Vydáno: 6. 6. 2007

 

Zákon č. 153/2007 Sb.

změna z. o pojistném na sociální zabezpečení a změna dalších z.


Schválený 6. 6. 2007 Účinný od 1. 7. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;

153/2007 Sb. zákon ze dne 6. června 2007, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. I Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 585/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 1 písm. c) závěrečné části ustanovení se slova "podle § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2" nahrazují slovy "podle § 5 odst. 1 až 4". 2. V § 3 odst. 1 písm. b) se text závěrečné části ustanovení zrušuje. 3. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní: "(6) Vyměřovacím základem organizace a malé organizace je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců.". 4. V § 5 se odstavec 6 zrušuje. 5. V § 21 odst. 2 větě první se slova "[§ 5 odst. 1 písm. b)]" nahrazují slovy "(§ 5 odst. 6)". 6. V § 21 odst. 2 se slova "(§ 5 odst. 6)" nahrazují slovy "(§ 5a)" a slova "organizace nebo malé organizace" se nahrazují slovem "zaměstnavatele". ČÁST DRUHÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění Čl. II V čl. XXI zákona č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., se body 8 a 79 zrušují. ČÁST TŘETÍ ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. III Nařízení vlády č. 39/2007 Sb., o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2, 4 a 6, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.