34159/2020/3901-2 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Schválený:
34159/2020/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
PID: MFCRAXSYGZ
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
takto:
I.
Daňovým subjektům, u nichž převažující část příjmů, přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6, 7, 8 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více z činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně s uvedením usnesení vlády České republiky, kterým došlo k zákazu nebo omezení činnosti, přičemž toto oznámení může být zasláno i e-mailem, který bude podán dle podmínek uvedených v § 7 odst. 4 zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“),
promíjím
1. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021 a březen 2021, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021;
2. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021;
3. zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatnou 15. 4. 2021.
II.
Všem daňovým subjektům
promíjím
1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
2. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
3. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku, za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie“), za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
4. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
5. správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu za podmínky, že žádost o jeho vydání bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
III.
Daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2,
promíjím
úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2021, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.
Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.
Odůvodnění:
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně (správního poplatku), příslušenství daně a zálohy na daň. Toto rozhodnutí reaguje na zakazování a omezování některých ekonomických činností usneseními vlády České republiky, k němuž dochází od října 2020, a lze předpokládat, že tato situace bude v určitém rozsahu pokračovat i v následujících měsících. Rozhodnutí zároveň vhodným způsobem doplňuje stávající individuální instituty umožňující eliminovat negativní efekt spojený s úhradou daní, jejich příslušenství a záloh. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.
Účelem tohoto prominutí je především ulevit postiženým podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy např. o provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků apod. Jako rozhodný časový úsek pro posouzení, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu pocházejí ze zakázaných nebo omezených činností, bylo zvoleno období červen až září 2020, kdy činnosti tohoto charakteru v České republice v zásadě nebyly v důsledku přijímaných mimořádných opatření zejména ze strany vlády České republiky utlumeny. Prominutí je zároveň podmíněno tím, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezených usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření, oznámí příslušnému finančnímu úřadu, spolu s uvedením konkrétního usnesení vlády České republiky, kterým došlo k zákazu nebo omezení jeho činnosti. Oznámení může být zasláno i emailem, který bude podán dle podmínek uvedených v § 7 odst. 4 zákona o kompenzačním bonusu, tj. přílohou e-mailu musí být elektronická kopie oznámení opatřená vlastnoručním podpisem. Určitá forma ověření totožnosti subjektu při oznámení je vyžadována z důvodu ochrany subjektů před hrozící krádeží identity ze strany třetích osob, které by mohly na jejich účet např. nárokovat zpětné prominutí již uhrazených záloh.
Předmětným rozhodnutím bude dotčeným subjektům prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021 a březen 2021, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021, úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021. Zároveň bude prominuta záloha na daň silniční splatná 15. 4. 2021; prominutím zálohy na dani silniční nedochází k prominutí samotné daně. Tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty je stále nutno podat v zákonné lhůtě. Prominutím úroku z prodlení však fakticky dojde ke stanovení náhradní splatnosti daně a příslušné nedoplatky nebudou Finanční správou České republiky vymáhány.
Tímto rozhodnutím dále dojde k prominutí správních poplatků, resp. k prodloužení období, po které již byly správní poplatky prominuty na základě rozhodnutí ministryně financí č. j. MF7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020, č. j. MF-7633/2020/3901-2 ze dne 24. 3. 2020, č. j. MF-10021/2020/39-2 ze dne 15. 4. 2020 a č. j. 15195/2020/3901-4 ze dne 10. 6. 2020. Prominutí ve výroku vymezených správních poplatků se bude vztahovat na období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. Důvodem prominutí je zpřístupnění příslušných institutů pro daňové subjekty, jejichž plnění povinností bylo ztíženo v důsledku šíření viru SARS-CoV-2. Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována.
Ministryně financí se dále s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-CoV-2 na činnost daňových subjektů, daňových poradců a účetních rozhodla přistoupit k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, resp. k prodloužení období, po které již byl úrok z prodlení a úrok z posečkané částky prominut na základě rozhodnutí ministryně financí č. j. 15195/2020/3901-4 ze dne 10. 6. 2020, v případech, kdy bylo v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Tím dojde ke snížení administrativní zátěže daňových subjektů při podávání žádostí o individuální prominutí úroku a správců daně při jejich posuzování. Prominutí bude časově omezeno (do 16. 8. 2021) a bude dopadat na veškeré daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na veškeré daňové subjekty; k akcesorickému prominutí úroku dojde vždy u té daně, u které došlo k posečkání.
Období tolerance do 16. 8. 2021 bylo u výše uvedených prominutí stanoveno s ohledem na možnost úhrady daňových nedoplatků převedením případného přeplatku vzniklého z titulu vyměření daně z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2020, a to i u daňových subjektů podávajících daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 daňového řádu. Vyměření daně vedoucí ke vzniku přeplatku na dani z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2020 lze u části daňových subjektů očekávat s ohledem na pokles příjmů způsobený pandemickou situací a případné zálohové platby této daně (ne všichni plně využívali možnosti dané předchozími rozhodnutími o plošném promíjení příslušenství daně) a uplatňování daňové ztráty za předcházející zdaňovací období.
S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády
a ministryně financí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád