Obsah dokumentu

Vydáno: 26. 11. 2004

 

Zákon č. 634/2004 Sb.

o správních poplatcích


Schválený 26. 11. 2004 Účinný od 16. 1. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Poplatky správní.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.; Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.; Působnost státní finanční správy.;

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích Změna: 217/2005 Sb. Změna: 228/2005 Sb. Změna: 357/2005 Sb. Změna: 361/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 553/2005 Sb. Změna: 545/2005 Sb. Změna: 48/2006 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 130/2006 Sb. Změna: 161/2006 Sb. Změna: 215/2006 Sb. Změna: 235/2006 Sb. Změna: 227/2006 Sb. Změna: 138/2006 Sb. Změna: 136/2006 Sb. Změna: 81/2006 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 186/2006 Sb., 575/2006 Sb. Změna: 226/2006 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 634/2004 Sb. (část), 379/2007 Sb. Změna: 312/2006 Sb., 261/2007 Sb., 269/2007 Sb. Změna: 106/2007 Sb. Změna: 374/2007 Sb., 38/2008 Sb. Změna: 140/2008 Sb. Změna: 130/2008 Sb., 182/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb., 239/2008 Sb. Změna: 254/2008 Sb. Změna: 312/2008 Sb. Změna: 296/2008 Sb. Změna: 297/2008 Sb., 309/2008 Sb., 382/2008 Sb. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 141/2009 Sb. Změna: 197/2009 Sb. Změna: 301/2008 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 420/2009 Sb. Změna: 301/2009 Sb., 346/2009 Sb. Změna: 132/2010 Sb. Změna: 160/2010 Sb. Změna: 227/2009 Sb., 148/2010 Sb., 153/2010 Sb. Změna: 343/2010 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb. Změna: 30/2011 Sb. Změna: 105/2011 Sb. Změna: 427/2010 Sb. (část) Změna: 134/2011 Sb. Změna: 152/2011 Sb. Změna: 188/2011 Sb. Změna: 133/2011 Sb. Změna: 245/2011 Sb. Změna: 262/2011 Sb. Změna: 249/2011 Sb., 255/2011 Sb., 300/2011 Sb., 308/2011 Sb., 329/2011 Sb., 344/2011 Sb., 349/2011 Sb., 350/2011 Sb., 357/2011 Sb., 367/2011 Sb., 428/2011 Sb., 458/2011 Sb. (část), 472/2011 Sb. Změna: 37/2012 Sb. Změna: 375/2011 Sb., 19/2012 Sb., 53/2012 Sb. Změna: 119/2012 Sb. Změna: 169/2012 Sb. Změna: 225/2012 Sb. Změna: 172/2012 Sb. Změna: 202/2012 Sb., 274/2012 Sb. Změna: 399/2012 Sb. Změna: 457/2011 Sb., 221/2012 Sb., 350/2012 Sb., 359/2012 Sb., 407/2012 Sb., 428/2012 Sb., 496/2012 Sb., 502/2012 Sb., 503/2012 Sb., Změna: 69/2013 Sb. Změna: 50/2013 Sb. Změna: 102/2013 Sb. Změna: 185/2013 Sb. Změna: 241/2013 Sb. Změna: 281/2013 Sb. Změna: 306/2013 Sb. Změna: 458/2011 Sb. (část), 186/2013 Sb., 232/2013 Sb., 257/2013 Sb., 273/2013 Sb., 279/2013 Sb., 313/2013 Sb., 344/2013 Sb. Změna: 101/2014 Sb. Změna: 170/2013 Sb. Změna: 259/2014 Sb. Změna: 264/2014 Sb. Změna: 458/2011 Sb., 239/2013 Sb., 187/2014 Sb., 249/2014 Sb., 257/2014 Sb., 331/2014 Sb. Změna: 127/2014 Sb. Změna: 268/2014 Sb. Změna: 81/2015 Sb., 103/2015 Sb. Změna: 206/2015 Sb. Změna: 204/2015 Sb., 224/2015 Sb. Změna: 314/2015 Sb. Změna: 268/2015 Sb. Změna: 318/2015 Sb. Změna: 148/2016 Sb. Změna: 188/2016 Sb. Změna: 243/2016 Sb. Změna: 113/2016 Sb., 126/2016 Sb., 137/2016 Sb. Změna: 298/2016 Sb. Změna: 324/2016 Sb. Změna: 258/2016 Sb. Změna: 264/2016 Sb., 369/2016 Sb. Změna: 319/2016 Sb. Změna: 63/2017 Sb. Změna: 170/2017 Sb. Změna: 194/2017 Sb. Změna: 206/2017 Sb. Změna: 229/2016 Sb. Změna: 222/2017 Sb. Změna: 289/2017 Sb. Změna: 304/2017 Sb. Změna: 202/2017 Sb., 295/2017 Sb., 302/2017 Sb. Změna: 261/2017 Sb. Změna: 299/2017 Sb. Změna: 225/2017 Sb. Změna: 204/2017 Sb. Změna: 371/2017 Sb. Změna: 90/2018 Sb. Změna: 195/2017 Sb., 199/2017 Sb., 251/2017 Sb. Změna: 171/2018 Sb. Změna: 286/2018 Sb. Změna: 307/2018 Sb. Změna: 193/2018 Sb. Změna: 135/2019 Sb. Změna: 176/2019 Sb. Změna: 209/2019 Sb. Změna: 279/2019 Sb. Změna: 364/2019 Sb. Změna: 368/2019 Sb., 369/2019 Sb. Změna: 12/2020 Sb. Změna: 119/2020 Sb. Změna: 115/2020 Sb. Změna: 334/2020 Sb., 337/2020 Sb. Změna: 524/2020 Sb. Změna: 255/2019 Sb., 117/2020 Sb., 336/2020 Sb., 543/2020 Sb. Změna: 13/2021 Sb., 14/2021 Sb. Změna: 501/2020 Sb. Změna: 90/2021 Sb. Změna: 270/2021 Sb. (část) Změna: 270/2021 Sb., 274/2021 Sb. Změna: 261/2021 Sb. Změna: 277/2019 Sb. Změna: 270/2021 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad"). § 2 Předmět poplatků (1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům. (2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. § 3 Poplatník (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden. (2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak. § 4 nadpis vypuštěn Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. § 5 Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení (1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak. (2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení. (3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku. (4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise. (5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku. (6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují. § 6 Placení poplatku (1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5). (2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků. (3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny. (4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc. (5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují. (6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně. (7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak. (8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. § 7 Vracení poplatku (1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila, a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení, b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku, c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem. (2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku"). (3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek. (4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč. (5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl. (6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak. § 8 Osvobození od poplatku (1) Od poplatků jsou osvobozeny a) státní orgány a státní fondy, b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána. (2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o zaměstnanosti, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách a podle zákona o zaměstnanosti, b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední, c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku, d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem, e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno m), f) pro účely využití volebního práva, g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům, h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. (3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden. (4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku. (5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání. § 9 Sleva na poplatku Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. § 10 Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu (1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí. (2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy. (3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu. § 11 Přechodné ustanovení Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. § 12 Zmocňovací ustanovení Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1) a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku, b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu. § 13 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků. 3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku. § 14 Účinnost (1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2. (2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. (3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Gross v. r. Příloha Sazebník ČÁST I Položka 1 1. Přijetí žádosti nebo návrhu
 
a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty
  v předešlý stav                          Kč    300
 
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení
  nebo vyúčtování                          Kč    300

c) o prominutí příslušenství daně                   Kč   1 000
 
d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její
  úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí         Kč    400
 
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně      Kč    300

f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku   Kč    300

g) o povolení úlevy na dani nebo cle                 Kč   1 000
 
h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních        Kč   1 000
 
i) na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních        Kč    200

j) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo 
  upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího 
  spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění 
  podle zákona upravujícího spotřební daně              Kč   1 000

k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně
  podle zákona o spotřebních daních                 Kč   2 000

l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané
  hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty           Kč   2 000

m) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného
  soudním exekutorem                         Kč   2 000

n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu    Kč  10 000
o) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení 
  evidované tržby                          Kč   1 000
2. Vydání potvrzení

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu         Kč    100

b) o daňovém domicilu                         Kč    100
Osvobození Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
Předmětem poplatku není Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku. Poznámky 1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. 2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění. 3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.
Položka 2
a) Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize,
  nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin
  ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí
  do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince
  1958 na konkrétní zápis                      Kč    50
b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku       Kč    20
                               každý subjekt, do jehož zápisu
                                  se nahlíží
c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu                Kč    50
                                za osoby uvedené na jednom
                                 přihlašovacím lístku
d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrh nau
  zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území
  České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území
  České republiky a zákona o azylu za každou osobu          Kč    100
e) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky     Kč    100
 
f) Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin
  nebo v druhopisech matričních knih vedených do
  31. prosince 1958                         Kč    200
                               za každou i započatou hodinu
Osvobození 1. Od poplatku podle písmene a) a f) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949. 2. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. Předmětem poplatku není

Nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

Položka 3
a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo
  výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední
  úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů,
  z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného
  a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním
  nálezu
                                   Kč    50
                               za každou i započatou stránku

                                   Kč    40
                                na technickém nosiči dat
                                   Kč    15
                                 za první stránku a
                                   Kč     5
                              za každou další i započatou stránku,
                              je-li pořizována na kopírovacím
                              stroji nebo na tiskárně
                              počítače
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního
  listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b),
  anebo osvědčení o rodném čísle                   Kč    100
c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé
  Státní bezpečnosti nebo jeho části3)                Kč     5
                               za každou i započatou stránku
d)   Vydání ověřeného výstupu z informačního 
  systému veřejné správy                       Kč    100
                                  za první stránku
                                   Kč    50 
                              za každou další i započatou stránku
e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c)
  za každou kontaktovanou osobu                   Kč    500
f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě,
  že u něho utajovaná informace2d)
  – nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup
  zaměstnanci podnikatele
  nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a
  to v souvislosti
  s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na
  základě smlouvy                          Kč   5 000
  – vzniká, nebo je mu poskytnuta                  Kč  10 000
g) Poskytnutí údajů z evidence dopravních               Kč    100
  nehod                   
h) Vydání částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv    
  v podobě ověřeného výstupu z informačního systému    
  veřejné správy                           Kč     6        
                              za každou první až stou stránku  
                               v případě černobílého tisku   
                                   Kč     3          
                              za každou další i započatou stránku
                                v případě černobílého tisku   
                                   Kč     8        
                              za každou první až stou stránku  
                                v případě barevného tisku    
                                   Kč     5        
                              za každou další i započatou stránku
                                v případě barevného tisku
Osvobození 1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949. 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny. 3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel. Zmocnění 1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele. 2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky. Předmětem poplatku není 1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu. 2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený. 3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7) 4. Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). 5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d). Poznámky 1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká. 2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší. 3. V případě vydání ověřeného výstupu provozních údajů vedených v základním registru obyvatel se poplatek za další i započatou stránku podle písmene d) této položky nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného výstupu.
Položka 4
a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu
  z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově,
  z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí,
  z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu      Kč    30
                               za každou i započatou stránku
b) Provedení autorizované konverze dokumentů do 
  elektronické podoby za každou i započatou stránku 
  konvertované listiny                        Kč    30
c) Provedení autorizované konverze dokumentů do 
  listinné podoby za každou i započatou stránku
  konvertované listiny                        Kč    30
Osvobození 1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. 3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Předmětem poplatku není Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
Položka 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině
  nebo na jejím stejnopisu                      Kč    30
                                za každý podpis nebo otisk
                                     razítka
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na
  listině za účelem jejího použití v zahraničí            Kč    100
c) Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském
  diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobném dokladu,
  vydaném vysokou školou v České republice, za účelem
  použití daného dokladu v zahraničí                 Kč    100
                               a každý podpis nebo otisk
                                    razítka 
Osvobození 1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. 3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Poznámka: Poplatek podle písmene c) této položky vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.
Položka 6
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence8)            Kč   1 000
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8)         Kč    500
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského 
  podnikatele8)                           Kč    100
Osvobození Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.8) Předmětem poplatku není Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.
Položka 7
Přijetí žádosti o vydání
a) nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického
  povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)     Kč    100
b) rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle
  zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání9)                     Kč   1 000
 
c) rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti podle zvláštních
  právních předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání9)                     Kč    500
 
d) rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu
  zdravotnického povoláín podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických
  povolání9)                             Kč    500

e) rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních
  právních předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání9)                     Kč   1 000

f) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného
  v písmenech a) až e) podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických
  povolání9)                             Kč    500
Položka 8
 
1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč   1 000
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                           Kč    500
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost  
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč    500
 
2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    500
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                           Kč    250
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč    250
 
3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    500
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                           Kč    250
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč    250
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu
    obce s rozšířenou působností                  Kč    500
 
4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  5 pracovních dnů osobám mladším 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    300
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                           Kč    200
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      Kč    100
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního
    úřadu obce s rozšířenou působností               Kč    300
 
5. Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu
  bezprostředně po nabytí státního občanství České
  republiky
  a) osobám, které dosáhly věku 15 let               Kč    200
  b) osobám mladším 15 let                     Kč    100
 
6. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší
  15 let                              Kč    100
 
7. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která
  dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České
  republiky                             Kč    200
 
8. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský
  průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
  zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro
  elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující
  neoprávněně provedené zápisy                   Kč    200
 
9. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného
  osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím
  platnosti dosavadního občanského průkazu             Kč    200
 
10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu
  obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla
  v žádosti                             Kč    100
 
11. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství
  České republiky                          Kč    100
 
12. Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti          Kč    100
 
13. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České
  republiky zletilé fyzické osobě                  Kč   2 000
 
14. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České
  republiky nezletilé fyzické osobě                 Kč    500
 
15. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České
  republiky azylantovi                       Kč    500
 
16. Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České
  republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním
  občanství České republiky                     Kč    500
 
17. Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro
  elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem
  obce s rozšířenou působností                   Kč    100
Osvobození Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat. Předmětem poplatku není 1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou. 2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu. 3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let. 4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018. 5. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021. Zmocnění Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100 Kč. Poznámky Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů. Poznámka Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.
Položka 9
a) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně 
  vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů 
  uvedených na průkaze                        Kč    30
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci       Kč    500
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení
  k zaměstnání cizinci                        Kč    250
 
d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem
  výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se
  rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci
  přiděluje a dohlíží na její provedení               Kč  25 000

e) Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování
  zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro
  uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická
  osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení      Kč  15 000

f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající
  ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se
  o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele,
  který hledá nové pracovní síly, a v poradenské a
  informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí       Kč   5 000
g) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou 
  za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, 
  nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak             Kč    200
Poznámka Pro účely úkonů podle písmen b) a c) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.
Položka 10
a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
  Rejstříku trestů                          Kč    100
      
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu                 Kč   2 000
      
c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o
  identifikaci9a)                          Kč    200
      
d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení
  o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, 
  středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného
  v zahraniční škole                         Kč   1 000
      
e) Zápis do seznamu insolvenčních správců               Kč   5 000
      
f) Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle 
  zákona o insolvenčních správcích                  Kč   5 000
 
g) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů            Kč   5 000
Poznámka: Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.
Položka 11
Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného,
  cizojazyčného nebo na dřívější příjmení              Kč    100
 
b) jména nebo příjmení v ostatních případech             Kč   1 000
Osvobození 1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. 2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech. 3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. Poznámky 1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. 2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek. 3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. 4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.
Položka 12
 
a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do 
  registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý 
  pobyt na území České republiky                   Kč   3 000
 
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do 
  registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze 
  jeden má trvalý pobyt na území České republiky           Kč   2 000
 
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou 
  dobu nebo mimo úředně určenou místnost               Kč   1 000
 
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
  manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu 
  do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem       Kč    500
Poznámky 1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství. 2. Poplatek podle písmen c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu. Osvobození od poplatku Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

  - na 1 den                             Kč    30

  - na 5 dní                             Kč    50

  - na 30 dní                            Kč    70

  - na 6 měsíců                           Kč    100

  - na 12 měsíců                           Kč    150

  - na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a
   pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého
   povolání nebo funkce                       Kč    75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou             Kč   1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních 
  společenstev                            Kč    500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev          Kč    200
Předmětem poplatku není Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu. Poznámka Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.
Položka 14
 
a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 
  - 30 dní                              Kč    200

  - 1 rok                              Kč    100

  - 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
   nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
   povolání nebo funkce                       Kč    50

  - 3 roky                              Kč    200

  - 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
   nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
   povolání nebo funkce                       Kč    100

  - 10 let                              Kč    500

  - 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
   nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
   povolání nebo funkce                       Kč    250

  - na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let            Kč   1 000

  - na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující
   rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují
   rybářství v rámci svého povolání nebo funkce           Kč    500

b)  Povolení výkonu rybářského práva                 Kč   2 000
Poznámka Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
Položka 15
 
a) Vydání státního povolení k provozování komoditní
  burzy10)                              Kč  50 000

b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání
  nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí
  za hranicemi pravomoci států11)                  Kč    200

c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu
  k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí
  za hranicemi pravomocí států                    Kč  100 000
 
d) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě               Kč   5 000
 
e) Vydání povolení k provádění vědeckého
  výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě,
  k odběru nerostů nebo paleontologických
  nálezů v Antarktidě a jejich vývozu,
  k odběru zvláště chráněných antarktických
  druhů rostlin a živočichů v Antarktidě,
  k zasahování do populací nebo stavišť
  geograficky původních rostlin a živočichů
  v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště
  chráněné antarktické území13)                    Kč    200
 
f) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění
  objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů
  rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo
  k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy        Kč    200
Poznámka Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.
Položka 16
 
  Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo
  obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení
  nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené,
  odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad průkaz, osvědčení,
  nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy
  (vydání duplikátu)                         Kč    100
Osvobození Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Poznámky 1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti. 2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.
Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)                         Kč  1 000

b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty             Kč  5 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže             Kč   500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží,    Kč  1 000
 vinných sklepů                           a 500 Kč za čtvrté
                                   a každé další stání,
                                   nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,
nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené
v písmenu a) nebo b)                         Kč  1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)              Kč 20 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel         Kč   300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)          Kč  3 000
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území 
a) do výměry 5 000 m2 včetně                Kč  1 000

b) nad výměru 5 000 m2                   Kč  3 000
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků         Kč  1 000

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu                Kč  2 000

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území                          Kč  5 000
 
6. Vydání regulačního plánu na žádost                 Kč 10 000
Osvobození Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem. Poznámky 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18. 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby. 9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků. 10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3 stavebního zákona.
Položka 18 1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)                            Kč  5 000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty               Kč 10 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže               Kč   500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží,       Kč  1 000
  vinných sklepů                             a 500 Kč za čtvrté
                                      a každé další stání,
                                      nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením,
že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení          Kč  1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                Kč 10 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel            Kč   300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)             Kč  3 000
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení      Kč  1 000
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1
písm. a) až e) stavebního zákona                      Kč  1 000
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3    Kč   500
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením     Kč  1 000
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením         Kč   500
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby               Kč  1 000
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby         Kč  1 000
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu             Kč  1 000
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby          Kč  1 000
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby               Kč   500
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby             Kč   500
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby                  Kč   500
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických
požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků
na bezbariérové užívání staveb                       Kč  5 000
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo
ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení
stavby (pasportu)                             Kč   500
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem         Kč 10 000
17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva
s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora              Kč 10 000
Osvobození Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu. Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem. Předmětem poplatku není Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd. Poznámky 1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. 2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17. 5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17. 6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
Položka 19
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17)     Kč 5 000
Položka 20 Místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu        Kč   500
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech     Kč  1 000
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu           Kč  2 000
Osvobození Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona, místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci. Předmětem poplatku není 1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60. 2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu. 4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení. Poznámky 1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby. 2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby. 3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona. 4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení. 5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.
Položka 21 Přijetí žádosti o
Přijetí žádosti o
a) vydání základního povolení k provozování
  hazardní hry                Kč   5 000
b) změnu základního povolení k provozování
  hazardní hry, týká-li se tato změna
  hazardní hry, k níž je povolení vydáno,
  nebo podmínek jejího provozování      Kč   3 000
c) povolení k umístění herního prostoru    Kč   4 000
d) změnu povolení k umístění herního
  prostoru, týká-li se tato změna hazardní
  hry, k níž je povolení vydáno, nebo
  podmínek jejího provozování         Kč   2 500
Položka 22
a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)         Kč   2 000
b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné
  činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti
  k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění
  nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně
  udělované povolení nebo úřední oprávnění             Kč   1 000
c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení v České
  republice81) a přijetí žádosti o vydání Evropského
  profesního průkazu82) pro usazení v jiném členském státě
  Evropské unie než Česká republika                Kč   1 000
d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování kulturní
  památky nebo její části, které jsou díly výtvarných umění
  nebo uměleckořemeslnými díly ("povolení k restaurování")21)
  a přijetí žádosti o udělení povolení k provádění
  archeologických výzkumů ("povolení k provádění
  archeologických výzkumů")83)                   Kč   2 000
e) Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
  zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění
  k činnostem vybraných pracovníků                 Kč    500
f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)       Kč    50
g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické
  osobě působit jako soukromá vysoká škola24)           Kč  100 000
h) Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného
  poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované
  služby vytvářející důvěru                    Kč  25 000
i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu 
  kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo
  žádosti o změnu této akreditace                 Kč  100 000
j) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace,
  o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení
  souhlasu se změnou atestačních podmínek26)            Kč  10 000
k) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona 
  upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího 
  vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné
  způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní
  kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou
  kvalifikaci                           Kč   1 500
l) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené
  v písmenu k)                           Kč    500
m) Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského
  vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání
  podle zákona o vysokých školách26c) Ministerstvem školství,
  mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra nebo
  Ministerstvem obrany                       Kč   3 000
n) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
  zákona o sociálních službách26b)                 Kč   1 000
o) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění
  k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní
  odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších
  podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci         Kč   5 000
p) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek
  z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
  podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci                     Kč   4 000
q) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo
  oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti
  nebo zvláštní odborné způsobilosti podle
  zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci                     Kč   4 000
r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti
  podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi   Kč   1 000
s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle
  zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky       Kč  100 000
t) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle
  zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky       Kč  50 000
u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle
  zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky       Kč  100 000
v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle
  zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky       Kč  50 000
w) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
  zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program        Kč   1 000
x) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
  zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program        Kč   1 000
Položka 22A
Vydání průkazu
a) znalce podle zákona o znalcích, 
  znaleckých kancelářích a znaleckých 
  ústavech                             Kč   500
b) tlumočníka podle zákona o soudních
  tlumočnících a soudních překladatelích              Kč   500
Položka 23
a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)

  1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné
   energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně,
   na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod
   tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně     Kč 1 000

  2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu Kč 10 000

  3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu
   plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie
   a rozvod tepelné energie od 1 MW výše           Kč 10 000

  4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem       Kč 100 000

b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických
  odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo
  zánik státní autorizace27)

  1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny
   a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu,
   přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu,
   obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod
   tepelné energie                      Kč 1 000

  2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení
   výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty,
   zničení nebo odcizení                  Kč  500

  3. státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů
   tepelné energie nebo státní autorizace na výstavbu přímého
   vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných
   plynových zařízení                    Kč 10 000

  4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo
   zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo
   výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie
   (energetických zařízení) nebo na výstavbu
   vybraných plynových zařízení               Kč  500
 
c) Udělení licence k nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 
  v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob 
  a použití chemických zbraní a o jejich zničení       Kč 1 000
 
d) Vydání oprávnění energetického specialisty27a) 

  1. zpracování energetického auditu a energetického posudku  Kč 1 000
	
  2. zpracování průkazu energetické náročnosti budovy     Kč 1 000
	
  3. provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie    Kč 1 000
	
  4. provádění kontroly klimatizačních systémů         Kč 1 000

e) Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a)
  za každé oprávnění                       Kč 200
Předmětem poplatku není 1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu. 2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku. 3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.
Položka 24
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání      Kč   1 000

b) Další ohlášení živnosti                      Kč    500

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání  Kč   1 000

d) Přijetí další žádosti o koncesi                  Kč    500

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese                 Kč    500

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro
  koncesovanou živnost                        Kč    500

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení 
  oznámené změny                           Kč    100

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského 
  rejstříku na žádost za každou i započatou stránku         Kč    20

i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost 
  za údaje o jednom podnikateli                   Kč     5

j) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle 
  § 72 živnostenského zákona                     Kč    50
Předmětem poplatku není 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu. 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese. 4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. Poznámky 1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. 3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. 4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
Položka 25
1.
 a)  Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování 
   zdravotních služeb75a)                       Kč   1 000
 b)  Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění 
   k poskytování zdravotních služeb75a) nebo
   rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického 
   zařízení, jejímž předmětem je změna
   – rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, 
    oboru nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní
    služby,
   – místa poskytování zdravotních služeb, místa 
    pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné
    služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy 
    pacientů neodkladné péče nebo místa
    kontaktního pracoviště poskytovatele
    domácí péče, nebo 
   – doby platnosti oprávnění                     Kč    500
 c)  Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování 
   zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního
   zdravotnického zařízení                      Kč    150
 d)  Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů 
   zdravotních služeb75a)                       Kč    100

2. 
 a)  Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění externího 
   klinického auditu podle zákona o specifických
   zdravotních službách                        Kč   1 000    
 b)  Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího
   klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních 
   službách                              Kč    500
 c)  Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, 
   bydliště) fyzické osoby oprávněné k provádění externího 
   klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění 
   k provádění externího klinického auditu podle zákona
   o specifických zdravotních službách
   včetně promítnutí těchto znění do dalších údajů v tomto
   rozhodnutí                             Kč    100
 d)  Změna obchodní firmy nebo názvu právnické osoby oprávněné
   k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí 
   o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu 
   podle zákona o specifických zdravotních službách
   včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto
   rozhodnutí                            Kč    100
 e)  Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího
   klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních 
   službách                             Kč    150   
Předmětem poplatku není 1. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu. 2. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu. Poznámka Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.
Položka 25a
a) Podání návrhu na zahájení řízení
o určení právního vztahu             Kč 2 000

b) Podání návrhu na zahájení sporného řízení
o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem
je peněžité plnění
1. do částky 20 000 Kč včetně           Kč 1 000
2. v částce vyšší
než 20 000 Kč 5 % z této částky,
nejvýše                    Kč 1 000 000

c) Podání návrhu na zahájení
sporného řízení o sporu
z veřejnoprávní smlouvy,
jehož předmětem není peněžité
plnění                      Kč 2 000
Předmětem poplatku není Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.
Položka 25b
a) Vydání českého národního
  průkazu průvodce I. stupně           Kč 1 000

b) Vydání českého národního
  průkazu průvodce II. stupně          Kč 1 000

c) Vydání českého národního
  průkazu průvodce I. nebo
  II. stupně po změně údajů           Kč  200

d) Vydání duplikátu českého
  národního průkazu průvodce
  I. nebo II. stupně náhradou
  za průkaz poškozený, zničený,
  ztracený nebo odcizený             Kč  500
ČÁST II Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li
- o motocykl do 50 cm3           Kč    300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu
   s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo
   motorové tříkolky, popřípadě motorové
   čtyřkolky               Kč    500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč    800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti
 včetně                  Kč    500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti  Kč    700
b) Vyřazení vozidla z provozu          Kč    200
c) Vydání tabulky registrační značky      Kč    200
                        za každou tabulku
d) Vydání tabulky registrační značky
na přání                    Kč   5 000
                        za každou tabulku
e) Vydání tabulky registrační značky
s registrační značkou již tomuto
silničnímu vozidlu přidělenou          Kč    600
za každou tabulku
f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky  Kč    500
                        za každou tabulku
g) Zápis změny do technického průkazu
  vozidla a do registru vozidel        Kč    50
                        za každou změnu
h) Vydání řidičského průkazu          Kč    200
i) Vydání řidičského průkazu v kratší
  lhůtě                    Kč    700
j) Vydání mezinárodního řidičského
  průkazu                   Kč    50
k) vydání karty podniku             Kč    700
l) vydání karty dílny              Kč    700
m) vydání karty řidiče             Kč    700
n) rezervace registrační značky na přání
při změně vlastníka nebo provozovatele
silničního vozidla, při zániku silničního
vozidla nebo jeho vyřazení z provozu
nebo při přidělení registrační značky
s omezenou platností pro vývoz
do jiného státu                 Kč    300
o) rezervace registrační značky na přání
v ostatních případech              Kč    500
Osvobození 1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů. 3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29) 4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití. 5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla. Předmětem poplatku není 1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla. 2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.30) Poznámky 1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku. 2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou. 3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.
Položka 26A
Udělení akreditace k provádění
dopravně psychologického vyšetření       Kč   1 000
Položka 27 a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti
- typu vozidla nebo samostatného
   technického celku             Kč   2 000
- systému vozidla, konstrukční části
   vozidla nebo výbavy vozidla        Kč   1 000
- při hromadné přestavbě vozidel        Kč    500
b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii
- vozidla nebo samostatného technického
   celku                   Kč   2 000
- systému vozidla, konstrukční části
   vozidla nebo výbavy vozidla        Kč   1 000
- při hromadné přestavbě vozidel        Kč    500
c) Schválení technické způsobilosti
  jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě
  dovezeného vozidla             Kč   2 000
d) Schválení technické způsobilosti
  jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž
  bylo uděleno osvědčení o homologaci ES   Kč   1 500
e) Schválení technické způsobilosti vozidla
  po přestavbě nebo schválení technické
  způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo
  dovezeného samostatného technického celku
  anebo za schválení užití vozidla k výcviku
  v autoškole                 Kč   1 000
f) Schválení technické způsobilosti vozidla
  po přestavbě spočívající v úpravě
  na alternativní palivo benzín - zkapalněný
  plyn nebo propan-butan           Kč    500
g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení
  technické způsobilosti podle písmen
  a) nebo b)                 Kč    50
                        za každý list
Osvobození Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Zmocnění Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES. Poznámka Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.
Položka 27A
a) Vydání individuální trvalé výjimky
  k vjezdu do nízkoemisní zóny        Kč    100
b) Vydání individuální dočasné výjimky
  k vjezdu do nízkoemisní zóny        Kč    100
c) Vydání osvědčení o udělení výjimky
  k vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu
  trvalého pobytu nebo přechodného pobytu
  na základě povolení k dlouhodobému
  pobytu na území nízkoemisní zóny      Kč    100
Položka 28
a) Vydání registrace k provozování autoškoly  Kč   2 000

b) Změna rozsahu registrace k provozování
  autoškoly                  Kč   1 000

c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení
  učitele v autoškole             Kč    300

d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního
  osvědčení učitele v autoškole        Kč    100

e) Vydání nebo rozšíření pověření
  k přezkušování řidičů            Kč   1 000

f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření
  k přezkušování řidičů            Kč    100
g) Vydání průkazu profesní způsobilosti
  řidiče30a)                  Kč    200
h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na
  závěr vstupního školení30b)         Kč    700
i) Udělení akreditace k provozování výuky
  a výcviku v rámci zdokonalování odborné
  způsobilosti řidičů pro účely profesní
  způsobilosti řidičů30c)           Kč   3 000
j) Udělení vyšší akreditace k provozování
  školení bezpečné jízdy30d)          Kč   3 000
Položka 29
a) Udělení oprávnění k provozování
  Stanice technické kontroly         Kč   3 000

b) Vydání osvědčení k provozování

  Stanice technické kontroly         Kč    500

c) Udělení oprávnění k provozování
  Stanice měření emisí            Kč   1 500

d) Vydání osvědčení k provozování
  Stanice měření emisí            Kč    300

e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení
  k provozování Stanice technické kontroly
  nebo Stanice měření emisí          Kč    200
Položka 30
 
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního 
  průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč    700
 
b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence 
  za každou skupinu rozsahu oprávnění     Kč   1 500
 
 c) Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví 
  ke zbrani                  Kč    300
 
 d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin 
  zbrojního průkazu za každou další skupinu 
  rozsahu oprávnění              Kč    700
 
 e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin 
  zbrojní licence za každou další skupinu 
  rozsahu oprávnění              Kč   1 500
 
 f) Přijetí žádosti o vydání muničního
  průkazu za každý druh muničního průkazu   Kč    700
 
 g) Přijetí žádosti o vydání muniční
  licence za každý druh muniční licence    Kč   1 500
 
Osvobození Od správních poplatků podle písmen a) a d) je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru. Zmocnění 1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a), c) nebo f) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby. 2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby. 3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu nebo muničního průkazu. 4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých spolků. Poznámky 1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c), f) a g) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku. 2. Za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.
Položka 31
 
a) Přijetí žádosti o vydání povolení 
  k provozování střelnice na dobu určitou, 
  nejdéle na
  – týden                   Kč    300
  – měsíc                   Kč    800
 
b) Přijetí žádosti o vydání povolení
  k provozování střelnice na dobu
  neurčitou, střelnice pro munici, trhací
  jámy pro ničení munice nebo zvláštního
  zařízení pro odpalování, střelbu nebo
  ničení munice                Kč   1 500
 
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke
  znehodnocení nebo výrobě řezu
  zbraně za každou zbraň nebo za všechny
  hlavní části jedné zbraně, je-li o
  povolení znehodnocení nebo
  výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně
  podána žádost současně           Kč   1 000
 
d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné
  způsobilosti žadatele o vydání zbrojního
  průkazu nebo muničního průkazu       Kč    100
 
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním 
  komisařem                  Kč    200
 
f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí 
  vlastnictví, držení nebo nošení zbraně 
  kategorie A                 Kč   1 000
 
g) Přijetí žádosti o udělení výjimky
  k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení
  zbraně kategorie A-I            Kč    200
 
h) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí 
  vlastnictví, držení nebo nošení zbraně 
  kategorie B                 Kč    200
 
i) Přijetí žádosti o vydání povolení 
  k vystavování zbraní            Kč   1 500

k) Přijetí žádosti o udělení akreditace
  pro zajišťování kurzu v rámci programu
  střelecké přípravy             Kč   1 000
 
Osvobození Od správního poplatku podle písmen g) a h) jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou. Zmocnění Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.
Položka 32
a) Vydání certifikátu o homologaci střelné
  zbraně31)                  Kč  10 000
b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31)
  nebo doplňku zbraně31)           Kč    150
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební
  značkou                   Kč    500
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně
  bez zkušební střelby a označení31)     Kč    100
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně
  nebo střeliva do kategorie31)        Kč    500
f) Vydání certifikátu o typové kontrole
  střeliva31)                 Kč  10 000
g) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů
  o homologaci střelné zbraně, o typové
  kontrole střeliva a vydání 
  rozhodnutí o potvrzení platnosti
  certifikátu o posouzení shody             50 %
  pyrotechnického výrobku        ze sazby poplatků podle
                     písmen a), f) a g)
h) Kusové a opakované kusové ověřování
  historické střelné zbraně          Kč    300
i) Ověřování historické střelné zbraně
  opatřené zkušební značkou31)        Kč   1 000
Položka 33
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního 
průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz 
nebo tranzit zbraně nebo střeliva       Kč    800
b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového 
dokladu o povolení přepravy zbraní nebo 
střeliva nebo žádosti o vydání jednorázového 
dokladu o povolení přepravy munice       Kč    300
c) Přijetí žádosti o vydání povolení 
přepravovat zbraně nebo střelivo nebo 
žádosti o vydání povolení přepravovat munici  Kč   1 500
d) Přijetí žádosti o vydání evropského 
zbrojního pasu                 Kč    700
e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského 
zbrojního pasu                 Kč    700
f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního 
pasu                      Kč    100
Zmocnění Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby. Osvobození 1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely. 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 34
1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32)

a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy
– za každou vnitrokrajskou linku a linku    Kč   300
 městské autobusové dopravy      
– každou mezikrajskou linku          Kč   500

b) k provozování mezinárodní linkové      Kč  5 000
  osobní dopravy veřejné za každou linku

c) k provozování mezinárodní linkové      Kč  1 000
  osobní dopravy zvláštní za každou linku

2. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky

a) k provedení jedné přepravy         Kč  1 000

b) k provedení 2 až 5 přeprav         Kč  4 000

c) k provedení neomezeného počtu přeprav    Kč  20 000

3. Vydání povolení32) zahraničnímu         Kč  5 000
  provozovateli k provozování příležitostné 
  nebo kyvadlové osobní silniční dopravy 
  nebo taxislužby

4. Vydání vstupního povolení32)           Kč  5 000
  k provozování mezinárodní silniční 
  nákladní dopravy zahraničním provozovatelem            
  k provedení jedné přepravy

5. Vydání náhradního povolení32)          Kč  10 000
  pro zahraničního provozovatele

6. Vydání eurolicence32)              Kč  1 000

7. Vydání opisu eurolicence32)           Kč   200

8. Vydání osvědčení řidiče32)            Kč   500

9. Vydání opisu osvědčení řidiče32)         Kč   500

10. Vydání osvědčení o provozování         Kč   500
  dopravy pro vlastní potřebu32)

11. Výpis z Rejstříku podnikatelů         Kč    50
  v silniční dopravě32)

12. Udělení pověření výkonem činností       Kč  5 000
  souvisejících s Dohodou ADR32)
 
13. Vydání průkazu řidiče taxislužby        Kč   500
  
14. Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby  Kč   500
Zmocnění Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 5 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy. Předmětem poplatku není 1. Vydání licence nebo povolení k provozování dopravy z humanitárních důvodů. 2. Vydání licence nebo povolení nebo jejich změna, jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 3. Změna licence spočívající výlučně ve změně názvu zastávky. 4. Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při zápisu vozidla do této evidence.
Položka 35 Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity A. Ve vnitrostátní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné
   rozměry                 Kč   1 200
b) největší povolenou hmotnost do 60 t
   včetně                  Kč   2 500
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t
   a k provedení opakovaných přeprav
   s největší povolenou hmotností do 60 t
   (s platností povolení nejdéle na
   3 měsíce od právní moci povolení)    Kč   6 000
B. V mezinárodní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné
   rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m     Kč   4 500
b) v ostatních případech
--------------------------------------------------------------------------------


největší povolená
hmotnost (v t)     do 60  nad 60  nad 80  nad 100 nad 120 nad 150
            včetně
--------------------------------------------------------------------------------
I
sazba v Kč       6 000  12 000  20 000  30 000  40 000  60 000
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
překročení největší povolené
hmotnosti na nápravu (v %)   3 - 10     11 - 20   21 - 30   nad 30
--------------------------------------------------------------------------------
II
sazba v Kč           5 000     15 000   30 000   60 000

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
celková šířka v mm   nad 3 500  nad 4 000  nad 4 500  nad 5 000  nad 5 500
--------------------------------------------------------------------------------
III
sazba v Kč       3 000    6 000    10 000   15 000   20 000
--------------------------------------------------------------------------------
IV
v případě tranzitní dopravy                   Kč 25 000
--------------------------------------------------------------------------------
Celkový poplatek I + II + III + IV
--------------------------------------------------------------------------------

Osvobození Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství. Zmocnění Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky. Poznámka Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
Položka 36 a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní    Kč    100
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců  Kč    500
- delší než 6 měsíců            Kč   1 000
b) Vydání povolení33) k připojení sousední
  nemovitosti na odpočívku dálnice nebo
  na silnici I. třídy             Kč   1 000
c) Vydání povolení33) k připojení sousední
  nemovitosti na silnici II. třídy nebo
  III. třídy anebo na místní komunikaci    Kč    500
Osvobození Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Předmětem poplatku není 1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie. 2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.33)
Položka 36a
a) Vydání povolení auditora
bezpečnosti pozemních komunikací        Kč   300
b) Udělení akreditace k provádění
školení pro získání povolení auditora
bezpečnosti pozemních komunikací        Kč  2 000
ČÁST III Položka 37
a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu 
  způsobilosti vůdce plavidla, průkazu 
  způsobilosti strojmistra nebo průkazu 
  k vedení plavidla pomocí radaru       Kč    500
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu 
  způsobilosti vůdce malého plavidla nebo
  vydání nebo rozšíření průkazu způsobilosti 
  vůdce malého plavidla a mezinárodního 
  průkazu způsobilosti vůdce rekreačního 
  plavidla ve vnitrozemské plavbě a pro 
  příbřežní plavbu po moři          Kč    500
c) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou 
  za platný průkaz nebo vydání průkazu
  v důsledku změny nebo doplnění údajů 
  k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu   Kč    100 
d) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora 
  určeného technického zařízení na plavidle  Kč   1 000
e) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti 
  k provozování vodní dopravy pro cizí
  potřeby                   Kč   1 500
f) Ověření praktických dovedností při 
  vedení malého plavidla plavebním úřadem   Kč    500
g) Vydání osvědčení odborné způsobilosti 
  bezpečnostního poradce nebo osvědčení
  o zvláštních znalostech o přepravě 
  nebezpečných věcí podle mezinárodní 
  smlouvy upravující mezinárodní přepravu 
  nebezpečných věcí, která je součástí 
  právního řádu                Kč   1 500
h) Prodloužení platnosti osvědčení odborné 
  způsobilosti bezpečnostního poradce
  nebo osvědčení o zvláštních znalostech 
  o přepravě nebezpečných věcí podle
  mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní 
  přepravu nebezpečných věcí, která je
  součástí právního řádu           Kč    200
i) Vydání rozhodnutí o pověření k ověřování 
  praktických dovedností při vedení malého
  plavidla                  Kč   2 000
j) Vydání plavecké služební knížky       Kč    300
k) Potvrzení plavební praxe v plavecké 
  služební knížce               Kč    50
Položka 38
a) Vydání a prodloužení platnosti osvědčení
  plavidla ve vnitrozemské plavbě pro
  - malá plavidla               Kč    500
  - plovoucí zařízení, jejichž délka je
   menší než 20 m              Kč    500
  - plovoucí zařízení, jejichž délka je
   20 m a více                Kč    800
  - ostatní plavidla             Kč   1 000
 
b) Technická prohlídka ke schválení 
  způsobilosti plavidla
  – malá plavidla bez strojního pohonu a 
   plachetnice, které jsou bez obytné 
   kajuty                  Kč   1 000
  – malá plavidla (motorové čluny, motorové 
   jachty, plachetní jachty s pomocným
   motorem, vodní skútry), jejichž součin 
   délky, šířky a ponoru je nejvýše 30 m3  Kč   2 500
  – malá plavidla (motorové čluny, motorové 
   jachty, plachetní jachty s pomocným
   motorem), jejichž součin délky, šířky 
   a ponoru je větší než 30 m3, nejvýše
   však 60 m3                 Kč  4 500
  – malá plavidla (motorové čluny, motorové 
   jachty, plachetní jachty s pomocným
   motorem), jejichž součin délky, šířky 
   a ponoru je větší než 60 m3        Kč   6 000
  – převozní lodě s obsaditelností 
   nejvýše 12 osob              Kč   2 000
  – plovoucí zařízení, jejichž délka 
   je menší než 20 m a obsaditelnost 
   nepřesahuje 12 osob a jsou bez obytných 
   prostor                  Kč    800
  – plovoucí zařízení, jejichž délka 
   je menší než 20 m a obsaditelnost 
   nepřesahuje 12 osob a mají obytné 
   prostory                 Kč   3 500
 
c) Vydání cejchovního průkazu k plavidlu
  – určenému k přepravě nákladů        Kč  10 000
  – neurčenému k přepravě nákladů       Kč   5 000

d) Prodloužení platnosti cejchovního průkazu 
  k plavidlu
  – určenému k přepravě nákladů        Kč   5 000
  – neurčenému k přepravě nákladů       Kč   2 500
 
e) Vystavení prozatímního osvědčení      Kč    300
 
f) Vystavení povolení pro umístění plavidla 
  na vodní cestě anebo povolení k provozování
  zahraničního plavidla na vodních cestách 
  České republiky               Kč    500

g) Schválení způsobilosti určeného technického 
  zařízení na plavidle            Kč    100
                       za každý druh
                         zařízení
Předmětem poplatku není 1. Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této položky před vydáním osvědčení plavidla. 2. Vydání duplikátu osvědčení plavidla. Poznámky 1. Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla. 2. Za provedení pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla nebo technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru se vybere poplatek ve výši 60 % sazby poplatku uvedené v písmeni b). 3. Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).
Položka 39
 
a) Schválení technické dokumentace pro stavbu
  jednoho malého plavidla nebo plovoucího
  zařízení a povolení ke stavbě tohoto
  plavidla nebo zařízení           Kč   2 000
 
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla  Kč   6 000
 
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele
  plavidla nebo změna údajů o plavidle
  do plavebního rejstříku a lodních dokladů  Kč    200
 
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele
  malého plavidla nebo změna údajů o malém 
  plavidle do rejstříku malých plavidel a do
  lodních dokladů               Kč    100
 
e) Zápis plavidla do plavebního rejstříku
  nebo jeho výmaz z plavebního rejstříku   Kč    200
f) Zápis malého plavidla do rejstříku malých
  plavidel nebo jeho výmaz z rejstříku
  malých plavidel               Kč    100
 
g) Schválení opravy nebo přestavby zasahující
  do konstrukce plavidla34)          Kč   2 000
Předmětem poplatku není Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo. Poznámka Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.
Položka 40
a) Vydání povolení pro zvláštní přepravu    Kč   1 500
b) Vydání povolení k provozování pozemní 
  části přístavu               Kč   2 000
c) Vydání povolení k provozování přístaviště, 
  překladiště, vývaziště nebo kotviště    Kč   1 000
d) Vydání povolení k provozování půjčovny 
  malých plavidel               Kč   2 000
e) Vydání povolení pro konání akce na 
  sledované vodní cestě            Kč    500
Osvobození Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.
Položka 41
a) Vydání námořnické knížky             Kč    500
b) Vydání průkazu způsobilosti
- člena strážní služby             Kč   1 500
- důstojníka                  Kč   2 000
- kapitána                   Kč   3 000
- ostatních členů posádky lodě         Kč   1 000
- velitele námořní jachty nebo k vedení
   rekreační jachty             Kč    500
c) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti
  nebo jeho výměna                 Kč    400
d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti
- důstojníka                    Kč   2 000
- kapitána                     Kč   3 000
e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech
  a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad
  ztracený, zničený nebo poškozený         Kč    400
f) Vydání osvědčení o zdravotní 
způsobilosti                    Kč    200
Položka 42 a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li
 - o námořní jachty, jejichž délka trupu
   nepřesahuje 12 m včetně          Kč  10 000
- o námořní jachty, jejichž délka trupu
   přesahuje 12 m              Kč  15 000
- o námořní obchodní lodě (dále jen "lodě")  Kč  100 000
- o cisternové lodě nebo lodě určené
   ke speciálním účelům           Kč  130 000
b) Zápis rozestavěné lodě do námořního
  rejstříku včetně potvrzení o zápisu     Kč  50 000
- cisternové lodě nebo lodě určené
   ke speciálním účelům           Kč  65 000
c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li
- o rekreační jachty, jejich délka trupu
   nepřesahuje 12 m včetně          Kč   5 000
- o rekreační jachty, jejichž délka trupu
   přesahuje 12 m              Kč  10 000
Položka 43 a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li
- o námořní jachty             Kč   2 000
- o námořní lodě              Kč  10 000
b) Zápis o vyřazení rekreační jachty
  z evidence rekreačních jachet včetně
  potvrzení o vyřazení           Kč   2 000
Položka 44
a) Udělení prozatímního povolení k plavbě
  lodě                    Kč  10 000
b) Udělení prozatímního povolení k plavbě
  námořní jachtě               Kč   3 000
c) Vydání lodních listin, jde-li
- o námořní nebo rekreační jachty       Kč   1 000
- o námořní lodě                Kč   2 500
Položka 45
a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu
  – mezinárodní veřejné            Kč  20 000
  – mezinárodní neveřejné           Kč  15 000
  – vnitrostátní veřejné           Kč  10 000
  – vnitrostátní neveřejné          Kč   5 000
b) Změna povolení k provozování letiště    15 % sazby
  nebo ke stanovení jeho druhu        poplatků podle
                        písmene a)
                        této položky
c) Schválení provozní způsobilosti letiště 
  pro letadla s maximální vzletovou hmotností
  – vyšší než 10 tun             Kč  50 000
  – 10 tun a nižší              Kč  15 000
Osvobození Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém.
Položka 46
Vydání rozhodnutí o souhlasu ke 
zřizování zařízení a provádění 
činností, které
nesouvisí s leteckým provozem 
v ochranném pásmu leteckých staveb       Kč   5 000
Položka 47
a) Vydání licence tuzemskému leteckému     Kč  80 000
  dopravci k provozování pravidelné
  obchodní letecké dopravy
b) Vydání licence tuzemskému leteckému 
  dopravci k provozování nepravidelné
  obchodní letecké dopravy letadlem 
  s maximální vzletovou hmotností
  – 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem 
  sedadel pro cestující 20 včetně a menším  Kč  30 000
– vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem 
  sedadel pro cestující větším než 20     Kč  80 000
c) Prodloužení platnosti nebo jiná změna 
  osvědčení leteckého provozovatele nebo
  změna licence                Kč   3 000
Poznámka Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení leteckého provozovatele Úřadem pro civilní letectví.
Položka 48
a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel 
  anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro
  letadla s maximální vzletovou hmotností
  – vyšší než 10 tun                         Kč   8 000
  – 10 tun a nižší                          Kč   3 000

b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu 
  nebo jeho duplikátu                        Kč   1 000

c) Další vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu 
  z důvodu změny údajů nebo z důvodu jeho zaplnění apod.       Kč    100

d) Teoretická zkouška pro vydání průkazu způsobilosti pilota 
  letounů nebo vrtulníků nebo technika údržby letadel
  nebo kvalifikace IR                        Kč   5 000

e) Ostatní teoretické zkoušky pro vydání průkazu způsobilosti 
  leteckého personálu, včetně zkoušky z angličtiny          Kč   2 000

f) Ověření odborné způsobilosti praktickou zkouškou          Kč    500

g) Vydání dokladu letadla (palubní deník, letadlová 
  kniha apod.)                            Kč    500

h) Zápis a výmaz zástavního práva k letadlu nebo jeho části      Kč   2 000

i) Přidělení letadlové adresy                     Kč    500

j) Teoretická zkouška pro vydání průkazu parašutisty         Kč    500
Poznámky 1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35). 2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene g) se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů letadla. První vydání dokladu je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do rejstříku letadel.
Položka 49
 
a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, 
  zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním
  změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké
  techniky35)                            Kč  20 000

b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci84),
  k výrobě organizaci85), nebo schvalovacího dopisu k výrobě
  organizaci75)
  – do 10 zaměstnanců                        Kč  15 000
  – 11 – 30 zaměstnanců včetně                    Kč  30 000
  – 31 – 50 zaměstnanců včetně                    Kč  45 000
  – nad 50 zaměstnanců                        Kč  60 000

c) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkoušení, 
  instalacím, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním 
  změnám leteckých pozemních zařízení                Kč  20 000

d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování
  letové způsobilosti 84)
  – bezmotorových letadel, letadel s pístovým motorem/motory
   a letadel s jedním turbínovým motorem              Kč  15 000
  – letadel s více než jedním turbínovým motorem           Kč  40 000

e) Vydání doporučení pro zahraniční letecký úřad pro vydání 
  oprávnění k údržbě v souladu s přímo použitelným 
  předpisem Evropské unie76) nebo mezinárodní smlouvou,
  která je součástí 0 % poplatku právního řádu           pod písmenem b)
Poznámky 1. Při žádosti organizace na prodloužení platnosti nebo změnu oprávnění se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby této položky. U písmene b) se vybírá poplatek podle aktuálního počtu zaměstnanců v době podání žádosti a u písmene d) se vybírá poplatek podle nově schvalovaného rozsahu oprávnění. 2. Počtem zaměstnanců organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet zaměstnanců přímo zapojených do provádění, řízení, plánování, technického a materiálního zabezpečení údržby, resp. výroby včetně systému jakosti. 3. U položek b) a d) se vybírá roční udržovací poplatek ve výši 1/3 poplatku za udělení oprávnění. 4. Za udělení výjimky v maximální délce trvání dvou měsíců pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 10 % sazby za vydané oprávnění. 5. Za udělení výjimky s dobou platnosti delší než 2 měsíce a za udělení opakované výjimky pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 30 % sazby za vydané oprávnění.
Položka 50
a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu          Kč  20 000

b) Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu           Kč  10 000

c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti
  – jde-li o občana České republiky nebo občana členského 
  státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský 
  hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace           Kč   1 000
  – jde-li o občana státu, který není členským státem 
  Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský 
  hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace           Kč   3 000
Poznámka Změnou osvědčení se rozumí i změna jeho příloh.
Položka 51
 
a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých 
  činností pro vlastní potřebu                    Kč  10 000

b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota            Kč   4 000

c) Vydání povolení k létání letadla bez pilota výlučně 
  pro rekreační a sportovní létání                  Kč   2 000

d) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění 
  leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu    Kč   1 500

e) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k létání 
  letadla bez pilota                         Kč    400

f) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k létání letadla 
  bez pilota výlučně pro rekreační a sportovní létání        Kč    200

g) Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení   Kč   3 000
Poznámka V případě konání propagačních parašutistických akcí, které jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí, vyjma leteckého veřejného vystoupení, se poplatek podle písmene g) nevybírá. Osvobození Od poplatku podle písmene g) této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí letadel bez pilota.
Položka 52
 
a) Vydání rozhodnutí o pověření podle přímo použitelného 
  předpisu Evropské unie77) k poskytování
  – letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby 
  řízení, přibližovací služby řízení a letištní služby řízení    Kč  20 000
  – ostatních letových provozních služeb mimo služby 
  uvedené pod písmenem a) a meteorologických služeb         Kč  10 000

b) Vydání osvědčení k poskytování letových navigačních služeb 
  podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77) pro
  – poskytování letových provozních služeb v rozsahu oblastní 
   služby řízení                          Kč  80 000
  – poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací 
   služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu       Kč  50 000
  – poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní 
   služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu       Kč  50 000
  – poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací 
   služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou
   provozu                             Kč  30 000
  – poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní
   služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou 
   provozu                             Kč  30 000
  – poskytování ostatních letových provozních služeb         Kč  10 000
  – poskytování meteorologické služby, letecké informační 
   služby, navigačních služeb, komunikačních služeb nebo
   přehledových služeb                       Kč  20 000

c) Vydání povolení k poskytování služby při předletové přípravě 
  a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti
  nebo k poskytování služby tvorby letových postupů         Kč  20 000

d) Změna povolení k poskytování služby při předletové přípravě
  a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti
  nebo k poskytování služby tvorby letových postupů         Kč   2 000

e) Vyhrazení části vzdušného prostoru opatřením obecné povahy,
  přesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů 
  po sobě jdoucích                          Kč  20 000
Poznámky 1. V případě rozhodnutí o pověření podle písmene a) k poskytování více služeb v rámci jednoho rozhodnutí vybírá se poplatek pouze za jedno pověření s nejvyšší sazbou v rámci vydaného rozhodnutí. 2. V případě vydání osvědčení podle písmene b) k poskytování více letových navigačních služeb v rámci jednoho osvědčení vybírá se poplatek pouze za jedno poskytování služeb s nejvyšší sazbou v rámci vydaného osvědčení. 3. Za změnu osvědčení vydaného podle písmene b) se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby za vydání osvědčení. V případě doplnění další poskytované služby k již vydanému osvědčení podle písmene b) se vybírá poplatek jako při vydání osvědčení pro tuto službu. Osvobození Od poplatku podle písmene e) jsou osvobozeny akce sportovního charakteru nebo pro potřeby Armády České republiky.
Položka 53
a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání         Kč  10 000

b) Prodloužení platnosti nebo změna rozhodnutí o souhlasu
  ke zkušebnímu létání                        Kč   2 000
Položka 54 a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A) b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B) c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C) d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D) e) Vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
                         Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč
                           A      B      C      D      E
Balóny a vzducholodě                8 000    1 000    4 000     –      –
Kluzáky                      15 000    3 000    5 000    1 000     –
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla     25 000    5 000    8 000    2 000    2 000
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti včetně        40 000    10 000    10 000    5 000    4 000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti            80 000    25 000    35 000    15 000    10 000
f) Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo – 10 % sazby poplatku pod písmenem E g) Rozhodnutí o schválení nevýznamné konstrukční změny/modifikace
 
                    Sazba v Kč
Balóny a vzducholodě           500
Kluzáky                 1 500
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla          2 500
Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně        5 000
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti           12 500
Poznámky 1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla. 2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.
Položka 55 a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F) b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G) c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti – s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)– s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F) d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F) e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F) f) Vydání povolení k letu – s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)– s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F) g) Schválení letových podmínek – pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)– pro povolení k letu s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F) h) Vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti – vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)– vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F) i) Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 50 % poplatku pod písmenem F j) Schválení Programu údržby pro letadlo 50 % sazby poplatku pod písmenem F k) Schválení změny Programu údržby pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F l) Schválení MEL pro letadlo 40 % sazby poplatku pod písmenem F m) Schválení změny MEL pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F n) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností do 5 700 kg

10 % sazby poplatku pod písmenem F

o) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností nad 5 700 kg

10 % sazby poplatku pod písmenem F

p) Udělení opakované výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) nebo výjimky vztahující se na více letadel nebo výjimky s platností delší než dva měsíce

dle sazby poplatku pod písmenem F

q) Schválení systému technického deníku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie79)

dle sazby poplatku pod písmenem G

r) Schválení změny systému technického deníku pro letadlo – 10 % sazby poplatku pod písmenem G, nejméně však 100 Kč.
                        Sazba v Kč  Sazba v Kč
                          F      G
Balóny a vzducholodě               2 000     300
Kluzáky 5 000 300
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla     6 000     500
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně            10 000     700
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti                25 000    3 000
Motory–pro zástavbu do kluzáků
a ultralehkých letadel              2 000
Motory–pístové                  3 000
Motory–turbovrtulové, turbohřídelové a proudové  5 000
Vrtule s pevným úhlem nastavení listu       2 000
Vrtule–přestavitelné na zemi           2 500
Vrtule–stavitelné za letu             3 000
Zmocnění Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech. Poznámka Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.
Položka 56 a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení – u motoru (sazba poplatku pod písmenem H) – u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K) b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení – u motoru (sazba poplatku pod písmenem I) – u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L) c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu – u motoru (sazba poplatku pod písmenem J) – u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)
                            Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč
                              H      I      J
Motory
– pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel     5 000    2 500    2 500
– pístové                        10 000    5 000    5 000
– turbovrtulové, turbohřídelové a proudové        20 000    8 000    10 000

                            Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč
                              K       L      M
Vrtule
– s pevným úhlem nastavení listu – dřevěné         2 000     1 000    1 000
– s pevným úhlem nastavení listu – kovové
  a kompozitové                      3 000     2 000    2 000
– přestavitelné na zemi                  5 000     3 000    3 000
– stavitelné za letu                    8 000     4 000    4 000
Poznámka Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.
Položka 57
a) Vydání rozhodnutí o schválení typové 
  způsobilosti výrobků letecké techniky 
  k použití v civilním letectví        Kč   2 000
b) Vydání rozhodnutí o schválení 
  způsobilosti leteckých pozemních zařízení
  – světelná zařízení a součásti soustav 
  světelných zařízení             Kč   3 000
  – pozemní elektronická zabezpečovací 
  zařízení                  Kč   5 000
  – pozemní zařízení pro diagnostiku 
  a vyhodnocování způsobilosti letadel    Kč   5 000
  – pozemní zdroje energií pro letadla    Kč   3 000
  – letecké trenažéry             Kč  30 000
  – letecké simulátory            Kč  50 000
  – zařízení pro měření a vyhodnocování 
  brzdných účinků na pohybovaných
  plochách letišť               Kč   3 000
  – zařízení určená pro přepravu nákladů 
  na palubě letadla              Kč   3 000
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí o 
  schválení typové způsobilosti výrobků    25 % sazby
  letecké techniky k použití v civilním    poplatku podle
  letectví                  písmene a)
                        této položky.
Předmětem poplatku není Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví. Poznámky 1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí. 2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmene b) této položky.
Položka 58
a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční
  dráhy do kategorie nebo o změně kategorie
  železniční dráhy              Kč   2 000
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
- celostátní nebo regionální          Kč  10 000
- speciální, tramvajové, trolejbusové
   nebo místní anebo vlečky s délkou její dopravní
   cesty delší než 1 000 m          Kč   3 000
- vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m
   včetně a kratší              Kč   1 500
- lanové                    Kč   1 000
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy Kč   1 000
d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy
  na zrušení úředního povolení k provozování
  dráhy                    Kč    500
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
 - celostátní nebo regionální         Kč  10 000
 - speciální, tramvajové, trolejbusové
   nebo místní anebo vlečce         Kč   3 000
f) Změna licence k provozování drážní dopravy Kč   1 000
g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence Kč    500
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního
  vozidla na drahách             Kč    500
i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu
  zabezpečení křížení železniční dráhy
  s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí
  nebo o jeho změně              Kč    500
j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu
  osvědčení                  Kč   1 000
k) Vydání licence strojvedoucího        Kč    500
l) Udělení akreditace k provádění       Kč   3 000
  školení pro získání licence strojvedoucího 
  a osvědčení strojvedoucího nebo akreditace 
  k ověřování odborné způsobilosti a znalosti 
  osob zajišťujících provozování dráhy nebo 
  drážní dopravy
Poznámka Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.
Položka 59 a) Schválení typu drážního vozidla
- elektrické lokomotivy, elektrické
   jednotky, motorové lokomotivy, motorové
   vozy, osobní vozy nad 160 km/hod.,
   vozidla dráhy speciální určená
   pro přepravu cestujících, tramvaje,
   trolejbusy                Kč  30 000
- osobní vozy, speciálně konstruovaná

   železniční vozidla s vlastním pohonem
   k výstavbě, opravám a údržbě drah     Kč  15 000
- nákladní vozy, speciálně konstruovaná
   železniční vozidla bez vlastního pohonu
   k výstavbě, opravám a údržbě drah
   a vozidla lanových drah          Kč  10 000
b) Schválení změny na drážním vozidle
  znamenající odchylku od schváleného typu36)
  bez ohledu na počet odchylek        Kč   2 000
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení
  drážního vozidla              Kč    100
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu
  určeného technického zařízení37)      Kč    50
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti
  fyzických osob provádějících revize
  (prohlídky) určených technických zařízení
  o další technická zařízení téhož druhu   Kč    100
Poznámka Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.37)
Položka 59a
a) Posouzení
  - převažujícího účelu osobní drážní
   dopravy                  Kč   1 000
  - ohrožení hospodářské vyváženosti
   osobní drážní dopravy           Kč   1 500
 
b) Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení
  o dráze se zákonem o dráhách        Kč   1 000
 
c) Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu
  přidělené kapacity nebo postupu při
  jejím přidělení se zákonem o dráhách    Kč   1 000
 
d) Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy
  o provozování drážní dopravy na dráze
  celostátní, nebo regionální anebo
  na veřejně přístupné vlečce nebo
  jejího návrhu se zákonem o dráhách     Kč   1 000
ČÁST IV Položka 60 1. Vydání
a) oprávnění k hornické činnosti nebo
  k činnosti prováděné hornickým způsobem   Kč   1 000
  - změna oprávnění k hornické činnosti
   nebo k činnosti prováděné hornickým
   způsobem                 Kč    500
b) povolení k hornické činnosti nebo
  k činnosti prováděné hornickým způsobem   Kč   1 500
  - změna povolení k hornické činnosti
   nebo k činnosti prováděné hornickým
   způsobem                 Kč    750
c) povolení k nabývání, předávání, dovozu,
  vývozu nebo tranzitu výbušnin        Kč    500
d) povolení ke zhotovování jednoduchých
  trhavin                   Kč    300
e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce Kč    300
f) povolení důlního díla nebo důlní stavby,
  nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b) Kč    300
g) povolení a stanovení odborných orgánů
  a znalců oprávněných zpracovávat odborné
  posudky a provádět zkoušky         Kč    300
h) povolení k používání typu důlního stroje,
  zařízení nebo pomůcky            Kč    500
i) povolení k používání typu důlního
  přístroje                  Kč    300
j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně
  dobývacího prostoru             Kč   1 500
k) povolení38) k prvému použití výbušniny
  v rizikových podmínkách a v rizikovém
  prostředí                  Kč   1 000
  - změna povolení k prvému použití
   výbušniny v rizikových podmínkách
   a v rizikovém prostředí          Kč    500
l) povolení k nakládání s prekurzory
  výbušnin podléhajícími omezení       Kč    300
2. Vydání rozhodnutí38)
a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový

  průzkum nebo o prodloužení doby platnosti
  rozhodnutí                 Kč   2 000
b) o určení významných výzkumných nebo
  průzkumných geologických děl        Kč   1 000
c) o udělení předchozího souhlasu k podání
  návrhu na stanovení dobývacího prostoru
  nebo o prodloužení doby platnosti
  rozhodnutí                 Kč   1 000
Předmětem poplatku není Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu. Poznámka Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.
Položka 61 1. Přijetí žádosti o
a) vydání licence k provozování zoologické 
zahrady38a)                     Kč 10 000
b) vydání licence na zpracování, balení nebo 
přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b)      Kč 10 000
c) vydání licence pro výrobce nebo distributora 
značek k označování exemplářů druhů
volně žijících živočichů38b)             Kč 1 000
d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo 
přemístění exemplářů druhů volně žijících
živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků 
z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího
zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na 
které se vztahuje omezení dovozu38b)         Kč 1 000
e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných 
živočichů nebo rostlin38b)              Kč 1 000
f) vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 
1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů
nebo planě rostoucích rostlin38b)          Kč 1 000
g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více 
než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů
nebo planě rostoucích rostlin38b)          Kč 2 000
h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností 
na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících
živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)     Kč 100
za každý exemplář
i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností 
na více než 20 exemplářů druhů volně
žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b) Kč 2 000
2. Vydání
a) číslovaného kroužku k předepsanému označení 
ptáka, který je exemplářem38b)            Kč 20
b) značky k označení exempláře druhu volně 
žijících živočichů38b)                Kč 20
c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele 
dovozního povolení38d)                Kč 30
Osvobození 1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem. 2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí. 3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí. 4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí. 5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.
Položka 62
a) Ověření platnosti puncovní značky      Kč    20
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní
  značky nebo odpovědnostní značky      Kč    200
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené
  výrobní značky nebo odpovědnostní značky  Kč    40
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické
  slitiny do seznamu registrovaných slitin  Kč    400
e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené
  výrobní značky nebo odpovědnostní značky  Kč    100
Předmětem poplatku není Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.
Položka 63
a) Přijetí návrhu na povolení spojení
  soutěžitelů40)               Kč  100 000
b) Přijetí návrhu na povolení výjimky
  ze zákazu uskutečňování spojení40)     Kč  10 000
Položka 64
Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)     Kč 3 000
Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)  Kč 1 000
Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41)     Kč 20 000
Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41)  Kč 5 000
Položka 65
1. Přijetí žádosti o udělení

a) bankovní licence bance se sídlem na území
  České republiky                      Kč  200 000

b) bankovní licence zahraniční bance, se
  sídlem v jiném než členském státě Evropské
  unie, která hodlá zřídit pobočku na území
  České republiky                      Kč  200 000

c) povolení k provozování pojišťovací činnosti
  tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací
  činnosti tuzemskou zajišťovnou              Kč  200 000

d) povolení k provozování pojišťovací činnosti
  pojišťovnou z třetího státu na území České
  republiky na základě práva zřizovat své
  pobočky                          Kč  200 000

e) povolení k provozování zajišťovací činnosti
  zajišťovnou z třetího státu na území České
  republiky na základě práva zřizovat své
  pobočky                          Kč  200 000
 
2. Přijetí žádosti o povolení

a) k činnosti centrálního depozitáře             Kč  200 000

b) k činnosti obchodníka s cennými papíry
  podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč  100 000

c) k činnosti obchodníka s cennými papíry
  podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   50 000
 
d) k činnosti obchodníka s cennými papíry
  podle § 8a odst. 3nebo 4 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   20 000
 
e) k poskytování investičních služeb v České
  republice prostřednictvím pobočky
  zahraniční osoby, která má sídlo ve státě,
  který není členským státem Evropské unie         Kč  100 000

f) k činnosti organizátora regulovaného trhu         Kč  100 000

g) k provozování vypořádacího systému
  s neodvolatelností vypořádání               Kč  100 000

h) k činnosti investiční společnosti podle
  § 479 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech                  Kč  100 000

i) k činnosti zahraniční osobě podle
  § 481 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech                  Kč  100 000

j) k činnosti samosprávného investičního
  fondu podle § 480 zákona o investičních
  společnostech a investičních fondech,
  má-li se stát speciálním fondem nebo
  standardním fondem                    Kč  100 000

k) k provozování platebního systému
  s neodvolatelností zúčtování               Kč  100 000

l) ke vzniku a podnikání spořitelního a
  úvěrního družstva                     Kč  100 000

m) k činnosti penzijní společnosti              Kč  100 000

n) k vytvoření důchodového fondu státních
  dluhopisů, konzervativního důchodového
  fondu, vyváženého důchodového fondu a
  dynamického důchodového fondu               Kč  100 000

o) k činnosti platební instituce               Kč   50 000

p) k činnosti správce informací o platebním
  účtu                           Kč   25 000

q) k činnosti poskytovatele platebních
  služeb malého rozsahu                   Kč   10 000

r) k činnosti instituce elektronických peněz         Kč   50 000

s) k činnosti vydavatele elektronických
  peněz malého rozsahu                   Kč   10 000

t) k činnosti investiční společnosti podle
  § 479 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech, hodlá-li
  obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných
  investorů nebo zahraniční investiční fondy
  srovnatelné s fondem kvalifikovaných
  investorů a nehodlá-li poskytovat
  investiční služby                     Kč   50 000

u) k činnosti zahraniční osobě podle
  § 481 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech, hodlá-li
  obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných
  investorů nebo zahraniční investiční fondy
  srovnatelné s fondem kvalifikovaných
  investorů a nehodlá-li poskytovat
  investiční služby                     Kč   50 000

v) k činnosti samosprávného investičního
  fondu podle § 480 zákona o investičních
  společnostech a investičních fondech,
  má-li se stát fondem kvalifikovaných
  investorů                         Kč   50 000

w) k činnosti hlavního administrátora            Kč   20 000

x) k činnosti investičního zprostředkovatele         Kč   10 000

y) k činnosti administrátora podle
  čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského
  parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)            Kč  100 000
 
3. Přijetí žádosti o registraci

a) směnárenské činnosti                   Kč   10 000

b) administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b)
  a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady
  (EU) 2016/101184)                     Kč   50 000
 
4. Přijetí žádosti o povolení k činnosti
  zpracovatele tuzemských bankovek a mincí         Kč   10 000
 
5. Přijetí žádosti o změnu

a) bankovní licence banky se sídlem na území
  České republiky                      Kč   70 000

b) bankovní licence pobočky zahraniční banky
  se sídlem v jiném než členském státě           Kč   70 000

c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské
  pojišťovny nebo zajišťovny                Kč   70 000

d) v rozsahu povolené činnosti pobočky
  pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu        Kč   70 000

e) povolení k činnosti centrálního depozitáře        Kč   70 000

f) povolení k činnosti obchodníka s cennými
  papíry spočívající v tom, že obchodník
  s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo
  4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  se stane obchodníkem s cennými papíry
  podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   30 000

g) povolení k činnosti obchodníka s cennými
  papíry spočívající v tom, že obchodník
  s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo
  4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  se stane obchodníkem s cennými papíry
  podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   70 000

h) povolení k činnosti obchodníka s cennými
  papíry spočívající v tom, že obchodník
  s cennými papíry podle § 8a odst. 2 
  zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  se stane obchodníkem s cennými papíry
  podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   50 000

i) povolení k činnosti obchodníka s cennými
  papíry spočívající v jiné změně              Kč   35 000

j) povolení k poskytování investičních služeb
  v České republice prostřednictvím pobočky
  zahraniční osoby, která má sídlo ve státě,
  který není členským státem Evropské unie         Kč   35 000

k) povolení k činnosti organizátora
  regulovaného trhu                     Kč   35 000
 
6. Přijetí žádosti o schválení změny
  pravidel vypořádacího systému               Kč   35 000
 
7. Přijetí žádosti o změnu

a) povolení k činnosti investiční společnosti        Kč   35 000

b) povolení k činnosti zahraniční osobě podle
  § 481 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech                  Kč   35 000

c) povolení k činnosti samosprávného
  investičního fondu                    Kč   35 000

d) povolení k činnosti hlavního administrátora        Kč   35 000

e) pravidel platebního systému
  s neodvolatelností zúčtování               Kč   35 000

f) povolení k činnosti spořitelního a
  úvěrního družstva                     Kč   35 000

g) povolení k činnosti poskytovatele
  platebních služeb malého rozsahu             Kč   5 000

h) povolení k činnosti vydavatele
  elektronických peněz malého rozsahu            Kč   5 000

i) povolení k činnosti platební instituce          Kč   20 000

j) povolení k činnosti instituce
  elektronických peněz                   Kč   20 000
 
8. Přijetí žádosti

a) o schválení převodu pojistného kmene
  nebo jeho částí                      Kč   20 000

b) o schválení převodu kmene zajišťovacích
  smluv nebo jeho částí                   Kč   20 000

c) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv
  pobočky zajišťovny z třetího státu jako
  jistiny složené na účet zvlášť k tomu
  zřízený                          Kč   20 000
 
9. Přijetí žádosti o

a) udělení oprávnění k činnosti samostatného
  zprostředkovatele podle zákona upravujícího
  doplňkové penzijní spoření                Kč   10 000

b) akreditaci podle zákona upravujícího
  doplňkové penzijní spoření                Kč   25 000

c) prodloužení akreditace podle zákona
  upravujícího doplňkové penzijní spoření          Kč   10 000

d) zápis investičního fondu s právní osobností,
  který není samosprávným fondem, podle
  zákona upravujícího investiční společnosti
  a investiční fondy                    Kč   2 000

e) zápis standardního fondu nebo údajů
  o podfondu standardního fondu podle zákona
  upravujícího investiční společnosti a
  investiční fondy                     Kč   20 000

f) zápis depozitáře investičního fondu podle
  zákona upravujícího investiční společnosti
  a investiční fondy                    Kč   2 000

g) zápis likvidátora nebo nuceného správce
  podle zákona upravujícího investiční
  společnosti a investiční fondy              Kč   2 000

h) dodatečné povolení k výkonu činností
  odpovídajících investičním službám
  investiční společnosti nebo zahraniční
  osobě podle § 481 zákona o investičních
  společnostech a investičních fondech,
  která není srovnatelná se samosprávným
  investičním fondem                    Kč   35 000

i) povolení pro účely označení podílového
  a svěřenského fondu                    Kč   10 000

j) určení, zda je Česká republika jediným
  referenčním státem zahraniční osoby podle
  zákona upravujícího investiční
  společnosti a investiční fondy              Kč   20 000

k) udělení oprávnění k činnosti nebankovního
  poskytovatele spotřebitelského úvěru           Kč   50 000

l) udělení oprávnění k činnosti samostatného
  zprostředkovatele podle zákona
  upravujícího spotřebitelský úvěr             Kč   10 000

m) akreditaci podle zákona upravujícího
  spotřebitelský úvěr                    Kč   25 000

n) prodloužení akreditace podle zákona
  upravujícího spotřebitelský úvěr             Kč   10 000

o) akreditaci podle zákona upravujícího
  podnikání na kapitálovém trhu               Kč   25 000

p) prodloužení akreditace podle zákona
  upravujícího podnikání na kapitálovém
  trhu                           Kč   10 000".

q) udělení oprávnění k činnosti 
  samostatného zprostředkovatele podle 
  zákona upravujícího distribuci pojištění
  a zajištění                        Kč   10 000

r) akreditaci podle zákona upravujícího
  distribuci pojištění a zajištění             Kč   25 000

s) prodloužení akreditace podle zákona
  upravujícího distribuci pojištění
  a zajištění                        Kč   10 000	
	
	
 
10. Zápis 
a) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  podle zákona upravujícího
  spotřebitelský úvěr                    Kč   2 000

b) oprávnění k činnosti zprostředkovatele
  vázaného spotřebitelského úvěru pro
  daného zastoupeného                    Kč   2 000

c) oprávnění k činnosti vázaného 
  zástupce podle zákona upravujícího
  distribuci pojištění a zajištění             Kč   2 000

d) oprávnění k činnosti doplňkového
  pojišťovacího zprostředkovatele
  podle zákona upravujícího distribuci
  pojištění a zajištění                   Kč   2 000 

e) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  podle zákona upravujícího doplňkové
  penzijní spoření                     Kč   2 000

f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  podle zákona upravujícího podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   2 000

11. Prodloužení

a) oprávnění k činnosti nebankovního
  poskytovatele spotřebitelského úvěru           Kč   25 000

b) oprávnění k činnosti samostatného
  zprostředkovatele podle zákona
  upravujícího spotřebitelský úvěr             Kč   2 500

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  podle zákona upravujícího spotřebitelský
  úvěr                           Kč    500

d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele
  vázaného spotřebitelského úvěru pro
  daného zastoupeného                    Kč    500

e) povolení k činnosti investičního
  zprostředkovatele podle zákona
  upravujícího podnikání na kapitálovém
  trhu                           Kč   2 500

f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  podle zákona upravujícího podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč    500

g) oprávnění k činnosti samostatného
  zprostředkovatele podle zákona
  upravujícího distribuci pojištění
  a zajištění                        Kč   2 500

h) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  podle zákona upravujícího distribuci
  pojištění a zajištění                   Kč    500

i) oprávnění k činnosti doplňkového
  pojišťovacího zprostředkovatele podle
  zákona upravujícího distribuci
  pojištění a zajištění                   Kč    500

j) oprávnění k činnosti samostatného
  zprostředkovatele podle zákona
  upravujícího doplňkové penzijní spoření          Kč   2 500

k) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  podle zákona upravujícího doplňkové
  penzijní spoření                     Kč    500
	
Poznámka Poplatníkem poplatku za přijetí žádosti o zápis podle bodu 10 nebo za prodloužení oprávnění podle bodu 11 písm. c), d) f), h), i) nebo k) je zastoupený. Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 3 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.
Položka 66 1. Přijetí žádosti o udělení
a) předchozího souhlasu k nabytí
nebo zvýšení kvalifikované účasti
na bance nebo k tomu, aby se staly
osobami ovládajícími banku                  Kč   20 000
b) předchozího souhlasu s nabytím
kvalifikované účasti nebo zvýšením
účasti v tuzemské pojišťovně nebo
k jejímu ovládnutí                      Kč   20 000
c) předchozího souhlasu s nabytím
kvalifikované účasti nebo zvýšením
účasti v tuzemské zajišťovně nebo
k jejímu ovládnutí                      Kč   20 000
d) předchozího souhlasu k nabytí
nebo zvýšení kvalifikované účasti
na organizátoru regulovaného trhu
nebo k tomu, aby se staly osobami
ovládajícími organizátora
regulovaného trhu                      Kč   20 000
e) předchozího souhlasu k nabytí
nebo zvýšení kvalifikované účasti
na obchodníku s cennými papíry
nebo k tomu, aby se staly osobami
ovládajícími obchodníka s cennými
papíry                            Kč   20 000
f) předchozího souhlasu k nabytí
nebo zvýšení kvalifikované účasti
na centrálním depozitáři nebo
k tomu, aby se staly osobami
ovládajícími centrálního depozitáře             Kč   20 000
g) souhlasu k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na investiční
společnosti, hlavním administrátorovi
nebo samosprávném investičním
fondu nebo k tomu,
aby se staly osobami ovládajícími
investiční společnost, hlavního
administrátora nebo samosprávný
investiční fond                       Kč   20 000
h) souhlasu k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti investiční 
společnosti na jiné právnické
osobě nebo k ovládnutí jiné
právnické osoby                       Kč   20 000
i) předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na penzijní
společnosti nebo k tomu, aby se staly
osobami ovládajícími penzijní společnosti          Kč   20 000
j) předchozího souhlasu k nabytí
nebo zvýšení kvalifikované účasti
na spořitelním a úvěrním družstvu
nebo k tomu, aby se staly osobami
ovládajícími spořitelní a úvěrní
družstvo                           Kč   20 000
2. Přijetí žádosti o udělení
a) předchozího souhlasu se změnou
v osobě vedoucího pobočky
pojišťovny nebo zajišťovny
z třetího státu                       Kč   5 000
b) předchozího souhlasu k výkonu
funkce vedoucí osoby organizátora
regulovaného trhu                      Kč   5 000
c) předchozího souhlasu k výkonu
funkce vedoucí osoby obchodníka
s cennými papíry                       Kč   5 000
d) předchozího souhlasu k výkonu
funkce vedoucí osoby pobočky
zahraniční osoby, která poskytuje
investiční služby na území
České republiky a která má sídlo
ve státě, který není členským státem
Evropské unie                        Kč   5 000
e) předchozího souhlasu k výkonu
funkce vedoucí osoby centrálního
depozitáře                          Kč   5 000
f) předchozího souhlasu k výkonu
funkce vedoucí osoby investiční
společnosti, samosprávného investičního
 fondu, hlavního administrátora nebo zahraniční
osoby s povolením podle § 481 zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy          Kč   5 000
g) předchozí souhlas k výkonu funkce
vedoucí osoby penzijní společnosti              Kč   5 000
h) předchozího souhlasu k výkonu
funkce vedoucí osoby finanční
holdingové osoby                       Kč   5 000
i) předchozího souhlasu k výkonu funkce
  osoby, která není vedoucí osobou
  obhospodařovatele investičního fondu
  nebo zahraničního investičního fondu
  a skutečně řídí činnost tohoto 
  obhospodařovatele nebo investičního
  fondu                           Kč   5 000
3. Přijetí žádosti o schválení
osoby ve vedení spořitelního
a úvěrního družstva                     Kč   5 000
4. Přijetí žádosti o udělení
a) souhlasu bance k uzavření smlouvy,
na jejímž základě dochází
k jakékoliv dispozici s podnikem
nebo jeho častí                       Kč   20 000
b) souhlasu k fúzi nebo rozdělení
banky nebo převodu jmění na banku
jakožto společníka                      Kč   20 000
c) souhlasu ke snížení základního
kapitálu banky nebo k úhradě ztráty             Kč   20 000
d) předchozího souhlasu k přeměně
tuzemské pojišťovny nebo
tuzemské zajišťovny                     Kč   20 000
5. Přijetí žádosti o povolení
a) k fúzi, rozdělení investiční společnosti
nebo převodu jmění na
společníka podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční
fondy                            Kč   20 000
b) k fúzi nebo rozdělení fondu 
kolektivního investování s právní 
osobností nebo k převodu jmění na 
společníka, jímž je tento fond, 
podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy                Kč   20 000
c) k fúzi penzijní společnosti                Kč   20 000
d) k fúzi, k rozdělení nebo ke změně
právní formy nebo k převodu
obchodního jmění obchodníka
s cennými papíry na jeho akcionáře
nebo společníka nebo k převodu
jmění jiné osoby na obchodníka
s cennými papíry                       Kč   20 000
e) k fúzi, k rozdělení nebo k převodu
obchodního jmění organizátora
regulovaného trhu na jeho
společníka nebo ke změně právní
formy nebo k převodu obchodního
jmění organizátora regulovaného
trhu na jeho akcionáře nebo
společníka anebo k převodu
obchodního jmění jiné osoby
na organizátora regulovaného trhu              Kč   20 000
f) k fúzi centrálního depozitáře
s provozovatelem vypořádacího
systému nebo k převodu jmění
jiné osoby na centrálního depozitáře             Kč   20 000
g) k fúzi, rozdělení, převodu jmění
na společníka nebo změně právní
formy hlavního administrátora
podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy                Kč   20 000
6. Přijetí žádosti o udělení
a) souhlasu k fúzi nebo rozdělení
spořitelního a úvěrního družstva               Kč   20 000
b) souhlasu k uzavření smlouvy,
na jejímž základě dochází k jakékoliv
dispozici s podnikem nebo jeho častí
spořitelního a úvěrního družstva               Kč   20 000
c) souhlasu k převodu členských
práv člena spořitelního a úvěrního      
družstva                           Kč   20 000
d) souhlasu s rozhodnutím členské
schůze o snížení výše základního
členského vkladu spořitelního
a úvěrního družstva                     Kč   20 000
7. Přijetí žádosti
a) o povolení k splynutí investičního fondu 
nebo podfondu podle zákona upravujícího 
investiční společnosti a investiční fondy          Kč   20 000
b) o povolení k sloučení investičního fondu 
nebo podfondu podle zákona upravujícího 
investiční společnosti a investiční fondy          Kč   20 000
c) o povolení přeměny investičního
fondu nebo podfondu podle zákona
upravujícího investiční společnosti
a investiční fondy                      Kč   20 000
d) o povolení převést obhospodařování
důchodových fondů na jinou penzijní
společnost                          Kč   20 000
e) o povolení sloučení důchodových
fondů                            Kč   20 000
f) o povolení převést obhospodařování
účastnických fondů nebo transformovaných 
fondů na jinou penzijní společnost              Kč   20 000
g) o povolení sloučení účastnických
fondů nebo transformovaných fondů              Kč   20 000
8. Přijetí žádosti
a) o souhlas ke změně statutu standardního
fondu                            Kč   10 000
b) o povolení k vytvoření účastnického
fondu podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření                  Kč  30 000
c) o schválení změny statutu důchodového
fondu                            Kč  10 000
d) o schválení změny statutu účastnického
fondu                            Kč  10 000
e) o schválení změny statutu
a penzijního plánu transformovaného fondu          Kč   10 000
f) o schválení nebo změnu dražebního
řádu dražebníka cenných papírů                Kč   3 000
g) o souhlas ke změně obhospodařovatele
nebo depozitáře standardního fondu              Kč   5 000
h) o schválení změny depozitáře účastnického
fondu podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření                  Kč   5 000
i) o schválení změny depozitáře důchodového
fondu podle zákona upravujícího
důchodové spoření                      Kč   5 000
j) o vydání osvědčení o středním
nebo vyšším kvalifikačním stupni 
odborné způsobilosti                     Kč   1 000
9. Přijetí žádosti
a) o schválení prospektu cenného papíru           Kč   10 000
b) o schválení dodatku prospektu cenného papíru       Kč   5 000
c) o povolení zúžení prospektu
cenného papíru                        Kč   5 000
d) o udělení souhlasu s uveřejněním
nabídkového dokumentu u povinné
nabídky převzetí                       Kč   5 000
e) o udělení souhlasu s uveřejněním
nabídkového dokumentu při plnění
dodatečné nabídkové povinnosti                Kč   3 000
f) o odložení plnění povinnosti
uveřejnit informaci o rozhodnutí
učinit nabídku převzetí nebo
o vzniku nabídkové povinnosti                Kč   1 000
g) o prodloužení lhůty pro předložení
návrhu nabídkového dokumentu                 Kč   1 000
h) o prodloužení lhůty pro uveřejnění
nabídkového dokumentu                    Kč   1 000
i) o schválení prodloužení doby
závaznosti nabídky převzetí                 Kč   1 000
j) o povolení výjimky ze zákazu činit
právní úkony směřující ke smluvnímu
nabytí nebo zcizení účastnických
cenných papírů cílové společnosti
po dobu závaznosti nabídky převzetí             Kč   3 000
k) o povolení výjimky ze zákazu
nabývat účastnické cenné papíry
cílové společnosti po ukončení
doby závaznosti nabídky převzetí               Kč   3 000
l) o zkrácení nebo prominutí lhůty
1 roku, po kterou platí zákaz učinit
další nabídku převzetí                    Kč   3 000
m) o vydání rozhodnutí, kterým bude
povoleno vykonávat hlasovací
práva osobě, která rozhodný podíl
na hlasovacích právech cílové
společnosti nenabyla v důsledku
vlastního jednání a nemohla rozumně
předpokládat, že nabude rozhodný
podíl na cílové společnosti                 Kč   3 000
n) o vydání rozhodnutí o zániku
nabídkové povinnosti                     Kč   3 000
o) o vydání rozhodnutí, kterým bude
povoleno vykonávat hlasovací práva
osobě, která je v prodlení s plněním
nabídkové povinnosti                     Kč   3 000
p) o vydání předchozího souhlasu
se zdůvodněním výše protiplnění
při výkupu účastnických cenných
papírů přijatých k obchodování
na regulovaném trhu                     Kč   10 000
q) o posouzení srovnatelnosti zahraničního
investičního fondu se speciálním fondem           Kč   5 000
Osvobození 1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání krytých dluhopisů. 2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.
Položka 67
a) Přijetí žádosti
1. o udělení oprávnění k provozování 
  televizního vysílání            Kč   90 000
2. o prodloužení doby platnosti oprávnění 
  k provozování televizního vysílání     Kč   90 000
3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení 
  doby platnosti k místnímu televiznímu 
  vysílání                  Kč   50 000
b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo
  o prodloužení doby platnosti
  oprávnění k provozování rozhlasového 
  vysílání                   Kč   25 000
c) Přijetí přihlášky k provozování 
  převzatého vysílání             Kč   90 000
d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených
1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování
  televizního vysílání             Kč   20 000
2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování
  rozhlasového vysílání            Kč   5 000
3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání Kč  20 000

Předmětem poplatku není 1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). 2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku. Položka 67a Přijetí žádosti
a) o podporu kinematografie na realizaci 
  projektu z okruhu vývoje českého 
  kinematografického
  díla nebo na realizaci projektu z 
  jiného okruhu než výroby českého 
  kinematografického díla41a)          Kč    5 000
b) o podporu kinematografie na realizaci 
  projektu z okruhu výroby českého 
  kinematografického díla41a)          Kč    10 000
c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí 
  o podpoře kinematografie41a)         Kč     500
d) o registraci pobídkového projektu41a)     Kč    30 000
ČÁST V Položka 68 zrušena Položka 69
a) Schválení veterinárního přípravku
  a jeho zápis do Seznamu schválených
  veterinárních přípravků42)         Kč   5 000
b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků
  o splnění požadavků správné výrobní praxe Kč   2 000
c) Zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu
  veterinárních technických prostředků42)   Kč   1 000
d) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku
  administrativní povahy42)          Kč    250
e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku
  vyžadující odborné hodnocení42)       Kč   1 000
 
f) Prodloužení doby platnosti rozhodnutí o schválení
  veterinárního přípravku42)         Kč   1 000
  
g) Prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu
  veterinárního technického prostředku do Seznamu
  veterinárních technických prostředků42)   Kč    500
  
h) Změna rozhodnutí o zápisu veterinárního
  technického prostředku do Seznamu veterinárních
  technických prostředků42)          Kč    500
Položka 70
 
1. Vydání veterinárního osvědčení
  k přemístění zvířete mimo včel42) nebo včelstev
  – za jedno zvíře                    Kč  50
  – za více než jedno zvíře               Kč  100
 
2. Vydání veterinárního osvědčení
  provázejícího zvíře, které je
  předmětem obchodování42)
  – za jedno zvíře                    Kč  50
  – za více než jedno zvíře               Kč  100

3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete42)
  – za jedno zvíře                    Kč  50
  – za více než jedno zvíře               Kč  100
4. Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního
  dokladu zvířete v zájmovém chovu            Kč  50

5. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí
  země určení zásilky určené k vývozu cestou jiného
  členského státu42) 
  - za jedno zvíře                    Kč  50
  - za více než jedno zvíře               Kč  100

6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených
  k vývozu úřední veterinární závěrou          Kč  50

7. Schválení ozdravovacího programu v souladu
  s celostátním programem tlumení jedné nebo více
  nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a
  původců těchto nákaz a nemocí42)            Kč  100
Položka 71
1. Vydání veterinárního osvědčení
k přepravě živočišných produktů42)            Kč    100

2. Vydání veterinárního osvědčení
k vývozu živočišných produktů42)             Kč    100
 
3. Potvrzení o splnění požadavků
a podmínek třetí země určení zásilky
živočišných produktů určené k vývozu
cestou jiného členského státu42)             Kč    100

4. Zajištění totožnosti zásilky
živočišných produktů určených
k vývozu úřední veterinární závěrou            Kč    50
5. Vydání souhlasu k neškodnému
  odstranění kadáveru koně v zájmovém
  chovu                         Kč    100
Položka 72
a) Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování,
  shromažďovacího střediska, karanténního střediska,
  inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky
  spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů
  pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení podílejícího
  se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi42)         Kč   200

b) Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení,
  v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod
  státním veterinárním dozorem42)                    Kč   500

c) Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se
  zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými
  produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)       Kč   100
  
d) Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo
  osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými
  produkty s členskými státy42)                     Kč   500
  
 
e) Registrace osoby, která zprostředkovává uvádění
  živočišných produktů na trh42)                     Kč   100

f) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý
  pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci nebo
  v registraci                              Kč   100

g) Registrace cirkusu42)                         Kč   500

h) Změna registrace cirkusu42)                      Kč   100

i) Vydání rejstříku zvířat v cirkusu42)                  Kč   200 

j) Ověření rejstříku zvířat v cirkusu42)                 Kč   100 

k) Vydání rejstříku míst konání cirkusu42)                Kč   200

l) Ověření rejstříku míst konání cirkusu42)                Kč   100

m) Registrace výrobce pasů42)                       Kč   500

n) Registrace distributora pasů42)                    Kč   500

o) Registrace útulku pro zvířata42)                    Kč   100
Poznámky 1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b veterinárního zákona42). 2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci. 3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c), d) nebo e) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene f) této položky.
Položka 73
a) Registrace soukromého veterinárního technika42)            Kč   1 000

b) Změna registrace soukromého veterinárního technika42)         Kč    100

c) Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné 
  veterinární diagnostické činnosti42)                 Kč   2 000

d) Vydání povolení k provozování asanačního podniku42)          Kč   3 000

e) Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti42)) Kč   1 000

f) Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství42) Kč    200
 
g) Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře
  v hospodářství použitím střelné zbraně nebo
  k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím
  střelné zbraně42)                           Kč    200
 
h) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, 
  trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení              Kč    100
Poznámky 1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení. 2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene h) této položky.
Položka 74
a) Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete
  vyžadujícího zvláštní péči
  1. jedná-li se o zvířata z řádu šelmy (Carnivora)
   uvedená v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb.,
   na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
   pozdějších předpisů, a jejich křížence (dále jen
   "vybrané druhy šelem") a o zvířata z řádu primáti
   (Primates) z čeledi lidoopi (Hominidae) (dále jen
   "lidoopi")                           Kč  10 000
  2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy         Kč   1 000

b) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti
  rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího
  zvláštní péči
  1. jedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy          Kč   5 000
  2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy         Kč    500
	
c) Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění 
  k používání pokusných zvířat                   Kč  15 000
 

d) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení 
  dopravce43)                            Kč   1 000

e) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro 
  dlouhotrvající cesty43)                      Kč   1 000

f) Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení 
  silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení 
  plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43) 
  za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo 
  uvedené v žádosti                         Kč   1 000

g) Udělení akreditace k pořádání kurzů
  na úseku ochrany zvířat proti týrání               Kč   2 000
Položka 75
a) Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k chovu
  pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat         Kč  15 000

b) Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů           Kč   1 000
Položka 76
Vydání ověřovací listiny o ověření chmele44)       Kč    100
Poznámka Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.
Položka 77
a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti
  a hmotnosti vinných hroznů46)              Kč    250

b) Vydání prvního rozhodnutí46) o zatřídění
  jakostního vína, jakostního vína
  s přívlastkem, jakostního šumivého vína
  stanovené oblasti, aromatického jakostního
  šumivého vína stanovené oblasti,
  pěstitelského sektu, jakostního likérového
  vína,                          Kč    300
                           za každých i započatých
                           10 000 litrů v šarži46)

c) Vydání rozhodnutí46) o zatřídění
  jakostního vína, jakostního vína
  s přívlastkem, jakostního šumivého vína
  stanovené oblasti, aromatického jakostního
  šumivého vína stanovené oblasti,
  pěstitelského sektu, jakostního likérového
  vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou
  vydáno                         Kč    500
                           za každých i započatých
                           10 000 litrů v šarži46)
 
d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu 
  nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu
  z rezervy46a) za každých započatých 10 m2                       Kč 1

Předmětem poplatku není 1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži. 2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) mladým zemědělcům46b).
Položka 78
a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu
  k výkonu odborných činností47)       Kč   2 000

b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského
  sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické
  či právnické osoby, popřípadě sdružení
  právnických osob, za chovatelský podnik47) Kč   2 000
Položka 79
Vydání povolení k provozování zemědělského
veřejného skladu48)              Kč  10 000
Položka 80
a) Vydání rostlinolékařského osvědčení
  nebo předvývozního osvědčení na rostliny,
  rostlinné produkty nebo jiné předměty
  určené pro vývoz podle zákona
  upravujícího rostlinolékařskou péči     Kč    500

b) Přijetí žádosti o povolení dovozu
  karanténního materiálu ze třetí země,
  nebo jeho přemístění z jiného členského
  státu Evropské unie do České republiky
  nebo do chráněné zóny na území České
  republiky, nebo jeho přemístění v rámci
  České republiky za účelem jeho použití
  k úřednímu testování, vědeckým nebo
  vzdělávacím účelům, pokusům, selekci
  odrůd nebo šlechtění podle zákona
  upravujícího rostlinolékařskou péči     Kč    500

c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání
  karanténního materiálu a jiné manipulace
  s ním podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči           Kč    500

d) Přijetí žádosti profesionálního
  provozovatele o registraci podle zákona
  upravujícího rostlinolékařskou péči     Kč    100
Osvobození Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k jiným než podnikatelským účelům.
Položka 81
Přijetí žádosti o
a) vzájemné uznávání povolení nebo povolení
  přípravku na ochranu rostlin, obsahuje-li:
  - pouze účinnou látku nebo účinné látky
   zařazené podle přímo použitelného
   předpisu Evropské unie upravujícího
   uvádění přípravků na ochranu rostlin
   na trh49)                 Kč   5 000
  - účinnou látku nebo účinné látky
   nezařazené podle přímo použitelného
   předpisu Evropské unie upravujícího
   uvádění přípravků na ochranu rostlin
   na trh49)                 Kč   6 000
b) povolení pomocného prostředku na ochranu
  rostlin podle přímo použitelného předpisu
  Evropské unie upravujícího uvádění
  přípravků na ochranu rostlin na trh49)   Kč   1 000
c) schválení plánu letecké aplikace, nebo
  o povolení jednotlivé nebo mimořádné
  letecké aplikace přípravku na ochranu
  rostlin podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči           Kč    500
Zmocnění Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o žádost o vzájemné povolení nebo povolení přípravku na bázi mikroorganismů, potravinářských surovin, základních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.
Položka 82
 
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o
a) povolení přípravku na ochranu rostlin
  podle přímo použitelného předpisu
  Evropské unie upravujícího uvádění
  přípravků na ochranu rostlin na trh49)   Kč    500
b) povolení pomocného prostředku na ochranu
  rostlin podle přímo použitelného předpisu
  Evropské unie upravujícího uvádění
  přípravků na ochranu rostlin na trh49)   Kč    200
Položka 83
Přijetí žádosti o
a) rozšíření povolení přípravku na ochranu
  rostlin pro menšinová použití podle
  zákona upravujícího rostlinolékařskou
  péči                    Kč    300
b) změnu v povolení přípravku na ochranu
  rostlin podle přímo použitelného předpisu
  Evropské unie upravujícího uvádění
  přípravků na ochranu rostlin na trh49)
  nebo v povolení pomocného prostředku
  na ochranu rostlin podle zákona
  upravujícího rostlinolékařskou péči
  včetně převodu těchto povolení       Kč    100
c) zápis do registru distributorů přípravků
  na ochranu rostlin pro profesionální
  uživatele podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči           Kč   1 000
Položka 84
Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku
na ochranu rostlin podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh49) nebo
pomocného prostředku podle zákona
upravujícího rostlinolékařskou péči      Kč    100
Položka 85
Přijetí žádosti o
povolení k použití nepovoleného přípravku
na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo
vývoje podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh49)          Kč   1 000
Položka 86
Přijetí žádosti o
a) povolení k souběžnému obchodu podle přímo
  použitelného předpisu Evropské unie
  upravujícího uvádění přípravků na ochranu
  rostlin na trh49)
  - pro obchodní použití           Kč   1 000
  - pro vlastní potřebu            Kč    300
b) vydání osvědčení o způsobilosti
  k provádění zkoušek pro účely povolení
  podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči           Kč    100
c) provedení zkoušky odborné způsobilosti
  pro nakládání s přípravky na ochranu
  rostlin podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči           Kč    200

Položka 87
a) Vydání povolení k dovozu
reprodukčního materiálu
lesních dřevin                 Kč    500
b) Udělení licence dodavateli
reprodukčního materiálu
lesních dřevin                 Kč   1 000
c) Prodloužení licence dodavateli
reprodukčního materiálu
lesních dřevin                 Kč    500
d) Udělení licence k vyhotovování
lesního hospodářského plánu
a lesní hospodářské osnovy           Kč   1 000
e) Prodloužení licence k vyhotovování
lesního hospodářského
plánu a lesní hospodářské osnovy        Kč    500
f) Udělení licence pro výkon
činnosti odborného lesního
hospodáře                    Kč   1 000
g) Prodloužení licence pro výkon
činnosti odborného lesního
hospodáře                    Kč    500
Položka 88
 
Přijetí žádosti

a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě
  rostlin50)                             Kč   1 000

b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího
  materiálu do oběhu51)                       Kč    100

c) o registraci odrůdy51)                       Kč   2 000
 
d) o registraci odrůdy uchovávané, odrůdy vyšlechtěné pro 
  pěstování za zvláštních podmínek a odrůdy s úředně 
  uznaným popisem odrůdy 51)                     Kč    500

e) o prodloužení registrace odrůdy51)                 Kč    500

f) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51)               Kč   1 000
Položka 89 Přijetí návrhu na udělení nucené licence50) Kč 3 000 Položka 90
a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení
  ochranných práv k odrůdě50)         Kč    500

b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv
  k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu
  ochranných práv k chráněné odrůdě
  do rejstříku50)               Kč   1 000
 
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení,
  obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla
  držitele šlechtitelských práv       Kč    200
Položka 91 zrušena Položka 92
a) Vydání povolení52) k pěstitelskému
  pálení lihu                 Kč   1 000
b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení
  původu a zeměpisných označení
  do rejstříku                Kč   1 000
c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné
  způsobilosti k uvádění do oběhu volně
  rostoucích a pěstovaných jedlých hub
  určených pro potravinářské účely      Kč    500
d) Vydání osvědčení53) pro výrobky,
  potraviny nebo suroviny určené k jejich
  výrobě a tabákové výrobky, včetně
  čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo
  konzumních brambor             Kč   1 000
e) Provedení změny ve vydaném osvědčení
  uvedeném v písmenech b) až d)        Kč    500

f) vydání osvědčení nebo dokladu 
  o skutečnostech zjištěných činností 
  inspekce53)                 Kč   1 000

g)   účast na senzorických zkouškách53)     Kč   1 000

h)vydání dokladu o senzorické 
 zkoušce53)                  Kč   1 000

i)vydání rozhodnutí o schválení postupu 
 a způsobu ozařování potravin 
 a surovin ionizujícím zářením53)       Kč   1 000
Poznámka Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.
Položka 93
a) Přijetí žádosti o schválení provozu pro výrobu54)         Kč 7 000

b) Přijetí žádosti o podmíněném schválení provozu pro výrobu 
  nebo uvádění na trh54)                      Kč  1 000

c) Přijetí žádosti o schválení provozu pro uvádění 
  na trh54)                             Kč  3 000

d) Přijetí žádosti o registraci provozu pro výrobu54)        Kč  5 000

e) Přijetí žádosti o registraci provozu pro uvádění na trh54)    Kč  2 000

f) Přijetí žádosti o registraci provozu dopravce nebo provozu 
  na úrovni prvovýrobu54)                      Kč   500

g) Přijetí žádosti o provedení změny údajů v žádosti o schválení 
  nebo registraci54)                        Kč   500

h) Přijetí žádosti o povolení výroby nebo uvádění na trh 
  produktu ke krmení54)                       Kč  5 000

i) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění 
  biologického zkoušení54)                     Kč  5 000
Poznámky 1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e). 2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku. Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.

Položka 94
Přijetí žádosti
a) o registraci hnojiva, pomocné půdní 
  látky, pomocného rostlinného 
  přípravku nebo substrátu55)        Kč  10 000
 
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí 
  o registraci nebo o změnu rozhodnutí 
  o registraci hnojiva, pomocné půdní 
  látky, pomocného rostlinného přípravku 
  nebo substrátu55)              Kč   2 000
c) o povolení výjimky z pravidel ekologického 
hospodaření75)                 Kč   1 000
Předmětem poplatku není Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.
Položka 95
Položka 95
 
1. Podání žádosti nebo návrhu o56) 
 
a) schválení účinné látky pro první typ
  přípravku                  Kč  150 000
b) schválení účinné látky pro první typ
  přípravku, pokud je účinná látka
  mikroorganismus               Kč  75 000
c) schválení účinné látky pro další typ
  přípravku                  Kč  75 000
d) obnovení schválení účinné látky pro první
  typ přípravku                Kč  75 000
e) obnovení schválení účinné látky pro další
  typ přípravku                Kč  75 000
f) povolení biocidního přípravku        Kč  30 000
g) povolení kategorie biocidních přípravků   Kč  60 000
h) povolení biocidního přípravku 
  zjednodušeným postupem povolování      Kč   3 000
i) povolení kategorie biocidních přípravků
  zjednodušeným postupem           Kč   6 000
j) významnou změnu v povolení         Kč  12 000
k) nevýznamnou změnu v povolení        Kč   1 800
l) změnu administrativního charakteru     Kč    300
m) obnovení povolení biocidního přípravku   Kč  22 500
n) povolení identického biocidního přípravku  Kč   5 000
 
2. Podání oznámení56) 
 
a) k přípravku, který spadá do již povolené
  kategorie biocidních přípravků       Kč   5 000
b) k přípravku, který byl již povolen
  zjednodušeným postupem v jiném členském
  státě Evropské unie nebo ve smluvním státě
  Dohody o Evropském hospodářském prostoru
  nebo ve Švýcarské konfederaci        Kč   2 000
 
3. Podání žádosti56) o hodnocení dokumentace o povolení
  biocidního přípravku, kdy Česká republika plní úlohu
  hodnotícího příslušného orgánu, jde-li o
 
a) vydání dočasného povolení          Kč   3 000
b) provedení srovnávacího posouzení      Kč  15 000
c) stanovení maximálního limitu reziduí    Kč   7 500
 
4. Přijetí žádosti56) o
 
a) povolení k souběžnému obchodu        Kč   5 000
b) vzájemné uznání vnitrostátního povolení
  vydaného v jiném členském státě Evropské
  unie nebo ve smluvním státě Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru nebo
  ve Švýcarské konfederaci          Kč  40 000
 
5. Přijetí oznámení56) 
 
o dodání biocidního přípravku na trh na území
České republiky v režimu přechodného období  Kč   1 500
Poznámka Poplatek podle bodu 3 vybere správní úřad současně s poplatkem podle bodu 1 písm. f) této položky v případech, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu.
Položka 96
a) Vydání integrovaného povolení k provozu
  zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu
  o integrované prevenci57)          Kč  30 000
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného
  povolení při podstatné změně zařízení
  uvedeného v příloze č. 1 k zákonu
  o integrované prevenci57)          Kč  10 000
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho
  změny při podstatné změně zařízení
  neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu
  o integrované prevenci57)          Kč   5 000
Předmětem poplatku není Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v případě, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení.
ČÁST VI Položka 97
1. Přijetí žádosti58)

a) o registraci léčivého přípravku, o změnu
  rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti
  rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kč   2 000

b) o převod registrace nebo o povolení
  souběžného dovozu léčivého přípravku    Kč   2 000

c) o zrušení rozhodnutí o registraci
  léčivého přípravku             Kč   1 000

2. Přijetí žádosti58)

a) o registraci homeopatického přípravku,
  o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení
  platnosti rozhodnutí o registraci
  homeopatického přípravku nebo o převod
  registrace homeopatického přípravku     Kč   2 000

b) o povolení souběžného dovozu
  homeopatického přípravku          Kč   2 000

c) o zrušení rozhodnutí o registraci
  homeopatického přípravku          Kč   1 000
 
3. Přijetí

a) žádosti o notifikaci nebo prodloužení
  notifikace sériově vyráběného
  diagnostického zdravotnického prostředku
  in vitro nebo příslušenství 
  diagnostického zdravotnického prostředku
  in vitro uváděného na trh výrobcem nebo
  zplnomocněným zástupcem           Kč    500
	
b) ohlášení činnosti výrobce sériově
  vyráběných diagnostických zdravotnických
  prostředků in vitro             Kč   3 000
	
c) ohlášení činnosti zplnomocněného
  zástupce podle zákona o diagnostických
  zdravotnických prostředcích in vitro    Kč   3 000
	
d) ohlášení činnosti distributora
  diagnostických zdravotnických prostředků
  in vitro                  Kč   3 000
	
e) ohlášení činnosti osoby provádějící
  servis diagnostických zdravotnických
  prostředků in vitro             Kč   3 000
	
f) ohlášení činnosti dovozce diagnostických
  zdravotnických prostředků in vitro     Kč   3 000
	
g) žádosti o vystavení certifikátu volného
  prodeje na diagnostický zdravotnický
  prostředek in vitro             Kč   1 000
 
4. Ověření údajů podle čl. 31 bodu 1
  nařízení Evropského parlamentu a Rady
  (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017
  o zdravotnických prostředcích, změně
  směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES)
  č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009
  a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a
  93/42/EHS (dále jen "nařízení
  o zdravotnických prostředcích") a
  přidělení jediného registračního čísla
  podle čl. 31 bodu 2 nařízení
  o zdravotnických prostředcích výrobci,
  zplnomocněnému zástupci nebo dovozci    Kč   3 000
 
5. Přijetí

a) ohlášení o zahájení činnosti výrobce
  zdravotnických prostředků na zakázku    Kč   3 000
	 
b) ohlášení o zahájení činnosti distributora
  zdravotnických prostředků          Kč   3 000
	
c) ohlášení o zahájení činnosti osoby
  provádějící servis zdravotnických
  prostředků                 Kč   3 000
	
d) žádosti o obnovení zneplatněných údajů
  ohlášené osoby v Informačním systému
  zdravotnických prostředků          Kč   1 500
	
e) žádosti o povolení klinické zkoušky
  zdravotnického prostředku          Kč   1 000
	
f) žádosti o vystavení certifikátu o volném
  prodeji zdravotnického prostředku      Kč   1 000
Předmětem poplatku není Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění. Poznámka Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.
Položka 98
Přijetí žádosti58)

- o povolení nebo změnu povolení výroby
 léčivých přípravků              Kč   2 000

- o povolení nebo změnu povolení činnosti
 kontrolní laboratoře             Kč   2 000

- o povolení nebo změnu povolení výroby
 v zařízení transfúzní služby         Kč   2 000

- o povolení nebo změnu povolení výroby
 medikovaných krmiv nebo veterinárních
 autogenních vakcín              Kč   2 000
Položka 99
 
 1. Přijetí žádosti58)

- o povolení nebo změnu povolení distribuce
 léčivých přípravků              Kč   2 000

- o rozšíření povolení distribuce       Kč   2 000
 
2. Přijetí žádosti o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny 
  pro zvláštní lékařské účely58a), jde-li o

a) nové léčivé látky, nové kombinace
  léčivých látek, nové indikace,
  nové lékové formy určené pro
  nové indikace                Kč  20 000

b) nové lékové formy bez určení
  pro nové indikace, novou sílu        Kč  10 000

c) generika nebo nové velikosti
  balení                   Kč   8 000

d) v ostatních případech            Kč  10 000

e) potraviny pro zvláštní lékařské
  účely                    Kč  10 000
 
3. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí
  o stanovení maximální ceny nebo výše
  a podmínek úhrady z důvodů
  rozšíření indikace, omezení stávajících
  podmínek úhrady nebo zvýšení
  úhrady58a)                 Kč  20 000
 
4. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí
  o stanovení maximální ceny a výše
  a podmínek úhrady58a) v ostatních
  případech                  Kč  10 000
Předmětem poplatku není 1. Přijetí žádosti uvedené v bodech 2, 3 a 4 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna. 2. Přijetí žádosti uvedené v bodu 2 písm. a), b), c) nebo d) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
Položka 99A
Vydání licence k pěstování konopí
pro léčebné použití76)             Kč   2 000
Položka 100
a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami,
  psychotropními látkami nebo přípravky59)              Kč  5 000
b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek,
  psychotropních látek nebo přípravků59)               Kč  1 000
c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny            Kč   500
Položka 100A
a) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
  podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
  předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)         Kč   3 000
b) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
  podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
  předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) soudně
  toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
  specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému
  nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné
  instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích       Kč   1 000
c) Vydání zvláštní licence pro činnost s uvedenou látkou kategorie 1
  podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
  předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
  poskytovateli lékárenské péče                     Kč    500
                                     za každou provozovnu uvedenou
                                     v žádosti o zvláštní licenci
d) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených
  v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory
  drog77) nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog   Kč   2 000
e) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny
  jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla,
  bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele
  licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)  Kč   1 000
f) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených
  v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
  nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog
  soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
  specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému
  nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné
  výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích  Kč    500
g) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny
  jména nebo příjmení odpovědné osoby, změny sídla nebo změny
  názvu podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory
  drog77) soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
  specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo
  výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci
  podle zákona o veřejných výzkumných institucích            Kč    300
h) Vydání nové zvláštní licence z důvodu změny v údajích uvedených
  ve zvláštní licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
  nebo prodloužení zvláštní licence podle zákona o prekursorech
  drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
  upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče     Kč 300 a Kč 200
                                     za každou novou provozovnu
                                     uvedenou v žádosti o novou
                                     zvláštní licenci
i) Změna zvláštní licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny
  jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště,
  názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele zvláštní
  licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
  předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli
  lékárenské péče                            Kč    300
j) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou
  kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)  Kč   3 000
k) Vydání osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou
  kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
  poskytovateli lékárenské péče                     Kč   2 000
l) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou
  kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona
  o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
  upravujících prekursory drog77)                    Kč   1 000
m) Vydání nového osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou
  látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle
  zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů
  Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli
  lékárenské péče                            Kč    600
n) Vydání vývozního nebo dovozního povolení podle zákona
  o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů
  Evropské unie upravujících prekursory drog77)             Kč   1 000
o) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou
  látkou podle zákona o prekursorech drog                Kč    500
p) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s výchozí
  nebo pomocnou látkou z důvodu změny v registračních údajích
  podle zákona o prekursorech drog                    Kč    300
Osvobození Od poplatku podle písmen j) a k) jsou osvobozeny osoby registrované Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona o prekursorech drog.
Položka 101
a) Udělení povolení60) pro uzavřené nakládání
  s geneticky modifikovanými organismy    Kč   2 000
b) Udělení povolení60) pro uvádění geneticky
  modifikovaných organismů do životního
  prostředí                  Kč  20 000

c) Zápis60) geneticky modifikovaného
  organismu nebo genetického produktu
  do Seznamu pro uvádění do oběhu       Kč  30 000

d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele 
  a genetického zdroje rostliny, 
  mikroorganismu, kolekce genetických 
  zdrojů rostlin nebo kolekce 
  genetických zdrojů 
  mikroorganismů do Národního 
  programu konzervace a využívání 
  genetických zdrojů rostlin 
  a mikroorganismů významných 
  pro výživu a zemědělství60a)        Kč   1 000


e) Vydání rozhodnutí o prodloužení 
  doby platnosti rozhodnutí 
  uvedeného v písmenu d)60a)         Kč    500

Položka 102 1. Přijetí žádosti o schválení80)
a) návrhu bezpečnostního programu prevence závažných havárií    Kč  40 000
b) aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných havárií  Kč  20 000
c) návrhu bezpečnostní zprávy                    Kč  60 000
d) aktualizace bezpečnostní zprávy                 Kč  30 000
e) návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy          Kč  15 000
2. Přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona     Kč  25 000
  o prevenci závažných havárií80)
Položka 102A Přijetí žádosti o
a)   povolení61a) výzkumu na lidských
  embryonálních kmenových buňkách       Kč   500
b)   povolení61a) dovozu linií lidských
  embryonálních kmenových buněk        Kč   500
c)   registraci61a) linie lidských
  embryonálních kmenových buněk        Kč   500
d) povolení nebo změnu povolení
činnosti tkáňového zařízení61b)         Kč  2 000
e) povolení nebo změnu povolení
činnosti odběrového zařízení61b)        Kč  2 000
f) povolení nebo změnu povolení
činnosti diagnostické laboratoře61b)      Kč  2 000
Osvobození Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk61b), kterou podá provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zvláštního právního předpisu vykonával tyto činnosti podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST VII Položka 103
a) Vydání úředního povolení62) k přepravě 
  nebo dovozu stanovených výrobků       Kč   500
b) Vydání úředního povolení62) k vývozu 
  určených výrobků podle přímo použitelného předpisu 
  Evropské unie upravujícího oblast obchodování se 
  střelnými zbraněmi a střelivem76)      Kč   500
Osvobození Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. Od poplatku podle této položky je dále osvobozen vývoz určených výrobků podle čl. 9 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76). Poznámka Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
Položka 104
a) Vydání povolení63) provádět zahraniční
  obchod s vojenským materiálem        Kč  20 000
b) Udělení licence63) pro vývoz vojenského
  materiálu a licence na obchod s vojenským
  materiálem bez přímého průvozu územím
  České republiky               Kč   1 000
c) Udělení licence63) pro dovoz vojenského
  materiálu                  Kč   1 000
Osvobození Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.
Položka 105
Udělení
a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř
  Společenství zboží dvojího užití nebo 
  k poskytnutí zprostředkovatelských 
  služeb s takovým zbožím souvisejících64)   Kč    500
b) mezinárodního dovozního certifikátu     Kč    500
Položka 105a
Udělení povolení podle zákona upravujícího zahraniční 
obchod se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon 
trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či 
ponižující zacházení nebo trestání       Kč    500
Položka 106
1. Přijetí žádosti o povolení65)
a) k umístění jaderného zařízení        Kč   5 000
b) k výstavbě jaderného zařízení        Kč   5 000
c) k prvnímu fyzikálnímu spouštění 
  jaderného zařízení s jaderným reaktorem   Kč   3 000
d) k prvnímu energetickému spouštění 
  jaderného zařízení s jaderným reaktorem   Kč   3 000
e) k uvádění do provozu jaderného zařízení 
  bez jaderného reaktoru           Kč   3 000
f) k provozu jaderného zařízení        Kč   5 000
g) k provedení změny ovlivňující jadernou 
  bezpečnost, technickou bezpečnost 
  a fyzickou ochranu jaderného zařízení    Kč   3 000
h) k nakládání s jaderným materiálem      Kč   1 000
i) k dovozu nebo vývozu jaderné položky 
  nebo k průvozu jaderného materiálu 
  a vybrané položky v jaderné oblasti     Kč   1 000
j) k výstavbě pracoviště IV. kategorie; 
  kromě pracoviště s jaderným zařízením    Kč   5 000
k) k provozu pracoviště III. kategorie     Kč   3 000
l) k provozu pracoviště IV. kategorie     Kč   5 000
m) k uvolňování radioaktivní látky 
  z pracoviště                Kč   1 000
n) k nakládání s radioaktivním odpadem 
  s výjimkou shromažďování, třídění 
  a skladování radioaktivního odpadu 
  přímo u původce radioaktivního odpadu, 
  který je oprávněn s ním nakládat jako 
  s otevřeným radionuklidovým zdrojem     Kč   1 000
o) k uzavření úložiště radioaktivního 
  odpadu                   Kč   1 000
p) k úplnému vyřazení             Kč   1 000
q) ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu 
  vzniklého při zpracování materiálu 
  vyvezeného z České republiky nebo jeho 
  zpětnému transferu z členského státu 
  Euratomu                  Kč   1 000
r) k dovozu radioaktivního odpadu do 
  České republiky nebo jeho transferu 
  z členského státu Euratomu pro účely 
  jeho zpracování nebo opětovného využití   Kč   1 000
2. Přijetí žádosti o povolení65)
a) k jednotlivým etapám vyřazování 
  z provozu jaderného zařízení        Kč   1 000
b) k jednotlivým etapám vyřazování 
  z provozu pracoviště III. kategorie 
  a pracoviště IV. kategorie         Kč   1 000
c) k nakládání se zdrojem ionizujícího 
  záření                   Kč   1 000
d) k přepravě radioaktivní nebo štěpné 
  látky                    Kč   1 000
e) k vykonávání služeb významných 
  z hlediska radiační ochrany         Kč   1 000
f) k přidávání radioaktivní látky do 
  spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo 
  přípravě nebo k dovozu a vývozu takového 
  spotřebního výrobku             Kč   1 000
g) k poskytování služeb v kontrolovaném 
  pásmu provozovateli pracoviště IV. 
  kategorie                  Kč   1 000
h) k dodávání stavebního materiálu na trh   Kč   1 000
i) k odborné přípravě a další odborné 
  přípravě pracovníků vykonávajících 
  činnosti zvláště důležité z hlediska 
  jaderné bezpečnosti a radiační ochrany   Kč   1 000
j) k přípravě fyzické osoby zajišťující 
  radiační ochranu osoby, jejíž registrace 
  byla provedena podle atomového zákona    Kč   1 000
3. Přijetí žádosti o registraci        Kč    500       
Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.

Položka 107
1. Vydání rozhodnutí o schválení typu 
  obalových souborů
a) typů určených pro vyhořelé jaderné 
  palivo z jaderných elektráren        Kč  100 000
b) typů určených pro ozářené jaderné palivo 
  z výzkumných jaderných zařízení       Kč  100 000
c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo 
  pro jaderné elektrárny           Kč  50 000
d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo 
  pro výzkumná jaderná zařízení        Kč  10 000
e) typů určených pro ostatní radioaktivní 
  nebo štěpné látky              Kč   5 000
f) v případech opakovaného vydání 
  rozhodnutí uvedeného v písmenech a) 
  až e)                    Kč   1 000
2. Vydání dokladu zvláštní odborné 
  způsobilosti podle atomového zákona     Kč    500
3. Vydání rozhodnutí o schválení typu
a) velmi významných zdrojů ionizujícího 
  záření                   Kč   5 000
b) ostatních zdrojů ionizujícího záření    Kč   1 000
4. Vydání osobního radiačního průkazu     Kč    50
ČÁST VIII Položka 108
1. Podání žádosti o vykonání zkoušky
  k prokázání odborné způsobilosti podle
  § 26 odst. 1 zákona o elektronických
  komunikacích, včetně vydání průkazu
  odborné způsobilosti            Kč    600
 
2. Podání žádosti o uznání odborné
  způsobilosti podle zvláštního právního
  předpisu 82) , včetně vydání průkazu
  odborné způsobilosti            Kč    400
 
3. Vydání průkazu odborné způsobilosti
  po uplynutí doby jeho platnosti
  podle § 26 odst. 7 zákona
  o elektronických komunikacích        Kč    400
 
4. Prodloužení platnosti nebo provedení
  změn v průkazu odborné způsobilosti     Kč    200
Položka 109
a) Vydání osvědčení o oznámení komunikační 
  činnosti                  Kč   1 000,-

b) Vydání osvědčení o sdělení změny 
  oznámených údajů              Kč    500,-

Položka 110
a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, 
  s výjimkou sporu o plnění povinnosti
  k peněžitému plnění a námitky proti 
  vyřízení reklamace podle § 129
  zákona o elektronických komunikacích, 
  mezi osobou vykonávající komunikační
  činnost na straně jedné a účastníkem, 
  popřípadě uživatelem na straně
  druhé                    Kč    200,-

b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, 
  s výjimkou sporu o plnění
  povinnosti k peněžitému plnění, 
  mezi osobami vykonávajícími komunikační
  činnosti                  Kč   10 000,-

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu      4 % z této částky, 
  o plnění povinnosti             nejméně      
  k peněžitému plnění             Kč    200,-  

d) Podání námitky proti vyřízení reklamace 
  podle § 129 zákona
  o elektronických komunikacích        Kč    100,-

e) Podání návrhu na rozhodnutí
  sporu o uzavření smlouvy
  mezi poskytovatelem služby
  šíření rozhlasového a televizního
  vysílání a provozovatelem
  rozhlasového a televizního vysílání     Kč   10 000 

f) Podání návrhu na zpětné 
  uvedení telekomunikačního 
  koncového zařízení do provozu        Kč    1 000
    
    
Poznámka Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.
Položka 111
a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k 
  využívání čísel               Kč   5 000,-

b) Prodloužení platnosti nebo provedení 
  změn v oprávnění
  k využívání čísel              Kč    500,-
 
Poznámka Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.
Položka 112
a) Vydání rozhodnutí o individuálním 
  oprávnění k využívání rádiových
  kmitočtů
 - pro rozšíření a přenos rozhlasového 
   nebo televizního vysílání (rozhlasová 
   služba)                  Kč   7 000,- 
 - pro pevnou službu              Kč   5 000,- 
 
 - pro amatérskou
   radiokomunikační službu          Kč    500,- 
  - pro ostatní radiokomunikační služby    Kč   3 000,-
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn 
  v individuálním oprávnění
  k využívání rádiových kmitočtů 
 - pro šíření a přenos rozhlasového
   a telvizního vysílání (rozhlasová 
   služba)                  Kč    500,- 
 
 - pro pevnou službu              Kč    500,- 
  - pro amatérskou radiokomunikační
   službu                   Kč    200,- 
- pro ostatní radiokomunikační služby      Kč    500,-

c)   Vydání osvědčení o změně v osobě
    držitele přídělu rádiových kmitočtů   Kč   1 000

d)   Udělení souhlasu k převodu přídělu
    rádiových kmitočtů           Kč  10 000

Poznámka Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
Položka 113
a) Vydání osvědčení o oznámení podnikání         Kč  1 000,–
  v oblasti poštovních služeb
b) Vydání osvědčení o sdělení změny           Kč   500,–
  oznámených údajů  
c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu týkajícího     Kč 10 000,–
  se přístupu k poštovní infrastruktuře podle 
  § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách,
  ve znění pozdějších předpisů        
d) Podání návrhu na zahájení řízení o námitce      Kč   100,–
  podle § 6a zákona č. 29/2000 Sb.,
  o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů
Položka 114
a) Podání návrhu na rozhodnutí podle
  § 7 odst. 4, § 9 odst. 3, § 12 odst. 4
  a § 14 odst. 3 zákona o opatřeních
  ke snížení nákladů na zavádění
  vysokorychlostních sítí elektronických
  komunikací                  2 000  Kč
b) Podání návrhu na rozhodnutí podle
  § 5 odst. 5 a § 10 odst. 6 zákona
  o opatřeních ke snížení nákladů na
  zavádění vysokorychlostních sítí
  elektronických komunikací          10 000  Kč
ČÁST IX Položka 115
a) Vydání cestovního pasu           Kč    600
  – občanům mladším 15 let          Kč    100
b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené
  lhůtě do 24 hodin pracovního dne
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   6 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   4 000
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč   2 000
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   2 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   1 500
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    500".
c) Vydání cestovního pasu do 5
  pracovních dnů
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   3 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   2 000
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč   1 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   3 000
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   1 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    500
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    500
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   1 000
d) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního
  průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu
  pro cizince na základě mezinárodní smlouvy Kč    200
e) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu
  pro překračování státních hranic      Kč    100
f) Prodloužení platnosti cestovního      Kč    50
  průkazu                   za každou změnu
g) Převzetí cestovního pasu u obecního     Kč    100
  úřadu obce s rozšířenou působností,
  který občan uvedl v žádosti  
h)   Vydání cizineckého pasu           Kč    600 
    - cizincům 
   mladším 15 let               Kč    100
   
Osvobození Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydání cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy. Předmětem poplatku není 1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny. 2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední. Poznámka Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.
Položka 116
 1. Přijetí žádosti o vydání povolení
  k pobytu
  a) cizinci                 Kč   2 500
  b) cizinci mladšímu 15 let         Kč   1 000
  c) za účelem strpění pobytu na území    Kč    500

 2. Přijetí žádosti o prodloužení doby
  platnosti průkazu o povolení k pobytu
  a) cizinci                 Kč   2 500
  b) cizinci mladšímu 15 let         Kč   1 000
  c) za účelem strpění pobytu na území,
    osobě požívající doplňkové ochrany
    nebo cizinci, kterému bylo uděleno
    oprávnění k pobytu za účelem
    poskytnutí dočasné ochrany       Kč   1 000
  d) osobě požívající doplňkové ochrany
    nebo cizinci, kterému bylo uděleno
    oprávnění k pobytu za účelem
    poskytnutí dočasné ochrany mladším
    15 let                 Kč    500

 3. Přijetí žádosti o provedení změny
  v průkazu o povolení k pobytu
  a) cizinci                 Kč   1 000
  b) cizinci mladšímu 15 let         Kč    500

 4. Přijetí žádosti o vydání průkazu
  o povolení k pobytu náhradou za průkaz
  poškozený, zničený, ztracený nebo
  odcizený nebo jehož nosič dat
  s biometrickými údaji je nefunkční
  a) cizinci                 Kč   4 000
  b) cizinci mladšímu 15 let         Kč   2 500
 5. Přijetí žádosti o vydání osvědčení
  o registraci, povolení k přechodnému
  nebo k trvalému pobytu občanu
  Evropské unie a jeho rodinnému
  příslušníku bez ohledu na státní
  příslušnost, o prodloužení doby
  platnosti nebo provedení změny
  těchto dokladů               Kč    200
				
 6. Přijetí žádosti o vydání osvědčení
  o registraci, pobytové karty,
  průkazu o povolení k pobytu, 
  průkazu nebo karty trvalého pobytu
  náhradou za doklad poškozený,
  zničený, ztracený nebo odcizený
  nebo za doklad, jehož nosič dat
  s biometrickými údaji je nefunkční,
  občanu Evropské unie a jeho
  rodinnému příslušníku bez ohledu
  na státní příslušnost           Kč    300
	 
 7. Přijetí žádosti o vydání průkazu
  o povolení k pobytu s dodatečným
  přiznáním právního postavení dlouhodobě
  pobývajícího rezidenta v Evropském
  společenství na území České republiky   Kč    500
	 
 8. Přidělení rodného čísla cizinci      Kč   1 000
Osvobození Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 8 této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno. Zmocnění Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50 % poplatek podle bodů 2 až 4 této položky, a to na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany. O snížení poplatku lze požádat nejpozději společně s podáním žádosti podle bodů 2 až 4. Předmětem poplatku není 1. První vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním k trvalému pobytu na území České republiky nebo při dovršení 15 let věku cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky. 2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydaného podle zákona o azylu nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany vydaného podle zákona o dočasné ochraně cizinců. 3. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy, průkaz vydaný s výrobní vadou nebo průkaz, jehož certifikát pravosti byl zneplatněn. 4. Žádost o vydání dokladu uvedeného v bodě 4 nebo 6 náhradou za doklad, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. 5. Přidělení rodného čísla cizinci při udělení azylu nebo doplňkové ochrany, jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky. Poznámky 1. Poplatek podle bodu 4 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území České republiky. 2. Povolením k pobytu se pro účely tohoto zákona rozumí povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, povolení k pobytu azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu a povolení k pobytu osoby požívající dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců. 3. Poplatek podle bodu 7 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již byl vydán průkaz nebo karta trvalého pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího dokladu o povolení k pobytu. 4. Poplatek za přijetí žádosti o provedení změny podle bodu 3 nebo 5 této položky se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn. 5. Poplatek podle bodů 5 a 6 této položky se dále vybírá, jde-li o občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, nebo občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle části druhé Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost.
Položka 117 zrušena Položka 117A
a)   Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky
    - vízum k pobytu nad 90 dnů -
   vízum typu D nebo D+C           Kč   1 000

    - vízum k pobytu nad 90 dnů
   za účelem strpění pobytu -
   vízum typu D nebo D+C           Kč    300
b)   Přijetí žádosti o udělení víza
  udělovaného na hraničním přechodu
  České republiky               EUR    60
c)   Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
  krátkodobého víza a doby pobytu
  na toto vízum                Kč    300
d)   Přijetí žádosti o prodloužení doby
  pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů     Kč   1 000
e)   Přijetí žádosti o prodloužení doby
  pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů
  za účelem strpění pobytu na území
  včetně prodloužení platnosti víza      Kč    300
f)   Přijetí tiskopisu k ověření pozvání 
  cizince do České republiky         Kč    300
Osvobození Od poplatků podle této položky je osvobozeno a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let, b) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky, c) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání, e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu. Zmocnění: 1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů. 2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz. 3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu. Předmětem poplatku není Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední. Poznámky 1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu. 2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.
Položka 118
a) Registrace námořnické knížky        Kč    50
b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel   Kč    200
ČÁST X Položka 119
a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru
  nemovitostí, z dřívějších pozemkových
  evidencí, z pozemkových či železničních
  knih nebo zemských desek za každých i jen
  započatých 20 měrných jednotek v rámci
  jednoho katastrálního území         Kč    100
b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy
  z dřívějších pozemkových evidencí, kopie
  z pozemkových či železničních knih nebo
  zemských desek za každou i jen započatou
  stránku formátu A4             Kč    50
c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny
  souvisejících parcel posledního dochovaného
  stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo
  stavu před obnovou katastrálního operátu
  s parcelou nebo skupinou parcel vedených
  v katastru nemovitostí za každých i jen
  započatých 20 parcel z těchto písemných
  operátů v každém katastrálním území     Kč    100
d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu
  očíslování parcel geometrického plánu
  s údaji katastru nemovitostí za každých
  i jen započatých 20 parcel uvedených
  v novém stavu geometrického plánu
  v každém katastrálním území         Kč    100
e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu
  očíslování parcel geometrického plánu
  vyznačující pouze věcné břemeno s údaji
  katastru nemovitostí            Kč    100
f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené
  při vydání originálu listin uvedených
  v písmenech a) až c), za každou i jen
  započatou stránku formátu A4        Kč    30
g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin
  ze sbírky listin katastru nemovitostí
  a sbírky listin pozemkové knihy za každou
  i jen započatou stránku formátu A4     Kč    50
Osvobození 1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče. 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy České republiky, s. p., souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů.70) Zmocnění Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek. Poznámky 1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí. 2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
Položka 120
a) Přijetí návrhu na zahájení řízení
  o povolení vkladu do katastru nemovitostí  Kč   2 000
b) Přijetí návrhů na zahájení řízení
  o povolení vkladu do katastru nemovitostí
  na základě listin, které souvisejí
  s výstavbou veřejně prospěšné stavby
  pro zneškodňování odpadu, zásobování
  vodou, odvádění odpadních vod a jejich
  čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné
  školství, veřejnou správu a obdobné
  veřejné účely                Kč   2 000
                        za každý návrh
                nejvýše v úhrnu Kč  20 000
c) Přijetí úplného znění prohlášení
  o rozdělení práva k domu a pozemku
  na vlastnické právo k jednotkám
  k uložení do sbírky listin
  nebo přijetí dohody spoluvlastníků
  o správě nemovité věci k uložení 
  do sbírky listin              Kč   1 000
Osvobození 1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče. 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky. 3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný,70) a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory. 4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu.71) 5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29) Poznámka Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
Položka 121
Vydání povolení k emisím skleníkových plynů Kč    10 000
Položka 122
a) Udělení pověření k hodnocení
  nebezpečných vlastností odpadů podle
  zákona o odpadech              Kč   1 000
b) Vydání povolení provozu zařízení
  určeného pro nakládání s odpady nebo
  povolení k obchodování s odpady podle
  zákona o odpadech              Kč    500
c) Vydání povolení k upuštění od
  odděleného soustřeďování odpadů podle
  zákona o odpadech              Kč   1 000
d) Přijetí oznámení o přeshraniční
  přepravě odpadu podle zákona o odpadech   Kč  10 000
e) Vydání rozhodnutí o změně vydaného
  rozhodnutí v přeshraniční přepravě
  odpadu podle čl. 17 nařízení Evropského
  parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006
  o přepravě odpadů a podle
  zákona o odpadech              Kč   6 000
Osvobození Od poplatku podle písmen d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající jeho jménem podle čl. 22 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.
Položka 123
Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření
dokladů, které se předkládají v řízení
před celním orgánem              Kč    150
Osvobození Od poplatku je osvobozeno dodatečné vydání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a přímo použitelné mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií v oblasti výkonu dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na území Evropské unie nebo jej opouští.
Položka 124
Vydání rozhodnutí o původu zboží        Kč    350
Položka 125
Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží  Kč    350
ČÁST XI Poznámka k části XI Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví. Položka 126
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku,
spisů, úředních listin a záznamů        Kč    100
                        za každou i
                        započatou stránku

                        Kč    15
                     za každou i započatou
                     stránku, je-li pořizována
                     na kopírovacím stroji
                     nebo na tiskárně počítače
Poznámka Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
Položka 127 a) Přijetí žádosti
- o první prodloužení lhůty         Kč    200
- o každé další prodloužení lhůty      Kč    500
- o prominutí zmeškání lhůty        Kč   1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí
  Úřadu průmyslového vlastnictví      Kč   1 000
c) Přijetí žádosti
- o vydání osvědčení o právu přednosti
   (prioritní doklad)           Kč    600
- o zápis převodu              Kč    600
- o zápis licence              Kč    600
- o zápis zástavního práva         Kč    600
- o konverzi evropské přihlášky73)     Kč    600
                     za každý stát, do kterého
                     bude přihláška zaslána
Poznámka V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení Položka 128
a) Přijetí přihlášky vynálezu         Kč   1 200

  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
   výlučně původce(i)            Kč    600

b) Přijetí žádosti 

  - o zveřejnění před zákonem stanovenou
   lhůtou                  Kč    800
  - o zpřístupnění překladu nároků evropské
   patentové přihlášky včetně zpřístupnění
   oprav překladů              Kč    500

c) Přijetí žádosti o provedení úplného
  průzkumu přihlášky vynálezu         Kč   3 000

  - za 11. a každý další uplatněný
   patentový nárok              Kč    500

d) Vydání patentové listiny do rozsahu 

  - deset stran strojopisu          Kč   1 600

  - za každou další stranu          Kč    100

e) Zveřejnění překladu evropského
  patentového spisu              Kč   2 000

  - za zveřejnění oprav překladu       Kč    100

f) Předložení překladu evropského patentového
  spisu v dodatečné lhůtě           Kč   3 000

g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového
  ochranného osvědčení            Kč   5 000

h) Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení
  dodatkového ochranného osvědčení      Kč   5 000
Položka 129
a) Přijetí žádosti o určení, zda technické
  řešení spadá do rozsahu patentu       Kč   5 000
b) Přijetí návrhu na zrušení
- patentu po uplynutí šesti měsíců
   od nabytí účinnosti patentu        Kč   2 000
- evropského patentu              Kč   2 000
- dodatkového ochranného osvědčení       Kč   2 000
Položka 130
Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené
s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy
o patentové spolupráci             Kč   1 500
Užitné vzory Položka 131
Přijetí přihlášky užitného vzoru        Kč   1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li)
 výlučně původce(i)              Kč    500
Položka 132
Přijetí žádosti o určení, zda technické
řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného
vzoru                     Kč   5 000
Položka 133
Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru
z rejstříku                  Kč   2 000
Položka 134
Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti
zápisu užitného vzoru             Kč   6 000
Poznámky 1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu. 2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
Průmyslové vzory Položka 135
a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru    Kč   1 000 
  - pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) 
   výlučně původce(i)            Kč    500
b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového 
  vzoru                    Kč   1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně
 původce(i)                  Kč    500
- za každý další průmyslový vzor obsažený
 v přihlášce                 Kč    600
- za každý další průmyslový vzor obsažený
 v přihlášce, pokud je (jsou)
 přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)    Kč    300
Položka 136
Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru
z rejstříku                  Kč   2 000
- za každý další průmyslový vzor obsažený
 v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru    Kč    800
Položka 137 Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru
- poprvé o 5 roků               Kč   3 000
- podruhé o 5 roků               Kč   6 000
- potřetí o 5 roků               Kč   9 000
- počtvrté o 5 roků              Kč  12 000
Poznámky 1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu. 2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
Ochranné známky a označení původu Položka 138
a) Přijetí přihlášky 
  - individuální ochranné známky do tří
   tříd výrobků nebo služeb         Kč   5 000
  - kolektivní a certifikační ochranné známky
   do tří tříd výrobků nebo služeb      Kč  10 000
  - za každou třídu výrobků nebo služeb
   nad tři třídy               Kč    500

b) Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky
  nebo ochranné známky Evropské unie
  do tří tříd výrobků nebo služeb       Kč   5 000
  - za každou třídu výrobků nebo služeb
   nad tři třídy               Kč    500

c) Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky
  - za každou nově vzniklou přihlášku     Kč   5 000
d) Přijetí žádosti o rozdělení zapsané
  ochranné známky
  - za každou nově vzniklou ochrannou
   známku                  Kč   5 000
e) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného
  označení do rejstříku            Kč   1 000
Poznámky 1. Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky. 2. Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky. 3. Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek. 4. Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí. 5. Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.
Položka 139
 
a) Přijetí žádosti 
  - o obnovu zápisu individuální ochranné
   známky                  Kč   2 500
  - o obnovu zápisu kolektivní a
   certifikační ochranné známky       Kč   5 000
  - o obnovu zápisu individuální ochranné
   známky podané po uplynutí ochranné doby,
   nejpozději však do šesti měsíců od tohoto
   data                   Kč   5 000
  - o obnovu zápisu kolektivní a certifikační
   ochranné známky podané po uplynutí
   ochranné doby, nejpozději však do šesti
   měsíců od tohoto data           Kč  10 000
 
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení
  neplatnosti ochranné známky         Kč   2 000
Poznámky 1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí. 2. Poplatek podle písmene b) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek podle písmene b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí. 3. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi. 4. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.
Položka 140
 
Přijetí žádosti

- o mezinárodní zápis ochranné známky     Kč   2 500
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné
 známky                    Kč   3 000
- o územní rozšíření mezinárodního zápisu
 ochranné známky               Kč    500
Položka 141
a) Přijetí žádosti o zápis označení
  původu/zeměpisného označení         Kč   4 000
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis
  označení původu               Kč   2 500
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení
  původu/zeměpisného označení         Kč   2 000
d) Postoupení žádosti o ochranu označení
  původu/zeměpisného označení Komisi
  Evropských společenství           Kč    500
Poznámka Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.
Topografie polovodičových výrobků Položka 142
Přijetí přihlášky topografie polovodičových
výrobků                     Kč   5 000
Položka 143
Přijetí návrhu na výmaz topografie
polovodičových výrobků z rejstříku       Kč   2 000
ČÁST XII Konzulární poplatky Zmocnění k části XII 1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu. 2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151 152, 152 a 162 písm. a) provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty. 3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení. 4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu. Poznámky k části XII 1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí. 2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně, b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny. Položka 144 Přijetí žádosti o
a) udělení krátkodobého        EUR    stanoví přímo
  víza podle přímo               použitelný
  použitelného                 právní předpis 
  právního předpisu              Evropské unie74)
  Evropské unie74)
b) udělení krátkodobého        EUR    stanoví příslušná
  víza podle dohody              dohoda
  o usnadnění                 o usnadnění
  udělování víz uzavřené            udělování víz
  mezi Evropskou unií             uzavřená mezi
  a třetí zemí                 Evropskou unií
                        a třetí zemí
												
c) nové posouzení důvodů       EUR    60
  neudělení víza, prohlášení 
  krátkodobého víza za neplatné   
  nebo zrušení jeho platnosti  
                        
  
Osvobození Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74). Předmětem poplatku není Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza, žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. Zmocnění Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).
Položka 144A
a) Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého
  víza                    Kč   2 500
b) Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého
  víza za účelem podnikání          Kč   5 000
c) Zpracování objednávky k sjednání termínu
  osobního podání žádosti o udělení
  dlouhodobého víza              Kč   1 000
Osvobození 1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let. 2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů. 3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele. Zmocnění 1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních nebo sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční nebo rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů. 2. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od 6 let a mladších 12 let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.
Položka 145
Uzavření manželství před českým
zastupitelským úřadem             Kč   5 000
Předmětem poplatku není Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.
Položka 146
Přijetí žádostí u českého zastupitelského
úřadu                     Kč    750
Předmětem poplatku není Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.
Položka 147
Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek
nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního
zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně
intervence u příslušných orgánů, vymáhání
a doručení dědictví)              4 % z vybrané
                        peněžní částky
                        nebo peněžního
                        ocenění dědictví
                    nejméně Kč    150
                    nejvýše Kč   2 000
Poznámky 1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku. 2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.
Položka 148 Úschova
- peněz, cenných papírů, vkladních knížek
 a jiných cenných předmětů          0,5 % z částky
                        nebo ceny předmětu
                        za každý rok
                    nejméně Kč    200
                    nejvýše Kč  20 000
- listin nebo spisů za každý rok        Kč    200
Předmětem poplatku není Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.
Položka 149
a) Sepsání písemnosti o právních úkonech,
  zejména smluv, závětí apod.         Kč    600
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu    Kč    300
Položka 150
a) Ověření podpisu na listině i na jejím
  stejnopisu nebo za uznání podpisu
  za vlastní                 Kč    250
                        za každý podpis
b) Ověření podpisu na listině i na 
  jejím stejnopisu nebo uznání podpisu 
  za vlastní na listinách určených pro zápis
  matriční události v cizině do Zvláštní
  matriky v Brně               Kč    125
c) Ověření otisku úředních razítek
  a úředních podpisů (superlegalizace)    Kč    600
d) Ověření otisku úředních
  razítek a podpisů (superlegalizace) 
  na listinách určených pro zápis
  matriční události v cizině do Zvláštní
  matriky v Brně               Kč    300
e) Ověření otisku úředních razítek a úředních
  podpisů na českých dokladech nebo
  listinách a ověření listiny (apostila)
  určených k použití v cizině         Kč    100
Osvobození Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.
Položka 151
a) Ověření shody předloženého
  opisu, kopie, fotokopie s listinou     Kč    300
b) Ověření shody předloženého opisu, kopie,
  fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený
  pro zápis matriční události v cizině
  do Zvláštní matriky v Brně         Kč    150
c) Ověření správnosti předloženého překladu  Kč    300
d) Ověření správnosti předloženého překladu,

  jde-li o doklad určený pro zápis matriční
  události v cizině do Zvláštní matriky
  v Brně                   Kč    150
e) Provedení autorizované konverze dokumentů 
  do elektronické podoby za každou i započatou 
  stránku konvertované listiny        Kč    100
f) Provedení autorizované konverze dokumentů 
  do listinné podoby za každou i započatou 
  stránku konvertované listiny        Kč    100
g) Opětovné vydání přístupových údajů k datové 
  schránce                  Kč    600
Poznámka Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
Položka 152 Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou
  stránku                   Kč    600
b) z jazyka českého za každou i započatou
  stránku                   Kč    650
c) z jednoho cizího jazyka do druhého
  za každou i započatou stránku        Kč   1 000
d) z nebo do jazyka čínského, japonského,
  korejského a jiných znakových jazyků
  za každou i započatou stránku        Kč    900
Poznámka Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
Položka 153
a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního
  listu                    Kč    300
b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího
  nebo úmrtního listu a jeho ověření     Kč    700
Předmětem poplatku není První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.
Položka 154
Změna

a) příjmení hanlivého, výstředního,
  směšného, zkomoleného, cizojazyčného
  nebo na dřívější příjmení          Kč    100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech  Kč   1 000
Osvobození 1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. 2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice. 3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. Poznámky 1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. 2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek. 3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. 4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.
Položka 155
a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo
výpisu z úředních záznamů, rejstříků,
evidencí, listin nebo spisů          Kč    150
                     za každou i započatou
                     stránku
                        Kč    15
                     za každou i započatou
                     stránku, je-li pořizována
                     na kopírovacím stroji
                     nebo na tiskárně počítače
b)   Vydání ověřeného výstupu
  z informačního systému veřejné správy  
         za první stránku       Kč     300
         za každou další i započatou
         stránku           Kč     150
        
c) přijetí podání podle § 72
živnostenského zákona             Kč     150
Poznámka Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
Položka 156
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství v cizině         Kč    500
Položka 157
 
1. Přijetí žádosti o vydání občanského
  průkazu u zastupitelského úřadu
  s převzetím u stejného zastupitelského
  úřadu
  a) u osob, které dosáhly věku 15 let    Kč    500
  b) u osob mladších 15 let          Kč    300

2. Přijetí žádosti o vydání občanského
  průkazu u zastupitelského úřadu
  s převzetím u obecního úřadu obce
  s rozšířenou působností
  a) u osob, které dosáhly věku 15 let    Kč    300
  b) u osob mladších 15 let          Kč    200
 
3. Umožnění převzetí občanského průkazu
  u zastupitelského úřadu, pokud byla
  žádost podána u obecního úřadu obce
  s rozšířenou působností
  a) u osob, které dosáhly věku 15 let    Kč    200
  b) u osob mladších 15 let          Kč    100

4. Poskytnutí součinnosti při správě
  státních dat pro elektronické
  využití občanského průkazu
  zastupitelským úřadem            Kč    100
 
5. Vydání cestovního pasu
  a) osobám, které dosáhly věku 15 let    Kč   1 200
  b) osobám mladším 15 let          Kč    400
 
6. Vydání cestovního průkazu, cestovního
  průkazu totožnosti nebo náhradního
  cestovního dokladu EU            Kč    400
 
7. Změna údaje o časové platnosti
  cestovního průkazu             Kč    150
 
8. Vydání průvodního listu pro přepravu
  tělesných pozůstatků člověka        Kč    200
Předmětem poplatku není 1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy, vydal doklad s výrobní vadou nebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn. 2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední. Zmocnění V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle bodu 6 této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.
Položka 158
 
a) Vydání potvrzení nebo písemného sdělení   Kč    150
  o místě trvalého pobytu osob      
 
b) Ohlášení ukončení trvalého pobytu      Kč    300
  na území České republiky
Poznámka Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.
Položka 159
a) Vydání osvědčení o státním občanství
  České republiky               Kč  300
b) Přijetí prohlášení o nabytí státního
  občanství České republiky podle § 31,
  32, 35 a 36 zákona o státním občanství
  České republiky               Kč  500
Položka 160
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního 
listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit
zbraně nebo střeliva              Kč    800
Osvobození 1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba. 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 161
Potvrzení námořního protestu          Kč    600
Položka 162
a) Přijetí žádosti o vydání povolení
  k pobytu                  Kč   2 500
b) Přijetí žádosti o vydání výpisu
  z evidence Rejstříku trestů         Kč    200
c) Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké
  karty, modré karty, karty vnitropodnikově
  převedeného zaměstnance, karty
  vnitropodnikově převedeného zaměstnance
  jiného členského státu Evropské unie nebo
  povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
  investování                 Kč   5 000
d) Zpracování objednávky k sjednání termínu
  osobního podání žádosti o vydání povolení
  k dlouhodobému nebo trvalému pobytu     Kč   1 000
e) Přijetí žádosti o vydání povolení
  k trvalému pobytu občanu Evropské unie,
  státu, který je vázán Dohodou
  o Evropském hospodářském prostoru, nebo
  státu, který je vázán mezinárodní
  smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a
  jeho rodinnému příslušníku bez ohledu
  na státní příslušnost            Kč    200
Osvobození Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí. Poznámka Poplatek podle písmene e) se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, bez ohledu na jeho státní příslušnost.
Položka 163
Přijetí žádosti o zápis matriční události
v cizině do Zvláštní matriky v Brně      Kč    200
Osvobození Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.
Vybraná ustanovení novel Čl.XIX zákona 56/2006 Sb. Přechodné ustanovení Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. IV zákona č. 130/2008 Sb. Přechodné ustanovení Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí. Čl. VI zákona č. 297/2008 Sb. Přechodné ustanovení Bylo-li řízení nebo jiný úkon ve věci poplatku zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. IV zákona č. 300/2011 Sb. neplatil Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011. Čl. LXXVIII zákona č. 458/2011 Sb. Přechodná ustanovení 1. Bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane splatným ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona. 2. Správní poplatek podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Čl. XIII zákona č. 241/2013 Sb. Přechodné ustanovení Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje. Čl. XIX zákona č. 279/2013 Sb. Přechodné ustanovení Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. II zákona č. 249/2014 Sb. Přechodné ustanovení Návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrh na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhají správnímu poplatku. Čl. III zákona č. 257/2014 Sb. Přechodné ustanovení Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. VIII zákona č. 137/2016 Sb. Přechodné ustanovení Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položek 5 a 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.VIII zákona č. 148/2016 Sb. Přechodné ustanovení Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.XV zákona č. 188/2016 Sb. Přechodná ustanovení 1. Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této části se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části. 2. V případě přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti této části do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části. Čl.VII zákona č. 195/2017 Sb. Přechodné ustanovení Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku. Čl.IX zákona č. 204/2017 Sb. Přechodné ustanovení Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.VI zákona č. 206/2017 Sb. Přechodné ustanovení Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.XVI zákona č. 222/2017 Sb. Přechodné ustanovení Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince nebo žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince a prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.XI zákona č. 371/2017 Sb. Přechodné ustanovení Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.VII zákona č. 171/2018 Sb. Přechodné ustanovení Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.XI zákona č. 176/2019 Sb. Přechodná ustanovení 1. Byl-li tiskopis k ověření pozvání cizince do České republiky přijat Policií České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá ověření pozvání cizince do České republiky správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.VI zákona č. 2019/2019 Sb. Přechodné ustanovení Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným v den nebo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. IV zákona č. 117/2020 Sb. Přechodné ustanovení Správnímu poplatku nepodléhá vydání českého národního průkazu průvodce I. a II. stupně, jde-li o žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podané do 28. února 2021. Čl.V zákona č. 501/2020 Sb. Přechodná ustanovení 1. Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů ve správních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, nepodléhají správnímu poplatku. Čl.VIII zákona č. 274/2021 Sb. Přechodné ustanovení Přijetí žádosti o vydání nového dokladu za doklad vydaný podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku. 1) § 31, a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. 2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 2d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb. 4) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). 8) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 9b) § 35a a násl. zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 10) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoci států a o změně některých zákonů. 12) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách). 13) Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů. 14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 26c) § 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 26d) § 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 26e) § 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 26f) § 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 26g) § 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 27a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 30a) § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb. 30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. 30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. 30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. 31) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 32) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 34) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 34a) § 30a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb. 35) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 36) § 43 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. § 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 174/2000 Sb. 37) Zákon č. 266/1994 Sb.Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů. 38) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 62/1988 Sb. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů. 38b) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů. 38c) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy. 38d) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006. 39) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 40) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 41) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 41a) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). 42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 43) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 44) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele. 45) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů. 46) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství). 46a) Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999. 46b) Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000. 47) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 48) § 16 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů. 49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění. 49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb. 49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb. 49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb. 49d) Čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 49e) Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb. 49g) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 49h) Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb. 49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb. 49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb. 49l) § 38a zákona č. 326/2004 Sb. 49m) Čl. 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 49n) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů. 51) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby). 52) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů. 53) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. 54) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. 55) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů. 56) Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech). 57) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. 58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 58a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 59) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 60) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. 60a) Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů). 61) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. 61a) Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů. 61b) Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách). 62) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 63) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb. 64) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů. 65) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 68) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 69) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 71) Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. 73) Sdělení 69/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2. § 35b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). 75) § 9 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 344/2011 Sb. 75a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 75) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i certifikaci projekčních a výrobních organizací, v platném znění. 76) § 24a zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 50/2013 Sb. 76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva. 76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění. 77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění. 77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb), v platném znění. 78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění. Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, v platném znění. 79) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění. 80) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 81) § 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 82) § 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 83) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 83) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 84) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014. 84) Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění. 84) § 46a zákona č. 326/2004 Sb. 85) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, v platném znění.