226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Schválený:
226/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. června 2013
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 206/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen „centrální evidence“) na trh hospodářskými subjekty3), stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a správní tresty za přestupky v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
(2) V návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie30) tento zákon dále stanoví působnost správních úřadů (dále jen "příslušný orgán") a organizační složky státu v oblasti režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva (dále jen "licence pro dovoz dřeva").
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) domácí lesní produkcí dřevo vytěžené v lesích na území České republiky a dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva,
b) ostatní produkcí dřevo a dřevařské výrobky pocházející z jiné než domácí lesní produkce; ostatní produkcí se rozumí také dřevo a dřevařské výrobky pocházející ze dřevin rostoucích a vytěžených mimo les,
c) nezákonně vytěženým dřevem z produkce podle písmene a) dřevo vytěžené v rozporu s lesním zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím těžbu dřeva7),
d) pověřenou osobou organizační složka státu, která v rámci výkonu jí vymezeného předmětu činnosti splňuje odborné a technické předpoklady pro provádění odborných činností uvedených v § 10 a vůči které vykonává Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") funkci zřizovatele.
 
§ 3
Centrální evidence
(1) Centrální evidence slouží k potřebám kontroly systému náležité péče8) u hospodářských subjektů a je informačním systémem veřejné správy9), který obsahuje informace
a) poskytované hospodářskými subjekty ze svých systémů náležité péče pro účely provádění kontrol,
b) poskytované příslušnými orgány podle § 4 a správními orgány uvedenými v § 6a při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10),
c) sloužící k celkovému hodnocení uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky11),
d) sloužící k plánování kontrol hospodářských subjektů na základě analýzy rizik12),
e) sloužící k plánování kontrol u kontrolních organizací13),
f) sloužící ke komplexnímu posouzení a hodnocení rizik uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh, včetně záznamů o kontrolách14).
(2) Informace z centrální evidence podle odstavce 1 se zpřístupňují pro potřeby příslušných orgánů, Generálního ředitelství cel a pověřené osoby podle § 5 písm. a) na internetové stránce ministerstva. Hospodářským subjektům se zpřístupňují informace podle odstavce 1 písm. f). Informace se uchovávají po dobu nejméně 5 let.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah informací a způsob, jakým tyto informace do centrální evidence předávají hospodářské subjekty, příslušné orgány podle § 4 a správní orgány uvedené v § 6a při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10).
nadpis vypuštěn
 
§ 4
Příslušné orgány
(1) Příslušnými orgány podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky31), jsou ministerstvo, krajské úřady a Česká obchodní inspekce (dále jen "inspekce").
(2) Příslušné orgány podle odstavce 1
a) s výjimkou inspekce přijímají oznámení32) od kontrolních organizací13) o významných nebo opakovaných porušeních povinností ze strany hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolními organizacemi,
b) zasílají do centrální evidence informace v rozsahu a způsobem stanovenými vyhláškou ministerstva,
c) spolupracují podle čl. 12 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
(3) Příslušnými orgány podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva33) jsou ministerstvo, Generální ředitelství cel a celní úřady.
 
§ 4a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v tomto rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila mimo území České republiky, datum, místo a stát narození,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí fyzické osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v tomto rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila mimo území České republiky, místo a stát narození,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí fyzické osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v tomto rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí fyzické osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(4) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
 
§ 5
Ministerstvo
a) pověřuje prováděním odborných činností uvedených v § 10 pověřenou osobu,
b) neprodleně informuje Evropskou komisi (dále jen "Komise") v případě, že kontrolní organizace již neplní funkce nebo již nesplňuje požadavky16) stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání17),
c) se na návrh Komise vyjadřuje k návrhům na uznání nebo odejmutí uznání kontrolní organizaci Komisí17),
d) zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, zprávu o uplatňování tohoto předpisu a zprávu o přijetí právních předpisů k adaptaci tohoto předpisu včetně jejich změn,
e) je správcem centrální evidence podle jiného právního předpisu18),
f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajského úřadu vydanému podle tohoto zákona,
g) oznamuje Komisi veškeré informace o tom, že dochází nebo došlo k porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva,
h) zpracovává a zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva výroční zprávu za předcházející rok,
i) v případě pochybností o platnosti licence pro dovoz dřeva požaduje po licenčním orgánu vyvážející partnerské země v souladu s dohodou o partnerství uzavřenou s vyvážející partnerskou zemí dodatečné ověření platnosti licence pro dovoz dřeva a další vysvětlení; o výsledku bez zbytečného odkladu informuje Generální ředitelství cel.
 
§ 6
(1) Krajský úřad
a) provádí kontrolu dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolní organizací19),
b) ukládá nápravné opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,
c) poskytuje pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a o pravomocném uložení pokuty,
d) projednává přestupky podle § 12 odst. 1,
e) přijímá okamžitá prozatímní opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
(2) Pověření zaměstnanci krajského úřadu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor průkazu podle odstavce 2.
 
§ 6a
Obecní úřad obce s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad zasílají
a) krajskému úřadu a pověřené osobě informace o pravomocném rozhodnutí o přestupku za nezákonně vytěžené dřevo z domácí lesní produkce ve svém správním obvodu,
b) pověřené osobě údaje z lesní hospodářské evidence34) v rozsahu a způsobem stanovenými vyhláškou podle § 3 odst. 3.
 
§ 7
Inspekce
a) je oprávněna vyzvat obchodníka21) k poskytnutí informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,
b) poskytuje krajským úřadům a pověřené osobě informace o porušení článku 5 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, informace potřebné ke zjištění osob odpovědných za uvedené porušování povinností a informace o pravomocném uložení pokuty,
c) projednává přestupky podle § 12 odst. 2 .
 
§ 8
(1) Generální ředitelství cel poskytuje příslušným orgánům nebo pověřené osobě o dovozu dřeva nebo dřevařských výrobků, tyto informace:
a) identifikační údaje deklaranta nebo dovozce, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a sídlo příjemce,
b) popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 22),
c) informace o zemi odeslání a zemi původu vytěženého dřeva nebo dřevařského výrobku,
d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.
(2) Generální ředitelství cel předává ministerstvu informace nezbytné pro zpracování výroční zprávy v souladu s ustanovením § 5 písm. g) a h).
(3) Poskytnutí informací podle odstavců 1 a 2 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu23).
 
§ 9
Celní úřad
Celní úřad
a) při dovozu přijímá a kontroluje licence pro dovoz dřeva35),
b) v případě pochybnosti o druhu dřeva použitého v dovážených dřevařských výrobcích36) požádá pověřenou osobu o odbornou spolupráci a odborné posouzení podle § 10 písm. h),
c) v případě pochybnosti o platnosti licence pro dovoz dřeva požádá ministerstvo prostřednictvím Generálního ředitelství cel o ověření platnosti licence pro dovoz dřeva u licenčního orgánu37) podle § 5 písm. i),
d) v případě pochybností podle písmene b) nebo c) může dřevařské výrobky zadržet postupem podle celního zákona38) do doby, než obdrží odborné posouzení podle § 10 písm. h) nebo než je prověřena platnost licence pro dovoz dřeva podle § 5 písm. i),
e) v případech, kdy z výsledku kontroly druhu dřeva použitého v dřevařských výrobcích nebo výsledku ověření platnosti licence pro dovoz dřeva provedeného ministerstvem podle § 5 písm. i) vyplyne, že druh dřeva použitý v dovážených dřevařských výrobcích neodpovídá licenci pro dovoz dřeva nebo tato licence je neplatná, rozhodne o zničení dřevařských výrobků podle celních předpisů39),
f) v případech, kdy při dovozu dřevařských výrobků podléhajících licencím pro dovoz dřeva není předložena licence pro dovoz dřeva nebo je předložena neplatná licence pro dovoz dřeva, rozhodne o zničení dřevařských výrobků podle celních předpisů39).
 
§ 10
Pověřená osoba
Pověřená osoba
a) kontroluje u hospodářských subjektů dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10), a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací27),
b) v případě zjištěných nedostatků v rámci kontroly podle písmene a) dává podnět příslušnému krajskému úřadu k případnému uložení nápravného opatření, projednání přestupku nebo přijetí okamžitého prozatímního opatření,
c) provádí kontrolu kontrolních organizací z hlediska požadavků stanovených v čl. 8 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v případě zjištěných nedostatků dává ministerstvu podklady pro informování Komise16),
d) při provádění kontroly postupuje podle kontrolního řádu, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací nestanoví jinak,
e) spravuje centrální evidenci,
f) předkládá ministerstvu do 30. března každého druhého roku následujícího po 3. březnu 2013 podklady pro zprávu28) o uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,
g) poskytuje hospodářským subjektům technickou pomoc a poradenství a usnadňuje jim výměnu a šíření příslušných informací29) o nezákonné těžbě dřeva,
h) v oblasti režimu licencí pro dovoz dřeva zpracovává v souladu s § 9 písm. b) odborné posouzení druhu dřeva použitého ve dřevařském výrobku podle příloh II a III přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva.
 
§ 11
Systém náležité péče
Hospodářský subjekt může za základ systému náležité péče19) využít lesní hospodářský plán nebo protokolem převzatou lesní hospodářskou osnovu a navazující lesní hospodářskou evidenci doplněnou o údaje uvedené v čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
 
§ 12
Přestupky
(1) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací
a) nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité péče,
b) uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva,
c) nesplní nápravné opatření podle § 6 odst. 1 písm. b), nebo
d) nesplní okamžité prozatímní opatření podle § 6 odst. 1 písm. e).
(2) Obchodník se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, neposkytne při kontrole nebo na vyžádání požadované informace.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c),
c) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d).
(4) Byl-li přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně, lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
(5) Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze spolu s pokutou uložit správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku a správní trest zákazu činnosti do 1 roku. Správní trest zákazu činnosti lze uložit pouze tehdy, byl-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchán opakovaně.
(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze spolu s pokutou uložit správní trest zákazu činnosti do 1 roku.
(8) Spáchá-li přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) fyzická osoba, uloží se jí správní trest napomenutí. Při opakovaném spáchání tohoto přestupku se uloží fyzické osobě pokuta podle odstavce 3 písm. b).
(9) Pravomocné rozhodnutí o přestupku se zveřejňuje v centrální evidenci podle § 3 a zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
 
§ 13
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 12 odst. 1,
b) inspekce, jde-li o přestupky podle § 12 odst. 2.
(2) Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad.
(3) Pokuty uložené inspekcí vybírá inspekce.
 
§ 14
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
2) Příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
3) Čl. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
7) Například § 295 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8) Čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012.
9) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
11) Čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
12) Čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
13) Čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
14) Čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
16) Čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
17) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012.
18) § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb.
19) Čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
21) Čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
22) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
23) § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
27) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012.
28) Čl. 20 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
29) Čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
30) Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.
31) Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
32) Čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
33) Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
34) § 40 zákona č. 289/1995 Sb..
35) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
36) Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
37) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
38) § 39 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Čl. 5 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
39) Čl. 197 a 198 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Související dokumenty