119/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Schválený:
119/2021/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
PID: MFCRBXXAGM
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
takto:
Všem daňovým subjektům
promíjím
1. pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční dle § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani silniční"), za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021;
2. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nej později dne 1. 4. 2021;
3. pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z nemovitých věcí"), na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.
Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.
Odůvodnění:
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně silniční a daně z nemovitých věcí.
Rozhodnutím ministryně financí tak dojde k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 v případech, kdy lhůta pro jeho podání uplyne dne 1. 2. 2021. Dále dojde k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v případech, kdy lhůta pro jeho podání uplyne dne 1. 2. 2021. V obou případech je nutné podat příslušná daňová přiznání nejpozději dne 1. 4. 2021.
Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat předmětná daňová přiznání později bez sankce. Postup dle ustanovení § 15a zákona o dani z nemovitých věcí, dle kterého má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jeho podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně, není rozhodnutím ministryně financí dotčen, neboť v těchto případech příslušenství daně vůbec nevzniká.
V návaznosti na rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 dne 21. 12. 2020 (č. j.: MF-34159/2020/3901-2) dochází k rozšíření okruhu daňových subjektů, kterým je prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. 4. 2021. Na základě tohoto rozhodnutí tak všechny daňové subjekty, které budou chtít uhradit daň silniční do 1. 4. 2021, nemusí oznamovat skutečnost, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z činností zakázaných nebo omezených usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Vybrané daňové subjekty, které budou chtít využít benefitu prominutí úroku z prodlení v případě úhrady daně silniční za zdaňovací období roku 2020 i po 1. 4. 2021, musejí tuto daň uhradit nejpozději do dne 16. 8. 2021 a zároveň i oznámit skutečnost, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezených usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření tak, jak je stanoveno v rozhodnutí ministryně financí zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.
Prominutím úroku z prodlení tak vznikne možnost zaplatit bez sankce daň silniční do 1. 4. 2021 všem daňovým subjektům a do 16. 8. 2021 těm daňovým subjektům, které byly postiženy probíhající pandemií nemoci Covid 19. Příslušné nedoplatky nebudou Finanční správou České republiky vymáhány. V případě, že daňové přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 bude podáno dne 1. 4. 2021, nebude před tímto dnem evidován na příslušném osobním daňovém účtu daňového subjektu u daně silniční za zdaňovací období roku 2020 nedoplatek. Po tomto datu bude nedoplatek vznikat běžným způsobem. U vybraných daňových subjektů využívajících benefitu prominutí úroku z prodlení i po 1. 4. 2021 na základě rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 je zcela v kompetenci poskytovatelů dotací, aby v podmínkách jednotlivých dotačních programů podpory postiženým subjektům ošetřili, že se v daném případě jedná o nedoplatek, který nebrání poskytnutí dotace nebo jiného benefitu.
Účelem tohoto prominutí je omezit počet osobních návštěv finančních úřadů či provozoven poskytovatelů poštovních služeb s ohledem na riziko šíření viru SARS-CoV-2 a dále reagovat na personální nedostatečnost na straně fyzických a právnických osob v důsledku šíření tohoto viru. V případě daně z nemovitých věcí veřejnost každoročně navštěvuje finanční úřady za účelem konzultace, jak správně vyplnit daňové přiznání. Přestože budou posíleny prostředky komunikace na dálku (např. prostřednictvím telefonu), je příhodnější umožnit podání daňového přiznání bez negativních následků do období, kdy již bude riziko nákazy virem SARS-CoV-2, i s ohledem na probíhající očkování, menší. V případě prominutí úroku z prodlení u daně silniční všem daňovým subjektům pak toto prominutí odráží skutečnost, že daňové subjekty mohou podat daňové přiznání k dani silniční bez sankce pokuty za opožděné podání daňového přiznání až do dne 1. 4. 2021, a tudíž platba samotné daně silniční bez podání odpovídajícího daňového přiznání před tímto datem se nejeví jako účelná, obdobně jako i placení této daně přímo na pokladně finančního úřadu v řádném termínu do dne 1. 2. 2021 z důvodu probíhajících protiepidemických opatření ovlivňujících provoz i samotných finančních úřadů.
S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád