, které mají výšku 3 m a více nad nejbližší výškou dráhy nad mořem, měřeno podél osy dráhy, případně pro části vztahující se k předpolí od nadmořské výšky nejbližšího konce dráhy, b) z prostoru, který je veden od konce prostoru uvedeného v písmeni a) ve směru odletu do vzdálenosti 10 km a rozevírá se o 15 % na každou stranu, se předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 3 m nad zemí a které zároveň protínají plochu se sklonem 1,2 % vedenou od konce prostoru uvedeného v písmeni a) a začínající ve výšce konce dráhy nad mořem ve směru odletu, c) z prostoru, který je veden od vnějšího okraje prostorů uvedených v písmenech a) a b) do vzdálenosti 10 km od hranice prostoru uvedeného v písmeni a), se předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 15 m nad zemí a které protínají plochu se sklonem 1,2 % vedenou od vnějšího okraje prostorů uvedených v písmenech a) a b), přičemž výchozí výškou je výška hranice obdélníkového prostoru uvedeného v písmeni a), od které začíná, d) z prostoru, který je veden od vnějšího okraje prostorů uvedených v písmenech a), b) a c) k hranici koncové řízené oblasti letiště nebo k hranici území kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže, se předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 100 m nad zemí. (6) Údaje o terénu nacházejícím se v území letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů a v jeho blízkosti se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, a s četností a vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce, a to a) údaje o terénu uvnitř území kruhového tvaru o poloměru 10 km od vztažného bodu letiště, b) údaje o terénu, který proniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší výškou dráhy nad mořem v oblasti mezi vnější hranicí území uvedeného v písmeni a) a 1. hranicí koncové řízené oblasti letiště nebo2. hranicí území kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže, c) údaje o terénu, který neproniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší výškou dráhy nad mořem v oblasti mezi vnější hranicí území uvedeného v písmeni a) a 1. hranicí koncové řízené oblasti letiště nebo2. hranicí území kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže. (7) Z části území vymezeného v odstavci 5 nebo odstavci 6, ve které je zakázán letový provoz z důvodu vysokého terénu nebo překážek, nebo která obsahuje jiná místní omezení uvedená v Letecké informační příručce, lze se souhlasem Úřadu předávat údaje o terénu a údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 100 m, v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, a s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce. (8) Z území letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů a jeho blízkosti, vymezeného obdélníkem o šířce 60 m na každou stranu od prodloužené osy vzletové a přistávací dráhy a do vzdálenosti 900 m od prahu dráhy, měřeno ve směru přiblížení na dráhu schválenou pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie, nebo kde provozovatel letiště vyžaduje detailní informace o terénu a překážkách, se předávají údaje o terénu a překážkách v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14, s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce. V případě, že se ve vzdálenosti větší než 900 m od prahu dráhy nachází hornatý terén nebo jiné pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu význačné překážky, délka území se přiměřeně prodlouží, maximálně však na 2 000 m. § 16h (K § 51a odst. 11 zákona) (1) Údaje uchovávané v databázi jsou vedeny v digitální podobě a jsou zpracovány ve Světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) a Výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv)18). Údaje o terénu jsou vedeny ve formátu stanoveném normami řady ISO 19 100 a údaje o překážkách v takovém formátu, který umožní výměnu dat v mezinárodním formátu pro výměnu leteckých informací (AIXM). (2) Správce databáze vede a průběžně aktualizuje údaje uchovávané v databázi v souladu se změnami obdrženými od poskytovatele údajů. (3) Právnická osoba žádající o pověření podle § 51a odst. 2 zákona k žádosti doloží a) pověření k poskytování letecké informační služby, b) osvědčení vydané podle přímo použitelného předpisu Evropské unie19), c) certifikát systému řízení jakosti ISO 9001, d) návrh vnitřních předpisů, které obsahují postupy při vedení databáze a postupy pro pravidelné školení zaměstnanců zajištujících vedení databáze v dané problematice, e) návrh vnitřních předpisů, které budou popisovat zajištění zálohování a archivaci údajů, jejich dostupnost a ochranu před změnou, poškozením, zničením, ztrátou nebo zcizením, a f) návrh vnitřních předpisů, kterými se stanoví nastavení přístupových práv a povinnosti uživatelů a administrátorů databáze, a postupy, které se užijí při narušení bezpečnosti databáze. (4) Ministerstvo obrany předává správci databáze prostřednictvím sítě elektronických komunikací a) údaje podle § 16g odst. 4 v digitální podobě zpracované ve Světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) a Výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv)18) v rozsahu a formátu, ve kterém je pořizuje pro plnění úkolů obrany státu, a s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce, b) základní státní mapová díla, tematická státní mapová díla, ostatní kartografická díla nebo jejich části vytvářené Ministerstvem obrany pro plnění úkolů obrany státu, a to jen v rozsahu 1. potřebném pro vedení databáze a zabezpečení jednotné tvorby map zveřejňovaných v Letecké informační příručce a2. specifikovaném smlouvou mezi Ministerstvem obrany a správcem databáze, pro tvorbu letecké mapy Mezinárodní organizace pro civilní letectví 1 : 500 000. (5) Ministerstvo obrany předává správci databáze prostřednictvím sítě elektronických komunikací a) údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 60 m, z území kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů, b) údaje o terénu z území kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů,

v digitální podobě zpracované ve Světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) a Výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv)18) v rozsahu a formátu, ve kterém je pořizuje pro plnění úkolů obrany státu, a s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce. Tyto údaje Ministerstvo obrany předává, jen je-li to možné.

(6) Provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů předává správci databáze prostřednictvím sítě elektronických komunikací v podobě a formátu podle odstavce 1 údaje podle § 16g odst. 5 písm. a) a b), § 16g odst. 6 písm. a) a § 16g odst. 8. (7) V Letecké informační příručce se zveřejňují v listinné podobě údaje o překážkách podle § 16g odst. 4 a v digitální podobě údaje podle § 16g odst. 6.
§ 16i zrušen § 16j zrušen § 16k nadpis vypuštěn (k § 55a odst. 5 zákona) Vzor průkazu inspektora Ústavu je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce. § 16l Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů (K § 55c odst. 5 zákona) Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů, je stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce. § 16m zrušen § 17 Náležitosti žádosti o vydání licence a doklady, které je nutno k žádosti doložit (k § 58 odst. 2 zákona) (1) Žádost o vydání licence obsahuje a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a), b) údaje o druhu plánované letecké dopravy, c) počet a typy letadel, jimiž má být letecká doprava provozována. (2) Žádost o vydání licence se doloží a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických nebo fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, b) výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší více než 3 měsíce, fyzické osoby, nebo všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo členy statutárního orgánu, a odpovědného zástupce, byl-li ustanoven; v případě cizince i obdobnou písemností státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, c) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost s uvedením průběhu dosavadní pětileté odborné praxe v civilním letectví, d) dokladem prokazujícím finanční zajištění a dalšími s tím souvisejícími doklady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11c), e) předběžným návrhem letového řádu a přepravních podmínek, f) platným osvědčením leteckého dopravce vydaným Úřadem, g) dokladem prokazujícím vlastnictví nebo nájem letadla. § 18 Náležitosti žádosti o vydání osvědčení leteckého provozovatele (k § 67 odst. 4 zákona) (1) Žádost o vydání osvědčení leteckého dopravce podává tuzemský letecký dopravce Úřadu písemně. Ve své žádosti tuzemský letecký dopravce uvede a) druh obchodní letecké dopravy, b) typ a poznávací značku letadel, kterými bude provozována obchodní letecká doprava, c) seznam jednotlivých členů leteckého personálu, kterými bude zajišťována obchodní letecká doprava, d) označení základního letiště nebo jiných ploch, ze kterých bude prováděna obchodní letecká doprava a kde bude prováděna ochrana a ošetřování provozovaných letadel, e) způsob zajištění údržby letadel, f) předpokládané zeměpisné oblasti hlavního provozu obchodní letecké dopravy. (2) Žádost tuzemský letecký dopravce doloží a) dokladem o zajištění bezpečnosti provozu obchodní letecké dopravy před protiprávními činy, b) návrhem organizační struktury leteckého dopravce s uvedením jmen osob odpovědných za provoz a údržbu letadel, c) návrhem systému řízení obchodní letecké dopravy, d) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel a dokladem o zaplacení pojistného ve výši odpovídající rozsahu obchodní letecké dopravy, e) návrhem systému zajišťování výcviku výkonných letců a palubních průvodčí, f) návrhem systému zajišťování požadované kvality a bezpečnosti letového provozu s ustanovenou odpovědnou fyzickou osobou, g) návrhy výcvikových programů pro výcvik a opakovací výcvik létajícího a technického personálu, h) provozní příručkou. § 18a zrušen § 19 zrušen § 20 Druhy leteckých prací, technické a provozní podmínky jejich provozování (k § 74 odst. 3 zákona) (1) Leteckými pracemi jsou zvláštní provoz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu24) a dále letecké činnosti, při kterých se využívá letadlo jako pracovní stroj za účelem podnikání a) k leteckým pracím v zemědělství, b) k hašení požárů nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22), c) k leteckým pracím v lesním hospodářství a ochraně životního prostředí, d) k leteckým pracím ve stavebnictví, e) k rozhazování letáků, f) k vlekům kluzáků, g) k vlekům reklamních transparentů, h) ke kontrolním, měřicím, pozorovacím a hlídkovým letům, i) k provádění leteckého snímkování, j) k výsadkovým letům, k) k letům při pátrání a záchraně. (2) Podmínkou pro provozování leteckých prací je a) letadlo, jehož technické parametry odpovídají druhu letecké činnosti, a související obslužná technická zařízení,b) organizační struktura provozovatele leteckých prací zajišťující jejich bezpečné provozování,c) provozní příručka obsahující typy použitelných letadel, pravidla létání a postupy pro jednotlivé letecké práce a příručka pro údržbu letadel. § 21 Náležitosti žádosti o vydání povolení k provozování leteckých prací (k § 74 odst. 3 zákona) (1) Žadatel o provozování leteckých prací předloží Úřadu písemnou žádost o udělení povolení k provozování leteckých prací, v níž uvede a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a),b) druh leteckých prací, c) typy letadel, jimiž mají být letecké práce provozovány, a jejich poznávací značku,d) seznam jednotlivých členů leteckého personálu, kterými budou zajišťovány letecké práce,e) označení základního letiště, ze kterého budou provozovány letecké práce a kde bude prováděna ostraha, parkování a ošetřování provozovaných letadel,f) způsob zajištění údržby letadel,g) předpokládané zeměpisné oblasti hlavního provozování leteckých prací. (2) Žádost musí být doložena těmito doklady: a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,b) osvědčeními o zápisu provozovaných letadel,c) dokladem o poslední kontrole letové způsobilosti provozovaných letadel,d) průkazy způsobilosti leteckého personálu,e) dokladem o zajištění bezpečnosti provozování leteckých prací před protizákonnými činy,f) návrhem organizační struktury provozovatele leteckých prací s uvedením jmen osob odpovědných za provoz a údržbu letadel,g) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel a dokladem o zaplacení pojistného ve výši odpovídající rozsahu leteckých prací,h) stanoviskem provozovatele letiště,i) směrnicí pro jednotlivé druhy leteckých prací,j) provozní příručkou a příručkou pro údržbu letadel. § 22 Náležitosti rozhodnutí o vydání povolení k provozování leteckých prací (k § 74 odst. 3 zákona) Úřad v rozhodnutí o vydání povolení k provozování leteckých prací uvede a) označení provozovatele leteckých prací,b) druhy leteckých prací,c) poznávací značky a typy provozovaných letadel,d) pravidla letu pro letecké práce,e) zeměpisné oblasti provozování leteckých prací,f) datum zahájení provozování leteckých prací,g) dobu, na kterou se povolení uděluje,h) specifické podmínky provozování leteckých prací. § 23 Náležitosti žádosti o vydání povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu (k § 76 odst. 3 zákona) (1) Žadatel o provozování leteckých činností pro vlastní potřebu předloží Úřadu písemnou žádost, v níž uvede a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a), b) druhy leteckých činností, c) typy letadel, jimiž mají být letecké činnosti provozovány, a jejich poznávací značku, d) seznam jednotlivých členů leteckého personálu, kterými budou zajišťovány letecké činnosti, e) označení základního letiště, ze kterého budou provozovány letecké činnosti a kde bude prováděna ostraha, parkování a ošetřování provozovaných letadel, f) způsob zajištění údržby letadel, g) předpokládané zeměpisné oblasti hlavního provozování leteckých činností. (2) Žádost musí být doložena těmito doklady: a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním či jiném rejstříku výpisem z tohoto rejstříku ne starším než 1 měsíc, b) osvědčeními o zápisu provozovaných letadel do leteckého rejstříku, c) dokladem o poslední kontrole letové způsobilosti provozovaných letadel, d) průkazy způsobilosti leteckého personálu, e) dokladem o zajištění bezpečnosti provozování leteckých činností před protizákonnými činy, f) uvedením jmen osob odpovědných za provoz a údržbu letadel, g) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel ve výši odpovídající rozsahu leteckých činností, h) stanoviskem provozovatele letiště, i) směrnicí pro jednotlivé druhy leteckých činností. § 24 Charakteristika jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení (K § 81 odst. 8 zákona) (1) Ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo řízené aerodynamickými prostředky, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg. (2) Motorový ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné ultralehké letadlo vybavené pohonnou jednotkou, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg. (3) Ultralehký letoun je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené aerodynamickými prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 83 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg nebo 650 kg v případě ultralehkých letounů, které jsou určeny k použití na vodě. (4) Motorový závěsný kluzák je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené změnou polohy těžiště s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 65 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 300 kg u jednomístného závěsného kluzáku a 450 kg u dvoumístného závěsného kluzáku. (5) Ultralehký vrtulník je maximálně dvoumístné letadlo s poháněnými rotujícími nosnými plochami s maximální vzletovou hmotností 600 kg nebo 650 kg v případě ultralehkých vrtulníků, které jsou určeny k použití na vodě. (6) Ultralehký vírník je maximálně dvoumístné letadlo s rotujícími nosnými plochami uváděnými do pohybu autorotací vznikající dopředným pohybem s maximální vzletovou hmotností 600 kg. (7) Motorový padákový kluzák je maximálně dvoumístné letadlo a) s pomocným motorem na zádech pilota, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 270 kg a které umožňuje vzlet a přistání z nohou pilota, nebo b) s pohonem umístěným na podvozku, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 300 kg u jednomístného padákového kluzáku a 450 kg u dvoumístného padákového kluzáku. (8) Závěsný kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo, jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem či navijákem a je řízeno změnou polohy těžiště s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy, jehož maximální prázdná hmotnost bez upínacího zařízení nepřekračuje 40 kg. (9) Padákový kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo, jehož charakter nosné plochy není určován tuhou konstrukcí. (10) Sportovní padák je zařízení sloužící pro sestupný let osoby z letadla na zemský povrch. (11) Ultralehký balon je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo lehčí vzduchu s maximálním konstrukčním objemem nepřesahujícím 1 200 m3 v případě horkého vzduchu a 400 m3 v případě jiného nosného plynu. (12) Ultralehká vzducholoď je maximálně dvoumístné motorové letadlo lehčí vzduchu s maximálním konstrukčním objemem nepřesahujícím 1 200 m3 v případě horkého vzduchu a 400 m3 v případě jiného nosného plynu. (13) V případě zástavby celkového záchranného padáku upevněného na drak jednomístného motorového závěsného kluzáku nebo jednomístného motorového padákového kluzáku se hodnoty maximální vzletové hmotnosti uvedené v odstavcích 4 a 7 navyšují o 15 kg. V případě zástavby celkového záchranného padáku upevněného na drak dvoumístného motorového závěsného kluzáku nebo dvoumístného motorového padákového kluzáku se hodnoty maximální vzletové hmotnosti uvedené v odstavcích 4 a 7 navyšují o 25 kg. § 25 Náležitosti žádosti o pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (k § 82 odst. 6 zákona) (1) Žadatel o vydání pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení uvede v žádosti údaje podle zvláštního právního předpisu1a) a k žádosti doloží a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku, b) výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší více než 3 měsíce, všech fyzických osob oprávněných za právnickou osobu jednat. (2) Žadatel dále předloží provozní a technické předpisy upravující a) organizační zajištění vymezených činností při správě sportovních létajících zařízení, b) požadavky na stavební, výrobní, servisní a opravárenské postupy a způsoby vedení dokumentace výroby, stavby, servisu a provádění dozoru nad stavbou jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení, c) požadavky na právnické a fyzické osoby, které provozují formou podnikání výrobu sportovních létajících zařízení a s nimi souvisejících dalších výrobků, letadlových částí a zařízení, opravy sportovních létajících zařízení a jejich údržbu, d) postupy pro ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, e) postupy pro vedení rejstříku sportovních létajících zařízení, f) požadavky na právnické a fyzické osoby, které provozují střediska výcviku pilotů jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení, g) výcvikové osnovy a postupy pro získání kvalifikace pilota a dalších kvalifikací pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení, h) postupy a podmínky pro výběr a schvalování ploch ke vzletům a přistáním sportovních létajících zařízení, i) podmínky pro schvalování provádění zkušebních letů sportovních létajících zařízení, j) podmínky pro schvalování pořádání leteckých veřejných vystoupení sportovních létajících zařízení a leteckých soutěží sportovních létajících zařízení, k) postupy a kvalifikační předpoklady pro jmenování kontrolních techniků, inspektorů techniky a inspektorů provozu, l) postupy a podmínky pro uznávání způsobilosti záchranných systémů pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení, m) postupy pro kontrolu soupravy palubního odpovídače sekundárního radaru4a) včetně výškoměrného systému a n) podmínky pro provádění letů závěsných a padákových kluzáků s pasažérem a seskoků sportovních padáků s pasažérem. § 26 Údaje zapisované do rejstříku sportovních létajících zařízení, údaje, které z něj lze zveřejnit, a způsob označení sportovního létajícího zařízení (k § 84b odst. 3 zákona) (1) Do rejstříku sportovních létajících zařízení se zapisují tyto údaje: a) druh sportovního létajícího zařízení, b) typ nebo název, c) výrobce nebo stavitel, d) vlastník, e) provozovatel, f) technické údaje stanovené provozním předpisem, g) poznávací značka, h) výrobní číslo, je-li přiděleno, i) rok výroby, j) datum zápisu do rejstříku sportovních létajících zařízení. (2) Z rejstříku sportovních létajících zařízení lze zveřejnit tyto údaje: a) druh sportovního létajícího zařízení, b) poznávací značku, c) výrobní číslo, je-li přiděleno, d) typ nebo název, e) rok výroby, f) jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele, který je fyzickou osobou, nebo obchodní firmu nebo název provozovatele, který je právnickou osobou. (3) Sportovní létající zařízení musí být opatřeno evidenčním štítkem, na němž musí být nesmazatelným způsobem vyznačeny údaje určené provozním předpisem. § 27 zrušen
nadpis vypuštěn § 28 Náležitosti žádosti o vydání pilotního průkazu, doklady, které je nutno k žádosti přiložit, podmínky zahájení praktického výcviku a samostatných letů, způsob stanovení kvalifikačních podmínek pro vydání pilotního průkazu a způsob stanovení kvalifikačních podmínek osob provádějících teoretickou výuku a praktický výcvik (k § 84c odst. 8 zákona) (1) Žadatel o vydání pilotního průkazu k žádosti přiloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. (2) Minimální věk pro zahájení praktického výcviku pro získání pilotního průkazu je 15 let s tím, že do 18 let lze takový výcvik zahájit pouze s písemným souhlasem jeho zákonných zástupců. Samostatné lety na motorových sportovních létajících zařízeních mohou být prováděny po dosažení věku 16 let. § 29 Zkoušky k získání kvalifikace instruktora létání se sportovními létajícími zařízeními musí zahrnovat a) praktické zkoušky z činnosti leteckého instruktora,b) teoretické zkoušky,c) ukázku teoretické výuky k získání pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací. § 29a zrušen § 29b (K § 91a odst. 11 zákona) Vzor protokolu podle § 91a odst. 3 zákona a vzor zprávy podle § 91a odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce. § 30 zrušen § 31 Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla (k § 98 odst. 2 zákona) (1) Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla, tj. limit plnění, činí a) 1 000 000 Kč u bezmotorových letadel, b) 2 000 000 Kč u ostatních letadel do maximální vzletové hmotnosti 1 200 kg, c) 3 000 000 Kč u letadel o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 200 kg až do 2 000 kg, d) 6 000 000 Kč u letadel o maximální vzletové hmotnosti od 2 000 kg do 5 700 kg, e) 100 000 000 Kč u letadel s maximální vzletovou hmotností od 5 700 kg do 14 000 kg, f) 200 000 000 Kč u letadel s maximální vzletovou hmotností větší než 14 000 kg. (2) Kromě pojištění uvedeného v odstavci 1 musí být sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla s limitem plnění minimálně 700 000 Kč na každé sedadlo v letadle určené provozovatelem pro přepravu osob jiných než posádka letadla včetně vyhlídkových letů. (3) Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem sportovního létajícího zařízení, tj. limit plnění, činí a) 100 000 Kč do maximální vzletové hmotnosti 150 kg, včetně sportovního padáku, b) 500 000 Kč do maximální vzletové hmotnosti 300 kg, c) 1 000 000 Kč do maximální vzletové hmotnosti 450 kg. (4) Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla podle odstavců 1 až 3 se použijí, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie13a) jinak. (5) V případě že jsou letadla s maximální vzletovou hmotností 2 700 kg nebo nižší, na která se vztahuje úprava přímo použitelného předpisu Evropské unie13a), užívána k neobchodním účelům, je limit pojistného plnění ve vztahu k cestujícím minimálně 100 000 zvláštních práv čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu na jednoho cestujícího. § 31a Údaje předávané za účelem statistického zjišťování (k § 98a odst. 3 zákona) Seznam údajů předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy, seznam údajů o odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště a jejich strukturu stanoví příloha č. 18 k této vyhlášce. § 32 Přechodné ustanovení Právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch byl vyhlášen zákaz nebo omezení letecké činnosti ve vzdušném prostoru, požádá nejpozději ve lhůtě dvou let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky o vyhlášení zákazu nebo omezení letecké činnosti ve vzdušném prostoru podle této vyhlášky. Nepožádá-li právnická nebo fyzická osoba o vyhlášení zákazu nebo omezení ve stanovené lhůtě, dosavadní zákaz nebo omezení letecké činnosti ve vzdušném prostoru zaniká. § 33 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Ing. Říman v. r. Příloha 1 nadpis vypuštěn A. LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ A LETECKÁ POZEMNÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY V CIVILNÍM LETECTVÍ, JEN POKUD BYLA ÚŘADEM SCHVÁLENA NEBO UZNÁNA JEJICH ZPŮSOBILOST K POUŽITÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ 1. Letadlové části a zařízení, pro něž Úřad schválil nebo uznal normy minimální požadované výkonnosti jako podklad pro schválení jejich způsobilosti pro univerzální cílové použití (tj. jejich použití není omezeno na konkrétní schválený typ letadla nebo jeho součásti),:1.1 přístroje pro kontrolu letu: tlakové výškoměry, radiovýškoměry, rychloměry, machmetry, variometry, relativní sklonoměry, zatáčkoměry, akcelerometry, umělé horizonty, směrové setrvačníky1.2 přístroje pro kontrolu pohonné jednotky: tlakoměry, teploměry, palivoměry, spotřeboměry, otáčkoměry1.3 pomocné energetické jednotky (APU)1.4 systémy automatického a poloautomatického řízení: autopiloty, povelové systémy1.5 komunikační vybavení: VKV a KV palubní radiostanice, systémy SELCAL, přepínací skříňky audiosignálů, zesilovače, mikrofony, náhlavní soupravy, zapisovače hlasů v pilotní kabině, zařízení pro akustickou lokalizaci pod vodou1.6 navigační vybavení: magnetické kompasy, radiokompasy, VKV navigační přijímače VOR a ILS LOC/GS, přijímače signálů traťových návěstidel, víceúčelové elektronické displeje, přijímače systému družicové navigace GPS, systémy prostorové navigace RNAV, protisrážkové systémy (TCAS), odpovídače SSR, měřiče vzdálenosti (DME), palubní hodiny, meteorologické radarové systémy1.7 nouzové vybavení: záchranné plovací vesty, záchranné padáky, záchranné čluny, kyslíkové masky pro cestující, ochranné dýchací vybavení (PBE), tísňové vysílače polohy (ELT), evakuační skluzy1.8 indikační a záznamová zařízení: zapisovače letových údajů, přístroje varování před pádem1.9 letadlová světla: polohová, protisrážková1.10 vnitřní vybavení: sedadla, lůžka, bezpečnostní pásy, ramenní postroje, kontejnery, palety a sítě1.11 elektrická soustava: alternátory, dynama, dynamospouštěče, letecké baterie, statické měniče1.12 soustava přistávacího zařízení: kola s brzdami, pneumatiky, lyže, plováky1.13 klimatizační soustava: spalovací hořáky1.14 protipožární soustava: detektory kouře a požáru, přenosné hasicí přístroje1.15 palivová soustava: hadice, filtry1.16 kyslíková soustava: kyslíkové masky posádky, regulátory kyslíku 2. Letadlové části a zařízení schvalované pro použití na konkrétním typu letadla nebo jeho součásti, které budou nebo mohou být vyráběny jako výměnné nebo modifikační části pro zástavby na schváleném typu letadla nebo jeho součásti a jejichž způsobilost je ověřována v rámci těchto soustav:2.1 palivové soustavy2.2 elektrické soustavy2.3 hydraulické soustavy2.4 klimatizační soustavy2.5 soustavy řízení2.6 odmrazovací soustavy2.7 kyslíkové soustavy2.8 pneumatické soustavy2.9 vodovodní a odpadní soustavy2.10 soustavy osvětlení kabiny2.11 indikační a záznamové soustavy2.12 soustavy draku2.13 soustavy pohonné jednotky2.14 olejové soustavy2.15 soustavy přistávacího zařízení 3. Letecká pozemní zařízení3.1 světelná zařízení 3.1.1 letištní světelná pozemní návěstidla a jejich nosné konstrukce3.1.2 letecké světelné majáky a jejich nosné konstrukce3.2 součásti soustav světelných zařízení 3.2.1 zdroje napájení3.2.2 kabely sériového rozvodu3.2.3 oddělovací transformátory3.2.4 ovládací zařízení3.2.5 monitorovací soustava3.3 Pozemní elektronická zabezpečovací zařízení 3.3.1 Zařízení pro uspořádání vzdušného prostoru. 3.3.2 Zařízení pro uspořádání toku letového provozu. 3.3.3 Zařízení pro letové provozní služby, zejména zařízení pro zpracování dat o letu, plánovacích a přehledových dat, synchronizaci času včetně rozhraní člověk/stroj. 3.3.4 Zařízení pro komunikaci typu země - země a vzduch - země, včetně zařízení pro přenos dat mezi leteckými pozemními zařízeními, mimo pasivní prvky přenosového prostředí a mimo zařízení komerčních poskytovatelů telekomunikačních a přenosových služeb. 3.3.5 Navigační zařízení. 3.3.6 Přehledová zařízení. 3.3.7 Zařízení pro letové informační služby. 3.3.8 Zařízení pro využívání meteorologických informací. 3.3.9 Zdroje elektrické energie pro záložní napájení leteckých pozemních zařízení. 3.3.10 Záznamová, vyhodnocovací, monitorovací a ovládací zařízení. 3.3.11 Zařízení pro kontrolu a řízení pohybu na zemi. 3.4 Zdroje energií pro letadla (elektrické, hydraulické a pneumatické).3.5 Letové trenažéry a simulátory.3.6 Zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybových plochách letišť. B. LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ A LETECKÁ POZEMNÍ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ VÝVOJ, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBU, ZKOUŠKY, INSTALACI, ÚDRŽBU, OPRAVY, MODIFIKACE A KONSTRUKČNÍ ZMĚNY MŮŽE PROVÁDĚT PRÁVNICKÁ NEBO FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ MÁ K TÉTO ČINNOSTI OPRÁVNĚNÍ Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení z části A. a další letadlové části a zařízení tvořící základní stavební díly letadla nebo jeho součástí, jejichž způsobilost je schvalována v rámci schvalování typu letadla nebo jeho součástí,:1.1 trup1.2 křídlo1.3 ocasní plochy1.4 motorové gondoly a pylony1.5 soustava řízení kormidel1.6 mechanizace křídla1.7 přistávací zařízení1.8 skříň motoru1.9 reduktor motoru vrtulníku1.10 skříň pohonů1.11 kompresor motoru1.12 turbína motoru1.13 klikový mechanizmus motoru1.14 list vrtule1.15 náboj vrtule1.16 systém ovládání vrtule1.17 žárové části motoru1.18 koše a závěsy balonů1.19 gondoly vzducholodí1.20 topná zařízení a palivové láhve horkovzdušných balonů a vzducholodí Příloha 2 Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti:1. Základní údaje o letišti včetně údajů o jeho velikosti, umístění, okolí a cílech na úseku životního prostředí.2. Provozní údaje o letišti včetně údajů o a. rozsahu letecké dopravy, b. využití dráhového systému, c. skladbě letecké dopravy. 3. Popis zavedených i zamýšlených opatření ke snížení hluku z letadel a jejich dopadu a podílu na hlukové situaci členěné podle toho, zda se jedná o a. snížení hluku u zdroje (popis zahrnuje údaje o letadlech využívajících letiště, jejich očekávaných technologických vylepšeních či jejich obnovení), b. opatření související s územním plánováním a využitím území na letišti, která mají vést ke snížení hluku na letišti, a realizované či zamýšlené činnosti, které by mohly vést ke zvýšení hluku na letišti, c. provozní opatření vedoucí ke snížení hluku neomezující kapacitu letiště (popis zahrnuje používání přednostních rozjezdových a přistávacích drah), d. provozní omezení (popis zahrnuje realizovaná plošná provozní omezení, provozní omezení zaměřená na konkrétní letadla a částečná provozní omezení rozlišující opatření realizovaná ve dne a v noci), e. zavedené ekonomické nástroje (např. letištní poplatky za hluk). 4. Informace o hlukové situaci na letišti včetně jejího vývoje za hodnocené období zahrnující a. podrobné informace o hlukových konturách za hodnocené období, vyjádřené pomocí

i. hlukových ukazatelů definovaných a vypočítaných v souladu s vyhláškou o hlukovém mapování25),

ii. hlukových ukazatelů definovaných a vypočítaných v souladu s nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací26).

5. Věcné shrnutí - porovnání a vyhodnocení.
Údaje obsažené v doplnění zprávy o hlukové situaci na letišti:1. Odhad počtu osob ovlivněných hlukem z letadel za předcházející 2 kalendářní roky provedený v souladu s vyhláškou o hlukovém mapování25).2. Prognóza vývoje bez zavedení nových opatření zahrnující a. popis plánovaného rozvoje letiště, včetně předpokládaného nárůstu pohybu letadel a počtu cestujících, a popis dopadu plánovaného rozvoje letiště na hlukovou situaci na letišti, b. přínosy vyplývající z rozšiřování kapacity letiště v rámci širší letecké sítě daného regionu, c. popis dopadu na hlukovou situaci bez dalších opatření a popis těch opatření, která jsou již naplánována ke snížení dopadu hluku ve stejném období, d. prognózu vývoje hlukových kontur, včetně odhadu počtu osob, které budou pravděpodobně ovlivněny hlukem z letadel, e. zhodnocení následků a případných nákladů v případě nepřijetí opatření ke snížení hluku, pokud se očekává jeho zvýšení. 3. Posouzení dodatečných opatření zahrnující a. nástin možných dodatečných opatření a uvedení hlavních důvodů pro jejich výběr, včetně

i. popisu opatření zvolených pro další analýzu a informace o výsledku analýzy nákladové efektivnosti, zejména o nákladech na zavedení těchto opatření,

ii. odhadovaného počtu osob majících z uvedených opatření užitek,

iii. harmonogramu těchto opatření,

iv. přehledu jednotlivých opatření z hlediska jejich celkové účinnosti,

b. přehled dopadů z hlediska životního prostředí a hospodářské soutěže, jež mohou navrhovaná opatření mít na další letiště, provozovatele a další zúčastněné osoby, c. důvody pro volbu upřednostňované varianty, d. věcné shrnutí.
Příloha 3 TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ LETIŠŤ A. Neveřejné vnitrostátní letiště Provozní doba není určena. Použití letiště se povoluje stanovenému okruhu uživatelů. Ostatní uživatelé mohou použít letiště pouze se souhlasem jeho provozovatele, který může stanovit minimální dobu pro předložení požadavku, ale ne více než 24 hodin před plánovaným časem letu. Ve vyžádané a schválené provozní době je povinen provozovatel letiště zajistit: 1. letištní službu řízení letového provozu nebo letištní letovou informační službu v českém jazyce a pohotovostní službu známému provozu na letišti a v jeho letištní provozní zóně (ATZ), anebo poskytování informací známému provozu na letišti a v jeho letištní provozní zóně (ATZ) jiným způsobem v českém jazyce, 2. telefonní spojení s pracovištěm ŘLP na nejbližším letišti (civilním nebo vojenském), 3. telefonní spojení s leteckou meteorologickou službou, 4. služební místnost pro navigační přípravu posádek letadel vybavenou Leteckou informační příručkou, leteckými oběžníky, leteckou mapou ICAO (měřítko 1 : 500 000) přístupným telefonem s provolbou po území ČR a sanitárním zařízením. B. Veřejné vnitrostátní letiště Provozní doba musí být stanovena a publikována prostřednictvím letecké informační služby a musí splňovat tyto požadavky: v období 15. 4. - 15. 10. minimálně 7 hodin každou sobotu, neděli a svátky, mimo tyto dny a publikovanou dobu na vyžádání. Provozovatel letiště může stanovit minimální dobu pro předložení požadavku, ale ne více než 24 hodin před plánovaným časem letu. V provozní době (publikované nebo vyžádané) je povinen provozovatel letiště zajistit: 1. letištní službu řízení letového provozu nebo letištní letovou informační službu v českém jazyce a pohotovostní službu známému provozu na letišti a v jeho letištní provozní zóně (ATZ), anebo poskytování informací známému provozu na letišti a v jeho letištní provozní zóně (ATZ) jiným způsobem v českém jazyce, 2. telefonní spojení s pracovištěm ŘLP na nejbližším letišti (civilním nebo vojenském), 3. telefonní spojení s leteckou meteorologickou službou, 4. služební místnost pro navigační přípravu posádek letadel vybavenou Leteckou informační příručkou ČR, leteckými oběžníky a leteckou mapou ICAO (měřítko 1 : 500 000), 5. veřejně přístupný prostor pro cestující a posádku, 6. veřejné sanitární zařízení, 7. veřejný telefon s provolbou po území ČR, 8. veřejně přístupné parkoviště automobilů, 9. plnění letadel leteckými pohonnými hmotami a oleji, 10. poskytnutí prostředků na běžné ošetření letadel (alespoň pro omytí skel, dohuštění pneumatik), 11. parkování letadel na určeném místě, včetně poskytnutí prostředků pro kotvení letadel, 12. zprostředkování dalších služeb na vyžádání (občerstvení, ubytování, nezbytnou dopravu, lékařskou pomoc apod.), 13. informaci o okolních letištích poskytujících větší rozsah služeb (letecké pohonné hmoty, oleje, ostatní provozní služby, opravy letadel atd.). C. Neveřejné mezinárodní letiště Provozní doba není určena. Použití letiště se povoluje stanovenému okruhu uživatelů. Ostatní uživatelé mohou použít letiště pouze se souhlasem jeho provozovatele, který může stanovit minimální dobu pro předložení požadavku, ale ne více než 24 hodin před plánovaným časem letu. Ve vyžádané a schválené provozní době je povinen provozovatel letiště zajistit: 1. letištní službu řízení letového provozu nebo letištní letovou informační službu v českém a anglickém jazyce a pohotovostní službu známému provozu na letišti a v jeho letištní provozní zóně (ATZ), anebo poskytování informací známému provozu na letišti a v jeho letištní provozní zóně (ATZ) jiným způsobem v českém a anglickém jazyce, 2. vybavení, kterým je zajištěno splnění bezpečnostních podmínek pro mezinárodní letiště stanovených zákonem o ochraně státních hranic, 3. telefonní spojení umožňující navázat spojení s Letovým informačním střediskem Praha (FIC) a leteckou meteorologickou službou v době kratší než 10 minut, 4. služební místnost pro navigační přípravu posádek letadel vybavenou Leteckou informační příručkou ČR, leteckými oběžníky, leteckou mapou ICAO (měřítko 1 : 500 000) telefonem s mezinárodní provolbou a sanitárním zařízením. D. Veřejné mezinárodní letiště Provozní doba musí být stanovena a publikována prostřednictvím letecké informační služby a musí splňovat tyto požadavky: v období 15. 4. - 15. 10. denně minimálně 7 hodin, minimální konec provozní doby v 16.00 hodin místního času. V ostatních obdobích každou sobotu, neděli a svátky, mimo tyto dny a publikovanou dobu na vyžádání. Provozovatel letiště může stanovit minimální dobu pro předložení požadavku, ale ne více než 48 hodin před plánovaným časem letu. V provozní době (publikované nebo vyžádané) je povinen provozovatel letiště zajistit: 1. letištní službu řízení letového provozu nebo letištní letovou informační službu v českém a anglickém jazyce a pohotovostní službu známému provozu na letišti a v jeho letištní provozní zóně (ATZ), anebo poskytování informací známému provozu na letišti a v jeho letištní provozní zóně (ATZ) jiným způsobem v českém a anglickém jazyce, 2. vybavení, kterým je zajištěno splnění bezpečnostních podmínek pro mezinárodní letiště stanovených zákonem o ochraně státních hranic, 3. telefonní spojení umožňující spojení s Letovým informačním střediskem Praha (FIC) a leteckou meteorologickou službou v době kratší než 10 minut, 4. služební místnost pro navigační přípravu posádek letadel vybavenou Leteckou informační příručkou ČR, leteckými oběžníky, leteckou mapou ICAO (měřítko 1 : 500 000), 5. veřejně přístupný prostor pro cestující a posádku, 6. veřejné sanitární zařízení, 7. veřejný telefon s mezinárodní provolbou, 8. veřejně přístupné parkoviště automobilů, 9. plnění letadel leteckými pohonnými hmotami a oleji, 10. vybavení pro poskytování předletového ošetření letadel, 11. hangárování nebo alespoň parkování a střežení letadel na určeném místě, včetně prostředků pro kotvení letadel, 12. ubytování nebo alespoň zprostředkování dalších služeb (občerstvení, ubytování, doprava, lékařská pomoc apod.), 13. informace o dalších službách v okolí, které nejsou přímo letištěm poskytovány (letecké pohonné hmoty, oleje, ostatní provozní hmoty, opravy letadel, ubytování hotelového typu, stravování v restauracích, veřejná doprava atd.). Poznámka: 1. Výše uvedený rozsah služeb zajišťovaných v provozní době letiště je nutno považovat za minimální. Provozovatel letiště s ohledem na intenzitu a druh provozu přizpůsobí vybavenost, kapacitu a rozsah služeb. Příloha 4 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ SLUŽEB A ČINNOSTÍ, KTERÝMI SE ZAJIŠŤUJE JEJICH POSKYTOVÁNÍ Technické odbavení letadla (odbavení letadla na provozní ploše) 1. nakládka a vykládka letadla, včetně poskytnutí a provozování vhodných prostředků, 2. doprava posádky a cestujících mezi letadlem a terminálem, 3. doprava zavazadel mezi letadlem a terminálem, 4. komunikace mezi letadlem a vnějšími dodavateli služeb, 5. poskytování a provozování vhodných zařízení pro start motorů letadel, 6. poskytování a provozování vhodných zařízení pro pohyb letadel při příletu a odletu (tažení a tlačení letadla), 7. vnější a vnitřní čištění letadla, 8. služby vztahující se k toaletám a vodě, 9. vybavení kabiny vhodnými hygienickými potřebami a jejich skladování, 10. odstraňování sněhu a ledu, odledování letadla, 11. odbavení cestujících a jejich zavazadel, 12. odbavování cestujících jakéhokoliv druhu při příletu, odletu, přesunu nebo tranzitu, včetně kontroly cestovních dokladů. 13. registrace zavazadel a jejich přeprava do oblasti třídění, 14. manipulace se zavazadly v oblasti třídění, při přípravě k odletu, při nakládce a vykládce ze zařízení navrženého pro manipulace s nimi z letadla do oblasti třídění a naopak, 15. doprava zavazadel z oblasti třídění do oblasti výdeje, 16. odbavení nákladu a pošty, 17. fyzické manipulace spojené s vývozem, dovozem nebo transferem, 18. odbavení příslušných dokladů a celní postupy, 19. realizace bezpečnostních postupů dohodnutých mezi stranami nebo vyžádaných okolnostmi, 20. fyzické odbavení RFS kamionů jako náhradní letecké dopravy v dovozu a vývozu, 21. zásobování letadla potravinami a nápoji, 22. nákup surovin za účelem výroby občerstvení na paluby letadel, 23. skladování potravin a nápojů, 24. výroba občerstvení na paluby letadel, 25. nákup hotových výrobků za účelem zásobování letadel potravinami, 26. skladování hotových výrobků, 27. kompletace občerstvení, 28. skladování kompletovaného občerstvení, 29. expedice, 30. transport, nakládka a vykládka, 31. likvidace odpadů spojených s uvedenou činností, 32. manipulace s leteckými pohonnými hmotami a oleji, 33. organizace a provádění operací čerpání a vyčerpávání leteckých pohonných hmot, 34. transport leteckých pohonných hmot z oblasti stáčiště k letadlu a zpět, 35. skladování leteckých pohonných hmot, 36. skladování a manipulace s oleji a ostatními technickými kapalinami. Příloha 5 Osnova letištní příručky (k § 34a odst. 4 zákona) I. Úvod II. Změny a opravy III. Kontrolní seznam stran IV. Rozdělovník V. Obsah VI. Zkratky a symboly VII. Definice VIII. Textová část letištní příručky dle následujících bodů: 1. Všeobecné údaje 1.1 Účel letištní příručky1.2 Právní požadavek na provedení osvědčování letiště1.3 Prohlášení o používání letišť dle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví1.4 Systém dostupných leteckých informací a postupy pro jejich vyhlašování včetně jmen, příjmení, funkcí a telefonních čísel kontaktních osob, obsah a rozsah předávaných leteckých informací1.5 Systém zaznamenávání pohybů letadel1.6 Povinnosti provozovatele letiště 2. Mapové podklady letiště 2.1 Aktuální plán letiště se zákresem hlavních letištních zařízení určených pro provoz letadel v měřítku 1:5 0002.2 Aktuální plán letiště se zákresem hranic letiště v měřítku 1:5 0002.3 Situace letiště ve vztahu k okolním obcím se zákresem letištních zařízení a vybavení, která jsou umístěna vně hranic letiště 3. Údaje o letišti uvedené v letecké informační příručce (AIP) 4. Provozní a bezpečnostní postupy 4.1 Hlášení informací vztahujících se k letišti

Postupy hlášení jakýchkoli změn informací o letišti uvedených v letecké informační příručce (AIP) a postupy, jak vyžadovat vydání oznámení, rozšiřované telekomunikačními prostředky, obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoliv leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem (NOTAM), včetně

4.1.1 postupů hlášení jakýchkoli změn Úřadu a systém nepřetržitého zaznamenávání hlášení změn,4.1.2 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za oznamování změn a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné,4.1.3 adresy a telefonního čísla poskytnuté Úřadem pro oznamování změn.
4.2 Přístup na pohybovou plochu letiště

Postupy, které jsou vytvořeny a prováděny v souladu s bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy provozovatele letiště k zajištění bezpečnosti leteckého provozu a k zabránění neoprávněného vniknutí osob, vozidel, zvířat nebo jiných předmětů na pohybovou plochu letiště, včetně

4.2.1 povinností provozovatele letiště, provozovatelů letadel, provozovatelů letištních služeb se stálým sídlem na letišti, ostrahy letiště,4.2.2 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za kontrolu přístupu na letiště a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.
4.3 Letištní pohotovostní plán

Popis letištního pohotovostního plánu pro mimořádné události na letišti, včetně

4.3.1 plánů pro činnost při mimořádných událostech na letišti a v jeho blízkém okolí včetně leteckých nehod, závad a nouzových stavů letadla během letu, požárů letištních zařízení, protiprávních činů, ekologických havárií a všech nestandardních situací, majících charakter mimořádné události podle zvláštního právního předpisu,15)4.3.2 popisu postupů nácviku a testování zařízení a vybavení, které má být použito v krizových situacích,16) včetně četnosti takových testů,4.3.3 popisu zkušebního nácviku postupů v mimořádných situacích, včetně četnosti takových nácviků,4.3.4 seznamu dotčených právnických i fyzických osob na letišti i mimo ně, které vykonávají činnosti související s provozem letiště, jejich telefonních a faxových čísel, adres elektronické pošty, adres Společnosti pro letecké telekomunikační a informační služby (SITA), případně jejich přidělených radiových frekvencí v rámci integrovaného záchranného systému, 4.3.5 zřízení letištního řídícího štábu za účelem organizace dílčích cvičení mimořádných událostí,4.3.6 určení osoby odpovědné za vedení zásahu přímo na místě mimořádné události,4.3.7 seznamu organizací působících na letišti, kontaktních osob a telefonních čísel, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.
4.4 Záchranná a požární služba

Popis zařízení, vybavení, postupů a personálního zajištění požadavků záchranné a požární služby, včetně jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za tyto služby na letišti.

4.5 Kontrola pohybové plochy letiště a překážkových rovin provozovatelem letiště

Popis kontrol pohybové plochy letiště a překážkových rovin včetně

4.5.1 postupů pro nepřetržité provádění kontrol, zahrnující měření koeficientu tření a vrstvy pokrytí na drahách a pojezdových drahách,4.5.2 postupů a prostředků komunikace se službou řízení letového provozu v průběhu provádění kontrol,4.5.3 postupů vedení inspekčního deníku a místo jeho uložení,4.5.4 četnosti provádění kontrol,4.5.5 seznamu kontrolovaných položek,4.5.6 postupů hlášení výsledků kontrol a činností vedoucích k odstranění nedostatků a zajištění nápravy,4.5.7 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za provádění kontrol a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.
4.6 Vizuální navigační prostředky a letištní elektrické systémy

Popis postupů pro kontrolu a údržbu návěstidel, znaků, značek a letištních elektrických systémů, včetně

4.6.1 postupů pro nepřetržité provádění kontrol a seznamu kontrolovaných položek,4.6.2 postupů zaznamenávání výsledků kontrol a činností vedoucích k odstranění nedostatků a zajištění nápravy,4.6.3 postupů pravidelné a mimořádné údržby,4.6.4 postupů údržby náhradních zdrojů elektrické energie a postupů při částečném nebo úplném selhání systému zásobování letiště elektrickou energií,4.6.5 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za kontrolu a údržbu vizuálních navigačních prostředků a letištních elektrických systémů a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.
4.7 Údržba pohybové plochy letiště

Popis uspořádání a postupy údržby pohybové plochy letiště, včetně

4.7.1 postupů údržby pohybové plochy se zpevněným povrchem,4.7.2 postupů údržby pohybové plochy s nezpevněným povrchem,4.7.3 postupů údržby postranních pásů drah a pojezdových drah,4.7.4 postupů údržby odvodnění letiště a letištní kanalizace.
4.8 Bezpečnost provozu při provádění údržby a stavebních prací na letišti

Popis postupů plánování a provádění stavebních a údržbových prací (BOZP), včetně prací krátkodobých, na pohybové ploše letiště nebo v její blízkosti, které mohou zasáhnout do překážkových rovin, včetně

4.8.1 postupů komunikace se službou řízení letového provozu v průběhu provádění údržby nebo stavebních prací,4.8.2 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za plánování a provádění prací a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné,4.8.3 seznamu právnických i fyzických osob působících na letišti, které vykonávají činnosti související s provozem letiště a mohou být přímo dotčeny prováděnými pracemi, a telefonní čísla kontaktních osob, na kterých jsou nepřetržitě dostupné,4.8.4 seznamu právnických i fyzických osob, kterým mají být plánované práce na letišti oznamovány.
4.9 Řízení provozu na odbavovací ploše

Popis postupů řízení provozu na odbavovací ploše, včetně

4.9.1 postupů vzájemné koordinace mezi službou řízení letového provozu a stanovištěm řízení provozu na odbavovací ploše, 4.9.2 postupů pro přidělování míst pro stání letadel,4.9.3 postupů pro vytlačování letadel a spouštění motorů,4.9.4 organizace řazení letadel,4.9.5 služeb vozidel pro navádění letadel na nebo ze stání (FOLLOW ME).
4.10 Řízení bezpečnosti provozu na odbavovací ploše

Postupy pro zajištění bezpečnosti na odbavovací ploše, včetně

4.10.1 ochrany proti účinkům proudění za motory letadel, 4.10.2 dodržování bezpečnostních postupů při doplňování paliva do letadel,4.10.3 úklidových prací na odbavovací ploše,4.10.4 odstraňování sněhu a ledu z odbavovací plochy,4.10.5 postupů při hlášení mimořádných událostí na odbavovací ploše,4.10.6 kontroly a zajištění dodržování zásad bezpečnosti práce.
4.11 Kontrola vozidel a mechanizačních prostředků na provozní části letiště

Postup kontroly vozidel a mechanizačních prostředků na pohybové ploše letiště nebo v její blízkosti, včetně

4.11.1 příslušných pravidel provozu a kontroly jejich dodržování,4.11.2 způsobu vydávání oprávnění k řízení vozidel a mechanizačních prostředků, 4.11.3 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za kontrolu vozidel a mechanizačních prostředků a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.
4.12 Kontrola omezení nebezpečí střetu se zvěří a ptactvem na pohybové ploše letiště nebo v její blízkosti

Postupy k omezení nebezpečí střetu se zvěří a ptactvem na pohybové ploše letiště nebo v její blízkosti, včetně

4.12.1 způsobu vyhodnocování nebezpečí,4.12.2 zavedení programů pro omezení nebezpečí střetu se zvěří a ptactvem,4.12.3 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za kontrolu omezení nebezpečí střetu se zvěří a ptactvem a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.
4.13 Kontrola překážek

Postupy pro

4.13.1 monitorování překážkových rovin a zpracování mapy typu A, 4.13.2 kontrolu překážek provozovatelem letiště,4.13.3 monitorování výšky staveb nebo budov nacházejících se v blízkosti překážkových rovin,4.13.4 kontrolu nové výstavby v okolí letiště, 4.13.5 informování Úřadu o povaze a poloze překážek a o vzniku nových či odstranění stávajících překážek tak, aby mohla být přijata nezbytná opatření, včetně předání podkladů k publikaci Leteckou informační službou.
4.14 Odstraňování letadel neschopných pohybu

Postupy pro odstraňování letadel neschopných pohybu z pohybové plochy nebo z její blízkosti, včetně

4.14.1 povinností provozovatele letiště a držitele osvědčení o zápisu letadla do rejstříku nebo jeho zástupce,4.14.2 postupu informování držitele osvědčení o zápisu letadla do rejstříku nebo jeho zástupce,4.14.3 postupu udržování kontaktu se stanovištěm řízení letového provozu,4.14.4 způsobu nasazení vyprošťovací techniky, prostředků a personálního zajištění pro odstranění letadla neschopného pohybu, včetně seznamů dostupné vyprošťovací techniky a prostředků s určením největšího možného typu letadla, jež jsou tyto prostředky schopné odstranit,4.14.5 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za provedení odtažení letadla neschopného pohybu a jejich telefonní čísla.
4.15 Manipulace s nebezpečnými látkami

Postupy pro bezpečnou manipulaci a uskladnění nebezpečných látek na letišti, včetně

4.15.1 postupů manipulace s nebezpečnými látkami na zvláštních plochách na letišti, určených pro skladování hořlavých látek a jakýchkoli jiných nebezpečných látek,4.15.2 postupů pro skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami,4.15.3 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za manipulaci s nebezpečnými látkami a jejich telefonní čísla.
4.16 Postupy při provozu za nízké dohlednosti

Podrobnosti postupů, které mají být zavedeny pro provoz při nízké dohlednosti.

4.17 Ochrana radionavigačních a světelných zařízení

Postupy ochrany okolí radionavigačních a světelných zařízení umístěných na letišti a zajištění jejich provozuschopnosti, včetně

4.17.1 kontroly činností v okolí radionavigačních a světelných zařízení, 4.17.2 popisu pozemní údržby v okolí radionavigačních a světelných zařízení,4.17.3 umístění a doplňování výstražných znaků, upozorňujících na nebezpečné mikrovlnné záření v okolí radionavigačních zařízení,4.17.4 jmen, příjmení a funkcí osob odpovědných za ochranu radionavigačních prostředků a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné.
5. Správa letiště a systém řízení bezpečnosti provozu letiště 5.1 Správa letiště

Popis správy letiště, včetně

5.1.1. schématu organizační struktury letiště znázorňujícího jména a funkce klíčového personálu a stanovení jejich odpovědnosti,5.1.2 jmen, příjmení a funkcí osob, které mají celkovou odpovědnost za bezpečnost na letišti a jejich telefonní čísla, na kterých jsou nepřetržitě dostupné,5.1.3 letištních výborů.
5.2 Systém řízení bezpečnosti provozu letiště

Za účelem zajištění dodržování všech provozně-bezpečnostních požadavků a zlepšování bezpečnosti na letišti se zavádí systém řízení provozní bezpečnosti letiště. Součástí systému řízení bezpečnosti provozu letiště je zejména

5.2.1 bezpečnostní politika vztahující se v co největší míře k procesu řízení bezpečnosti provozu letiště a její vztah k provozu a procesu údržby,5.2.2 struktura nebo organizace systému řízení bezpečnosti zahrnující počet pracovníků a stanovení individuální a skupinové odpovědnosti za problematiku bezpečnosti,5.2.3 strategie a plánování systému řízení bezpečnosti, jako např. způsob dosažení bezpečnostních cílů, vymezování priorit při zavádění bezpečnostních opatření a zajištění funkčního systému pro snižování rizik na co nejnižší možnou úroveň s neustálým ohledem na požadavky leteckých předpisů,5.2.4 zavedení systému řízení bezpečnosti, včetně vybavení, metod a postupů pro efektivní předávání informací týkajících se bezpečnosti a prosazování bezpečnostních požadavků, 5.2.5 způsob jeho zavádění do takových oblastí, které vyžadují vyšší míru integrity systému řízení bezpečnosti (program bezpečnostních opatření),5.2.6 opatření týkající se podpory bezpečnosti a prevence nehod a systém kontroly rizik zahrnující analýzu a postupy v případech havárií, nehod, problémů, defektů, chyb, nedostatků a selhání, a průběžné monitorování bezpečnosti,5.2.7 vnitřní audit bezpečnosti a revizní systém specifikující systémy a programy pro řízení kvality bezpečnosti,5.2.8 systém dokumentace všech letištních zařízení, které mají vztah k bezpečnosti, stejně jako záznamy o provozu a údržbě letiště a letištních zařízení, včetně informací o projektech a stavbách vozovek pro letadla a letištního osvětlení; tento systém by měl umožňovat snadné vyhledávání záznamů, včetně schémat,5.2.9 výcvik a způsobilost personálu, včetně posuzování a vyhodnocování přiměřenosti úrovně prováděného výcviku a jeho kvality vzhledem k povinnostem na zajištění bezpečnosti, a metodika pro přezkušování způsobilosti personálu,5.2.10 zahrnutí a prosazování bezpečnostních klauzulí ve smlouvách týkajících se stavebních prací na letišti.
5.3 Odchylky od leteckých předpisů
IX. Přílohy X. Dodatky
Příloha 6 zrušena Příloha 7 zrušena Příloha 8 Průkaz inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (k § 55a odst. 6 zákona) Průkaz inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod je vyroben z papírové karty o rozměrech 99 x 68 mm zatavené do průhledné laminační fólie o rozměrech 105 x 74 mm. Lícová strana služebního průkazu má vlevo nahoře umístěn velký státní znak. Vedle velkého státního znaku je nápis "Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod" a pod ním text "Průkaz inspektora". Vpravo nahoře je umístěno logo Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. V levé části je umístěna fotografie vyhovující požadavkům na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu.16) Napravo od fotografie je uveden titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, číslo průkazu a datum jeho vydání. Na rubové straně je v horní části napravo uvedeno "Česká republika". Rubová strana dále obsahuje informaci o zákonném zmocnění inspektora k jeho činnostem a podpis ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Vzor průkazu inspektora:
Lícová strana

------------------------------------------------------------------

    Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
            Průkaz inspektora

 -------------------------     Titul, jméno a příjmení

                  .......................

                  Číslo průkazu

     Foto           .......................

                  Datum vydání

                  .......................
 ------------------------

------------------------------------------------------------------

Rubová strana:

------------------------------------------------------------------

                          Česká republika


Držitel tohoto průkazu je oprávněn k výkonu činností podle zákona
 č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
         ve znění pozdějších předpisů.


   Ředitel Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

                  .......................

         Zneužití průkazu je trestné.


------------------------------------------------------------------
Příloha 9
      
     
Příloha 10
     
     
     
    
Příloha 11 zrušena Příloha 12 zrušena Příloha 13 zrušena Příloha 14 Rozsah údajů uchovávaných v databázi (K § 51a odst. 11 zákona)
---------------------------------------------------------------
A. Údaje o terénu                získávání
---------------------------------------------------------------
Oblast pokrytí                  povinné
Identifikace původce (originátora) dat      povinné
Identifikace zdroje dat             povinné
Způsob získání                  povinné
Rozteč bodů                   povinné
Horizontální referenční systém          povinné
Horizontální rozlišení              povinné
Horizontální přesnost              povinné
Horizontální stupeň věrohodnosti         povinné
Horizontální poloha               povinné
Výška nad mořem                 povinné
Vztažná výška nad mořem             povinné
Vertikální referenční systém           povinné
Vertikální rozlišení               povinné
Vertikální přesnost               povinné
Vertikální stupeň věrohodnosti          povinné
Typ plochy                    volitelné
Zaznamenaná plocha                povinné
Úroveň proniknutí                volitelné
Známé odchylky                  volitelné
Integrita                    povinné
Označení data a času               povinné
Použitá měřicí jednotka             povinné
---------------------------------------------------------------
B. Údaje o překážkách              získávání
---------------------------------------------------------------
Oblast pokrytí                  povinné
Identifikace původce (originátora) dat      povinné
Identifikace zdroje dat             povinné
Identifikace překážky              povinné
Horizontální přesnost              povinné
Horizontální stupeň věrohodnosti         povinné
Horizontální poloha               povinné
Horizontální rozlišení              povinné
Horizontální rozsah               povinné
Horizontální referenční systém          povinné
Výška nad mořem                 povinné
Výška nad zemí                  volitelné
Vertikální přesnost               povinné
Vertikální stupeň věrohodnosti          povinné
Vertikální rozlišení               povinné
Vertikální referenční systém           povinné
Druh překážky                  povinné
Geometrický druh                 povinné
Integrita                    povinné
Označení data a času               povinné
Použitá měřicí jednotka             povinné
Provoz                      volitelné
Účinnost                     volitelné
Osvětlení                    povinné
Značení                     povinné
---------------------------------------------------------------
Příloha 15 Vlastnosti údajů o terénu a překážkách (K § 51a odst. 11 zákona)
Vlastnosti údajů o terénu
---------------------------------------------------------------------------------------------
       Území vymezené podle  Území vymezené podle  Území vymezené podle
       § 16g odst. 4, odst.  § 16g odst. 6 písm.  § 16g odst. 8
       6 písm. c) a odst. 7  a) a b)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rozteč bodů  nejvíce 3 obloukové  nejvíce 1 oblouková  nejvíce 0,3 obloukové
       vteřiny        vteřina        vteřiny
       (přibližně 90 m)    (přibližně 30 m)    (přibližně 9 m)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vertikální    0 až 30 m       0 až 3 m g)       0 až 1 m
přesnost a)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vertikální
rozlišení b)     1 m          0,1 m         0,1 m
---------------------------------------------------------------------------------------------
Horizontální   0 až 50 m        0 až 5 m       0 až 2,5 m
přesnost c)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Stupeň     90 % nebo lepší     90 % nebo lepší    90 % nebo lepší
věrohodnosti d)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Integrita e)     běžná         význačná       význačná
---------------------------------------------------------------------------------------------
Četnost   1x ročně, u význačné  1 ročně, u význačné   1 ročně, u význačné 
předávání  změny bez zbytečného  změny bez zbytečného  změny bez zbytečného
       odkladu, nejpozději   odkladu, nejpozději   odkladu, nejpozději
       do 60 dnů. f)      do 60 dnů. f)      do 60 dnů. f)
---------------------------------------------------------------------------------------------

a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou. b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, bude uvedena jako 52,55 m.) c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou. d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty. e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny. f) Význačnou změnou se rozumí zjištěná změna výšky nad mořem minimálně 2 bodů sítě modelu terénu o hodnotu větší než je vertikální přesnost pro danou kategorii území nebo aktualizace takového údaje, jehož neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. horizontální poloha, výška nad mořem, výška nad zemí a další). g) Údaje o terénu předávané Ministerstvem obrany nemusí dosahovat uvedené přesnosti v oblastech trvalých lesních porostů.
Vlastnosti údajů o překážkách
-----------------------------------------------------------------------------------------------
           Území vymezené podle  Území vymezené podle     Území vymezené podle
           § 16g odst. 4 a     § 16g odst. 5        § 16g odst. 8
           odst. 7 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vertikální 
přesnost a)     0 až 3 m        0 až 3 m           0 až 1 m
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vertikální       1 m         0,1 m g)           0,1 m
rozlišení b)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Horizontální     0 až 50 m        0 až 5 m           0 až 2,5 m
přesnost c)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Stupeň        90 % nebo lepší     90 % nebo lepší       90 % nebo lepší
věrohodnosti d)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Integrita e)     běžná          význačná           význačná
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Četnost předávání  1 ročně, u význačné   1 ročně, u význačné     1 ročně, u význačné
           změny bez zbytečného  změny bez zbytečného     změny bez zbytečného
           odkladu, nejpozději   odkladu, nejpozději     odkladu, nejpozději
           do 60 dnů f)      do 30 dnů f)         do 30 dnů f)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou. b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, bude uvedena jako 52,55 m.) c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou. d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty. e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny. f) Význačnou změnou se rozumí zjištění nové překážky, nebo aktualizace takového údaje, jehož neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. horizontální poloha, výška nad mořem, výška nad zemí a další). Údaje o dočasné stavbě se předávají, jestliže doba její dočasnosti přesáhne 120 dnů. g) Údaje o překážkách předávané Ministerstvem obrany mají vertikální rozlišení 1 m.
Příloha 16 Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů Průkaz odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů, je vyroben z papírové karty o rozměrech 99 x 68 mm zatavené do průhledné laminační fólie o rozměrech 105 x 74 mm. Lícová strana
Rubová strana
Příloha 17 zrušena Příloha 18 Údaje předávané za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a provozovateli letiště (k § 98a odst. 3 zákona) I. Seznam údajů předávaných jednotlivými subjekty Ministerstvu dopravy A. Provozovatel letiště A. 1 Pro obchodní leteckou dopravu předává provozovatel letiště 1. údaje o počtu pohybů letadel, 2. údaje o počtu nastoupivších cestujících, 3. údaje o počtu vystoupivších cestujících, 4. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem, 5. údaje o počtu cestujících, kteří dále pokračují letem se stejným číslem, jako měl let, kterým přiletěli, 6. údaje o hmotnosti naloženého nákladu, 7. údaje o hmotnosti vyloženého nákladu, 8. údaje o hmotnosti naloženého a vyloženého nákladu celkem, 9. údaje o hmotnosti naložené pošty, 10. údaje o hmotnosti vyložené pošty, 11. údaje o hmotnosti naložené a vyložené pošty celkem. Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 1. a 6. až 11. strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- mezinárodní nepravidelnou dopravu,- mezinárodní dopravu celkem,- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,- mezinárodní a vnitrostátní dopravu celkem,- výhradní přepravu nákladu a pošty, - nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30. Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 2. až 5. strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- mezinárodní nepravidelnou dopravu,- mezinárodní dopravu celkem,- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,- mezinárodní a vnitrostátní dopravu celkem,- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30. A. 2 Pro jinou než obchodní leteckou dopravu předává provozovatel letiště 1. údaje o počtu pohybů letadel celkem, 2. údaje o počtu nastoupivších cestujících, 3. údaje o počtu vystoupivších cestujících, 4. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem. A. 3 Provozovatel mezinárodního letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, a provozovatel letiště, které odbavuje alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, dále předává 1. údaje o počátečním a konečném místě letu, 2. údaje o počtu přepravených cestujících, 3. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu, 4. údaje o hmotnosti přepravené pošty. Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 1 až 4 strukturovaně zvlášť pro jednotlivé lety pravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravy a pro jednotlivé lety nepravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravy. A. 4 Provozovatel mezinárodního letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, a provozovatel letiště, které odbavuje alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, dále předává 1. údaje o příjmech z leteckého provozu v členění na příjmy z poplatků za letadla, poplatků za cestující a jiných poplatků za letecký provoz; 2. údaje o příjmech z poplatků za pozemní odbavení, 3. údaje o příjmech v souvislosti s poskytováním jiných než leteckých služeb v členění podle souvislosti s uskladněním a doplňováním paliva, provozem restaurací barů, kaváren, cateringu a bezcelních obchodů, parkováním automobilů a jiné, kromě příjmů z pronájmů, 4. údaje o příjmech z pronájmů, 5. údaje o jiných příjmech souvisejících s provozem letiště, 6. údaje o celkových příjmech (součet příjmů pod body 4.1. až 4.5.), 7. údaje o provozních dotacích, 8. údaje o příjmech celkem, včetně provozních dotací, 9. údaje o nákladech na provoz a údržbu včetně nákladů na zaměstnance v členění na náklady na personál, zásoby a služby od subdodavatelů, 10. údaje o správní režii, 11. údaje o jiných neinvestičních nákladech, 12. údaje o investičních nákladech v členění na odpisy, úroky a jiné investiční náklady, 13. údaje o celkových nákladech (součet nákladů pod body 4.9. až 4.12.), 14. údaje o nákladech na letištní pohybové plochy a jejich osvětlení, 15. údaje o nákladech na zařízení terminálů pro osobní a nákladní přepravu, 16. údaje o nákladech na prostory hangárů a údržby, 17. údaje o nákladech na přibližovací a letištní služby včetně komunikačních, navigačních a přehledových služeb, 18. údaje o nákladech na meteorologické služby, 19. údaje o nákladech na ochranu civilního letectví před protiprávními činy, 20. údaje o nákladech na záchranné a protipožární služby, 21. údaje o jiných nákladech souvisejících s provozem letiště, 22. údaje o hrubých kapitálových investicích v členění na investice do pohybových ploch, investice do budov terminálů ve vlastnictví letiště, investice do vybavení a dopravních prostředků, investice do jiného vybavení a investice do pozemků, 23. údaje o celkových hrubých investicích, 24. údaje o počtu zaměstnanců na plný úvazek provozovatele letiště v členění na zaměstnance vykonávající a nevykonávající letecké činnosti. Poznámka k bodu A. 4: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou. B. Tuzemský letecký dopravce B. 1 Tuzemský letecký dopravce předává pro obchodní leteckou dopravu 1. údaje o letadlových kilometrech, 2. údaje o počtu odletů, 3. údaje o nalétaných hodinách, 4. údaje o počtu přepravených cestujících, 5. údaje o využitých osobokilometrech, 6. údaje o nabízených sedadlových kilometrech, 7. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu, 8. údaje o míře vytížení cestujícími, 9. údaje o využitých tunokilometrech za cestující (včetně zavazadel), 10. údaje o využitých tunokilometrech za náklad (včetně spěšného), 11. údaje o využitých tunokilometrech za poštu, 12. údaje o využitých tunokilometrech celkem, 13. údaje o nabízených tunokilometrech, 14. údaje o míře hmotnostního zatížení letadla. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1, 2, 3, 7 a 10 až 13 strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- vnitrostátní pravidelnou dopravu,- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu,- mezinárodní nepravidelnou dopravu,- vnitrostátní nepravidelnou dopravu,- výhradně nákladní mezinárodní nepravidelnou dopravu,- výhradně nákladní vnitrostátní nepravidelnou dopravu. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 4, 5, 6 a 9 strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- vnitrostátní pravidelnou dopravu,- mezinárodní nepravidelnou dopravu,- vnitrostátní nepravidelnou dopravu. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 8 strukturovaně zvlášť pro- pro mezinárodní pravidelnou dopravu,- pro vnitrostátní pravidelnou dopravu. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 14 strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- vnitrostátní pravidelnou dopravu,- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu. B. 2 Pro nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30 a pro lety jiné než za úplatu tuzemský letecký dopravce dále předává 1. údaje o počtu odletů, 2. údaje o nalétaných hodinách. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 a 2 strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní leteckou dopravu,- vnitrostátní leteckou dopravu,- výhradně nákladní mezinárodní leteckou dopravu,- výhradně nákladní vnitrostátní leteckou dopravu. B. 3 Tuzemský letecký dopravce předává 1. údaje o typech jím provozovaných letadel; 1.1. údaje o výrobci a modelu letadla;1.2. údaje o kódu/typu použití letadla, konkrétně 1.2.1. typ letadla používaný dopravcem pro obchodní leteckou dopravu: 1.2.1.1. P - osobní typ letadla, 1.2.1.2. F - Nákladní typ letadla, nelze využít pro dopravu cestujících, 1.2.1.3. M - Kombinovaná verze letadla, tj. letadlo umožňující dopravu cestujících i nákladu; 1.2.2. typ letadla nepoužívaného dopravcem pro obchodní leteckou dopravu: 1.2.2.1. O - letadlo používané pro jiné účely. 2. údaje o počtu provozovaných letadel v členění na 2.1. počet všech typů letadel na začátku roku,2.2. změny počtu všech typů letadel v průběhu roku získaných,2.3. změny počtu všech typů letadel v průběhu roku prodaných,2.4. počet všech typů letadel na konci roku; 3. údaje o velikosti provozovaných letadel, konkrétně 3.1. počet nainstalovaných sedadel pro cestující,3.2. průměrné maximální zatížení letadla v tunách,3.3. průměrná maximální vzletová hmotnost v tunách; 4. údaje o využití letadel v průběhu roku, konkrétně 4.1. počet odletů letadel v rámci pravidelných obchodních letů,4.2. počet odletů letadel v rámci nepravidelných obchodních letů,4.3. počet odletů letadel v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,4.4. počet nalétaných hodin v rámci pravidelných obchodních letů,4.5. počet nalétaných hodin v rámci nepravidelných obchodních letů,4.6. počet nalétaných hodin v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,4.7. počet letadlových kilometrů v rámci pravidelných obchodních letů,4.8. počet letadlových kilometrů v rámci nepravidelných obchodních letů,4.9. počet letadlových kilometrů v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem, 4.10. počet nabízených letových dnů celkem; 5. údaje o počtu pilotů a druhých pilotů v pololetí a na konci roku; 6. údaje o celkových ročních nákladech na piloty a druhé piloty; 7. údaje o počtu členů ostatní letové posádky v pololetí a na konci roku; 8. údaje o celkových ročních nákladech na členy ostatní letové posádky; 9. údaje o počtu členů obsluhujícího personálu v pololetí a na konci roku; 10. údaje o celkových ročních nákladech na členy obsluhujícího personálu; 11. údaje o počtu členů personálu technické údržby a oprav v členění na autorizované techniky údržby letadel a ostatní personál technické údržby a oprav v pololetí a na konci roku; 12. údaje o celkových ročních nákladech na personál technické údržby a oprav v členění na autorizované techniky údržby letadel a ostatní personál technické údržby a oprav; 13. údaje o počtu pracovníků prodeje a marketingu v pololetí a na konci roku; 14. údaje o celkových ročních nákladech na pracovníky prodeje a marketingu; 15. údaje o počtu veškerého dalšího personálu v pololetí a na konci roku; 16. údaje o celkových ročních nákladech na veškerý další personál. B. 4 Tuzemský letecký dopravce dále předává pro jednotlivá letadla, ke kterým uvede výrobce, model, sérii a kód typu použitého letadla, 1. údaje o hmotnosti spotřebovaného paliva, 2. údaje o uskutečněných tunokilometrech, 3. údaje o nabízených tunokilometrech, 4. údaje o podílu biopaliv. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 až 3 strukturovaně zvlášť pro - mezinárodní pravidelnou dopravu,- mezinárodní nepravidelnou dopravu, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,- mezinárodní dopravu celkem, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,- mezinárodní pravidelnou a nepravidelnou dopravu a vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu celkem, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30. C. Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun C. 1 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává pro obchodní leteckou dopravu 1. údaje o letadlových kilometrech, 2. údaje o počtu odletů, 3. údaje o nalétaných hodinách, 4. údaje o počtu přepravených cestujících, 5. údaje o využitých osobokilometrech, 6. údaje o nabízených sedadlových kilometrech, 7. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu, 8. údaje o míře vytížení cestujícími, 9. údaje o využitých tunokilometrech za cestující (včetně zavazadel), 10. údaje o využitých tunokilometrech za náklad (včetně spěšného), 11. údaje o využitých tunokilometrech za poštu, 12. údaje o využitých tunokilometrech celkem, 13. údaje o nabízených tunokilometrech, 14. údaje o míře hmotnostního zatížení letadla. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1, 2, 3, 7 a 10 až 13 strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- vnitrostátní pravidelnou dopravu,- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu,- mezinárodní nepravidelnou dopravu,- vnitrostátní nepravidelnou dopravu,- výhradně nákladní mezinárodní nepravidelnou dopravu,- výhradně nákladní vnitrostátní nepravidelnou dopravu. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 4, 5, 6 a 9 strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- vnitrostátní pravidelnou dopravu,- mezinárodní nepravidelnou dopravu,- vnitrostátní nepravidelnou dopravu. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 8 strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- vnitrostátní pravidelnou dopravu. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 14 strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- vnitrostátní pravidelnou dopravu,- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu. C. 2 Pro lety jiné než za úplatu tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun dále předává pro obchodní leteckou dopravu údaje o nalétaných hodinách pro 1. mezinárodní dopravu, 2. vnitrostátní dopravu, 3. výhradně nákladní mezinárodní dopravu, 4. výhradně nákladní vnitrostátní dopravu. C. 3 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává údaje o počátečním a konečném místě obchodního letu s uvedením počtu přepravených cestujících, hmotnosti nákladu, pošty, to vše v členění na pravidelnou a nepravidelnou obchodní leteckou dopravu. C. 4 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává strukturovaně zvlášť pro pravidelnou a nepravidelnou obchodní leteckou dopravu 1. údaje o oběžných aktivech celkem a v členění na peníze, účty v bankách a krátkodobé investice, běžné účty a aktivní směnky a jiná oběžná aktiva, 2. údaje o mimořádných prostředcích celkem a v členění na investice v přidružených společnostech, prostředky pro nákup zařízení a na jiné mimořádné prostředky, 3. údaje o provozním majetku a zařízení celkem a v členění na letadla a letecká zařízení ve vlastnictví dopravce a pozemní stavby a zařízení ve vlastnictví dopravce, včetně příslušných odpisových rezerv, 4. údaje o provozním majetku a zařízení v členění na letadla a letecká zařízení v dlouhodobém nájmu a pozemní stavby a zařízení v dlouhodobém nájmu, včetně příslušných odpisových rezerv, 5. údaje o provozním pozemkovém majetku, 6. údaje o neprovozním majetku a zařízení, včetně příslušných odpisových rezerv, 7. údaje o jiných oběžných aktivech v členění na odložené pohledávky, nehmotný majetek, investice v přidružených společnostech a ostatní aktiva, 8. údaje o aktivech celkem, 9. údaje o krátkodobých závazcích celkem a v členění na bankovní účty, zůstatky z přepravy a dlužné směnky, závazky z letecké přepravy a jiné krátkodobé závazky, 10. údaje o dlouhodobých závazcích celkem a v členění na dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky z dlouhodobých nájmů, půjčky z přidružených společností, rezervy, jiné dlouhodobé závazky, 11. údaje o odložených závazcích z úvěrů, 12. údaje o vlastním kapitálu celkem a v členění na základní kapitál, rezervní fondy a nerozdělený zisk, 13. údaje o pasivech celkem a vlastním kapitálu (součet položek pod body 9. až 12.), 14. údaje o čistém zůstatku nerozděleného zisku z minulých let, 15. údaje o zisku nebo ztrátě po zohlednění mimořádných položek tohoto roku, 16. údaje o úpravách celkem a v členění na převod do rezervního fondu, odměny, dividendy a obdobné položky a jiné úpravy, 17. údaje o rezervách, 18. údaje o čistém zůstatku nerozděleného zisku z běžného roku, 19. údaje o výnosech z pravidelné dopravy celkem a v členění na výnosy za cestující, nadpočetná zavazadla, náklad, spěšné zásilky a diplomatická zavazadla a poštu, 20. údaje o výnosech z nepravidelné dopravy celkem a v členění na výnosy za cestující, nadpočetná zavazadla, náklad (včetně spěšných zásilek a diplomatických zavazadel) a poštu, 21. údaje o ostatních provozních výnosech celkem a v členění výnosy související s neplánovanou přepravou a ostatní jinak nezařaditelné provozní výnosy, 22. údaje o celkových provozních výnosech, 23. údaje o nákladech na letecký provoz celkem a v členění na platy a náklady na letecký personál, letecké palivo, pojištění letadel, letadlových částí a zařízení, pronájem letadel a ostatní náklady, 24. údaje o nákladech na údržbu a opravy letadel, letadlových částí a zařízení, 25. údaje o odpisech a splátkách v členění na odpisy letadel, letadlových částí a zařízení, splátky letadel, letadlových částí a zařízení, odpisy a splátky pozemních staveb a leteckých pozemních zařízení, a ostatní odpisy a splátky, 26. údaje o nákladech na uživatelské poplatky v členění na letištní poplatky a navigační poplatky, 27. údaje o nákladech na provozní a technické zastávky mezi jednotlivými úseky letu; 28. údaje o nákladech na služby cestujícím celkem a v členění na náklady na obsluhující personál a ostatní náklady, 29. údaje o nákladech na prodej letenek, inzerci a propagaci celkem a v členění na náklady na provize a další náklady, 30. údaje o běžných a administrativních nákladech, 31. údaje o ostatních provozních nákladech celkem a v členění na náklady související s neplánovanou přepravou a ostatní jinak nezařaditelné provozní náklady, 32. údaje o celkových provozních nákladech, 33. údaje o provozním zisku nebo ztrátě, 34. údaje o úrokových nákladech v členění na úroky ze závazků a úroky z dlouhodobých nájmů, 35. údaje o kapitálovém zisku nebo ztrátě z vyřazení zařízení a jiných aktiv, 36. údaje o platbách z veřejných prostředků, 37. údaje o zisku nebo ztrátě dceřiných, mateřských nebo jinak přidružených společností, 38. údaje o ostatních neprovozních položkách, 39. údaje o neprovozních položkách celkem, 40. údaje o zisku nebo ztrátě před zdaněním, 41. údaje o výši daně z příjmů, 42. údaje o zisku nebo ztrátě po zdanění, 43. údaje o mimořádných položkách, 44. údaje o zisku nebo ztrátě po zohlednění mimořádných položek, 45. údaje o využitých osobokilometrech, 46. údaje o nabízených sedadlových kilometrech, 47. údaje o využitých tunokilometrech celkem a v členění na využité tunokilometry za cestující (včetně zavazadel), za náklad (včetně spěšného), za poštu, 48. údaje o nabízených tunokilometrech v členění pro pravidelnou, nepravidelnou obchodní leteckou dopravu a celkem. D. Tuzemský letecký dopravce provozující mezinárodní pravidelnou obchodní leteckou dopravu Tuzemský letecký dopravce provozující mezinárodní pravidelnou obchodní leteckou dopravu předává údaje o 1. typu letadla, 2. počtu letů, 3. nabízeném počtu sedadel pro cestující, 4. nabízené hmotnosti maximálního obchodního zatížení letadla, 5. počtu přepravených cestujících, 6. hmotnosti přepraveného nákladu, 7. hmotnosti přepravené pošty. Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 až 7 strukturovaně zvlášť podle počátečního a konečného místa pravidelného mezinárodního obchodního letu včetně veškerých provozních a technických zastávek. E. Poskytovatel letových provozních služeb E. 1 Poskytovatel letových provozních služeb předává 1. údaje o příjmech z poskytování traťových navigačních služeb v členění na příjmy z traťových navigačních poplatků a jiné příjmy, 2. údaje o příjmech za přibližovací a letištní služby řízení v členění na příjmy z poplatků za přibližovací a letištní služby řízení a na jiné příjmy, 3. údaje o dotacích a subvencích, 4. údaje o jiných příjmech, 5. údaje o celkových příjmech, 6. údaje o výdajích na provoz a údržbu (např. na zaměstnance, dodávky a služby); 7. údaje o správní režii, 8. údaje o nákladech na odpisy, 9. údaje o nákladech na úroky, 10. údaje o dalších nákladech, 11. údaje o nákladech celkem, 12. údaje o podílu nákladů na traťové navigační služby na celkových nákladech, 13. údaje o podílu nákladů na přibližovací a letištní služby řízení na celkových nákladech, 14. údaje o podílu nákladů na jiné než traťové, přibližovací nebo letištní navigační služby na celkových nákladech, 15. údaje o podílu nákladů na neletecké činnosti na celkových nákladech, 16. údaje o hrubých kapitálových investicích během roku strukturovaně zvlášť pro služby uspořádání letového provozu (ATM), komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS), meteorologické služby (MET), služby pátrání a záchrany (SAR) a letecké informační služby (AIS), 17. údaje o počtu zaměstnanců v kategoriích: 17.1. řídící letového provozu - letový provoz,17.2. řídící letového provozu - jiné služby, 17.3. podpora letového provozu kromě řídících letového provozu, 17.4. technická podpora, 17.5. administrativa, 17.6. podpůrné služby, 17.7. jiní zaměstnanci. Údaje o počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích pod body 17.1. až 17.7 se předkládají strukturovaně zvlášť pro - služby uspořádání letového provozu (ATM), - komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS),- meteorologické služby (MET), - letecké informační služby (AIS), - služby pátrání a záchrany (SAR), - služby uspořádání letového provozu (ATM), komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS), meteorologické služby (MET), služby pátrání a záchrany (SAR) a letecké informační služby (AIS) celkem, - jiné letové navigační služby,- letové navigační služby celkem. Poznámka k bodu E. 1: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou. E. 2 Poskytovatel letových provozních služeb předává 1. údaje o počtu mezinárodních civilních letů, 2. údaje počtu vnitrostátních civilních letů, 3. údaje o počtu jiných letů, 4. údaje o počtu letů celkem. Údaje uvedené v bodu 1 až 4 se předávají u letů, v jejichž souvislosti poskytl letové provozní služby, a to vždy v členění dle letové informační oblasti a horní letové informační oblasti (FIR/UIR). Poznámka k bodu E. 2: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou. II. Seznam údajů předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště A. Poskytovatel odbavovacích služeb předává pro obchodní leteckou dopravu 1. údaje o počtu nastoupivších cestujících, 2. údaje o počtu vystoupivších cestujících, 3. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem, 4. údaje o počtu cestujících, kteří dále pokračují letem se stejným číslem, jako měl let, kterým přiletěli, číslo tohoto letu a údaje o počátečním a konečném místě letu. Poskytovatel odbavovacích služeb předává údaje podle bodů 1 až 4 strukturovaně zvlášť pro- mezinárodní pravidelnou dopravu,- mezinárodní nepravidelnou dopravu,- mezinárodní dopravu celkem,- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,- mezinárodní a vnitrostátní dopravu, - nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30, B. Poskytovatel odbavovacích služeb předává údaje podle bodu A dále pro lety jiné než za úplatu. C. Poskytovatel odbavovacích služeb dále předává k jednotlivým údajům podle bodu A pro obchodní leteckou dopravu 1. číslo letu, 2. údaje o počátečním a konečném místě letu. Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 64/2010 Sb. Přechodné ustanovení Čl. I bod 5 ustanovení § 8i odst. 1 se vztahuje na vojenský letecký personál od 1. ledna 2012. 1) § 8 odst. 3 - Příloha č. 8, § 9 - Příloha č. 8, § 10 odst. 4 - Příloha č. 8, § 12 odst. 1 písm. c) - Přílohy č. 2 a 16, § 12 odst. 3 - Příloha č. 6, § 15 odst. 2 - Přílohy č. 2 a 6, § 20 odst. 3 - Příloha č. 1, § 22 odst. 2 - Příloha č. 1, § 22 odst. 9 - Příloha č. 1, § 26 odst. 2 - Příloha č. 14, § 39 odst. 2 - Přílohy č. 14 a 10, § 44 odst. 1 - Příloha č. 2, § 45 odst. 4 - Přílohy č. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 15, § 47 odst. 2 - Přílohy č. 10 a 11, § 53 odst. 2 - Příloha č. 2, § 55 odst. 4 - Příloha č. 13, § 80 odst. 2 - Příloha č. 18, § 85 odst. 3 - Příloha č. 17. Předpisy k Úmluvě č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb., jsou k dispozici u Ministerstva dopravy a spojů a Úřadu pro civilní letectví. 1a) § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 2) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. - Přílohy č. 6, 8 a 16. 3) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. - Příloha č. 8. 3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES. 4) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. - Přílohy č. 6, 8 a 10. 4a) Čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství. 5) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. 6) Úmluva č. 147/1947 Sb., ve znění vyhlášky č. 29/1957 Sb. – Přílohy č. 2, 3, 6 a 11. 7) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 8a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství. 8b) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 9) Nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. 10) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 11a) Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů - Příloha č. 17. 11c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění). 13a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel. 15) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 16) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství. 18) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. 19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb). 20) Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/ES, v platném znění. Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 522/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. 21) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 22) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 23) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010, v platném znění. 24) Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění. 25) Vyhláška č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování. 26) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb..