Obsah dokumentu

Vydáno: 5. 6. 2008

 

Zákon č. 254/2008 Sb.

změna některých zákonů souvisejících se zákonem č. 253/2008 Sb.


Schválený 5. 6. 2008 Účinný od 1. 9. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

PLATEBNÍ VZTAHY, ZÚČTOVACÍ A ÚVĚROVÝ STYK.; Osoby fyzické.; Osoby právnické.; Náklady řízení ve správním soudnictví.; Emisní činnost.; MĚNA. OBĚH PENĚZ.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.; Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.; Poplatky správní.; Daňový poradce.; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; Exekutor.; Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.; Ověřovatel. Auditor. Auditorská společnost. Audit.; Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.; NOTÁŘI.; Legalizace příjmů z trestné činnosti. Praní špinavých peněz.; Legalizace výnosů z trestné činnosti.; Organizovaný zločin. Organizované formy trestné činnosti.; PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.; Česká národní banka.; Penzijní připojištění se státním příspěvkem.; Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.; Povinnost zachovávat mlčenlivost.; Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.; Svoboda projevu a právo na informace.; Účetnictví.; Diamanty. Diamanty průmyslové.; Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.; Kapitálový trh.; Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.; Právní postavení advokáta.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Spořitelní a úvěrní družstva. Záložny.; MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ SANKCE.; Devizové hospodářství.; LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.; Peněžní služby. Spoření, běžné účty, vklady, půjčky, úroky.; Zásady kontroly.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.;

254/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna: 285/2009 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 323/2016 Sb. Změna: 186/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. I V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, se část jedenáctá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o bankách Čl. II Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 3 písm. k) se slova „(nákup devizových prostředků)“ zrušují. 2. V § 25a odst. 4 písmeno f) zní: „f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,“. 3. V § 37 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 4. V § 38 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“. 5. V § 38 odst. 3 písmeno e) zní: „e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění mezinárodních sankcí,“. 6. § 44a se zrušuje. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. III V § 7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se věta třetí nahrazuje větou „Za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy jsou osoby uvedené ve větě první pro účely občanského soudního řízení, exekučního řízení podle exekučního řádu, výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě, trestního řízení, správy daní a při plnění povinnosti vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí zproštěny povinnosti mlčenlivosti.“. ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl. IV zrušen ČÁST PÁTÁ Změna zákona č. 159/2000 Sb. Čl. V V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VI V § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., písmeno e) zní: „e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“. Poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje. ČÁST SEDMÁ zrušena Čl. VII zrušen ČÁST OSMÁ Změna zákona o České konsolidační agentuře Čl. VIII V zákoně č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se část šestá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o nakládání se surovými diamanty Čl. IX V zákoně č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, se část třetí včetně nadpisu zrušuje. ČÁST DESÁTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech Čl. X V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, se část dvanáctá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona č. 284/2004 Sb. Čl. XI V zákoně č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 344/2004 Sb., se část první včetně nadpisu zrušuje. ČÁST DVANÁCTÁ zrušena Čl. XII zrušen Čl. XIII zrušen ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o advokacii Čl. XIV V § 21 odst. 6 větě druhé zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se slova „zvláštního zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti9a)“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje. ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona č. 344/2005 Sb. Čl. XV V zákoně č. 344/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje. ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona, kterým se mění zákon o územních finančních orgánech Čl. XVI V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šedesátá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu Čl. XVII V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část druhá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem Čl. XVIII V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, se část sedmá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XIX Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 25a odst. 4 písm. f) se za slovo „činnosti“ vkládají slova „a financování terorismu“. 2. V § 25b odst. 2 větě poslední se slova „zvláštního zákona19)“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí“. Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje. 3. V § 25b odst. 3 písmeno d) zní: „d) příslušného orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,“. ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. XX V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část třetí včetně nadpisu zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ zrušena Čl. XXI zrušen Čl. XXII zrušen ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ zrušena Čl. XXIII zrušen Čl. XXIV zrušen ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o České národní bance Čl. XXV Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto: 1. § 21 zní: „§ 21 (1) Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (dále jen „podezřelé bankovky a mince“), odebírají právnické osoby bez náhrady a předávají je České národní bance. Tyto osoby jsou oprávněny požadovat od toho, kdo podezřelé bankovky a mince předložil, aby prokázal svou totožnost. Odebrání podezřelých bankovek a mincí oznámí osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním řízení. (2) Povinnosti a oprávnění podle odstavce 1 mají i fyzické osoby provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona.“. 2. V § 22 písm. b) se slovo „padělaných“ nahrazuje slovem „podezřelých“. 3. V § 41 se odstavec 6 zrušuje. Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6. 4. § 46d včetně nadpisu zní: „§ 46d Správní delikty proti peněžnímu oběhu (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona se dopustí správního deliktu tím, že neodebere podezřelou bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle § 21 nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství11c), a nepředá ji České národní bance. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“. ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna živnostenského zákona Čl. XXVI Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 523/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova „provozovatelů platebních systémů11b),“ vkládají slova „činnost osob provádějících nebo zprostředkovávajících převody peněžních prostředků11c), činnost osob podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti11d), činnost osob podnikajících na základě devizové licence11d),“. Poznámky pod čarou č. 11c a 11d znějí: „11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb. 11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.“. 2. V § 11 odst. 8 větě druhé se slova „odst. 12“ nahrazují slovy „odst. 11“. 3. V § 31 odst. 4 se za slova „bez dokladu nabytí,“ vkládají slova „kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,“ a za slova „identifikovat jeho účastníky“ se vkládají slova „podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. 4. V § 31 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavce 6 až 19 se označují jako odstavce 5 až 18. 5. V § 31 odst. 6 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 31b zrušuje. 6. V § 31 odst. 6 se slova „podle odstavců 4, 5 a 6“ nahrazují slovy „odstavců 4 a 5“. 7. V § 31 odst. 12 se slova „odstavce 12“ nahrazují slovy „odstavce 11“. 8. V § 31 odst. 13 se slova „odstavců 12 a 13“ nahrazují slovy „odstavců 11 a 12“. 9. V § 62 odst. 1 písm. m) se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 6“ a slova „odst. 4, 5, 6“ se nahrazují slovy „odst. 4 a 5“. 10. V § 62 odst. 1 písm. n) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“. 11. V § 62 odst. 1 písm. o) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“. 12. V § 62 odst. 1 písm. p) se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 9“. 13. V § 62 odst. 1 písm. q) se slova „odst. 12“ nahrazují slovy „odst. 11“. 14. V § 62 odst. 1 písm. r) se slova „odst. 13“ nahrazují slovy „odst. 12“. 15. V § 62 odst. 1 písm. s) se slova „odst. 15“ nahrazují slovy „odst. 14“. 16. V § 62 odst. 1 písm. t) se slova „odst. 16“ nahrazují slovy „odst. 15“. 17. V § 62 odst. 1 písm. u) se slova „odst. 17“ nahrazují slovy „odst. 16“. Čl. XXVII Přechodné ustanovení Nedokončená řízení ve věci udělení koncese „Směnárenská činnost“ se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15 pracovních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese a doklady připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen. ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. XXVIII V části I, položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 312/2006 Sb., se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:
„c) Provedení identifikace a sepsání
veřejné listiny o identifikaci9a)           Kč  200
9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky Čl. XXIX Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 6 odst. 8 větě druhé se za slova „Této povinnosti“ vkládají slova „ , a to i pro účely trestního řízení,“. 2. V § 6 odst. 8 větě poslední se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí“. 3. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. 4. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „Kč“. ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Změna exekučního řádu Čl. XXX Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 347/2007 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 5 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci věty se doplňují slova „a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. 2. V § 31 odst. 7 větě druhé se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí“. 3. V § 116 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zákonem nebo stavovským předpisem nebo“ nahrazují slovy „zákonem, stavovským předpisem nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu anebo“. ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ Změna zákona o auditorech Čl. XXXI Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 15 odst. 1 větě poslední se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí“. 2. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „směrnicí“ se vkládají slova „nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. 3. V § 21 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „směrnicemi“ se vkládají slova „nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. 4. V § 33 odst. 3 se slova „předpisů a“ nahrazují slovem „předpisů,“ a za slovo „směrnic“ se vkládají slova „nebo zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ Změna notářského řádu Čl. XXXII V § 56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 344/2005 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí“. ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ ÚČINNOST Čl. XXXIII Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.