Vydáno: 18. 5. 2000

 

Zákon č. 159/2000 Sb.

změna zákona proti legalizaci výnosu z trestné činnosti


Schválený 18. 5. 2000 Účinný od 1. 8. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

Legalizace příjmů z trestné činnosti. Praní špinavých peněz.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Pokuty. Blokové pokuty.; Ostatní banky.; Devizové hospodářství.; Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.; SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.; Svoboda projevu a právo na informace.; PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;

159/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2000, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony Změna: 254/2008 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 323/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl.III Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto: V § 14 odst. 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 50a) zní: "h) příslušné organizační složce Ministerstva financí50a) na její žádost seznam plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob samostatně výdělečně činných, které osoba samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle zvláštního zákona;48) u malých organizací též počet jejich zaměstnanců. 50a) § 4 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST PÁTÁ Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl.V V § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní: "e) činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu.12a) 12a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". ČÁST ŠESTÁ zrušena Čl.VI zrušen ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST Čl.VII Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Špidla v. r.