303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
303/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna soudního řádu správního
Čl. I
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 195/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 se slovo „posledním“ nahrazuje slovem „prvním“.
2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.“.
3. V § 7 odst. 3 se slova „ , důchodového zabezpečení“ zrušují.
4. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
5. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ustanovení odstavce 5 věty poslední se nepoužije, má-li soud za to, že námitka podjatosti, která byla uplatněna v průběhu řízení, v němž je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných na dny, není důvodná, je-li proti tomuto rozhodnutí přípustná kasační stížnost.“.
6. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „ve věcech volebních,“ vkládají slova „ve věcech místního a krajského referenda,“.
7. V § 16 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
8. V § 16 odst. 3 písm. a) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „b)“.
9. V § 31 odst. 2 a v § 60 odst. 2 se slova „důchodového zabezpečení,“ zrušují.
10. V § 31 odst. 2 se za slova „mezinárodní ochrany,“ vkládají slova „rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince,“.
11. V § 33 se na začátek odstavce 3 vkládá věta
„Účastník je způsobilý samostatně činit v řízení úkony (dále jen „procesní způsobilost“) v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti.“.
12. V § 34 odst. 3 větě druhé se za slova „Doručuje se jí“ vkládají slova „žaloba, usnesení o přiznání odkladného účinku, usnesení o předběžném opatření a“.
13. V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Je-li počet osob zúčastněných na řízení mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh řízení, rozhodne soud, že osoby zúčastněné na řízení mohou svá práva v řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. Jestliže by celkový počet zvolených zmocněnců vzrostl na více než 10 a osoby zúčastněné na řízení se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr s přihlédnutím k zájmům osob zúčastněných na řízení soud. Společný zmocněnec vykonává práva osob zúčastněných na řízení, které zastupuje. Ustanovení § 35 odst. 2 a 6 se použijí přiměřeně.“.
14. V § 35 odst. 5 větě první se za slova „ve věci mezinárodní ochrany,“ vkládají slova „rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince,“.
15. V § 35 odst. 5 větě první se za slova „pomoci uprchlíkům“ vkládají slova „nebo cizincům“.
16. V § 35 odst. 8 větě první se za slova „je-li to“ vkládá slovo „nezbytně“.
17. V § 35 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Zástupce ustanovený v řízení před krajským soudem, je-li jím advokát, zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti.“.
18. V § 36 odst. 3 větě první se za slova „předsedy senátu“ vkládá slovo „zčásti“.
19. V § 36 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.“.
20. V § 36 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Přiznané osvobození se vztahuje i na řízení o kasační stížnosti.“.
21. V § 37 odst. 3 se věta čtvrtá nahrazuje větou
„K podání musí být připojeny listiny, kterých se podatel dovolává.“.
22. V § 37 odst. 5 větě druhé se slova „řízení o takovém“ zrušují.
23. V § 38 odstavec 3 zní:
„(3) O návrhu na předběžné opatření rozhodne soud bez zbytečného odkladu; není-li tu nebezpečí z prodlení, rozhodne do 30 dnů od jeho podání. Usnesení o návrhu na předběžné opatření musí být vždy odůvodněno.“.
24. V § 41 větě druhé se za slovo „daní,“ vkládá slovo „cel,“.
25. Na konci textu § 41 se doplňují slova
„ , a o promlčecích dobách ve věci náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci podle zvláštního zákona“.
26. V § 48 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Soud řízení usnesením přeruší, jestliže
a) ve věci byl předložen Ústavnímu soudu návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy,
b) rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce15a).“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
27. V § 48 odst. 2 se písmena a) a e) zrušují.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c), dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).
28. V § 48 odst. 3 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).
29. V § 49 odst. 1 větě první se slova „k přípravě alespoň deset pracovních dnů“ nahrazují slovy „čas k přípravě přiměřený povaze věci, alespoň však 10 dnů; kratší čas k přípravě lze stanovit v řízeních, v nichž je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných na dny“.
30. V § 53 odst. 2 se slova „tam, kde to zákon stanoví“ zrušují.
31. V § 54 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„V řízeních, v nichž je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných na dny, provede úkony podle věty první bez zbytečného odkladu.“.
32. V § 55 odst. 3 se slova „a osobám na řízení zúčastněným“ zrušují.
33. V § 55 odst. 3 se za slova „končí-li se jím řízení“ vkládají slova „nebo je-li jím rozhodnuto o návrhu na přiznání odkladného účinku nebo o návrhu na předběžné opatření“.
34. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠55a
Odlišné stanovisko
Člen senátu Nejvyššího správního soudu ve složení podle § 16 odst. 2 písm. a) a odst. 3, který s rozhodnutím senátu nebo s jeho odůvodněním nesouhlasí, má právo, aby jeho odlišné stanovisko bylo uvedeno v protokolu o hlasování a aby byly důvody jeho nesouhlasu připojeny k vyhotovení písemného rozhodnutí s uvedením jeho jména.“.
35. § 56 včetně nadpisu zní:
 
㤠56
Pořadí projednávání a rozhodování věcí
(1) Soud projednává a rozhoduje věci podle pořadí, v jakém k němu došly; to neplatí, jsou-li u věci dány závažné důvody pro přednostní projednávání a rozhodování věci.
(2) Soud projednává a rozhoduje přednostně návrhy na osvobození od soudních poplatků a návrhy na ustanovení zástupce.
(3) Soud projednává a rozhoduje přednostně žaloby proti nečinnosti správního orgánu a žaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu, návrhy a žaloby ve věcech mezinárodní ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, rozhodnutí o ukončení zvláštní ochrany a pomoci svědkům a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením, jakož i další věci, stanoví-li tak zvláštní zákon.“.
36. V § 60 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Pro vymáhání pohledávek uvedených v odstavci 9 se uplatní postup stanovený daňovým řádem.“.
37. V § 66 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Žalobu je oprávněn podat veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
38. V § 66 odst. 5 a 6 se slova „odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 4“.
39. V § 66 odst. 6 se slova „je-li podána další žaloba podle téhož odstavce, a to i tehdy, je-li podána jiným k tomu oprávněným, třebaže ten takovou žalobu ve věci dosud nepodal“ nahrazují slovy „pokud již žalobu v téže věci podal ze stejných právních důvodů někdo jiný“.
40. V § 72 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
41. V § 72 odst. 2 se slova „§ 66 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 66 odst. 1 až 3“ a slova „§ 66 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 66 odst. 4“.
42. V § 73 odst. 2 se slova „nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem“ nahrazují slovy „nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem“.
43. V § 73 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) O návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodne soud bez zbytečného odkladu; není-li tu nebezpečí z prodlení, rozhodne do 30 dnů od jeho podání. Usnesení o návrhu na přiznání odkladného účinku musí být vždy odůvodněno.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
44. V § 74 odst. 1 větě druhé se slova „ve dvouměsíční lhůtě“ nahrazují slovy „ve lhůtě jednoho měsíce“.
45. V § 74 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; k žalobě nebo jinému návrhu, o kterém je soud povinen rozhodnout ve lhůtách počítaných na dny, je žalovaný povinen předložit správní spisy a své vyjádření bez zbytečného odkladu“.
46. V § 82 se slova „ , trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování“ nahrazují slovy „nebo určení toho, že zásah byl nezákonný“.
47. V § 85 se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ ; to neplatí v případě,“.
48. § 86 se včetně nadpisu zrušuje.
49. V § 87 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; rozhoduje-li soud pouze o určení toho, zda zásah byl nezákonný, vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době zásahu“.
50. V § 87 odst. 2 větě první se za slova „Soud rozsudkem“ vkládají slova „určí, že provedený zásah byl nezákonný, a trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování,“.
51. V § 90 odstavec 2 zní:
„(2) V řízení o návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán, politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena, nebo nezávislý kandidát. V řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena.“.
52. V § 90 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud soud rozhodne o neplatnosti volby kandidáta, může současně vyhlásit za zvoleného toho, kdo byl řádně zvolen.“.
53. V § 91a odst. 2 se slova „ ; v případě návrhu podle odstavce 1 písm. c) a d) i osoba oprávněná hlasovat v místním referendu“ nahrazují slovy „a navrhovatel“.
54. V § 91b odst. 2 se slova „ ; v případě návrhu podle odstavce 1 písm. c) a d) i osoba oprávněná hlasovat v krajském referendu“ nahrazují slovy „a navrhovatel“.
55. V § 101a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
56. § 101b zní:
 
㤠101b
(1) Návrh lze podat do 3 let ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze prominout.
(2) Návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat návrhové body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje navrhovatel opatření obecné povahy nebo jeho část za nezákonné. Obsahuje-li návrh tyto náležitosti, nelze již v dalším řízení návrh rozšiřovat na dosud nenapadené části opatření obecné povahy nebo jej rozšiřovat o další návrhové body. Navrhovatel může kdykoli za řízení návrhové body omezit.
(3) Při přezkoumání opatření obecné povahy vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání opatření obecné povahy.
(4) Ustanovení § 34, s výjimkou odst. 2 věty první a odst. 4, a § 76 se použijí přiměřeně.“.
57. § 101c se zrušuje.
58. V § 101d odstavec 1 zní:
„(1) Při rozhodování je soud vázán rozsahem a důvody návrhu.“.
59. V § 101d odst. 2 větě poslední se slovo „třiceti“ nahrazuje slovem „devadesáti“.
60. V § 101d se odstavec 5 zrušuje.
61. V § 104 odst. 1 se slova „a ve věcech místního a krajského referenda“ zrušují.
62. V § 106 odstavec 4 zní:
„(4) Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.“.
63. V § 106 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal, předá ji tento soud bez zbytečného odkladu Nejvyššímu správnímu soudu se soudním, případně též se správním spisem.“.
64. V § 107 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
65. § 108 se včetně nadpisu zrušuje.
66. V § 109 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Má-li kasační stížnost vady, avšak není zjevně opožděná nebo podaná tím, kdo k jejímu podání zjevně není oprávněn, zajistí Nejvyšší správní soud jejich odstranění. Nejsou-li důvody pro jiný postup, Nejvyšší správní soud doručí kasační stížnost ostatním účastníkům řízení a osobám zúčastněným na řízení, poskytne jim možnost vyjádřit se k jejímu obsahu a vyžádá spisy správního orgánu a krajského soudu, který napadené rozhodnutí vydal, popřípadě opatří další podklady potřebné pro rozhodnutí.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
67. V § 110 odst. 1 větě první se za slova „dalšímu řízení“ vkládají slova „ , pokud ve věci sám nerozhodl způsobem podle odstavce 2“.
68. V § 110 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu, a pokud již v řízení před krajským soudem byly pro takový postup důvody, současně se zrušením rozhodnutí krajského soudu může sám podle povahy věci rozhodnout
a) o zrušení rozhodnutí správního orgánu nebo vyslovení jeho nicotnosti; ustanovení § 75, 76 a 78 se použijí přiměřeně,
b) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části; ustanovení § 101b a 101d se použijí přiměřeně, anebo
c) o ochraně ve věcech místního referenda způsobem uvedeným v § 91a odst. 1 nebo o ochraně ve věcech krajského referenda způsobem uvedeným v § 91b odst. 1.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
69. V § 110 odst. 3 větě druhé se slova „nebo o postoupení věci“ nahrazují slovy „ , o postoupení věci nebo způsobem podle odstavce 2“.
70. V § 110 se odstavec 5 zrušuje.
71. V § 117 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Není-li dále stanoveno jinak, použije se zákon č. 150/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které byly v řízení učiněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
2. Pro určení místní příslušnosti v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.
3. Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu, které bylo vydáno krajským soudem v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a věc vrátí krajskému soudu k dalšímu řízení, dokončí toto řízení krajský soud, který vydal zrušené rozhodnutí.
4. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se procesní způsobilost posuzuje podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. O žalobách ve věcech rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne specializovaný senát ve složení podle dosavadních právních předpisů. To platí i v případě zrušení rozhodnutí krajského soudu na základě kasační stížnosti.
6. O žalobách nebo návrzích na zahájení řízení podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provede příprava jednání podle § 49 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Řízení o návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
8. Proti opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat návrh na jeho zrušení nebo zrušení jeho části nejpozději do 3 let ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze prominout.
9. Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v nichž nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
10. Kasační stížnosti ve věcech mezinárodní ochrany, které byly podány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se projednají a rozhodnou v senátu Nejvyššího správního soudu složeném podle dosavadních právních předpisů.
11. Kasační stížnost lze podat pouze proti těm rozhodnutím krajských soudů ve věcech místního a krajského referenda, která byla vydána v řízeních zahájených po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III
V § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., se slova „krajský soud“ nahrazují slovy „Nejvyšší správní soud“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. IV
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 21a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Ochránce vyzve zařízení, aby se k jeho zprávě, doporučením nebo návrhům na opatření k nápravě vyjádřilo ve lhůtě stanovené ochráncem. Takto může ochránce vyzvat i zřizovatele zařízení nebo příslušné úřady. Shledá-li ochránce jejich vyjádření dostatečnými, zařízení, popřípadě jeho zřizovatele nebo příslušné úřady o tom vyrozumí. Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo po marném uplynutí lhůty může postupovat obdobně podle § 20 odst. 2.
(5) V případě nesplnění povinnosti součinnosti podle § 15 a 16 může ochránce postupovat podle § 20 odst. 2.“.
2. V § 22 se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 6 zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o azylu
Čl. V
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 32 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
2. V § 32 odst. 2 se slova „podle odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „podle odstavce 1“.
3. V § 32 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Byl-li žadateli o udělení mezinárodní ochrany (žalobci) uložen trest vyhoštění nebo je-li vedeno řízení o jeho vydání do cizího státu nebo o jeho předání do jiného členského státu na základě evropského zatýkacího rozkazu podle jiného právního předpisu14), krajský soud projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším urychlením, nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení nebo ode dne, kdy se po zahájení řízení dozvěděl o uložení trestu vyhoštění nebo o řízení o vydání nebo o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu. Je-li v těchto případech proti rozhodnutí krajského soudu podána kasační stížnost, Nejvyšší správní soud projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším urychlením, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy podaná kasační stížnost bude prostá vad a bude mít všechny náležitosti, nebo ode dne, kdy se po případném odstranění vad nebo doplnění všech náležitostí kasační stížnosti dozvěděl o uložení trestu vyhoštění nebo o řízení o vydání nebo o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 32 odst. 5 se slova „podle odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „podle odstavce 1“.
5. V § 54a odst. 1 písm. c) a v § 87a odst. 1 a 2 se slova „nebo 2“ zrušují.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. VI
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 118 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Do doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské unie nebo občanovi Evropské unie anebo jeho rodinnému příslušníkovi umožnit vstup na území, se nezapočítává doba, po kterou není rozhodnutí o správním vyhoštění vykonatelné.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
2. V § 172 odstavec 6 zní:
„(6) K řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je cizinec v den podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, krajský soud, v jehož obvodu se převážně zdržuje, a v ostatních případech krajský soud, v jehož obvodu byl zjištěn pobyt cizince na území. Pobývá-li cizinec v zahraničí, je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu by měl cizinec po vstupu na území splnit ohlašovací povinnost. To neplatí, jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se správním vyhoštěním, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí o umístění cizince do části s přísným režimem zajištění a rozhodnutí o správním deliktu.“.
3. V § 172 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) O žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění soud rozhodne do 60 dnů.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. VII
V § 12 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 12/2002 Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 1b zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty