567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Schválený:
567/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Změna: 249/2007 Sb.
Změna: 452/2009 Sb.
Změna: 246/2012 Sb.
Změna: 210/2013 Sb.
Změna: 204/2014 Sb.
Změna: 233/2015 Sb.
Změna: 336/2016 Sb., 337/2016 Sb.
Změna: 286/2017 Sb.
Změna: 273/2018 Sb.
Změna: 347/2019 Sb.
Změna: 487/2020 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví
a) výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,
b) nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,
c) vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,
d) výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
 
§ 2
Základní sazba minimální mzdy
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 90,50 Kč za hodinu nebo 15 200 Kč za měsíc.
 
§ 3
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
---------------------------------------------------------------
Skupina prací        Nejnižší úroveň zaručené mzdy
            ---------------------------------------
             v Kč za hodinu    v Kč za měsíc
---------------------------------------------------------------
  1.             90,50      15 200
---------------------------------------------------------------
  2.             99,90      16 800
---------------------------------------------------------------
      3.            110,30      18 500
---------------------------------------------------------------
  4.            121,80      20 500
---------------------------------------------------------------
  5.            134,40      22 600
---------------------------------------------------------------
  6.            148,40      24 900
---------------------------------------------------------------
  7.            163,90      27 500
---------------------------------------------------------------
  8.            181,00      30 400
---------------------------------------------------------------
(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:
a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,
c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,
d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,
e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,
f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,
g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a
h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.
(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby
(1) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby5) než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.
(2) Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu6) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se měsíční sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.
 
§ 6
Ztížené pracovní prostředí
(1) Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce7) je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.
(2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí
a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem8),
b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem8) nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem8),
c) směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2,
d) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem , 9)
e) ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A L
Aeq,8h
překračuje hygienický limit stanovený zvláštním právním předpisem10) nebo přípustný expoziční limit stanovený zvláštním právním předpisem11) nejméně o 20 dB, nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C stanovená zvláštním právním předpisem11) překračuje 145 dB,
f) vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení L
ahv,8h
nebo průměrná vážená hladina zrychlení L
aw,8h
překračuje přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený zvláštním právním předpisem12) nejméně o 17 dB,
g) pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené zvláštním právním předpisem13) a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví,
h) vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis,
i) zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů,
j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu14),
k) pracovní či