Vydáno: 21. 7. 2021

 

Sdělení č. MF-5860/2017/15-133

sdělení ke Smlouvě s Chorvatskem o zamezení dvojího zdanění


Schválený 21. 7. 2021 Účinný od 21. 7. 2021 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

MF-5860/2017/15-133 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku1) (dále jen "Smlouva") v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám2) (dále jen "Úmluva") Zpracovatel: Ing. Martin Boreš

Telefon: 257 044 467

Článek 1 Ministerstvo financí České republiky sděluje, že se Smlouva na základě výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Chorvatskou republikou ve vztahu k Úmluvě mění následovně: 1) Nový text preambule Smlouvy zní: "Česká republika a Chorvatská republika, zamýšlejíce vylučovat dvojí zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, a to aniž by byly vytvářeny příležitosti k nezdanění nebo ke sníženému zdanění skrze daňové úniky či prostřednictvím vyhýbání se daňové povinnosti (včetně prostřednictvím uspořádání, která se nazývají "treaty-shopping" a která jsou zacílena na získání úlev stanovených ve Smlouvě, a to v nepřímý prospěch rezidentů třetích jurisdikcí), se dohodly takto:". 2) Pro účely Smlouvy se rozumí, že následující ustanovení je její nedílnou součástí: "Jestliže se dá usuzovat s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, že získání výhody plynoucí ze Smlouvy bylo jedním z hlavních cílů jakéhokoliv opatření nebo jakékoliv transakce přímo nebo nepřímo vedoucích k této výhodě, tato výhoda, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy, nebude poskytnuta ve vztahu k části příjmu nebo majetku, pokud není prokázáno, že poskytnutí této výhody v dané situaci by bylo v souladu s účelem a cílem příslušných ustanovení Smlouvy.". Článek 2 Výše uvedené změny Smlouvy se v obou smluvních státech provádějí následovně: 1) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje z částek vyplácených nebo připisovaných nerezidentům, jestliže skutečnost dávající vzniknout takovým daním nastala k 1. lednu 2022 nebo později; a 2) pokud jde o všechny ostatní daně, na daně ukládané za zdaňovací období začínající 1. prosince 2021 nebo později. Ing. Václav Zíka, v. r. pověřený řízením odboru Daně z příjmů a účetnictví 1) Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku byla vyhlášena pod č. 42/2000 Sb.m.s., Protokol k ní ve Sb.m.s. č. 82/2012 2) Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám byla vyhlášena pod č. 32/2020 Sb.m.s.