Vydáno: 12. 1. 2000

 

Zákon č. 18/2000 Sb.

změna zákonů v souvislosti se zákonem o Veřejném ochránci práv


Schválený 12. 1. 2000 Účinný od 28. 2. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ohrožení utajované skutečnosti. Ohrožení státního tajemství.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.; Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.; ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.; Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Ústavní soud.; Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.; OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;

18/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv Změna: 413/2005 Sb. Změna: 189/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Ústavním soudu Čl.I Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a zákona č. 77/1998 Sb., se mění takto: 1. V § 64 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: "f) Veřejný ochránce práv.". 2. V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní: "(2) Soudce zpravodaj neprodleně zašle návrh na zahájení řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy také Veřejnému ochránci práv, pokud se nejedná o jeho návrh, jenž může Ústavnímu soudu do 10 dnů od doručení návrhu sdělit, že vstupuje do řízení; učiní-li tak, má postavení vedlejšího účastníka řízení.". ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ zrušena Čl.III zrušen ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl.IV Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto: 1. V § 18 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní: "p) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv provádí Kancelář Veřejného ochránce práv.". 2. V § 36 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní: "v) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv.". ČÁST PÁTÁ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl.V V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., se za slovo "úřadu" vkládají slova ", Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv". ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o důchodovém pojištění Čl.VI V § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se za slovo "úřadu" vkládají slova ", Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv". ČÁST SEDMÁ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl.VII V § 5 písm. a) bodu 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se za slovo "úřadu" vkládají slova ", Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv". ČÁST OSMÁ ÚČINNOST Čl.VIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.