Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

Schválený:
325/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2015,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 1f odst. 6, § 4 odst. 8 písm. h) a § 13b odst. 6:
 
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanoví obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví k zajištění sestavení přehledů podle § 13b zákona o účetnictví.
 
§ 2
Peněžní deník
(1) Účetní jednotka účtuje v peněžním deníku, v němž účetní zápisy uspořádá v daném účetním období z hlediska časového chronologicky a jimiž prokazuje zaúčtování
a) příjmů a výdajů peněžních prostředků v hotovosti,
b) příjmů a výdajů peněžních prostředků na účtech v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „bankovní účet“),
c) průběžných položek vzájemných převodů peněžních prostředků v hotovosti a bankovními účty a převodů mezi bankovními účty a
d) kursových rozdílů peněžních prostředků zjištěných přepočtem zůstatků v hotovosti a na bankovních účtech vedených v cizí měně k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se peněžní deník uzavírá.
(2) Peněžní deník obsahuje položky příjmů a výdajů podle odstavce 1 a rozdíly mezi příjmy a výdaji za účetní období v členění na hlavní a hospodářskou činnost1) a dále v členění, které je nezbytné pro zjištění základu daní z příjmů, a v členění, jež je nezbytné pro splnění povinností účetní jednotky, které pro ni vyplývají z jiných právních předpisů2), a pro vlastní potřeby.
(3) Peněžní deník obsahuje při otevírání a uzavírání účetního období zůstatky peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na bankovních účtech a průběžných položek.
(4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.
 
§ 3
Kniha pohledávek a závazků
(1) V knize pohledávek a závazků účetní jednotka eviduje pohledávky podle jednotlivých dlužníků a závazky včetně dluhů podle jednotlivých věřitelů. Pohledávky a závazky včetně dluhů v knize pohledávek a závazků uspořádá z hlediska časového chronologicky. Kniha pohledávek a závazků obsahuje rovněž závazky včetně dluhů z pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce.
(2) Kniha pohledávek a závazků obsahuje stavy neinkasovaných pohledávek a neuhrazených závazků včetně dluhů zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích (konečné zůstatky). Kniha pohledávek a závazků obsahuje též stavy rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3).
(3) Při otevírání knihy pohledávek a závazků v následujícím období se konečné zůstatky minulého období stávají počátečními zůstatky.
(4) Údaje podle odstavce 2 se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.
 
§ 4
Pomocné knihy ostatních složek majetku
(1) V pomocných knihách ostatních složek majetku účetní jednotka eviduje alespoň
a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek1),
b) finanční majetek1),
c) zásoby1) a
d) ceniny1).
(2) Pomocné knihy ostatních složek majetku obsahují stavy ostatních složek majetku zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích (konečné zůstatky).
(3) Při otevírání knih ostatních složek majetku v následujícím období se konečné zůstatky minulého období stávají počátečními zůstatky.
(4) Údaje podle odstavce 1 se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.
 
§ 5
Přehled o příjmech a výdajích
(1) V přehledu o příjmech a výdajích jsou příjmy a výdaje uspořádány v členění na hlavní a hospodářskou činnost1) včetně součtových položek a jejich rozdíl je vykázán k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o příjmech a výdajích sestavuje.
(2) Uspořádání a označování položek v přehledu o příjmech a výdajích je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Přehled o příjmech a výdajích se sestavuje v korunách českých a jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč.
 
§ 6
Přehled o majetku a závazcích
(1) V přehledu o majetku a závazcích jsou uspořádány položky majetku a závazků včetně dluhů a jejich součtové položky k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o majetku a závazcích sestavuje.
(2) Uspořádání a označování položek přehledu o majetku a závazcích je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Přehled o majetku a závazcích se sestavuje v korunách českých a jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč.
 
§ 7
Metoda přechodu na jednoduché účetnictví
(1) Při přechodu z účetnictví vedeného v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu na jednoduché účetnictví účetní jednotka provede k rozvahovému dni inventarizaci podle části páté zákona o účetnictví.
(2) K rozvahovému dni účetní jednotka zaúčtuje
a) zůstatky účtů opravných položek a rezerv, s výjimkou zůstatků účtů opravných položek a rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3) na příslušný účet nákladů,
b) zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv v případě příjmů a výdajů hrazených v běžném účetním období, jejichž náklady a výnosy patří do nákladů a výnosů následujícího účetního období, na příslušný účet nákladů nebo výnosů a
c) zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv v případě kursových rozdílů na příslušný účet nákladů nebo výnosů.
(3) Zůstatky peněžních prostředků převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do peněžního deníku jako počáteční zůstatky. Zůstatek účtu peníze na cestě převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do peněžního deníku jako počáteční zůstatek průběžných položek.
(4) Zůstatky účtů majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do knihy pohledávek a závazků a do pomocných knih ostatních složek majetku. Dlouhodobý majetek převede do pomocných knih ostatních složek majetku ve výši jeho ocenění v účetnictví vedeného v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu.
(5) Zůstatky rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3) převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do knihy pohledávek a závazků.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.
 
Příloha č. 1
Přehled o příjmech a výdajích
 
A. Příjmy
01 Prodej zboží 02 Prodej výrobků a služeb 03 Příjmy z veřejných sbírek 04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky 05 Přijaté členské příspěvky 06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů 07 Ostatní 08 Průběžné položky 09 Kursové rozdíly
10 Příjmy celkem
B. Výdaje
01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 02 Materiál 03 Zboží 04 Služby 05 Mzdy 06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele 07 Ostatní osobní výdaje 08 Ostatní 09 Průběžné položky 10 Kursové rozdíly
11 Výdaje celkem
99 Rozdíl příjmů a výdajů
 
Příloha č. 2
Přehled o majetku a závazcích
 
A. Majetek
01 Dlouhodobý nehmotný majetek 02 Dlouhodobý hmotný majetek 03 Finanční majetek 04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 06 Zásoby 07 Pohledávky 08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 09 Ostatní majetek
10 Majetek celkem
B. Závazky
01 Závazky 02 Úvěry a zápůjčky přijaté
03 Závazky celkem
99 Rozdíl majetku a závazků
1) Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví