267/1921 Sb., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných

Schválený:
267/1921 Sb.
Zákon
ze dne 19. července 1921
o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných.
Změna: 4/1925 Sb.
Změna: 74/1930 Sb.
Změna: 161/1933 Sb.
Změna: 78/1936 Sb.
Změna: 366/1938 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Kdo má nárok na státní příspěvek a kdo jej vyplácí.
 
§ 1.
(1) Příslušníci Československé republiky, kteří podléhají povinnému nemocenskému pojištění, mohou si zajistiti nárok na státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti za podmínek uvedených v tomto zákoně.
(2) Příslušníci cizího státu mohou obdržeti státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti za týchž podmínek jako příslušníci Československé republiky, má-li tento cizí stát obdobné opatření a nakládá-li s příslušníky Československé republiky jako se svými státními příslušníky.
 
§ 2.
Nárok na státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti mají členové odborové organisace zaměstnanců, která podle svých stanov a pravidel poskytuje členům podpory v nezaměstnanosti (§ 4, odst. 2. a 3.).
 
§ 3.
(1) Státní příspěvek je příplatkem k podpoře v nezaměstnanosti, vyplacené odborovou organisací; odborová organisace vyplácí jej nezaměstnanému na účet státní pokladny současně s touto podporou.
(2) Je-li nezaměstnaný členem několika odborových organisací, má v nezaměstnanosti nárok na státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti toliko v jediné odborové organisaci.
 
§ 4.
(1) Odborové organisaci zaměstnanců jest se při výplatě státního příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti říditi těmito ustanovení:
1. Členství v odborové organisaci nesmí býti vázáno jinou podmínkou než tím, že člen je zaměstnán v příslušném pracovním odboru a platí organisaci stanovené příspěvky; odborová organisace může však ze závažných důvodů omeziti členská práva některého ze svých členů pouze na nárok na podporu v nezaměstnanosti a státní příspěvek k ní a upraviti přiměřeně povinnosti tohoto člena. Při volbě organisace a zjištění příslušnosti k ní zaručuje se zaměstnancům plná svoboda.
2. Odborová organisace jest povinna vyžádati si od každého člena prohlášení, je-li členem jiné odborové organisace a jeho rozhodnutí, ve které odborové organisaci chce uplatňovati nárok na státní příspěvek. Dále jest povinna vystouplému svému členu vydati členskou knížku obsahující osvědčení o době členství v této organisaci nebo jiný doklad o tom.
3. Podmínky poskytování podpor v nezaměstnanosti a vliv neplacení členských příspěvků na ně musí býti ve stanovách nebo pravidlech pevně ustanoveny. Neplacení příspěvků pro nemoc, pokud nepřesahuje doby 6 týdnů, nemůže odůvodniti ztrátu nároku na podporu v nezaměstnanosti.
4. Přiznání státního příspěvku musí býti vázáno na průkaz, že se nezaměstnaný marně hlásil o zaměstnání u veřejné zprostředkovatelny práce nebo u odborové zprostředkovatelny práce, která bude v tom směru uznána za rovnocennou zprostředkovatelně veřejné, ihned, jakmile se stal nezaměstnaným, a že se hlásil o podporu v nezaměstnanosti; další vyplácení státního příplatku je vázáno na průkaz, že se nezaměstnaný hlásil alespoň třikrát v týdnu u veřejné zprostředkovatelny práce. Dvě z těchto hlášení mohou býti nahrazena hlášením u obce pobytu, jestliže tato obec jest vzdálena více než tři kilometry od veřejné zprostředkovatelny práce. Činí-li tato vzdálenost více než šest kilometrů, mohou všechna hlášení býti nahrazena hlášením u obce pobytu s výjimkou jednoho hlášení v každém kalendářním měsíci, jež nutno vykonati u veřejné zprostředkovatelny práce.
5. O přiznání, odepření nebo zastavení podpory v nezaměstnanosti a státního příspěvku rozhoduje výbor odborové organisace podle svých stanov neb řádů o tom jednajících.
6. Podpory v nezaměstnanosti a státní příspěvek k nim musí býti účtovány odděleně od ostatního hospodářství odborové organisace.
7. Odborová organisace jest povinna podrobiti se státnímu dohledu na hospodaření státním příplatkem, který provádí ministerstvo sociální péče a ministerstvo financí (§ 9). Provádějíc tento dohled může ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvem financí státní příplatek odepříti, zastaviti aneb rozhodnouti o jeho výši.
(2) Odborová organisace, která chce svým členům zprostředkovati výplatu státního příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti, ohlas to ministerstvu sociální péče a spolu předlož potřebný počet stanov a pravidel o poskytování podpory v nezaměstnanosti. Totéž platí o každé změně těchto stanov a pravidel.
(3) S výplatou státního příplatku k podpoře v nezaměstnanosti může odborová organisace počíti teprve, až dostane k tomu od vlády svolení. Zásady podpůrných pravidel budou upraveny vládní vyhláškou. Na tomto podkladě budou podpůrná pravidla, stanovy a jejich změny schvalovány ministerstvem sociální péče, čímž se stanou účinnými.
Kdo nemá nároku na státní příspěvek.
 
§ 5.
Nároku na státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti nemá:
1. kdo nemá nároku na podporu v nezaměstnanosti podle stanov odborové organisace;
2. kdo má sice nárok na podporu v nezaměstnanosti podle stanov odborové organisace, ale nebyl před tím, než se stal nezaměstnaným, již po šest měsíců jejím členem. Započítává-li však odborová organisace přistupujícímu členovi do členské doby i členství v jiné odborové organisaci, platí to i pro státní příspěvek; Pro osoby, které se stanou členy odborové organisace teprve po dni vyhlášení tohoto nařízení, stanoví se jakožto podmínka pro přiznání nároku na státní příplatek dokonaná jednoletá doba členská. Jakýkoliv zákup členské doby jest nepřípustný.
3. kdo stávkuje nebo je z práce vyloučen po dobu stávky nebo výluky. Za výluku se nepokládá dočasné propuštění zaměstnanců, způsobené nedostatkem surovin či polotovarů nebo zastavením dopravy bez viny propuštěných ze zaměstnání, byť nedostatek vznikl v důsledku stávky či výluky;
4. kdo byl vlastní vinou ze zaměstnání propuštěn, nebo kdo dobrovolně práci opustí bez závažné příčiny;
5. kdo pro své tělesné nebo duševní vlastnosti není pravidelného zaměstnání schopen;
6. kdo požívá nemocenského od některé nemocenské pokladny;
7. kdo se zdržuje mimo území republiky Československé;
8. sezonní dělníci, vyjma ty, kteří budou nařízením podle § 10 vyňati.
9. Kdo je starší šedesátipěti let,
10. kdo není v důsledku své nezaměstnanosti ohrožen na výživě své a své rodiny,
11. kdo pobírá odpočivné (zaopatřovací) platy nebo obdobné platy z peněz veřejných nebo z jiných prostředků nebo obdobné platy z milosti, pokud tyto platy přesahují svou výší státní příplatek k podpoře nezaměstnaných podle tohoto zákona. Pokud by tyto platy byly nižší než státní příplatek k podpoře nezaměstnaných podle tohoto zákona, snižuje se státní příplatek o částku rovnající se tomuto plánu.
Kdo pozbývá nároku na státní příspěvek.
 
§ 6.
Nároku na státní příspěvek v nezaměstnanosti pozbývá:
1. kdo pozbyl nároku na podporu v nezaměstnanosti podle stanov odborové organisace;
2. kdo odmítl práci nabídnutou mu veřejnou nebo odborovou zprostředkovatelnou práce nebo jiným veřejným orgánem přes to, že nabídnutá práce jest přiměřená jeho tělesným silám a zdravotnímu stavu a neznemožňuje mu návrat do jeho pravidelného povolání a je placena podle platného mzdového tarifu nebo podle mezd obvyklých v místě, kde se má práce konati; má-li nezaměstnaný přijmouti práci mimo místo svého pobytu, jest mu zaručiti bezplatnou dopravu do místa pracovního k nastoupení práce. Nezaměstnaný není povinen přijmouti práci v podniku, v němž jest stávka nebo výluka;
3. kdo odmítl vykonávati občasné veřejné užitečné práce zprostředkovatelnou práce nebo jiným veřejným orgánem mu přikázané po dobu úměrnou týdennímu požitku, plynoucímu jemu ze státního příplatku k podpoře v nezaměstnanosti, ačkoliv nabídnutá práce jest přiměřená jeho tělesným silám a zdravotnímu stavu a neznemožňuje mu návrat do jeho pravidelného povolání a je placena podle platného mzdového tarifu anebo podle mezd obvyklých v místě, kde se má práce konati. Je-li stávka nebo výluka, není nezaměstnaný povinen práci přijmouti.
4. kdo požíval v jednom roce státního příplatku v nezaměstnanosti po dobu 26ti týdnů, vyplácí-li odborová organisace podporu v nezaměstnanosti v údobích týdenních anebo po dobu šesti měsíců, vyplácí-li ji v údobích měsíčních, počítaje ode dne, za který byl státní příplatek vyplacen, jako za první den nezaměstnanosti. Státní příplatek se může takovému členu vypláceti za splnění ostatních podmínek nově teprve tehdy, uplynulo-li od prvního podpůrného dne 52 týdnů, resp. 65 týdnů u oněch odborových organisací, které mají se souhlasem vlády podpůrné období 65 týdnů.
5. u koho dodatečně se zjistí nebo nastanou okolnosti uvedené v § 5, nebo kdo si dal vypláceti státní příspěvek současně od více odborových organisací (§ 3, odst. 2.).
O výši státního příspěvku.
 
§ 7.
(1) Státní příplatek se rovná co do výše podpoře, kterou podporovanému vyplácí odborová organisace ze svých peněz.
(2) U ženatého člena nebo provdané členky, avšak bezdětných, dále u svobodného člena nebo členky, kteří pečují o jednu osobu (dítě nebo rodiče), činí státní příplatek jeden a půlnásobek organisační podpory. U ženatého člena nebo provdané členky, kteří pečují mimo manželku (manžela) alespoň o jednu osobu (dítě nebo rodiče), a u svobodného člena nebo členky, kteří pečují alespoň o dvě osoby (děti nebo rodiče), činí státní příplatek dvojnásobek organisační podpory. U ženatého člena nebo provdané členky, kteří pečují mimo manželku (manžela) alespoň o dvě osoby (děti nebo rodiče), a u svobodného člena nebo členky, kteří pečují alespoň o tři osoby (děti nebo rodiče), činí státní příplatek dva a půlnásobek organisační podpory.
(3) Ženatí členové nebo provdané členky odborových organisací mají z důvodu manželství nárok na vyšší výměru státního příplatku podle předcházejících ustanovení jen v tom případě, žijí-li s druhým manželem ve společné domácnosti anebo přispívají-li skutečně ze svých příjmů převážnou měrou na výživu druhého manžela. Jsou-li podporováni v jedné a téže rodině dva nebo více členů, žijících ve společné domácnosti, může nárok na vyšší výměru státního příplatku uplatňovati pouze jeden z nich, a to ten, u něhož státní příplatek by byl vyšší.
(4) Osoby ovdovělé, rozloučené nebo rozvedené, pokud se nemusejí starati o děti z předchozího manželství nebo o dřívější manželku (dřívějšího manžela), posuzují se jako osoby svobodné.
(5) Státní příplatek k organisační podpoře, která nesmí být nižší než 0,75 Kč denně, nesmí převyšovati částku 10 - Kč denně. Součet podpory a státního příplatku nesmí převyšovati 2/3 mzdy (platu), která při plném zaměstnání v jejich pravidelném povolání odpovídá za výplatní období platnému mzdovému tarifu anebo mzdě v místě zaměstnání obvyklé; oč tento součet převyšuje 2/3 této mzdy, o to se sníží státní příplatek.
(6) Zaměstnavatel jest povinen na žádost nezaměstnaného nebo orgánů zúčastněných při provádění zákona udati výši poslední mzdy (platu) nezaměstnaného a uvésti, z jakého důvodu byl nezaměstnaný z práce propuštěn. Když z jakéhokoliv důvodu (úmrtí, zánik podniku a pod.) nelze obdržeti potvrzení zaměstnavatele, stvrzuje výši poslední mzdy (platu) příslušný nositel nemocenského pojištění
O výplatě a účtování státního příspěvku.
 
§ 8.
Nárok na státní příplatek v nezaměstnanosti přísluší nezaměstnanému, trvá-li nezaměstnanost aspoň sedm dní po sobě jdoucích, od osmého dne této nezaměstnanosti, ne však dříve, nežli ode dne, kdy jej nezaměstnaný uplatňuje. Při opětovné nezaměstnanosti v průběhu 52 týdnů (12 měsíců), počítajíc od prvního dne prvotní nezaměstnanosti, přísluší nárok na státní příplatek v nezaměstnanosti nezaměstnanému, trvá-li nezaměstnanost aspoň sedm dnů po sobě jdoucích, již od prvního dne této opětovné nezaměstnanosti.
 
§ 9.
Způsob výplaty a účtování státního příplatku odborovou organisací podle § 4, odst. 1, č. 6, jakož i provádění státního dohledu podle § 4, odst. 1, č. 7, určí vláda.
Ustanovení všeobecná a trestní.
 
§ 10.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením rozšířila působnost tohoto zákona i na jednotlivé odbory sezonních dělníků a aby pro ně stanovila zvláštní podmínky co do vzniku a trvání nároku, jakož i co do výše státního příspěvku, vyslechnuvši dobrozdání zúčastněných ústředen odborových organisací.
 
§ 11.
(1) Právní jednání a listiny týkající se státního příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti jsou osvobozeny od kolkův a poplatků. Rovněž jsou osvobozeny od kolků a poplatků listiny o mzdách, vyhotovené v důsledku provádění čl. IV zák. č. 74/1930 Sb. z. a n.
(2) Podpůrné fondy odborových orgaisací určené k poskytování podpor v nezaměstnanosti (§ 4, odst. 1., č. 6.) jsou osvobozeny od placení poplatků zaopatřovacích podle § 4 cís. nař. z 15. září 1915, č. 280 ř. z. (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle §§ 3 a 4 zákonného článku VIII. z r. 1883) o poplatcích ze smluv pojišťovacích, smluv o držím důchodu a smluv zaopatřovacích, jestli a pokud zprostředkují výplatu státního příspěvku v nezaměstnanosti.
 
§ 12.
Podpora v nezaměstnanosti a státní příspěvek k ní nemají právních následků podpory chudinské.
 
§ 13.
(1) Vylákal-li nezaměstnaný předstíranými údaji nebo jiným lstným způsobem státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti, je povinen nahraditi vzniklou škodu a dopouští se kromě toho přestupku podle tohoto zákona, který trestá politická správa I. stolice (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi administrativní policejní vrchnost I. stolice) vězením až do 1 měsíce, pokud jednání to nezakládá trestný čin podle všeobecného zákona trestního.
(2) Členové výboru, určení podle stanov odborové organisace k hospodaření státním příspěvkem, zodpovídají za přesné zachování všech ustanovení tohoto zákona osobně. Každé jimi zaviněné přestupování nebo nedbání tohoto zákona trestá politická správa I. stolice (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi administrativní policejní vrchnost I. stolice) pokutou až do výše 1000 Kč nebo v případě nedobytnosti vězením až do 3 měsíců pokud jednání to nezakládá trestný čin podle všeobecného zákona trestního.
(3) Osoby uvedené v odstavci 2. ručí s odborovou organisací společně a nerozdílně za každou škodu státní pokladně způsobenou.
(4) Prokáže-li se, že odborová organisace opětovně vyplatila proti ustanovení tohoto zákona státní příspěvek, může jí vláda odníti další vyplacení státního příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti.
(5) Zaměstnavatel, jenž nesplní řádně povinnosti uložené mu v § 7, odst. 7, dopouští se, pokud jednání to nezakládá trestný čin podle všeobecného zákona trestního, přestupku, který trestá okresní úřad podle § 4 zák. č. 95/1933 Sb.z. a n.
(6) Promlčecí lhůta správních přestupků podle odstavců 1, 2 a 5 činí šest měsíců.
 
§ 14.
Pokuty podle tohoto zákona uložené připadají státní pokladně pro účely sociální péče.
 
§ 15.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem, který určí ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí vyhláškou. Tímto dnem zároveň končí působnost zákona o podpoře nezaměstnaných ze dne 10. prosince 1918, č. 63 Sb. z. a n., a všech zákonných ustanovení tento doplňujících a pozměňujících.
Zákon tento nabývá účinnosti dne 1. dubna 1925. Tímto dnem zároveň končí působnost zákona o podpoře nezaměstnaných ze dne 10. prosince 1918, č. 63 Sb. z. a n., a všech zákonných ustanovení tento doplňujících a pozměňujících.
 
§ 16.
Provedením jeho se pověřuje ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.

Související dokumenty