Obsah dokumentu

Vydáno: 21. 9. 2005

 

Zákon č. 413/2005 Sb.

změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací


Schválený 21. 9. 2005 Účinný od 1. 1. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.; Ohrožení utajované skutečnosti. Ohrožení státního tajemství.; Vyzvědačství.; Trestný čin.; ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ.; Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.; Ochrana práv k vynálezům.; Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).; Lustrace.; Akciová společnost.; Státní kontrola.; Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.; PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.; Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.; Ochrana zvířat.; Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.; Povinnost zachovávat mlčenlivost.; Sbor nápravné výchovy. Vězeňská služba. Justiční stráž.; Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.; Nabývání státního občanství.; Zásady kontroly.; ORGANIZACE SOUDNICTVÍ A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ (PROKURATURY).; Zbraně a střelivo (obecně).; Zeměměřictví.; Jaderné materiály. Radioaktivní látky.; Pozemní zařízení (letiště atd.).; PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; Svoboda projevu a právo na informace.; Vojenská služba.; Vojenské újezdy.; Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.; Veřejný ochránce práv. Ombudsman.; Tajemství. Listovní tajemství. Právo na tajemství dopravovaných zpráv.; Vývoz a dovoz věcí.; Ochrana před dovozem dumpingových výrobků.; Právo na ochranu osobních údajů.; Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Opatření hospodářské mobilizace.; Standardizace. Kategorizace.; Rozvoj informačních systémů.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; Ochrana svědka.; Povrchové a podzemní vody.; SPRÁVA SOUDNICTVÍ.; SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.; ŘÍZENÍ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ.; Bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně.; Diamanty. Diamanty průmyslové.; Zadávání veřejných zakázek.; FINANČNÍ KONTROLA.; ARCHIVNICTVÍ.;

413/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Změna: 138/2006 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb., 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 300/2013 Sb. Změna: 89/2012 Sb., 255/2012 Sb., 186/2013 Sb. Změna: 234/2014 Sb. Změna: 320/2015 Sb. Změna: 45/2016 Sb. Změna: 242/2016 Sb. Změna: 110/2019 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ Změna trestního řádu Čl.II Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 8 odst. 4 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. V § 8 odst. 5 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace" a slova "tyto skutečnosti" se nahrazují slovy "tyto informace". 3. V § 17 odst. 1 písm. a) se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace". 4. V § 35 se odstavec 4 zrušuje. 5. V § 50 se odstavec 3 zrušuje. 6. V části první hlavě druhé se za oddíl osmý doplňuje oddíl devátý, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní: "Oddíl devátý Přístup k utajovaným informacím § 51b (1) Jsou-li v trestním řízení projednávány utajované informace, musí být tlumočník, obviněný, zákonný zástupce obviněného, obhájce, zúčastněná osoba, poškozený, zmocněnec poškozeného, zmocněnec zúčastněné osoby, důvěrník obžalovaného, znalec, osoby podávající odborné vyjádření, jakož i další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit trestního řízení, předem poučeny podle zvláštního právního předpisu1). (2) Poučení podle odstavce 1 provede v přípravném řízení policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu. Ten, kdo toto poučení provedl, založí písemný záznam o poučení do trestního spisu. (3) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zvláštního právního předpisu1a). 1) § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 1a) Zákon č. 412/2005 Sb.". 7. V § 55 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou "Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se nadále neutajují.". 8. V § 65 odst. 5, § 99 odst. 1 a § 201 odst. 2 a 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 9. V § 99 odst. 3 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích" a u slov "Důvěrné" a "Vyhrazené" se uvozovky zrušují. 10. § 198a se zrušuje. 11. V § 200 odst. 1 a § 201 odst. 3 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace". ČÁST TŘETÍ Změna občanského soudního řádu Čl.III Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 24 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 56 zní: "(2) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, mohou účastníky zastupovat pouze fyzické osoby, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení těchto utajovaných informací vydaným podle zvláštního právního předpisu56), nebo které byly poučeny způsobem uvedeným v § 40a odst. 1. 56) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". 2. § 40a včetně poznámky pod čarou č. 56a zní: "§ 40a (1) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, je předseda senátu povinen přísedící, účastníky, osoby oprávněné za ně jednat (§ 21 až 21b), zástupce účastníků, znalce, tlumočníky, osoby uvedené v § 116 odst. 3 a další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit řízení, předem podle zvláštního právního předpisu poučit56a). Písemný záznam o tomto poučení založí předseda senátu do spisu a jeho kopii zašle nejpozději do 30 dnů ode dne poučení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. (2) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zvláštního právního předpisu56a). 56a) § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb. 3. V § 44 odst. 3 a § 116 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 4. V § 116 odst. 3 a § 124 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích". ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST PÁTÁ Změna zákona o požární ochraně Čl.V V § 90 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., se slova "Předpisy o ochraně utajovaných skutečností10)" nahrazují slovy "Zvláštní právní předpisy o ochraně utajovaných informací10)". Poznámka pod čarou č. 10 zní: "10) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl.VI Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 59/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 24 odst. 4 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace". 2. Poznámka pod čarou č. 4a zní: "4a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST SEDMÁ zrušena Čl.VII zrušen ČÁST OSMÁ Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl.VIII V § 10 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi". ČÁST DEVÁTÁ zrušena Čl.IX zrušen ČÁST DESÁTÁ zrušena Čl.X zrušen ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl.XI V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 50c zní: "m) informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona50c). 50c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o bankách Čl.XII V § 38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 10c zní: "j) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c). 10c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl.XIII V § 25a odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 280/2004 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 18b zní: "k) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona18b). 18b) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST ČTRNÁCTÁ zrušena Čl.XIV zrušen ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání Čl.XV Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 17f odst. 5 písm. a) bodě 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. Poznámka pod čarou č. 5a zní: "5a) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), obchodní zákoník, zákoník práce, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". 3. V § 18b odst. 4 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". ČÁST ŠESTNÁCTÁ zrušena Čl.XVI zrušen ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl.XVII V § 4a písm. c) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 460/2000 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl.XVIII Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 123/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 23 odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 25d zní: "c) informace získané při výběru pojistného Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona25d), 25d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g). 2. V § 27 odst. 1 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". ČÁST DEVATENÁCTÁ zrušena Čl.XIX zrušen ČÁST DVACÁTÁ zrušena Čl.XX zrušen ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu Čl.XXI Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 21 písm. c) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi" a slovo "skutečností" se nahrazuje slovem "informací". 2. Poznámka pod čarou č. 4 zní: "4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o státním zastupitelství Čl.XXII Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 630/2004 Sb., se mění takto: 1. § 7a se včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje. 2. V § 13d písm. l) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 3. V § 13e se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 4. V § 14 odst. 5 a § 15 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 5. Poznámka pod čarou č. 5l zní: "5l) Například § 63 odst. 3 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem Čl.XXIII Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 357/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 1 písm. b) se v úvodní části textu za slovo "prokuristé" vkládají slova " , je-li prokura udělena, a členové dozorčí rady, je-li zřízena,". 2. V § 7 odst. 1 písm. b) bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: "5. splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu2). 2) § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.". 3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní: "6. splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona2a). 2a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". 4. V § 7 odst. 3 se za slova "ve lhůtě do 30 dnů" vkládají slova "od provedení změny" a na konci textu odstavce se doplňují slova " , v dozorčí radě nebo v osobě prokuristy". 5. § 8 zní: "§ 8 Za citlivou činnost podle zvláštního zákona2a) se považuje a) výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem, b) výkon funkce prokuristy u právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem, c) výkon funkce člena dozorčí rady právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem.". 6. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova "právnické osoby" vkládají slova "a prokuristy, je-li prokura udělena," a na konci textu písmene se doplňují slova " , jakož i jména, trvalý pobyt a rodná čísla členů dozorčí rady, je-li zřízena". 7. V § 9 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní: "c) doklady o státním občanství, trvalém pobytu, výpisy z evidence Rejstříku trestů ne staršími 3 měsíců, čestným prohlášením o způsobilosti k právním úkonům, osvědčením o splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu3) a dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými podle zvláštního zákona2a), u členů statutárního orgánu právnické osoby, prokuristů, je-li prokura udělena, a členů dozorčí rady, je-li zřízena, 3) § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.". Čl.XXIV Přechodné ustanovení Právnické osoby, které jsou držiteli povolení pro zahraniční obchod s vojenským materiálem a zřídily dozorčí radu, jsou povinny předložit ministerstvu pro každého člena dozorčí rady doklady podle § 7 odst. 1 písm. b) do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o zeměměřictví Čl.XXV Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 11 odst. 1 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. Poznámka pod čarou č. 11 zní: "11) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna atomového zákona Čl.XXVI Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto: 1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1c zní: "§ 2a Citlivé činnosti Za citlivé činnosti se podle zvláštního právního předpisu1c) považují a) v oblasti organizace a řízení na jaderném zařízení 1. organizace a řízení provozu jaderného zařízení, 2. organizace nebo řízení činností podle vnitřního havarijního plánu nebo havarijního řádu, 3. organizace nebo řízení činnosti úložišť radioaktivních odpadů, 4. směnové řízení jaderné elektrárny včetně jednotlivých energetických bloků, 5. směnové řízení výzkumného jaderného reaktoru, b) v oblasti nakládání s jadernými materiály zařazenými do I. nebo II. kategorie z hlediska fyzické ochrany 1. evidence a kontrola jaderných materiálů, 2. řízení nebo kontrola manipulace s jadernými materiály, 3. řízení nebo kontrola skladování jaderných materiálů, 4. organizování přeprav jaderných materiálů, 5. organizování přeprav zdrojů ionizujícího záření vyžadujících povolení Úřadu, c) v oblasti zajišťování fyzické ochrany jaderných materiálů nebo jaderných zařízení 1. řízení nebo kontrola fyzické ostrahy jaderných materiálů nebo jaderných zařízení, 2. řízení nebo kontrola obsluhy a zajištění provozu řídícího centra a obsluha řídícího centra technického systému fyzické ochrany, 3. řízení nebo kontrola údržby a opravy technického systému fyzické ochrany a jeho komponent. 1c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". 2. V § 17 odst. 1 písmeno i) zní: "i) zajistit výkon stanovených činností pouze osobami splňujícími podmínky zvláštní odborné způsobilosti a zdravotně a psychicky způsobilými a zajistit výkon citlivé činnosti podle § 2a osobou bezpečnostně způsobilou podle zvláštního právního předpisu1c),". 3. Poznámky pod čarou č. 9 a 9a se zrušují. 4. V § 18 odst. 1 písm. l) a § 39 odst. 2 větě třetí se slovo "předpisu9)" nahrazuje slovem "předpisu1c)" a slova "dle zvláštního právního předpisu9a)" se nahrazují slovy "podle § 2a". ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o civilním letectví Čl.XXVII V zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se za § 86 vkládá nový § 86a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5b a 5c zní: "§ 86a Citlivé činnosti Citlivou činností podle zvláštního právního předpisu5b), týkající se civilního letectví, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného důležitého zájmu státu, je na letištích určených k obchodní letecké dopravě a) řízení činností k zajišťování ochrany civilního letectví před protiprávními činy, b) provádění osobních prohlídek a prohlídek zavazadel a přepravovaného nákladu podle § 86 odst. 1, c) provádění bezpečnostních předletových kontrol letadel a zajišťování ostrahy letišť, d) provádění kontrolní činnosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, e) činnost člena letištního výboru pro bezpečnost zřizovaného podle mezinárodní smlouvy5c), f) nastavování citlivosti detekčních systémů a provádění jejich údržby, nebo g) podnikání a činnosti vykonávané v pracovním, služebním nebo obdobném poměru nebo při dodávání zboží nebo služeb na palubu letadel ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru určeném provozovatelem letiště, bez doprovodu osoby určené provozovatelem letiště, která splňuje požadavky pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního právního předpisu5b). 5b) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 5c) Úmluva o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 (Chicagská úmluva), uveřejněná pod č. 147/1947 Sb.". ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ Změna zákona o právu na informace o životním prostředí Čl.XXVIII V § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 6/2005 Sb., se slovo "skutečností5)" nahrazuje slovem "informací5)". Poznámka pod čarou č. 5 zní: "5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností Čl.XXIX Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 386/2004 Sb., zákona č. 190/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 220/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto: 1. § 1 se zrušuje. 2. Část první se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 19 zrušuje. 3. Část druhá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20 a 21 zrušuje. 4. V § 89 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl.XXX Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 7 se v nadpisu slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací" a v textu se slovo "skutečnost" nahrazuje slovem "informaci". 2. Poznámka pod čarou č. 4 zní: "4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST TŘICÁTÁ Změna zákona o ozbrojených silách České republiky Čl.XXXI Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 5 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi". 2. Poznámka pod čarou č. 7 zní: "7) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 12 občanského zákoníku.". ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ zrušena Čl.XXXII zrušen ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl.XXXIII V § 49 odst. 5 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace" a slovo "skutečností" se nahrazuje slovem "informací". ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl.XXXIV Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 82/2004 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 13 odst. 3 se slovo "skutečností13c)" nahrazuje slovem "informací13c)". Poznámka pod čarou č. 13c zní: "13c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". 2. V § 13 odst. 4 se slovo "skutečností13c)" nahrazuje slovem "informací13c)". ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ zrušena Čl.XXXV zrušen ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv Čl.XXXVI V zákoně č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv, se část druhá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o poštovních službách Čl.XXXVII V zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ Změna zákona, kterým se mění občanský soudní řád a některé další zákony Čl.XXXVIII V zákoně č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., se část devátá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení Čl.XXXIX V § 16 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, se slovo "skutečnostmi8)" nahrazuje slovem "informacemi8)". Poznámka pod čarou č. 8 zní: "8) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků Čl.XL Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 1. V § 12 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. Poznámka pod čarou č. 6 zní: "6) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.". ČÁST ČTYŘICÁTÁ zrušena Čl.XLI zrušen ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o obcích Čl.XLII Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 13 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. Poznámka pod čarou č. 4 zní: "4) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.". ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o krajích Čl.XLIII Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 15 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. V § 61 odst. 3 se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h). ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ zrušena Čl.XLIV zrušen ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Čl.XLV Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 16 odst. 1 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. Poznámka pod čarou č. 13 zní: "13) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu Čl.XLVI Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, se mění takto: 1. V § 6 odst. 2 písm. c) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. Poznámka pod čarou č. 3 zní: "3) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl.XLVII Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní: "d) Národním bezpečnostním úřadem, zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra při provádění bezpečnostního řízení a vedení evidencí podle zvláštního zákona5), 5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". 2. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: "(6) Zákon se rovněž nevztahuje na informační systémy veřejné správy nakládající s utajovanými informacemi5).". Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8. 3. V § 7 odst. 1 se slova "§ 3 odst. 7" nahrazují slovy "§ 3 odst. 8". ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ Změna zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky, zákon o ochraně utajovaných skutečností a zákon o provozu na pozemních komunikacích Čl.XLVIII V zákoně č. 60/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením Čl.XLIX Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 349/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 3 písm. d) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. V § 21 odst. 1 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace". 3. Poznámka pod čarou č. 10 zní: "10) § 74 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna vodního zákona Čl.L V § 21 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace". ČÁST PADESÁTÁ Změna zákona o soudech a soudcích Čl.LI V § 123 odst. 1 písm. n) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje Čl.LII Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 12 odst. 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. Poznámka pod čarou č. 14 zní: "14) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". 3. V § 17 odst. 6 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ Změna soudního řádu správního Čl.LIII Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 28 písm. g) a § 49 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. V § 45 odst. 3, § 45 odst. 6 a § 49 odst. 2 a 6 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace". 3. V § 45 odst. 6 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního Čl.LIV V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se část čtrnáctá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ zrušena Čl.LV zrušen ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl.LVI Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 18 odst. 8 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace". 2. Poznámka pod čarou č. 7 zní: "7) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, obchodní zákoník.". ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona č. 310/2002 Sb. Čl.LVII V zákoně č. 310/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 436/2003 Sb., se část první včetně nadpisu zrušuje. ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.LVIII V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se část padesátá čtvrtá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl.LIX Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 13 odst. 1 písm. g), § 25 odst. 1 písm. b) a § 32 odst. 1 písm. b) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi". 2. V § 42 odst. 2 a 3 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi". ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl.LX V zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 127/2005 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST ŠEDESÁTÁ Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl.LXI Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 6 odst. 7 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích". 2. Poznámka pod čarou č. 5a zní: "5a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ zrušena Čl.LXII zrušen ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech Čl.LXIII V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., se část dvacátá devátá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Čl.LXIV Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se mění takto: 1. V § 6 odst. 1 písm. b) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi". 2. Poznámka pod čarou č. 18 zní: 18) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o zaměstnanosti Čl.LXV V § 138 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Čl.LXVI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se mění takto: 1. V § 13 odst. 1 se slovo "skutečnosti2)" nahrazuje slovem "informace2)". Poznámka pod čarou č. 2 zní: "2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.". 2. V § 53 odst. 3 a 5 a § 68 odst. 2 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace". ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ Změna správního řádu Čl.LXVII Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, se mění takto: 1. V § 17 odst. 3 a § 49 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací". 2. V § 38 odst. 6 se slova "utajované skutečnosti" nahrazují slovy "utajované informace". 3. V § 55 odst. 2 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích". ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ ÚČINNOST Čl.LXVIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. XXII bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2006, a čl. LV bodů 2 až 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.