Vydáno: 3. 2. 2006

 

Zákon č. 74/2006 Sb.

změna zákona o návykových látkách


Schválený 3. 2. 2006 Účinný od 1. 4. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.; Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek, jedů a drog.; EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Vývoz a dovoz věcí.; Pokuty. Blokové pokuty.; Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;

74/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 378/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách Čl.I Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto: 1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní: "§ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) zacházení s prekursory a pomocnými látkami. (2) Tento zákon dále upravuje a) zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, b) zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky nebo prekursory nebo obsahujícími návykové látky a prekursory (dále jen "přípravky"), jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, c) zacházení s přípravky obsahujícími efedrin nebo větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy, d) pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny. 1) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog. Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy.". Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 2 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. 2. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo jeden nebo více prekursorů". 3. V § 2 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 2 znějí: "c) prekursorem látka uvedená v kategorii 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) nebo v kategorii 1 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), d) pomocnou látkou látka uvedená 1. v kategorii 2 a 3 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo2. v kategorii 2 a 3 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), 1a) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004. 2) Nařízení Rady (ES) č. 111/2005.". 4. V § 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova "po sklizni". 5. V § 2 písm. h) se slova "látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)". 6. V § 2 písmeno i) zní: "i) uváděním na trh dodání prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a),". 7. § 3a včetně nadpisu zní: "§ 3a Zacházení s prekursory a pomocnými látkami (1) Zacházením s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se rozumí činnosti uvedené v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1). (2) K zacházení s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 je třeba registrace podle § 16 tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon jinak.". 8. V § 5 odst. 6 a v § 6 odst. 2 se za slova "Policie České republiky" vkládají slova " , Vězeňské služby České republiky". 9. V § 8 odstavec 3 zní: "(3) Povolení k zacházení s a) návykovými látkami a přípravky se vydává na dobu 5 let, b) prekursory se vydává na dobu stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských společenství1).

Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky nebo prekursory vydáno i na kratší dobu.".

10. V § 8 odst. 7 se slova "uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona" zrušují. 11. V § 8 odst. 10, § 16 odst. 6 písm. a) a v § 22 odst. 7 písm. b) se slovo "nepravdivých" nahrazuje slovem "nesprávných", v § 36 odst. 1 písm. c), n), q), s), v) a x), § 36 odst. 2 písm. b) a c), § 36 odst. 3 písm. b), § 36 odst. 4 písm. c), d) a f), § 36 odst. 5 písm. b) a v § 39 odst. 1 písm. b) se slovo "nepravdivé" nahrazuje slovem "nesprávné". 12. V § 12 odst. 1 se za slova "mohou být" vkládají slova "předány nebo". 13. V § 12 odstavec 2 zní: "(2) Prekursory a pomocné látky kategorie 2 mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které předloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení odběratele podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a).". Poznámka pod čarou č. 5f se zrušuje. 14. V § 12 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 15. V § 12 odstavec 3 zní: "(3) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny zabezpečit jejich označování podle těchto předpisů.". Poznámka pod čarou č. 5g se zrušuje. 16. V § 15 písm. b) se za slova "pomocné látky" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)" a slova "bezprostředně závazném" se nahrazují slovy "přímo použitelném". 17. V § 15 písm. c) bodě 3 se slova "zacházet s návykovými látkami" nahrazují slovy "s nimi zacházet". 18. V § 16 odstavec 1 zní: "(1) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny se před zahájením této činnosti zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve dvou vyhotoveních na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.". Poznámka pod čarou č. 7b se zrušuje. 19. V § 16 odst. 2 se slova "uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství podle bezprostředně závazného" nahrazují slovy "kategorie 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), jejichž celkové množství v kalendářním roce nepřekročí množství stanovené v přímo použitelném". 20. V nadpisu § 20 se slova "s jejich obsahem" zrušují. 21. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje. 22. V § 20 odst. 2 písm. a) a v § 21 odst. 2 písm. a) se slova "2, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona" nahrazují slovy "1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 k tomuto zákonu". 23. V § 20b odst. 1 se slova "uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)". 24. V § 20b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 25. V nadpisu § 21 se slova "s jejich obsahem" zrušují. 26. V § 21 odst. 4 se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)". 27. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova "uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 a hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)". 28. V § 28 odst. 1 písmeno b) zní: "b) hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení8j),". Poznámka pod čarou č. 10e se zrušuje. 29. V § 28 odst. 1 písm. c), § 43a úvodní části ustanovení odstavce 1, § 43a odst. 1 písm. a), § 43a odst. 2 písm a) a v § 43a odst. 4 písm. a) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)". 30. V § 28 odst. 1 písm. d) se za slova "pomocných látkách" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)". 31. § 32 včetně nadpisu zní: "§ 32 Evidence a dokumentace (1) O zacházení s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se vede evidence a dokumentace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1). (2) O zacházení s návykovými látkami a přípravky, jakož i o jejich dovozu a vývozu se vede stanoveným způsobem10i) evidence. Evidenci jsou povinny vést osoby, které uskutečňují činnosti, k nimž je třeba povolení k zacházení, vývozního povolení nebo dovozního povolení, osoby, které provozují zdravotnické zařízení, osoby, které provozují zařízení ústavní sociální péče, osoby, které poskytují veterinární péči, a osoby uvedené v § 5 odst. 6 a v § 5 odst. 7. (3) Náležitosti a obsah evidence a dokumentace, jejich druhy, formy vedení dokumentace a způsob jejího uchovávání a ověřování stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.". Poznámky pod čarou č. 10j, 10k a 10l se zrušují. 32. V § 33 odst. 1 se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a za slova "pomocných látek" slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)". 33. Nadpis hlavy osmé zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY". 34. Nadpis § 36 zní: "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob". 35. V § 36 úvodní části ustanovení odstavců 1 a 5 se slova "osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním," nahrazují slovy "nebo podnikající fyzická osoba". 36. V § 36 odst. 1 písm. a) a § 43 odst. 1 se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)". 37. V § 36 odst. 1 písmeno i) zní: "i) předá nebo prodá prekursory nebo pomocné látky kategorie 2 osobám, které nepředloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) (§ 12 odst. 2),". 38. V § 36 odst. 1 písm. j) se slova "uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a slova "(§ 12 odst. 4)" se nahrazují slovy "(§ 12 odst. 3)". 39. V § 36 odst. 1 písm. p) se za slova "pomocné látky" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)". 40. V § 36 odst. 1 písm. r) se na konci textu doplňují slova "nebo doveze prekursory bez dovozního povolení2)". 41. V § 36 odst. 1 písm. t) se slova " , nebo pěstuje rostliny rodu Erythroxylon (keř koka)" zrušují. 42. V § 36 úvodní části ustanovení odstavce 4, § 41, § 43a odst. 1 písm. e) a v § 43a odst. 4 písm. c) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)". 43. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova "uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 a o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)". 44. V § 36 odst. 4 písm. b) se slova "do patnáctého dne následujícího měsíce" zrušují a slova "uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)". 45. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova "uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)". 46. V § 36 odst. 4 písm. d) se slovo "měsíčním" zrušuje a slova "uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)". 47. V § 36 odst. 4 písm. e) se slova "a o dalších okolnostech podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství10n)" nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 a o dalších okolnostech podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), 10n)" a za slova "transakcích s" vložit slovo "těmito". 48. Nadpis § 37 zní: "Sankce". 49. V § 37 se slovo "delikty" nahrazuje slovem "delikt" a slova "podle písmen" se nahrazují slovy "podle písmene". 50. V § 37 se slova "právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním," zrušují. 51. § 38 včetně nadpisu zní: "§ 38 Propadnutí a zabrání věci (1) Za správní delikt podle § 36 lze uložit propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě, jestliže a) náleží pachateli správního deliktu a byly ke spáchání správního deliktu určeny, b) byly ke spáchání správního deliktu použity, c) byly spácháním správního deliktu získány, nebo d) byly nabyty za věc správním deliktem získanou. (2) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v odstavci 1, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku, anebo jiný obecný zájem. (3) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.". 52. Nadpis § 39 zní: "Přestupky". 53. V nadpisu § 40 se slova "o sankcích" zrušují. 54. V § 40 odst. 4 se slova "delikt právnické osoby podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu" nahrazují slovy "delikty podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu podle § 36 odst. 1 písm. t) a správních deliktů" a slovo "spáchaného" se nahrazuje slovem "spáchaných". 55. V § 40 odst. 5 se slova "Správní delikt právnických osob" nahrazují slovy "Správní delikty" a slova "správní delikt podle" se nahrazují slovy "správní delikty podle". 56. V § 40 odst. 6 se slova "Správní delikt právnických osob podle" nahrazují slovy "Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. t) a". 57. V § 40 odst. 7 se slova "Správní delikt právnických osob" nahrazují slovy "Správní delikty". 58. V § 41a se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)". 59. V § 42 se věta první nahrazuje větou "Ve veškerých úředních dokladech, obchodních dokladech a tiskopisech musí být používány názvy návykových látek podle příloh k tomuto zákonu, v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 názvy podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).". 60. V § 43a odst. 2 písm. b) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a slova "v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)". 61. V § 43a se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 62. V § 43a odst. 3 písm. b) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a slova "v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)". 63. V § 43a odst. 3 písmeno d) zní: "d) kontrolují vyvezená množství pomocných látek kategorie 3, zda nepřesahují limity stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství2), 7c),". 64. V § 43a odst. 3 písm. e) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)". 65. Za § 44a se vkládá nový § 44b, který včetně nadpisu zní: "§ 44b Tiskopisy formulářů Tiskopisy formulářů uvedených v § 5 odst. 7, § 8 odst. 7 a 11, § 9 odst. 10, § 16 odst. 1, § 22 odst. 2, § 25 odst. 1, § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 30, § 31 odst. 1 a § 43 odst. 6 stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou a zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.". 66. V § 45 odst. 3 se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a)". 67. V příloze č. 1 ve sloupci "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" se za položku "Koncentrát z makoviny" vkládá nová položka "Konopí extrakt a tinktura". 68. V příloze č. 4 se na konci nadpisu doplňují slova "nebo podle rozhodnutí orgánů Evropských společenství". 69. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "DOB" vkládá nová položka "2C-I" a do sloupce "Chemický název" slova "4-jod-2,5-dimethoxyfenetylamin". 70. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "2C-I" vkládá nová položka "2C-T-2" a do sloupce "Chemický název" slova "2,5-dimethoxy-4-etylthiofenetylamin". 71. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "2C-T-2" vkládá nová položka "2C-T-7" a do sloupce "Chemický název" slova "2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenetylamin". 72. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "TMA" vkládá nová položka "TMA-2" a do sloupce "Chemický název" slova "dl-2-amino-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan". 73. Přílohy č. 9, 10 a 11 se zrušují.
Čl.II Přechodné ustanovení Povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti do uplynutí doby, na kterou byla vydána.
ČÁST DRUHÁ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl.III Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 84 odst. 1 písmeno r) zní: "r) mohou nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti na dobu nejdéle 2 následujících provozních dnů od okamžiku zjištění porušení povinnosti, které může mít za následek ohrožení života nebo zdraví,". 2. V § 84 odst. 2 větě první se za slovem "h)" čárka zrušuje a slova "l) a r)" se nahrazují slovy "a l)". 3. V § 84 odst. 3 větě první se za slova "odstavce 1 písm." vkládají slova "r) a" a věty druhá a třetí se nahrazují větami "Toto opatření oznámí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví ústně osobě uvedené v § 88 odst. 2 větě první a učiní o něm písemný zápis. Opatření podle odstavce 1 písm. r) a opatření podle odstavce 1 písm. u), kterým zaměstnanec příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nařídí znehodnocení či likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny k výrobě či přípravě pokrmu nebo epidemiologicky rizikové potraviny, je účinné okamžikem jeho oznámení. Nedojde-li v případě podle odstavce 1 písm. r) k odstranění zjištěného porušení povinnosti, je ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to do doby odstranění závady; pro toto opatření neplatí správní řád. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením podle odstavce 1 písm. u) nebo s opatřením podle věty čtvrté, může proti nim podat písemně námitky, nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu nebo opatření podle věty čtvrté.". 4. V § 94 odst. 4 větě první se slovo "r)," zrušuje. ČÁST TŘETÍ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.