9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

Schválený:
9/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. prosince 1990
o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Změna: 64/1991 Sb.
Změna: 272/1992 Sb.
Změna: 84/1993 Sb.
Změna: 39/1994 Sb.
Změna: 74/1994 Sb.
Změna: 160/1995 Sb.
Změna: 167/1999 Sb.
Změna: 72/2000 Sb.
Změna: 155/2000 Sb.
Změna: 271/2001 Sb.
Změna: 453/2001 Sb.
Změna: 220/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 453/2003 Sb.
Změna: 220/2002 Sb. (část), 19/2004 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Státní politika zaměstnanosti
Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména
a) soustavné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracování prognóz a koncepcí zaměstnanosti a programů pro další pracovní uplatnění zaměstnanců při velkých strukturálních a organizačních změnách a racionalizačních opatřeních,
b) bezplatně poskytovanou informační, poradenskou a zprostředkovatelskou činnost,
c) zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací,
d) rekvalifikaci občanů, poradenství pro volbu povolání a odbornou výchovu,
e) hmotné zabezpečení občanů ucházejících se o zaměstnání a při rekvalifikaci,
f) opatření pro zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností,
g) systém evidence volných pracovních míst a občanů ucházejících se o zaměstnání 1).
 
§ 2
(1) Orgány státní správy zabezpečující státní politiku zaměstnanosti v České republice jsou
a) ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo"),
b) úřady práce.
(2) Úřady práce jsou správní úřady. Správní obvody úřadů práce tvoří územní obvody okresů.2) Na území hlavního města Prahy je úřadem práce Úřad práce hlavního města Prahy.
(3) V čele úřadu práce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí České republiky3). Při jmenování vychází ministr práce a sociálních věcí České republiky zpravidla z výsledků konkursního řízení.
Zprostředkování zaměstnání
 
§ 3
(1) Zprostředkování zaměstnání 4) pro uchazeče o zaměstnání 5) a zájemce o zaměstnání zabezpečují úřady práce. Při zprostředkování zaměstnání pro občany se změněnou pracovní schopností úřady práce spolupracují s organizacemi zřízenými k pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidních občanů.
(2) Úřad práce je povinen poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o zaměstnání o jejich právech a povinnostech.
 
§ 4
(1) Uchazečem o zaměstnání je občan, který není v pracovním nebo obdobném vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, ani se nepřipravuje soustavně na povolání a který se osobně u úřadu práce uchází na základě písemné žádosti o zprostředkování vhodného zaměstnání.5) Žádost s občanem sepíše úřad práce.
(2) Zájemcem o zaměstnání je občan, který je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost a má zájem o jiné zaměstnání.
(3) Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytovat úřadu práce na jeho výzvu potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se přitom jeho pokyny. Přiměřeně postupují i zájemci o zaměstnání.
 
§ 5
Společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce
(1) K rozšíření nabídky volných pracovních míst ministerstvo a úřad práce dávají právnickým a fyzickým osobám (dále jen "zaměstnavatel") podněty ke zřizování společensky účelných pracovních míst a k vytváření veřejně prospěšné práce a hmotně podporují jejich zřizování a vytváření.
(2) Společensky účelné pracovní místo je nové pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje na základě písemné dohody s úřadem práce a obsazuje uchazeči o zaměstnání vedenými v úřadu práce, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění.
(3) Veřejně prospěšné práce jsou nové pracovní příležitosti, které vytváří obec 6) nebo zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání.
(4) Náklady na zřízení společensky účelného pracovního místa a vytvoření veřejně prospěšné práce hradí ministerstvo nebo úřady práce z účelově určených prostředků.
(5) Podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací stanoví ministerstvo vyhláškou.
 
§ 5a
nadpis vypuštěn
(1) Ministerstvo na základě písemné dohody hmotně podporuje vytváření nových pracovních míst u zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu.6a) Hmotná podpora se poskytuje zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa v územní oblasti, ve které v době předložení záměru získat investiční pobídky6b) průměrná míra nezaměstnanosti dosahuje nejméně průměrné míry nezaměstnanosti za Českou republiku za uplynulá dvě pololetí.
(2) Písemná dohoda podle odstavce 1 musí obsahovat zejména označení příjemce, výši poskytované hmotné podpory, počet pracovních míst, která se zřizují, datum, do kterého budou místa obsazena dohodnutým počtem zaměstnanců, náklady, na jejichž úhradu lze poskytnuté prostředky použít, termíny poskytování hmotné podpory, způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, povinnost vrátit poskytnuté prostředky v případě nedodržení sjednaných podmínek, způsob a lhůtu vypořádání.
(3) Územní oblastí se pro účely tohoto zákona rozumí okres, v němž je investiční akce umístěna, nebo spádová oblast. Do spádové oblasti patří kromě okresu, v němž je investiční akce umístěna, i okresy, z jejichž území doba dojíždění do obce, v níž je umístěna investiční akce, prostředky hromadné dopravy nepřevyšuje jednu hodinu. Průměrná míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti se pro účely poskytnutí hmotné podpory použije pouze pro zaměstnavatele, který vytvoří více než 1 000 nových pracovních míst, a to v případě, že průměrná míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti je vyšší než v okrese, v němž je investiční akce umístěna.
(4) Hmotná podpora je účelově určená a lze ji použít pouze na vytváření nových pracovních míst sjednaných v dohodě podle odstavce 2. Je výdajem státního rozpočtu6c) na úhradu dohodnutých nákladů zaměstnavatele, nemusí být použita pouze v roce poskytnutí, ale podle harmonogramu stanoveného v těchto dohodách. Vyúčtování provádí zaměstnavatel k 31. prosinci kalendářního roku a předkládá jej ministerstvu do 15. února následujícího kalendářního roku. Do celkového počtu nově vytvořených míst se zahrnují místa vytvářená ode dne předložení záměru získat investiční pobídky. Výši hmotné podpory na jedno pracovní místo v závislosti na situaci na trhu práce, vyjádřenou mírou nezaměstnanosti nebo dalšími ukazateli, a formu úhrady stanoví vláda nařízením.
 
§ 6
Rekvalifikace
(1) Ministerstvo a úřady práce zabezpečují rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání podle státního rekvalifikačního programu, rekvalifikačních programů zpracovaných úřady práce a podle potřeb trhu práce.
(2) Zaměstnavatelé přihlížejí při svých záměrech ve vývoji zaměstnanosti k rekvalifikačním programům podle odstavce 1.
(3) Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců 7), mohou být na základě písemné dohody s příslušným úřadem plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností.
 
§ 6a
Zaměstnavatelům, kteří zabezpečují absolventům středních a vysokých škol v pracovním poměru odbornou praxi7a) nebo zabezpečují získání kvalifikace mladistvým pracovníkům,7b) mohou být na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností.
 
§ 6b
nadpis vypuštěn
(1) Ministerstvo na základě písemné dohody hmotně podporuje zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu,6a) při rekvalifikaci nebo školení jeho zaměstnanců, a to částečnou úhradou nákladů, které budou na rekvalifikaci nebo školení skutečně vynaloženy. Hmotná podpora se poskytuje v závislosti na průměrné míře nezaměstnanosti podle § 5a odst. 1 v době předložení záměru získat investiční pobídky.6b)
(2) Školením se pro účely investičních pobídek rozumí teoretické a praktické vzdělávání, získávání znalostí a dovedností pro pracovní zařazení zaměstnanců a které odpovídají požadavkům stanoveným zaměstnavatelem. Toto školení může být zajišťováno i zaměstnavatelem.
(3) Písemná dohoda podle odstavce 1 musí obsahovat zejména označení příjemce, výši poskytované hmotné podpory, počet osob, které budou zařazeny do rekvalifikace nebo školení, obsah rekvalifikace nebo školení, způsob a dobu jejich zabezpečení, předpokládanou výši nákladů na rekvalifikaci nebo školení, výši a termín poskytnutí hmotné podpory, způsob úhrady nákladů a dobu jejího poskytování, datum, do kterého bude dohodnutý počet zaměstnanců rekvalifikován nebo zaškolen, náklady, na jejichž úhradu lze poskytnuté prostředky použít, datum poskytnutí hmotné podpory, způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, povinnost vrátit poskytnuté prostředky v případě nedodržení sjednaných podmínek nebo v případě jejich nevyčerpání, způsob a lhůtu vypořádání.
(4) Hmotná podpora je účelově určená a lze ji použít pouze na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců sjednaných v dohodě podle odstavce 3. Je výdajem státního rozpočtu6c) na úhradu dohodnutých nákladů zaměstnavatele, nemusí být použita pouze v roce poskytnutí, ale podle harmonogramu stanoveného v těchto dohodách. Vyúčtování provádí zaměstnavatel k 31. prosinci kalendářního roku a předkládá jej ministerstvu do 15. února následujícího kalendářního roku. Do celkového počtu rekvalifikovaných nebo školených zaměstnanců se zahrnují zaměstnanci rekvalifikovaní nebo školení ode dne předložení záměru získat investiční pobídky. Výši úhrady nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců v závislosti na situaci na trhu práce, vyjádřenou mírou nezaměstnanosti, případně dalšími ukazateli, a formu úhrady stanoví vláda nařízením.
 
§ 7
Spolupráce ve státní politice zaměstnanosti
K zabezpečení spolupráce na trhu práce úřady práce zřizují poradní sbory složené zejména ze zástupců odborových svazů, zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených a úřadů práce. Jejich účelem je koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti v příslušné územní oblasti. Vyjadřují se zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů, ke zřizování většího počtu společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací, k programům strukturálních a organizačních změn, k programům rekvalifikace, k organizaci poradenské činnosti a k problematice zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.
 
§ 8
Kontrolní činnost
(1) Kontrolní činnost vykonávají ministerstvo a úřady práce (dále jen "orgán kontroly"). Kontrolní oprávnění jiných orgánů podle zvláštních předpisů tím nejsou dotčena.
(2) Zaměstnanec orgánu kontroly pověřený provedením kontroly je oprávněn vstupovat do objektů a zařízení zaměstnavatelů, požadovat od zaměstnanců zaměstnavatele předložení potřebných dokladů, podání úplných zpráv, informací a vysvětlení ve lhůtách k tomu určených, účast zaměstnavatelů při projednávání výsledků kontroly a další součinnost potřebnou k vytvoření podmínek k nerušenému a rychlému provedení kontroly.
(3) Zjistí-li orgán kontroly porušení povinností, jejichž dodržování je oprávněn kontrolovat,8) je zaměstnanec orgánu kontroly pověřený provedením kontroly povinen vyžadovat na zaměstnavateli odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě k tomu určené a od zaměstnavatele je oprávněn vyžadovat si písemné podání zprávy o přijatých opatřeních.
(4) Zaměstnancům zaměstnavatele, kteří v určené lhůtě zaviněně nesplní povinnost, která jim je uložena podle odstavců 2 a 3, může zaměstnanec orgánu kontroly uložit pořádkovou pokutu až do částky 2000 Kčs, a to i opětovně, nebyla-li uložená povinnost splněna ani v nově určené lhůtě. Pořádkovou pokutu lze uložit ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy k nesplnění povinnosti došlo.
(5) Provádí-li orgán kontroly kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně o způsobu a výsledcích kontroly toho, kdo podnět podal.
(6) Zaměstnanci orgánu kontroly jsou povinni zachovávat hospodářské a služební tajemství o skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvěděli.
(7) V zařízeních ozbrojených sil a ozbrojených sborů v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti lze kontrolu podle předchozích odstavců provádět jen se souhlasem příslušného ministerstva.
 
§ 9
(1) Orgán kontroly je oprávněn ukládat zaměstnavatelům za zaviněné porušení povinností, jejichž dodržování je oprávněn kontrolovat, pokuty až do částky 250 000 Kč a při opětovném porušení povinností, za jejichž nedodržení byla již pokuta uložena, až do částky 1000 000 Kč. Pokutu lze uložit ve lhůtě do jednoho roku ode dne, kdy se orgán kontroly dozvěděl o porušení povinností podle věty první, nejpozději však do tří let ode dne, kdy je zaměstnavatel porušil. Za stejných podmínek je oprávněn uložit orgán kontroly pokutu tomu, kdo zprostředkovává zaměstnání v rozporu se zákonem nebo porušuje dohodu uzavřenou podle § 5 odst. 2 a 3 a § 6 odst.3.
(2) Při ukládání pokuty podle odstavce 1 se přihlíží k závažnosti porušení, k míře zavinění a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo.
(3) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit, byla-li zaměstnavateli již za totéž porušení obecně závažných právních předpisů uložena pokuta nebo jiná majetková sankce jiným orgánem podle zvláštních předpisů.
 
