563/1992 Sb., o rozdelení Nitrianskej univerzity

Schválený:
563/1992 Zb.
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 1992
o rozdelení Nitrianskej univerzity
Zmena: 324/1996 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
 
§ 1
(1) Nitrianska univerzita so sídlom v Nitre sa rozdeľuje na dve vysoké školy, ktoré majú názov: "Univerzita Konštantína Filozofa" a "Slovenská poľnohospodárska univerzita".
(2) Sídlom oboch vysokých škôl je Nitra.
 
§ 2
Zrušuje sa zákon č. 140/1992 Zb. o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla.
 
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 324/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 20. novembrom 1996.
I. Gašparovič v.r.
V. Mečiar v.r.

Související dokumenty