457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Schválený:
457/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
Změna: 358/2021 Sb.
Změna: 112/2023 Sb.
Změna: 368/2023 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z přidané hodnoty
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.
 
§ 2
Vzory formulářových podání
(1) Vzor
a) přiznání k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny, žádosti o přistoupení do skupiny a oznámení o přistoupení do skupiny je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim Evropské unie) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim mimo Evropskou unii) je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) žádosti o zrušení registrace skupiny a žádosti o vystoupení člena ze skupiny a oznámení nesplnění podmínek skupiny je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - dovozce) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - zprostředkovatel) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) žádosti o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,
n) kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,
o) oznámení obsahující údaje z evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích (oznámení CESOP) je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.
(2) Vzor oznámení o změně registračních údajů k dani z přidané hodnoty a vzor žádosti o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty jsou uvedeny ve vyhlášce o formulářových podáních pro daně z příjmů.
(3) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.
 
§ 3
Formulářové podání podané elektronicky
Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.
 
§ 4
Formát formulářového podání
Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.
 
§ 5
Společná ustanovení
Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že
a) textová část je v jiném než českém jazyce,
b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,
c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,
d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.
 
§ 6
Přechodná ustanovení
(1) Tiskopis formulářového podání pro daň z přidané hodnoty vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.
(2) Struktura formulářového podání pro daň z přidané hodnoty zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příl.1
Přiznání k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_173
 
Příl.2
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
 
Příl.3
Hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropské unie
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
 
Příl.4
Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_186
 
Příl.5
Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příl.6
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příl.7
Přihláška k registraci k DPH pro skupiny podle zákona o DPH, žádost/oznámení o přistoupení do skupiny podle zákona o DPH
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příl.8
Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim Evropské unie) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příl.9
Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim mimo Evropskou unii)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příl.10
Žádost o zrušení registrace skupiny, žádost o vystoupení člena ze skupiny, oznámení nesplnění podmínek skupiny
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příl.11
Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - dovozce) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příl.12
Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - zprostředkovatel) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příl.13
Žádost o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS, spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příl.14
Kontrolní hlášení podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_60
 
Příl.15
Oznámení CESOP / Disclosure CESOP
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_173
Vybraná ustanovení novel
Čl.VI vyhlášky č. 368/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 457/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Související dokumenty