Vydáno: 14. 11. 2002

 

Zákon č. 517/2002 Sb.

některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy


Schválený 14. 11. 2002 Účinný od 1. 1. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Rozvoj informačních systémů.; Zadávání veřejných zakázek.; SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.; Ochrana osobnosti.;

517/2002 Sb. ZÁKON ze dne 14. listopadu 2002, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony Změna: 41/2004 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 297/2016 Sb. Změna: 110/2019 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena § 1 zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky § 2 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 219/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 1 bodu 13 se slova "a spojů" zrušují. 2. V § 1 se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní: "15. Ministerstvo informatiky.". 3. V § 2 odst. 1 se bod 6 zrušuje. Dosavadní body 7 až 12 se označují jako body 6 až 11. 4. V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní: "(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.
------------------------------------------------------------------
1) Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.".
5. V § 17 se slova "a spojů" zrušují. 6. V § 17 se slova ", telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání" nahrazují slovy "a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování". 7. § 18 zní: "§ 18 Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby.".
ČÁST TŘETÍ Změna zákona o informačních systémech veřejné správy § 3 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto: 1. V § 1 se věta druhá zrušuje. 2. V nadpisu § 4 se slova "Úřad pro veřejné informační systémy" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky". 3. V § 4 se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 4. V § 4 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo")". 5. V § 4 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo". 6. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo "Úřadem" na začátku a na konci písmene nahrazuje slovem "ministerstvem". 7. V § 5 odst. 2 písm. j) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem". 8. V § 6 odst. 1 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem". 9. V § 6 odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu". 10. V § 6 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo". 11. V § 6 odst. 6 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo". 12. V § 6 odst. 9 větě čtvrté se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu". 13. V § 6 odst. 9 větě páté se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo". 14. V § 6 odst. 10 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo". 15. V § 7 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo". 16. V § 7 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo". 17. V § 7 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo". 18. V § 7 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo". 19. V § 7 odst. 5 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo". 20. V § 9 odst. 1 se slova "Úřad je oprávněn" nahrazují slovy "Ministerstvo je oprávněno". ČÁST ČTVRTÁ zrušena § 4 zrušen ČÁST PÁTÁ Změna zákona o veřejných dražbách § 5 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 62 odst. 1 se slovo "schválil" nahrazuje slovem "schválilo" a slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky". 2. V § 62 odst. 2 se slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky". ČÁST ŠESTÁ zrušena § 6 zrušen ČÁST SEDMÁ Změna zákona o poštovních službách § 7 V § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), se slova "Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky". ČÁST OSMÁ zrušena § 8 zrušen ČÁST DEVÁTÁ zrušena § 9 zrušen ČÁST DESÁTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ § 10 (1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona ke dni nabytí jeho účinnosti z Úřadu pro veřejné informační systémy, z Ministerstva dopravy a spojů a z Úřadu pro ochranu osobních údajů na Ministerstvo informatiky, o čemž uvedené ústřední orgány státní správy uzavřou příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. (2) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byl příslušný hospodařit Úřad pro veřejné informační systémy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází tímto dnem na Ministerstvo informatiky. (3) Správní řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ministerstvo informatiky. ČÁST JEDENÁCTÁ ÚČINNOST § 11 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. Zaorálek v. r. Havel v. r. Špidla v. r. 1) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.