FZ01/2021 druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Schválený:
FZ01/2021
Přehled
druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů
(informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
I----------------------------------------------------------------------------I
I                Název daně                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň silniční                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z hazardních her dle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) z.  I
I č. 187/2016 Sb.                              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. I
I 2020                                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z    I
I nemovitostí)                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z přidané hodnoty                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů právnických osob                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z technických her dle § 3 odst. 1 písm. e) z. č. 187/2016 Sb.     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle z. č. 526/1990 Sb.       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvod z elektřiny ze slunečního záření                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990  I
I Sb.                                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č.   I
I 202/1990 Sb.                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního    I
I prostředí                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Paušální daň a paušální veřejná pojistná                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v     I
I hotovosti                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci  I
I tržeb                                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.)       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č.  I
I 235/2004 Sb.)                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Příslušenství daně z hazardních her                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Příslušenství daní                             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně  I
I výdělečně činnou                              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Správní poplatky                              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu  I
I finančnímu ředitelství                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Vratky k splátkám půjček od roku 1991                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - exekuce                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č.   I
I 182/2006 Sb.)                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č.  I
I 471/2011 Sb.)                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)         I
I----------------------------------------------------------------------------I
    I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.)         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)         I
I----------------------------------------------------------------------------I

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád