Vydáno: 16. 8. 2017

 

Zákon č. 297/2017 Sb.

změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění


Schválený 16. 8. 2017 Účinný od 1. 1. 2018 Novelizovaný

 
 
 

None;

297/2017 Sb. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 145/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 3c odst. 1 se částka "6 259 Kč" nahrazuje částkou "7 540 Kč". 2. V § 3c odst. 1 se částka "7 540 Kč" nahrazuje částkou "7 903 Kč". 3. V § 21d odst. 3 se slova "a správních deliktech" zrušují. 4. Nadpis § 21e zní: "Přestupek". 5. V § 21e odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku". 6. V § 21e odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu". 7. V § 21e se odstavce 3 až 5 a 7 zrušují. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3. 8. V § 21e odst. 3 se slova "Správní delikt v prvním stupni" nahrazují slovy "Přestupek podle odstavce 1". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, a ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Hamáček v. r. Zeman v. r. Sobotka v. r.