235/1924 Sb., o mimořádných úlevách při placení přímých daní

Schválený:
235/1924 Sb.
Zákon
ze dne 8. října 1924
o mimořádných úlevách při placení přímých daní.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 1.
(1) Nedoplatky přímých daní, dlužných za minulá léta až včetně 1923, mohou býti na žádost strany ve výjimečných případech přiměřeně sníženy nebo prominuty, jestliže je vážné nebezpečí, že by zapravení těchto nedoplatků mohlo ohroziti poplatníka v jeho hospodářském podnikání nebo ve výživě nebo ve výživě jeho rodiny, nebo je-li vymáhání nedoplatků spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi.
(2) Zejména jest přihlížeti k případům, kde ohrožení poplatníka (odst. 1.) bylo způsobeno ztrátami vzniklými poklesem cen zboží a hodnoty investic nebo ztrátami z pohledávek a jinakými následky poválečných poměrů na př. snížením mezd a platů a podobně.
(3) Nečiní rozdílu, jde-li o daně pravoplatně předepsané čili nic.
(4) Za okolností uvedených v odstavci 1. lze také upustiti od předepsání daní dosud neuložených.
 
§ 2.
(1) Příslušnost úřadů k povolování úlev dle ustanovení § 1 určuje nařízení.
(2) Příslušný úřad rozhoduje s platností konečnou.
 
§ 3.
(1) Při šetření o snížení nebo prominutí daní, podrobených přirážkám obecním, bude, pokud to naléhavostí případu (hrozící konkurs a podobně) není vyloučeno a pokud se nejedná o odpis obecních přirážek pravděpodobně nižší než 1000 Kč v příslušné obci, slyšena s hlasem poradním také finanční komise, a kde takové není, obecní (městská) rada příslušné obce o tom, zda podle její znalosti poměrů jest tu vážné nebezpečí hospodářských důsledků, naznačených v §u 1, odst. 1.
(2) Vyjádření jmenovaných činitelů musí býti dotazujícímu se úřadu dodáno do 14 dnů ode dne doručení dotazu.
 
§ 4.
Jakákoliv změna ve výši nedoplatků přímých daní má v zápětí také změnu všech přirážek k nim vybíraných.
 
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedením jeho pověřuje se ministr financí.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v.
T. Bečka v. r.

Související dokumenty