Vydáno: 6. 7. 2003

 

Zákon č. 322/2003 Sb.

změna zákona o dani z přidané hodnoty a dalších zákonů


Schválený 6. 7. 2003 Účinný od 1. 10. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z přidané hodnoty. DPH.; Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.; Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.; Povinnost zachovávat mlčenlivost.; Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;

322/2003 Sb. ZÁKON ze dne 6. července 2003, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Změna: 237/2004 Sb. (část) Změna: 237/2004 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST TŘETÍ Změna celního zákona Čl.V Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní: "b) rozhoduje na základě žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro režim národního tranzitu a o povolení nezajišťovat celní dluh v národním tranzitu,". 2. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní: "v) rozhoduje na základě žádosti o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro jiné operace než režim společného tranzitu a národního tranzitu.". ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2003 s výjimkou čl. I bodů 51, 52, 106 a 108, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Zaorálek v. r. Špidla v. r.