331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
331/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 201/2014 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, ve znění směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění.“.
2. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „a způsob značení některých minerálních olejů“ zrušují.
3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:
„c) způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
d) způsob značkování některých dalších minerálních olejů a
e) sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji.“.
4. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Orgány Celní správy České republiky vykonávají
a) správu spotřebních daní,
b) další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky; při jejich výkonu postupují podle daňového řádu.“.
5. Poznámka pod čarou č. 1a zní:
„1a) Směrnice Rady 2008/118/ES.“.
6. V § 2 odst. 3 se slova „francouzských zámořských departementů,“ zrušují a slova „a britských Normanských ostrovů“ se nahrazují slovy „ , britských Normanských ostrovů a francouzská území uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie“.
7. V § 3 písm. j) se číslo „53“ nahrazuje slovy „52a nebo 53“.
8. V § 4 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) která je zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky; pokud osoba uvedená v § 33 odst. 2 neustanoví zástupce pro zasílání vybraných výrobků nebo pokud ustanovený zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní povinnosti uvedené v § 33e odst. 1, stává se plátcem daně příjemce.“.
9. V § 5 odst. 7 se slova „právnické nebo fyzické“ a slova „(§ 33)“ zrušují.
10. V § 6 odst. 1 se slova „zvláštním povolením podle § 13 tohoto zákona“ nahrazují slovy „povolením k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ a slova „9 a 10“ se nahrazují číslem „5“.
11. V § 6 odst. 3 se slova „zvláštním povolením podle § 13“ nahrazují slovy „povolením k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
12. V § 9 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
13. V § 9 odst. 3 písmeno h) zní:
„h) dnem zániku nebo zrušení povolení k provozování daňového skladu nebo povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; to se nevztahuje na vybrané výrobky, které se mohou užívat bez tohoto povolení, nebo na vybrané výrobky, pro které toto povolení zaniklo podle § 13b a které jsou dnem zániku tohoto povolení uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně,“.
14. V § 9 odst. 3 písm. i) se slova „právnické nebo fyzické“ a slova „(§ 33)“ zrušují.
15. V § 11 odstavec 3 zní:
„(3) Vybrané výrobky osvobozené od daně podle odstavce 1 lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.“.
16. V § 12 odst. 1 se slova „9 a 10“ nahrazují číslem „5“.
17. V § 12 odst. 3 se slova „zvláštního povolení na“ nahrazují slovy „povolení k“ a slova „které mu bylo vydáno podle § 13, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 11 odst. 3, § 32, § 53 odst. 4 až 11, § 73 odst. 2, § 87, § 98 a § 105a“ se nahrazují slovy „pokud nelze vybrané výrobky osvobozené od daně přijímat a užívat bez tohoto povolení“.
18. V § 12 odst. 4 se slova „zvláštního povolení na“ nahrazují slovy „povolení k“ a slovo „zvláštní“ se zrušuje.
19. V § 12 odst. 5 se slova „ve zvláštním povolení“ nahrazují slovy „v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
20. § 13 včetně nadpisu zní:
 
㤠13
Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
(1) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze přijímat a užívat pouze na základě pravomocného povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
(2) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze přijímat pouze od dodavatele uvedeného v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
(3) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně novým, lze vybrané výrobky osvobozené od daně přijímat a užívat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.“.
Poznámky pod čarou č. 19a a 21 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
21. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13c, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠13a
Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
(1) Je-li v návrhu na vydání povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně uvedeno více dodavatelů, správce daně vydá toto povolení ke každému dodavateli samostatně.
(2) Správce daně zašle stejnopis povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně dodavateli těchto vybraných výrobků.
 
§ 13b
Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně zaniká rovněž dnem, kdy nabude právní moci povolení k provozování daňového skladu pro prostorově ohraničené místo, ve kterém jsou umístěny vybrané výrobky osvobozené od daně na základě povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
 
§ 13c
Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední
Správce daně zruší povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně rovněž, pokud
a) byl vybraný výrobek osvobozený od daně použit na jiný účel, než který byl v tomto povolení uveden, a uživatel ve stanovené lhůtě nezaplatil daň, nebo
b) uživatel po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskuteční nákup vybraných výrobků osvobozených od daně podle tohoto povolení.“.
22. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova „ ; s tímto oznámením předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které budou dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém území České republiky zaplacena“ zrušují.
23. V § 14 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které byly dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém území České republiky zaplacena nebo přiznána a zaplacena,“.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
24. V § 14 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „e)“ nahrazuje slovem „f)“.
25. V § 19 odst. 7 se slova „13 odst. 22 písm. d)“ nahrazují slovem „13b“, slova „zvláštního povolení“ se nahrazují slovy „povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ a slova „podle § 20“ se zrušují.
26. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠19a
Provozování daňového skladu
(1) Daňový sklad lze provozovat pouze na základě pravomocného povolení k provozování daňového skladu.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k provozování daňového skladu novým, lze daňový sklad provozovat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
 
§ 19b
Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu
(1) Podmínkou pro vydání povolení k provozování daňového skladu je rovněž poskytnutí zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem.
(2) Zajištění daně se poskytuje pro každý daňový sklad samostatně.
 
§ 19c
Povolení k provozování daňového skladu
(1) Správce daně v povolení k provozování daňového skladu přidělí evidenční číslo rovněž daňovému skladu, nebylo-li přiděleno dříve.
(2) Je-li v návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu uvedeno více daňových skladů, správce daně vydá povolení k provozování daňového skladu ke každému daňovému skladu samostatně.“.
27. § 20 včetně nadpisu zní:
 
㤠20
Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení k provozování daňového skladu rovněž, pokud provozovatel daňového skladu po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovozuje daňový sklad.
(2) Pokud bylo povolení k provozování daňového skladu zrušeno z moci úřední, s výjimkou zru- šení podle odstavce 1, správce daně zruší všechna ostatní povolení k provozování daňového skladu, která byla tomuto provozovateli daňového skladu vydána.
(3) Pokud bylo povolení k provozování daňového skladu zrušeno z moci úřední, s výjimkou zrušení podle odstavce 1, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení.“.
28. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 16 se označují jako odstavce 3 až 15.
29. V § 21 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo jsou tyto výrobky přijaty v místě přímého dodání“.
30. V § 21 odst. 7 větě první se slova „odstavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“ a věta druhá se zrušuje.
31. V § 21 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „11“.
32. V § 21 odst. 9 se slovo „povoleno“ nahrazuje slovy „rozhodnuto o“, za slovo „nebo“ se vkládají slova „o upuštění“ a slova „bylo upuštěno“ se zrušují.
33. V § 21 odst. 10 se slova „prostřednictvím správce daně místně příslušného daňovému skladu“ zrušují.
34. V § 21 odst. 11 větě druhé se slova „může povolit“ nahrazují slovy „může rozhodnout o“, slova „nebo povolit“ se nahrazují slovy „nebo o“ a slova „daňové spolehlivosti žadatele, s tím“ se nahrazují slovem „tom“.
35. V § 21 odst. 11 větě třetí se slova „svoji daňovou spolehlivost,“ zrušují.
36. V § 21 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:
„(12) Správce daně rozhodne o žádosti o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně ve lhůtě 60 dnů ode dne podání této žádosti; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. O tomto prodloužení lhůty správce daně žadatele vhodným způsobem vyrozumí.“.
Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 13 až 16.
37. V § 21 odstavec 13 zní:
„(13) Rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně se vydává nejdéle na dobu 1 roku ode dne vydání tohoto rozhodnutí. Provozovatel daňového skladu může o vydání rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, které má bezprostředně navazovat na stávající rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, požádat nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou bylo stávající rozhodnutí vydáno; tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.“.
38. V § 21 odst. 15 a 16 se slova „jeho poskytnutí“ nahrazují slovy „zajištění daně“.
39. V § 21 se doplňuje odstavec 17, který zní:
„(17) Ustanovení o zajištění daně platí pro oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků obdobně, s výjimkou § 58 odst. 1, § 77 odst. 1 a 2, § 90 a 116a.“.
40. V § 21a odst. 4 se slova „místně příslušný daňovému skladu odeslání“ nahrazují slovy „ , v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad (dále jen „správce daně místně příslušný daňovému skladu“), který vybrané výrobky odesílá“.
41. V § 21a odst. 7 se slovo „poskytnutí“ zrušuje.
42. § 22 včetně nadpisu zní:
 
㤠22
Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
(1) Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků může vybrané výrobky opakovaně přijímat v režimu podmíněného osvobození od daně pouze na základě pravomocného povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků novým, lze vybrané výrobky opakovaně přijímat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.“.
43. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠22a
Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků
Podmínkou pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků je rovněž poskytnutí zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem.
 
§ 22b
Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků rovněž, pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřijímá vybrané výrobky.
(2) Pokud bylo povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků zrušeno z moci úřední, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh na vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení.“.
44. § 23 včetně nadpisu zní:
 
㤠23
Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků může vybrané výrobky jednorázově přijmout v režimu podmíněného osvobození od daně pouze na základě pravomocného povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků.
(2) Návrh na vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků lze podat nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne oznámení předchozího povolení.“.
45. Za § 23 se vkládají nové § 23a až 23d, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠23a
Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Podmínkou pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků je poskytnutí zajištění daně.
(2) Výše zajištění daně odpovídá výši daně, kterou je oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků povinen přiznat a zaplatit po uvedení těchto výrobků do volného daňového oběhu.
(3) Zajištění daně se poskytuje složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
 
§ 23b
Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků nejpozději následující pracovní den po poskytnutí zajištění daně, neobsahuje-li tento návrh vady nebo nemá-li správce daně pochybnosti o jeho správnosti nebo úplnosti.
(2) Správce daně v povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků uvede rovněž množství vybraných výrobků, které mají být přijaty.
 
§ 23c
Zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků zaniká
a) okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků, nebo
b) uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků.
 
§ 23d
Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Dnem splatnosti daně zajištění daně zaniká a zajištěná částka se převede na úhradu této daně.
(2) Pokud vznikl v důsledku zániku zajištění daně vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez žádosti do 5 pracovních dnů od jeho vzniku.“.
46. V § 24 odst. 2 a v § 25 odst. 2 se za číslo „3“ vkládá slovo „pracovní“.
47. V § 32 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tyto výrobky lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.“.
48. V § 32 odst. 3 větě třetí se slova „pro jejich přijímání se nevyžaduje zvláštní povolení podle § 13“ nahrazují slovy „lze je přijímat bez povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
49. § 33 a 33a včetně nadpisů znějí:
 
㤠33
Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na daňovém území České republiky, pokud jsou vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, zasílány osobou mající místo pobytu nebo sídlo v tomto jiném členském státě nebo na účet takové osoby osobě s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost.
(2) Osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského státu na daňové území České republiky osobě podle odstavce 1, ustanoví pro splnění této povinnosti zástupce pro zasílání vybraných výrobků.
(3) Zástupcem pro zasílání vybraných výrobků může být pouze osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, která není totožná s osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány.
(4) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je daňovým subjektem.
(5) Ustanovení o zasílání vybraných výrobků se nevztahují na vybrané výrobky, které jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru.
 
§ 33a
Zástupce pro zasílání vybraných výrobků
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků může vykonávat svou činnost pouze na základě pravomocného povolení pro zasílání vybraných výrobků.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení pro zasílání vybraných výrobků novým, lze vykonávat činnost zástupce pro zasílání vybraných výrobků na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.“.
50. Za § 33a se vkládají nové § 33b až 33l, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠33b
Podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků
Podmínkami pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků jsou
a) bezdlužnost a
b) plná moc s úředně ověřeným podpisem pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky.
 
§ 33c
Povolení pro zasílání vybraných výrobků
Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků ve lhůtě 30 dnů ode dne podání tohoto návrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů v něm uvedených.
 
§ 33d
Zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední
Správce daně zruší povolení pro zasílání vybraných výrobků rovněž, pokud zástupce pro zasílání vybraných výrobků po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevykonává činnost, která je předmětem povolení.
 
§ 33e
Postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen před každým odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu
a) oznámit správci daně
1. název, popřípadě obchodní označení, druh a množství zasílaných vybraných výrobků v měřicích jednotkách; název vybraného výrobku musí být uveden dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena,
2. jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, které jsou vybrané výrobky zasílány, a
b) poskytnout zajištění daně.
(2) Výše zajištění daně odpovídá výši daně za množství zasílaných vybraných výrobků, pokud by tyto vybrané výrobky byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.
(3) Zajištění daně se poskytuje složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
 
§ 33f
Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen po přijetí vybraných výrobků osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány, na daňovém území České republiky daň přiznat a zaplatit.
(2) Pokud zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní povinnosti uvedené v § 33e odst. 1, přechází povinnost daň přiznat a zaplatit na osobu, která zaslané vybrané výrobky přijala.
(3) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České republiky z jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení.
 
§ 33g
Daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Pokud se jedná o opakované zasílání vybraných výrobků, na návrh zástupce pro zasílání vybraných výrobků může správce daně rozhodnout, že vybrané výrobky přijaté v jednom zdaňovacím období mohou být zahrnuty do jednoho daňového přiznání.
(2) K daňovému přiznání je zástupce pro zasílání vybraných výrobků povinen připojit doklad potvrzující, že daň za zasílané vybrané výrobky byla zaplacena v členském státě, ze kterého byly odeslány.
 
§ 33h
Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Dnem splatnosti daně zajištění daně zaniká a zajištěná částka se převede na úhradu této daně.
(2) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek bez žádosti do 5 pracovních dnů od jeho vzniku, pokud vznikl v důsledku
a) zániku zajištění daně, nebo
b) nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, ke které došlo během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České republiky z jiného členského státu.
 
§ 33i
Evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen vést evidenci o přijatých vybraných výrobcích a o osobách, kterým byly vybrané výrobky zasílány.
(2) Evidence musí obsahovat údaje uvedené v § 33e odst. 1 písm. a).
 
§ 33j
Potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Po zaplacení daně z přijatých vybraných výrobků zaslaných na daňové území České republiky správce daně na žádost osoby, která daň zaplatila, vydá pro účely vrácení daně v členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky odeslány, potvrzení o zaplacení této daně.
(2) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České republiky z jiného členského státu k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce daně na žádost zástupce pro zasílání vybraných výrobků vydá pro účely vrácení daně v členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky odeslány, potvrzení o této skutečnosti.
 
§ 33k
Zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu
(1) Osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky může zaslat vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky osobě se sídlem nebo s místem pobytu na území jiného členského státu, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, pokud to před odesláním vybraných výrobků písemně oznámí svému místně příslušnému správci daně a v oznámení uvede název a množství zasílaných vybraných výrobků a členský stát určení.
(2) Osoba zasílající vybrané výrobky podle odstavce 1 je povinna vést evidenci o zasílaných vybraných výrobcích a je povinna prokázat splnění podmínek pro zasílání vybraných výrobků do jiného členského státu stanovených tím státem, do kterého jsou vybrané výrobky zasílány.
 
§ 33l
Doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu
(1) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení.
(2) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava zasílaných vybraných výrobků ukončena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém území České republiky.
(3) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky do jiného členského státu k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o této skutečnosti.“.
51. § 36 včetně nadpisu zní:
 
㤠36
Prodej za ceny bez daně
(1) Vybrané výrobky lze prodávat fyzické osobě při jejím bezprostředním výstupu z daňového území Evropské unie za ceny bez daně pouze
a) na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně,
b) v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v povolení k prodeji za ceny bez daně nebo na palubě letadla během letu a
c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k prodeji za ceny bez daně novým, lze vybrané výrobky prodávat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně příslušným správcem daně správce daně místně příslušný mezinárodnímu letišti.
(4) Vybrané výrobky lze dodávat do prostor podle odstavce 1 nebo na paluby letadel pouze v režimu podmíněného osvobození od daně. Takto dodané vybrané výrobky se považují za umístěné v režimu podmíněného osvobození od daně až do doby jejich prodeje.
(5) Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně je povinen zajistit, aby při prodeji vybraných výrobků byly na prodejním dokladu vyznačeny tyto údaje:
a) číslo letu,
b) druh vybraných výrobků,
c) množství vybraných výrobků a
d) cena.“.
52. Za § 36 se vkládají nové § 36a a 36b, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠36a
Povolení k prodeji za ceny bez daně
Správce daně v povolení k prodeji za ceny bez daně stanoví rovněž část tranzitního prostoru mezinárodního letiště, kde lze prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně.
 
§ 36b
Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně
Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně může vybrané výrobky přijaté za ceny bez daně prodat za ceny bez daně jinému držiteli tohoto povolení, pokud
a) podal žádost o zrušení tohoto povolení,
b) správce daně s tímto prodejem souhlasí a
c) k tomuto prodeji dojde do dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení.“.
53. V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Provozovatel daňového skladu je povinen vést evidenci vybraných výrobků ve
a) struktuře, kterou zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
b) formátu, který zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud vede tuto evidenci elektronicky.“.
54. V § 38 odst. 2, § 39 odst. 2 a v § 39a odst. 3 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 5“.
55. V § 40 odst. 1 písm. b) a c) se slova „ve zvláštním povolení“ nahrazují slovy „v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
56. V § 40 odst. 2 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 5“.
57. V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Správce daně vrátí odebrané vzorky vybraných výrobků osobě, od které je získal, nejpozději do 60 dnů od jejich odebrání.“.
58. V § 42e odst. 1 se číslo „60“ nahrazuje číslem „120“.
59. V § 43 se slova „ , daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků podle § 33“ a věta druhá zrušují.
60. Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:
 
„ČÁST DRUHÁ
OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ
 
§ 43a
Povolovací řízení
Povolení vydává správce daně pouze na základě návrhu na vydání povolení.
 
§ 43b
Návrh na vydání povolení
(1) Návrh na vydání povolení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.
(2) Návrh na vydání povolení lze učinit i elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Z tiskopisu podle odstavce 1 musí být patrné, které z předepsaných údajů se uvádí v povolení a lze je změnit
a) pouze na žádost držitele povolení, nebo
b) z moci úřední.
(4) V návrhu na vydání povolení je navrhovatel povinen uvést
a) údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability,
b) další předepsané údaje potřebné pro správu daní.
 
§ 43c
Podmínky pro vydání povolení
(1) Podmínkami pro vydání povolení jsou
a) spolehlivost,
b) bezdlužnost,
c) ekonomická stabilita,
d) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením a
e) skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo v úpadku.
(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat
a) navrhovatel a
b) v případě, že je navrhovatelem právnická osoba, rovněž fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele anebo vykonává činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele.
(3) Podmínky pro vydání povolení musí být splňovány po celou dobu trvání povolení.
 
§ 43d
Spolehlivost
(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která
a) je bezúhonná a
b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové, celní nebo účetní předpisy.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.
(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové, celní nebo účetní předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je rovněž porušila.
 
§ 43e
Prokazování bezúhonnosti
(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku bezúhonnosti, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, prokazuje se bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocennou písemností vydanou státem,
a) jehož je tato osoba státním občanem, nebo ve kterém sídlí a
b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.
(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku bezúhonnosti, státním občanem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, prokazuje se bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocennou písemností vydanou tímto státem.
(3) Osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo písemností podle odstavce 1 nebo 2 použít k prokázání své bezúhonnosti jinou písemnost.
(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstavce 1 nebo 2, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu.
(5) Písemnost podle odstavců 1 až 4 nesmí být ke dni podání návrhu na vydání povolení starší než 3 měsíce.
(6) Osoba, která musí splňovat podmínku bezúhonnosti, musí na výzvu správce daně předložit písemnost podle odstavců 1 až 3, která není starší než 3 měsíce, a to ve lhůtě stanovené správcem daně.
 
§ 43f
Bezdlužnost
(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
c) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo
d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání návrhu na vydání povolení.
 
§ 43g
Ekonomická stabilita
Ekonomicky stabilní je ten, kdo nevykazuje riziko, že nedostojí svým platebním povinnostem vztahujícím se ke správě spotřební daně, na základě
a) hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a produktivity práce posuzovaných na základě údajů oznámených navrhovatelem nebo držitelem povolení anebo zjištěných správcem daně,
b) dalších skutečností významných pro posouzení tohoto rizika.
 
§ 43h
Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení
(1) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a zároveň stanoví lhůtu, v níž je navrhovatel povinen tak učinit.
(2) Po marném uplynutí stanovené lhůty správce daně řízení zastaví.
 
§ 43i
Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení
(1) Správce daně vydá navrhovateli povolení, pokud jsou splněny podmínky pro vydání tohoto povolení. V opačném případě návrh na vydání povolení zamítne.
(2) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení ve lhůtě 60 dnů ode dne podání tohoto návrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů v něm uvedených; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. O tomto prodloužení lhůty správce daně navrhovatele vhodným způsobem vyrozumí.
(3) Správce daně v povolení
a) umožní držiteli povolení vykonávat činnost, která je předmětem povolení,
b) přidělí navrhovateli evidenční číslo, nebylo-li přiděleno dříve,
c) může stanovit další podmínky potřebné pro správu daní, případně den, od kterého musí být tyto podmínky splňovány.
(4) Držitel povolení je povinen přidělené evidenční číslo uvádět při styku se správcem daně.
 
§ 43j
Oznamovací povinnost držitele povolení
(1) Dojde-li ke změně údajů, které jsou uvedeny v povolení a které se uvádějí v návrhu na vydání povolení, je držitel povolení povinen tuto změnu oznámit správci daně do 5 dnů ode dne, kdy nastala.
(2) Držitel povolení je povinen ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit správci daně údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability; to neplatí, pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání návrhu na vydání povolení.
(3) Držitel povolení je povinen na výzvu správce daně oznámit další údaje potřebné pro správu daní.
(4) Oznamovací povinnost držitele povolení se nevztahuje na údaje, které má správce daně k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Správce daně prověří údaje uvedené v oznámení a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve držitele povolení, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a zároveň stanoví lhůtu, v níž je držitel povolení povinen tak učinit.
 
§ 43k
Změna povolení
(1) Správce daně nahradí dosavadní povolení novým, pokud
a) držitel povolení podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně může dojít až na základě změny povolení,
b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v povolení, nebo
c) jím v odůvodněných případech změní nebo doplní podmínky potřebné pro správu daní stanovené v dosavadním povolení.
(2) K nahrazení dosavadního povolení novým správce daně přistoupí pouze tehdy, jsou-li i nadále splněny podmínky pro vydání povolení.
(3) V odůvodnění nového povolení se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.
 
§ 43l
Zrušení povolení na žádost
Správce daně zruší povolení na návrh držitele povolení.
 
§ 43m
Zrušení povolení z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky pro vydání povolení nebo podmínky potřebné pro správu daní stanovené v povolení, vyzve držitele povolení k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Správce daně zruší povolení, pokud
a) držitel povolení na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek podle odstavce 1,
b) nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, k jejichž splnění správce daně držitele povolení nevyzývá.
(3) Správce daně zruší povolení z důvodu nesplnění podmínek potřebných pro správu daní stanovených v povolení pouze tehdy, pokud se jedná o závažné nesplnění těchto podmínek.
(4) Při stanovení lhůty ke splnění podmínek pro vydání povolení správce daně přihlédne zejména ke schopnosti držitele povolení závadný stav odstranit. Za tím účelem může správce daně držiteli povolení rozhodnutím
a) zcela nebo zčásti omezit možnost přijímat, vyrábět nebo nakupovat vybrané výrobky,
b) uložit povinnost poskytnout dodatečné zajištění daně ve výši odpovídající závažnosti daného případu; je-li jako dodatečné zajištění daně zvoleno zajištění daně způsobem podle tohoto zákona, může být výše tohoto zajištění daně stanovena nad zákonem stanovenou výši, nebo
c) stanovit další podmínky potřebné pro správu daní.
(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 pozbývá účinnosti
a) dnem oznámení nového rozhodnutí podle odstavce 4, kterým správce daně nahradil dosavadní rozhodnutí podle odstavce 4, nebo
b) dnem, ve kterém je ukončeno řízení o zrušení povolení.
 
§ 43n
Odklad zrušení povolení
Správce daně může v odůvodněných případech v rozhodnutí o zrušení povolení stanovit, že povolení se zrušuje k určitému dni, a současně může držiteli povolení do doby, než je povolení zrušeno,
a) zcela nebo zčásti omezit možnost přijímat, vyrábět nebo nakupovat vybrané výrobky,
b) stanovit další podmínky potřebné pro správu daní.
 
§ 43o
Zánik povolení
Povolení zaniká
a) skončením řízení o pozůstalosti, nebo
b) zánikem právnické osoby.
 
§ 43p
Povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení
(1) Dojde-li k zániku povolení nebo k jeho zrušení bez náhrady, jsou osoba, která byla držitelem tohoto povolení, nebo její právní nástupce povinni provést za přítomnosti úřední osoby správce daně do 5 dnů inventuru zásob vybraných výrobků; tuto lhůtu může správce daně z důvodů hodných zvláštního zřetele prodloužit až na 10 dnů.
(2) Dojde-li k zániku povolení zánikem právnické osoby, která nemá právního nástupce, provede inventuru zásob vybraných výrobků správce daně. Dotčené osoby jsou povinny poskytnout úřední osobě, která provádí tuto inventuru, všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost k účinnému provedení této inventury.
(3) Ten, kdo je povinen provést inventuru zásob vybraných výrobků podle odstavce 1, je povinen podat daňové přiznání a zaplatit daň nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty k provedení této inventury.
(4) Inventura zásob vybraných výrobků se provádí u vybraných výrobků,
a) které byly v okamžiku zrušení či zániku povolení uvedeny do volného daňového oběhu, nebo
b) u nichž dnem zániku nebo zrušení povolení vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.
 
§ 43q
Použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení
(1) Dojde-li k zániku povolení nebo k jeho zrušení bez náhrady,
a) zaniká zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na depozitním účtu a zajištěná částka se převede na úhradu této daně, nebo
b) v případě, že je zajištění daně poskytnuto finanční zárukou nebo ručením, správce daně vyzve výstavce finanční záruky nebo ručitele k uhrazení nedoplatku na dani.
(2) Přeplatek vzniklý převodem podle odstavce 1 písm. a) lze do doby, než nastane poslední den splatnosti zajištěné daně, použít pouze na úhradu splatných daňových pohledávek na témže osobním daňovém účtu. Pokud následně vznikne vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez žádosti do 30 dnů od jeho vzniku.“.
Dosavadní části druhá až sedmá se označují jako části třetí až osmá.
61. V § 46 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 pro
1. pohon motorů,
2. výrobu tepla, nebo
3. výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2,“.
62. V § 49 odst. 6 se slova „a letecké práce“ nahrazují slovy „ , letecké práce, zkoušení, opravu nebo údržbu letadel“.
63. V § 50 odst. 2 větě poslední se slova „8 a 9“ nahrazují slovy „4 a odst. 5 písm. a)“.
64. V § 50 odst. 4 větě druhé se slova „§ 41 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 26 odst. 7“ a za slova „správce daně“ se vkládají slova „ , který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy,“.
65. V § 50 odst. 7 větě první se slova „ve zvláštním povolení podle § 13“ nahrazují slovy „v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
66. V § 51 odst. 2 se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“, slova „páté musí“ se nahrazují slovy „šesté musí“ a slova „označkovány podle části páté“ se nahrazují slovy „označkovány podle části šesté“.
67. V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Při dopravě minerálních olejů osvobozených od daně a značkovaných a barvených podle části páté nebo značkovaných podle části šesté musí být v dokladu o osvobození podle § 6 odst. 2 uvedeno, že tyto oleje byly označkovány a obarveny podle části páté nebo označkovány podle části šesté.“.
68. Za § 52 se vkládá nový § 52a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠52a
Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na základě pravomocného povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně rovněž prodat uživateli, který
a) je držitelem tohoto povolení, nebo
b) je oprávněn přijímat a užívat minerální oleje osvobozené od daně bez tohoto povolení.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně novým, lze tyto minerální oleje přijímat, užívat nebo prodávat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) Pro bezplatné předání odpadních olejů, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. d), se použije odstavec 1 obdobně.
(4) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 odst. 10 nebo podle § 49 odst. 16, nelze podle odstavce 1 prodat.“.
69. § 53 včetně nadpisu zní:
 
㤠53
Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 5, 6, 8, 13 až 15 a § 63 lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, pokud nejsou přijímány za účelem dalšího prodeje.
(2) Provozovatel daňového skladu je oprávněn přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
a) odpadní oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1,
b) minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1, pokud je přijímá z důvodů uvedených v § 50 odst. 1 písm. f).
(3) Uživatel je oprávněn prodávat nebo předávat odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d) v množství menším než 10 000 l za 1 kalendářní rok bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, pokud tyto oleje sám vyrobil nebo vznikly při jeho činnosti.
(4) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů lze v rámci podnikatelské činnosti přijímat a prodávat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně pouze za účelem jejich prodeje konečnému spotřebiteli.
(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně
a) podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své podnikatelské činnosti,
b) podle § 49 odst. 13 až 15, které na čerpacích stanicích plní do běžné nádrže motorových dopravních prostředků.
(6) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 určené k použití nebo používané jako vzorky k laboratorním účelům lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně.“.
70. V § 53a se slova „4 až 8“ nahrazují slovy „1 až 4“ a slova „odst. 4“ se nahrazují slovy „odst. 1“.
71. V § 55 odst. 2 větě první se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“.
72. V § 55 odst. 2 větě druhé se slovo „páté“ nahrazuje slovem „šesté“.
73. V § 56 odst. 1 a 3 se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“.
74. V § 58 odst. 1 se číslo „100 000 000“ nahrazuje číslem „1 500 000 000“.
75. V § 58 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo finanční zárukou, kterou přijal správce daně“.
76. V § 58 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Výše zajištění daně pro daňový sklad u zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e) až g) se stanoví za použití sazby daně, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů; obdobně se postupuje při stanovení výše zajištění daně u těchto plynů u oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů.“.
77. V § 59 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „podle § 19 odst. 2 písm. b)“ zrušují.
78. V § 60 odst. 1 a 2 se slova „podle § 60a“ nahrazují slovy „uvedených do volného daňového oběhu“.
79. V § 60 odst. 3 se slova „uvedené v § 60a odst. 1“ nahrazují slovy „uvedených do volného daňového oběhu“.
80. V § 60 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“
81. § 60a včetně nadpisu zní:
 
㤠60a
Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 60 odst. 1 nebo 2 může nakupovat zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) pouze na základě pravomocného povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(2) Zkapalněné ropné plyny podle odstavce 1 lze nakupovat pouze od dodavatele uvedeného v povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(3) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu novým, lze tyto zkapalněné ropné plyny nakupovat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.“.
82. Za § 60a se vkládají nové § 60b až 60d, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠60b
Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu
Podmínkami pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu právnické nebo fyzické osobě uvedené v § 60 odst. 2 jsou
a) bezdlužnost a
b) skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo úpadku.
 
§ 60c
Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Je-li v návrhu na vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedeno více dodavatelů, správce daně vydá toto povolení ke každému dodavateli samostatně.
(2) Správce daně zašle stejnopis povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu dodavateli těchto zkapalněných ropných plynů.
 
§ 60d
Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu rovněž, pokud držitel tohoto povolení
a) opakovaně porušil povinnosti stanovené v § 60 odst. 3 až 9 a 11, nebo
b) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskuteční nákup zkapalněných ropných plynů podle tohoto povolení.
(2) Pokud bylo povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu zrušeno z moci úřední, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení; to se nevztahuje na zrušení podle odstavce 1 písm. b).“.
83. § 61 a 62 se včetně nadpisů zrušují.
84. V § 68 písm. d) se slova „povolení,48)“ nahrazují slovy „oprávnění provozovat živnost,“.
Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.
85. V § 72 odst. 4 se slova „zvláštní povolení správce daně podle § 13“ nahrazují slovy „povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
86. § 73 včetně nadpisu zní:
 
㤠73
Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně
(1) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. b), c), e), g), h) nebo i) a podle § 71 odst. 1 písm. f), pokud se jedná o líh zvláštně denaturovaný syntetický technický, lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně.
(2) Líh osvobozený od daně přijatý na základě povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně nelze na základě tohoto povolení dále prodávat, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.“.
Poznámka pod čarou č. 54 se zrušuje.
87. V § 78 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) V daňovém skladu může být společně s lihem v režimu podmíněného osvobození od daně umístěn líh, který byl zajištěn správcem daně nebo orgánem Finanční správy České republiky nebo u kterého bylo rozhodnuto o jeho propadnutí nebo zabrání, pouze pokud s umístěním výslovně souhlasí provozovatel daňového skladu. O takovém umístění lihu orgán Finanční správy České republiky bezodkladně informuje správce daně místně příslušného daňovému skladu. Takový líh musí být odděleně skladován a musí být odděleně evidován.“.
88. V § 79 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zvláštního povolení podle § 13“ nahrazují slovy „povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
89. V § 79 odst. 3 se slova „ve zvláštním povolení podle § 13“ nahrazují slovy „v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
90. V § 86 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Od daně je dále osvobozeno pivo, které bylo v odůvodněných případech zničeno za přítomnosti úředních osob správce daně.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
91. Nadpis § 87 zní: „Přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně“.
92. V § 87 se slova „4 se přijímá a užívá bez zvláštního povolení“ nahrazují slovy „5 lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně“.
93. V § 97 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Od daně je dále osvobozeno víno a meziprodukty, které byly v odůvodněných případech zničeny za přítomnosti úředních osob správce daně.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
94. Nadpis § 98 zní: „Přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně“.
95. V § 98 odst. 1 se slova „podle § 93 odst. 3,“ zrušují a slova „ , se přijímá a užívá bez zvláštního povolení“ se nahrazují slovy „lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně“.
96. V § 98 odst. 2 se slova „se přijímají a užívají bez zvláštního povolení“ nahrazují slovy „lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně“.
97. V § 99 odst. 4 se slova „podle § 20“ zrušují.
98. Nadpis § 105a zní: „Přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně“.
99. V § 105a se slova „se přijímají a užívají bez zvláštního povolení“ nahrazují slovy „lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně“.
100. V § 109 odst. 1 se slova „podle § 22“ a slova „podle § 23“ zrušují.
101. V § 109 odst. 2 se slova „podle § 22“ zrušují.
102. V § 109 odst. 3 se slova „podle § 23“ zrušují.
103. V § 109 se odstavce 4 až 6 zrušují.
104. V § 110 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
105. § 117 se včetně nadpisu zrušuje.
106. V § 122 odst. 7 větě první se slovo „pověřený“ nahrazuje slovem „pověřeného“ a na konci textu věty páté se doplňují slova „s tím, že den, hodina, místo a způsob zničení tabákových nálepek budou stanoveny dohodou“.
107. V § 124 písm. b) se slova „daně povolit“ nahrazují slovy „daně rozhodnout o“ a slovo „povolit“ se nahrazuje slovem „o“.
108. V § 134b odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
109. V § 134b odst. 2 písm. d) se slovo „d)“ nahrazuje slovem „c)“.
110. V § 134b odst. 3 a v § 134e odst. 8 až 10 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.
111. V § 134e odst. 10 písm. a) se slova „značkování nebo“ nahrazují slovy „značkování a“.
112. V § 134f písm. a) se slova „těchto olejů podle § 134g“ nahrazují slovy „vybraných minerálních olejů“.
113. V § 134f písm. e) se slova „e) a f)“ nahrazují slovy „d) a e)“.
114. § 134g a 134h včetně nadpisů znějí:
 
㤠134g
Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 může značkovat a barvit pouze provozovatel daňového skladu, a to na základě pravomocného povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů novým, lze minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 značkovat a barvit na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) Značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 bez povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů, které se podle živnostenského zákona považuje za závažné porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce daně oznámí příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.
 
§ 134h
Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Správce daně rovněž zruší povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů, pokud držitel povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134e a 134f.
(2) Povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů zaniká rovněž dnem zrušení nebo zániku povolení k provozování daňového skladu, ve kterém jsou minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 značkovány a barveny podle tohoto povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.“.
115. § 134i a 134j se včetně nadpisů zrušují.
116. V § 134l odst. 2 se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“.
117. V § 134m odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).
118. V § 134m odst. 2 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena d) až g).
119. V § 134m odst. 3 se slova „h) a i)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
120. V § 134p odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „b) až f)“.
121. V § 134p odst. 8 písm. c) se slovo „i)“ nahrazuje slovem „f)“.
122. V § 134p odst. 9 se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „b) až f)“.
123. V § 134p odst. 10 úvodní části ustanovení a v § 134p odst. 12 úvodní části ustanovení se slovo „h)“ nahrazuje slovem „e)“.
124. V § 134p odst. 12 se slovo „podnikající“ nahrazuje slovem „nepodnikající“.
125. V § 134q písm. e) se slova „c) až j)“ nahrazují slovy „b) až g)“.
126. V § 134q písm. f) se slova „h) a i)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
127. § 134r až 134t včetně nadpisů znějí:
 
㤠134r
Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 může značkovat pouze osoba uvedená v § 134p odst. 1, a to na základě pravomocného povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů novým, lze minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkovat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) Značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů, které se podle živnostenského zákona považuje za závažné porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce daně oznámí příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.
 
§ 134s
Podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
Podmínkou pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů je bezdlužnost.
 
§ 134t
Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Správce daně rovněž zruší povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů, pokud držitel tohoto povolení porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134p a 134q.
(2) Povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů zaniká rovněž dnem zrušení nebo zániku povolení k provozování daňového skladu, ve kterém jsou minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkovány podle tohoto povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.“.
128. § 134u se včetně nadpisu zrušuje.
129. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní:
 
„ČÁST SEDMÁ
SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI
 
§ 134w
Vymezení základních pojmů
(1) Zvláštním minerálním olejem se rozumí minerální olej uvedený pod kódy nomenklatury 2710 19 71 až 2710 19 99, jehož kinematická viskozita při 40 °C je nižší než 12 mm
2
.s
-1
včetně a který má alespoň 1 z těchto vlastností:
a) bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku je nižší než 150 °C včetně,
b) při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C.
(2) Osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která nabývá zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů, a to
a) výrobou na daňovém území České republiky,
b) za účelem prodeje nebo jiného převodu na daňové území České republiky, nebo
c) za účelem spotřeby na daňovém území České republiky.
 
§ 134x
Registrační řízení
(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna se před zahájením své činnosti registrovat u správce daně.
(2) Přihláška k registraci se podává elektronicky.
 
§ 134y
Podmínky registrace
(1) Podmínkami registrace jsou:
a) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem,
b) spolehlivost,
c) bezdlužnost,
d) skutečnost, že osobě nakládající se zvláštním minerálním olejem nebyl vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon její činnosti, a
e) skutečnost, že osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem není v likvidaci nebo v úpadku.
(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat
a) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem,
b) v případě, že je osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem právnická osoba, rovněž fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem anebo vykonává činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem, a
c) odpovědný zástupce osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem.
(3) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.
 
§ 134z
Rozhodnutí o registraci
(1) Splní-li osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem podmínky registrace, správce daně ji zaregistruje. V rozhodnutí o registraci jí správce daně přidělí registrační číslo pro účely nakládání se zvláštním minerálním olejem.
(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je registrována pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace.
 
§ 134za
Zrušení registrace na návrh
Správce daně zruší registraci na návrh osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem.
 
§ 134zb
Zrušení registrace z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Správce daně zruší registraci, pokud
a) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,
b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem nevyzývá,
c) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovádí svoji činnost, nebo
d) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem poruší své povinnosti vztahující se ke správě nakládání se zvláštním minerálním olejem a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě.
(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 2 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení registrace podle odstavce 2 písm. d).
 
§ 134zc
Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji
(1) Generální ředitelství cel vede registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji.
(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji:
a) obchodní firmu nebo jméno,
b) sídlo,
c) umístění organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby v České republice, je-li zřízena,
d) daňové identifikační číslo,
e) registrační číslo pro účely nakládání se zvláštním minerálním olejem,
f) den registrace,
g) den zrušení registrace,
h) údaj o tom, zda registrace
1. byla zrušena na návrh, nebo
2. byla zrušena z moci úřední,
i) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji a den této změny.
(3) Generální ředitelství cel zveřejní den registrace osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem nejpozději ke dni registrace.
(4) Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne zrušení registrace.
 
§ 134zd
Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji
Zvláštní minerální olej může nabýt, prodat nebo jinak převést pouze registrovaná osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem.
 
§ 134ze
Evidence zvláštních minerálních olejů
(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna vést elektronicky evidenci zvláštních minerálních olejů, a to ve formátu a struktuře stanovené správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna uchovávat evidenci zvláštních minerálních olejů a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.
 
§ 134zf
Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem
(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně tyto údaje:
a) identifikaci osoby, od které je zvláštní minerální olej nabýván,
b) název, popřípadě obchodní označení zvláštního minerálního oleje a jeho kód nomenklatury,
c) množství přijímaného zvláštního minerálního oleje,
d) údaje o tom, pro jaký účel bude zvláštní minerální olej spotřebován, popřípadě identifikaci osoby, které bude zvláštní minerální olej prodán nebo jinak převeden.
(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně předpokládaný objem nabytého, prodaného nebo jinak převedeného anebo spotřebovaného zvláštního minerálního oleje v příslušném kalendářním roce.
(3) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně tyto údaje:
a) účel použití zvláštního minerálního oleje,
b) místo skladování nebo spotřeby zvláštního minerálního oleje,
c) identifikační údaje osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem, u níž předpokládá, že nabude zvláštní minerální olej za účelem spotřeby, prodeje nebo jiného převodu.
(4) Oznámení podle
a) odstavce 1 se podává nejméně 24 hodin před každým přijetím zvláštního minerálního oleje; má-li dojít ze závažných provozních nebo technologických důvodů k mimořádnému přijetí zvláštního minerálního oleje, lze takové přijetí oznámit bezodkladně poté, co je zřejmé, že k takovému přijetí zvláštního minerálního oleje dojde,
b) odstavce 2 se podává
1. společně s přihláškou k registraci a
2. do konce ledna příslušného kalendářního roku,
c) odstavce 3 se podává
1. společně s přihláškou k registraci a
2. před každou změnou údaje.
(5) Oznámení podle odstavců 1 až 3 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 134zg
Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku
(1) Správce daně zajistí zvláštní minerální olej, popřípadě i dopravní prostředek, pokud jej dopravuje, jestliže zjistí, že
a) je s ním nakládáno v rozporu s § 134zd, nebo
b) nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 134zf.
(2) Pro zajištění podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.
(3) Ve věci zajištěného zvláštního minerálního oleje, popřípadě i dopravního prostředku, se použijí obdobně ustanovení § 42b až 42e.“.
Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části osmá a devátá.
130. V § 135a odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.
131. § 135b se včetně nadpisu zrušuje.
132. V § 135h se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
133. V § 135h odst. 2 písm. a) se slova „k barvení těchto olejů“ nahrazují slovy „ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů“.
134. V § 135h odst. 3 se slova „e) a f)“ nahrazují slovy „d) a e)“.
135. V § 135h odst. 4 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „až 3“.
136. V § 135i se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
137. V § 135i odst. 3 se slova „c) až j)“ nahrazují slovy „b) až g)“.
138. V § 135i odst. 4 se slova „h) a i)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
139. V § 135i odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
140. V § 135w odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.
141. V části osmé hlavě I se za díl 6 doplňuje díl 7, který včetně nadpisu zní:
„Díl 7
Přestupky na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
 
§ 135ia
Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.
142. V § 135j odst. 1 se slova „ve zvláštním povolení“ nahrazují slovy „v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
143. § 135k se včetně nadpisu zrušuje.
144. § 135m se včetně nadpisu zrušuje.
145. V § 135p odstavec 1 zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.“.
146. § 135q se včetně nadpisu zrušuje.
147. V § 135r odstavec 1 zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání vybraných výrobků dopustí správního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.“.
148. § 135s a 135t se včetně nadpisů zrušují.
149. § 135y a 135z se včetně nadpisů zrušují.
150. § 135zc až 135ze se včetně nadpisů zrušují.
151. § 135zp se včetně nadpisu zrušuje.
152. V § 135zt odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.
153. V § 135zu se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
154. V § 135zu odst. 2 písm. a) se slova „k barvení těchto olejů“ nahrazují slovy „ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů“.
155. V § 135zu odst. 3 se slova „e) a f)“ nahrazují slovy „d) a e)“.
156. V § 135zu odst. 4 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „až 3“.
157. V nadpisu § 135zv se slovo „k“ nahrazuje slovy „ke značkování a“.
158. V § 135zv odst. 1 se slova „k barvení“ nahrazují slovy „ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů“.
159. § 135zw se včetně nadpisu zrušuje.
160. V § 135zy odst. 3 se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „b) až f)“.
161. V § 135zz se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
162. V § 135zz odst. 3 se slova „c) až j)“ nahrazují slovy „b) až g)“.
163. V § 135zz odst. 4 se slova „h) a i)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
164. V § 135zz odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
165. V § 135zza odst. 1 se slova „ke značkování“ nahrazují slovy „ke značkování některých dalších minerálních olejů“.
166. V části sedmé hlavě II dílu 9 oddílu 3 se za § 135zza vkládá označení nového dílu 10, který včetně nadpisu zní:
„Díl 10
Správní delikty na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji“.
167. § 135zzb včetně nadpisu zní:
 
㤠135zzb
Správní delikty proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem dopustí správního deliktu tím, že
a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
c) nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,
d) neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo
e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).“.
168. V § 135zzg odst. 2 písm. f) bodě 1 se slova „ , s výjimkou správního deliktu proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení k barvení“ zrušují.
169. V § 135zzg odst. 2 písm. f) bodě 2 se slova „ , s výjimkou správního deliktu proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení ke značkování“ zrušují.
170. V § 139 odst. 1 se číslo „12“ nahrazuje čísem „11“.
171. V § 139 odst. 1 se za slovo „26,“ vkládají slova „§ 43g odst. 2,“.
Čl. II
Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
Čl. III
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel daňového skladu, který poskytuje zajištění daně z minerálních olejů složením nebo převodem finančních prostředků podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen
a) do 60 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona poskytnout zajištění daně z minerálních olejů podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) do 15 dní ode dne nabytí
1. účinnosti tohoto zákona podat správci daně návrh na změnu způsobu zajištění daně podle § 21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
2. právní moci rozhodnutí o změně způsobu zajištění daně poskytnout zajištění daně v souladu s tímto rozhodnutím.
2. Povolení k provozování daňového skladu vydané provozovateli daňového skladu, který
a) postupoval v souladu s bodem 1, se považuje za povolení k provozování daňového skladu vydané podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) postupoval v souladu s bodem 1, ale jemuž byl návrh na změnu způsobu zajištění daně zamítnut, pozbývá platnosti patnáctým dnem po nabytí právní moci rozhodnutí o tomto zamítnutí, nebo
c) nepostupoval v souladu s bodem 1, pozbývá platnosti dnem následujícím po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Povolení k provozování daňového skladu minerálních olejů, který nesplňuje podmínky stanovené v § 59 odst. 8 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k provozování daňového skladu minerálních olejů podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 6 měsíců. Nedojde-li v této době ke splnění podmínek stanovených v § 59 odst. 8 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povolení k provozování takového daňového skladu uplynutím této doby zaniká.
4. Správce daně o návrhu na změnu způsobu zajištění daně podle bodu 1 rozhodne do 60 dní ode dne zahájení řízení. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 10 dní ode dne jeho doručení; odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.
5. Povolení vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává v platnosti s tím, že se jeho účinky posuzují podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tím není dotčena doba platnosti stanovená v tomto povolení.
6. Podmínky pro vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být v případě povolení podle bodu 5 splněny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Účinky návrhu na zahájení řízení podaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, kterým bylo zahájeno řízení o vydání povolení, které nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončeno, zůstávají zachovány s tím, že správce daně vyzve navrhovatele, aby doplnil údaje potřebné pro vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Lhůta pro vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v případě řízení podle bodu 7 běží znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Osoba, která je osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem registrovanou podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Pokud osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem podle bodu 9 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci, považuje se za osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem registrovanou podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.
11. Pokud bude přihláška k registraci podle bodu 10 zamítnuta, považuje se osoba nakládající se zvláštními minerálními oleji dnem nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za osobu nakládající se zvláštními minerálními oleji, jejíž registrace byla zrušena.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o lihu
Čl. IV
V § 12 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se slova „zvláštního povolení správce spotřební daně z lihu na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně“ nahrazují slovy „povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně podle zákona o spotřebních daních“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., se mění takto:
1. V položce 1 bodu 1 písmeno h) zní:
„h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních Kč 1 000“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V položce 1 bodu 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních Kč 200“.
Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písmena j) až s).
3. V položce 1 bodu 1 písmena k) a l) znějí:
„k) na vydání povolení k prodeji za ceny
bez spotřební daně podle zákona
o spotřebních daních            Kč  2 000
l) na vydání povolení k prodeji za ceny
bez daně z přidané hodnoty podle
zákona o dani z přidané hodnoty      Kč  2 000“.
4. V položce 1 bodu 1 se písmena n) až r) včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušují.
Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno n).
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. VI
V čl. LXXIII § 4 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) rašelina, včetně rašelinového steliva, též aglomerovaná, uvedená pod kódem nomenklatury 2703, pokud je určena k použití, nabízena k prodeji nebo používána pro výrobu tepla.“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. VII
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění zákona č. 308/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 7 se slovo „přepracování“ nahrazuje slovem „zpracování“.
2. V § 11 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).
3. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠12a
Zvláštní ustanovení o lihu ve spotřebitelském balení malého objemu
(1) Osoba povinná značit líh nemá povinnost provést označení lihu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru.
(2) Osoba povinná značit líh je povinna oznámit správci daně
a) počet litrů lihu, který uvedla do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru,
b) objem, druh a počet spotřebitelských balení, ve kterých je obsažen líh, který byl uveden do volného daňového oběhu podle písmene a),
c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden, pokud se nejednalo o konečný prodej lihu.
(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(4) Oznámení podle odstavce 2 se podává též v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(5) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
4. V § 15 odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 5 doplňují slova „ ; to neplatí, pokud se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu“.
5. V § 15 odst. 2 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.
6. V § 15 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) který byl uveden do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů v rozsahu překračujícím omezení podle § 19 odst. 6, nebo
g) který je dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu, pokud se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu.“.
7. V § 19 odstavec 1 zní:
„(1) Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši
a) 100 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 2 000 litrů lihu,
b) 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 25 000 litrů lihu, nebo
c) 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit více než 25 000 litrů lihu.“.
8. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) V případě, že osoba povinná značit líh poskytla kauci ve výši 100 000 Kč, nesmí v jednom kalendářním roce uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru v množství větším než 500 litrů lihu.“.
9. V § 20 odstavec 1 zní:
„(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ke snížení kauce, stává se složená částka nebo částka, o níž byla kauce snížena, přeplatkem osoby povinné značit líh. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě povinné značit líh do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.“.
10. V § 20 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.
11. V § 20 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „k zániku registrace osoby povinné značit líh“ vkládají slova „anebo ke snížení kauce“ a za slova „nebo zániku registrace osoby povinné značit líh“ se vkládají slova „anebo ode dne snížení kauce“.
12. V § 20 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.
13. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Výstavce bankovní záruky hradí nedoplatky do celkové výše
a) kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, nebo
b) částky, o niž byla kauce snížena, pokud došlo ke snížení kauce.“.
14. V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Správce daně může při sledování podle odstavce 1 pořizovat a uchovávat záznamy.“.
15. § 24 včetně nadpisu zní:
 
㤠24
Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci
Jsou-li i nadále splněny podmínky registrace, správce daně rozhodne
a) na návrh registrované osoby povinné značit líh o změně místa značení lihu,
b) o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením, nebo
c) o změně dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci.“.
16. V § 26 odst. 1 se slova „v jím“ nahrazují slovy „ve správcem daně“.
17. V § 26 odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 2 doplňuje slovo „nebo“.
18. V § 26 odst. 2 písm. d) bodě 2 se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
19. Na konci textu § 28 se doplňují slova „a o snížení kauce“.
20. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „ , anebo v sídle držitele“ nahrazují slovy „ ; pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky, musí držitel skladovat kontrolní pásky v jeho sídle“.
21. V § 35 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
22. V § 37 odstavec 2 zní:
„(2) Držitel vyhotoví záznam o výsledku inventury. Výsledek inventury správci daně oznámí nejpozději do 30 dnů ode dne, k němuž byla inventura provedena, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
23. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , pokud se nejednalo o konečný prodej lihu“.
24. V § 38 odstavec 2 zní:
„(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.“.
25. V § 38 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(4) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
26. V § 40 odst. 3 se za slova „odstavce 2“ vkládají slova „písm. a) a b)“.
27. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Generální ředitelství cel zveřejní údaje podle odstavce 2 písm. c) nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém
a) držitel oznámil, že kontrolní páska byla zničena, ztracena nebo odcizena, nebo
b) byla kontrolní páska vrácena.“.
28. V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) první prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou značit líh následující po uvedení tohoto lihu do volného daňového oběhu,“.
29. V § 41 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) prodej nebo jiný převod lihu insolvenčním správcem po prohlášení konkurzu na distributora lihu; ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se použije obdobně.“.
30. V § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a distributor lihu“ nahrazují slovy „ , distributor lihu a insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c)“.
31. V § 42 odstavec 2 zní:
„(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nabývat líh ve spotřebitelském balení pouze od
a) registrované osoby povinné značit líh,
b) registrovaného distributora lihu, nebo
c) insolvenčního správce podle § 41 odst. 2 písm. c).“.
32. V § 42 odst. 3 se slova „nebo distributor lihu“ nahrazují slovy „ , distributor lihu nebo insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c)“.
33. V § 43 odst. 2 se za slovo „den“ vkládají slova „bezprostředně následující po dni“.
34. V § 51 odst. 1 se slova „v jím“ nahrazují slovy „ve správcem daně“.
35. V § 51 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.
36. V § 51 odst. 2 písm. c) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
37. V § 55 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Písemnost podle odstavců 1 až 3 nesmí být ke dni připojení k přihlášce k registraci starší než 3 měsíce.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
38. V § 61 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.
39. V § 61 odst. 1 písm. f) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a.“.
40. V § 61 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo g)“.
41. V § 61 odst. 3 se slova „nebo f)“ nahrazují slovy „ , f) nebo g)“.
42. V § 64 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „distributor lihu“ vkládají slova „ , insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c)“.
43. V § 64 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu s § 42,“.
44. V § 64 odst. 2 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
45. V § 64 odst. 3 se čárka za slovy „písm. a)“ zrušuje.
46. V § 69 odst. 2 písm. b) se za slovo „zcela“ vkládají slova „ , nejedná-li se o neznačený líh podle § 15 odst. 2 písm. f)“.
Čl. VIII
Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
Čl. IX
Přechodná ustanovení
1. V případě, že osoba povinná značit líh, která poskytla kauci podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámí správci daně novou výši kauce, sníží se kauce k prvnímu dni třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět.
2. V kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, je osoba povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v množství odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle bodu 1 zpět.
3. V kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, je osoba povinná značit líh oprávněna uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů nejvýše v množství odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle bodu 1 zpět.
4. V případě, že osoba povinná značit líh převzala v kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, přede dnem tohoto oznámení kontrolní pásky v množství vyšším, než odpovídá nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se nepoužijí.
5. V případě, že osoba povinná značit líh v kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, přede dnem tohoto oznámení uvedla do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů v množství vyšším, než odpovídá nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se nepoužijí.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 308/2013 Sb.
Čl. X
Zákon č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu, se mění takto:
1. Část jedenáctá se zrušuje.
2. V části dvanácté čl. XIII se slova „ , a s výjimkou části jedenácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. XI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2014.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty