Vydáno: 17. 3. 2011

 

Zákon č. 104/2011 Sb.

změna celního zákona, zákona o Celní správě a zákona o rybářství


Schválený 17. 3. 2011 Účinný od 1. 7. 2011 do 31. 12. 9999

 
 
 

CELNÍ PRÁVO.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Osvobození od cla a celní prohlídky.; Právo na ochranu osobních údajů.; Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.; Clo a jeho ukládání.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.; Státní celní správa.; RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;

104/2011 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 2011, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů Změna: 17/2012 Sb. Změna: 242/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl. I zrušen Čl. II zrušen Čl. III zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl. IV zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o rybářství Čl. V Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto: 1. V § 13 odst. 8 věta první zní: „Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.“. 2. V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 31 zní: „h) projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a správní delikty uvedené v § 31 odst. 4 na úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a ukládá za ně okamžitá donucovací opatření, sankce a doprovodné sankce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31). 31) Kapitola IX nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.“. 3. V § 22 odst. 8 se slova „uvedených v § 26“ zrušují. 4. § 26 se včetně poznámek pod čarou č. 23 až 26 zrušuje. 5. V § 27 odst. 1 se slova „podle § 26“ nahrazují slovy „v rámci ochrany mořských rybolovných zdrojů32)“. Poznámka pod čarou č. 32 zní: „32) Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/1993, (ES) č. 1627/1994 a (ES) č. 1966/2006.Nařízení Rady (ES) č. 2406/1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu.“. 6. V § 27 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 7. V § 28 odst. 1 se slova „uvedených v § 26“ zrušují a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a jiné náležitosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie32)“. 8. V § 29 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 9. V § 29 odst. 2 se slova „uvedených v § 26“ zrušují. 10. V § 29 odst. 3 se slovo „předpisu.20)“ nahrazuje slovy „předpisu20), nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak.“. Poznámka pod čarou č. 20 zní: „20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“. 11. V § 30 odst. 5 písm. a) a v § 31 odst. 4 písm. a) se slova „ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů32)“. 12. V § 30 odst. 5 a v § 31 odst. 4 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c). 13. V § 30 odst. 5 písm. b) a v § 31 odst. 4 písm. b) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“. 14. „V § 30 odst. 5 písm. c) a v § 31 odst. 4 písm. c) se slova „§ 29 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 2“. 15. V § 30 se na konci odstavce 5 a v § 31 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 33 zní: „d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu33). 33) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.“. 16. V § 30 odst. 6 se za slova „odstavce 5“ vkládají slova „písm. a) až c)“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Za přestupek podle odstavce 5 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).“. Poznámka pod čarou č. 34 zní: „34) Čl. 44 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.“. 17. V § 30 odst. 7 se slovo „Nebylo-li“ nahrazuje slovy „Odpovědnost za přestupek zaniká, nebylo-li“, za slova „3 let“ se vkládají slova „ , v případě přestupku podle odstavce 5 písm. d) do 5 let“ a slova „ , trestnost přestupku zaniká“ se zrušují. 18. V § 30 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušuje. 19. V § 31 odst. 6 se za slova „odstavce 4“ vkládají slova „písm. a) až c)“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Za jiný správní delikt podle odstavce 4 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).“. 20. V § 31 se doplňuje odstavec 9, který zní: „(9) Odpovědnost za jiný správní delikt zaniká, nebylo-li o pokutě za jiný správní delikt pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě jiného správního deliktu podle odstavce 4 písm. d) do 5 let ode dne, kdy byl jiný správní delikt spáchán.“. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl. VI Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.