§ 9a
Pro účely výkonu kontrolní činnosti podle § 8 a 9 se zaměstnavatelem rozumí též právnická osoba8a) nebo fyzická osoba, oprávněná podnikat podle zvláštních předpisů,8b) i když uvádí, že žádného zaměstnance nezaměstnává.
 
§ 10
Pokuty podle § 8 a 9 jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.
 
ČÁST DRUHÁ
Působnost ministerstva a úřadu práce
 
§ 11
Působnost ministerstva
Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, přitom zejména
a) řídí úřady práce,
b) vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti včetně ukládání pokut,
c) spravuje prostředky na zabezpečování státní politiky zaměstnanosti a rozhoduje o jejich použití,
d) soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, zpracovává prognózy vývoje zaměstnanosti a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce a k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil v České republice v odvětvové a profesně kvalifikační struktuře a přijímá opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil do zahraničí,
e) zpracovává koncepce státní politiky zaměstnanosti a řešení stěžejních otázek na trhu práce, například v oblasti zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností a uchazečů o zaměstnání vyžadujících zvýšenou péči, které předkládá vládě České republiky,
f) spolupracuje s příslušnými ústředními orgány státní správy při tvorbě programů opatření pro umísťování zaměstnanců uvolňovaných v důsledku strukturálních změn, organizačních nebo racionalizačních opatření předkládaných vládě České republiky,
g) podněcuje a hmotně podporuje zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, hmotně podporuje vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek,
h) hmotně podporuje rekvalifikace občanů, hmotně podporuje rekvalifikace zaměstnanců v rámci investičních pobídek a zpracovává rekvalifikační programy,
i) může zřizovat státní rekvalifikační střediska,
j) zaujímá stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti, které předkládají vládě České republiky jiné ústřední orgány státní správy,
k) uděluje nebo odnímá povolení právnickým nebo fyzickým osobám k výkonu zprostředkování zaměstnání; povolení může udělit nebo odejmout i pro zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Zprostředkování zaměstnání v zahraničí lze povolit, jen bude-li prováděno v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
l) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy při rozvíjení mezinárodních vztahů týkajících se státní politiky zaměstnanosti, zejména při přípravě mezinárodních smluv, a zabezpečuje provádění závazků z nich vyplývajících,
m) zabezpečuje projekční řešení a programově technické vybavení informačního systému na úseku zaměstnanosti,
n) koordinuje činnosti v rámci systému Evropských služeb zaměstnanosti8c) zabezpečované vybranými úřady práce,
o) zabezpečuje mezinárodní spolupráci na úseku zaměstnanosti a spolupráci s Evropskými společenstvími a řídí programy rozvoje lidských zdrojů,
p) spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropských společenství v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu.8d)
Působnost úřadu práce
 
§ 12
(1) Úřad práce
a) informuje občany o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace, a zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil na jejich vyžádání,
b) zprostředkovává uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání vhodné zaměstnání,10) včetně zprostředkování zaměstnání z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky,
c) poskytuje občanům poradenské služby spojené se zaměstnáním, s volbou povolání a odbornou výchovou v souladu s rozvojem odvětví, oborů a činností,
d) organizuje, zabezpečuje a usměrňuje rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání ve svém územním obvodu a podle potřeby k tomu účelu zpracovává programy opatření,
e) může zřizovat státní rekvalifikační střediska,
f) vede evidenci volných pracovních míst, evidenci uchazečů o zaměstnání, vydaných pracovních povolení cizincům a osobám bez státní příslušnosti a podle potřeby i evidenci zájemců o zaměstnání,
g) vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti včetně ukládání pokut,
h) hradí zaměstnavatelům náklady na náborové příspěvky a jiné výhody poskytované doosídlencům ve vymezeném území pohraničí 11),
i) účelně hospodaří s prostředky na zabezpečení zaměstnanosti,
j) sleduje a hodnotí stav trhu práce a zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém územním obvodu a činí opatření k ovlivňování nabídky a poptávky na trhu práce. Za tím účelem může vyžadovat od zaměstnavatelů informace o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti,
k) podněcuje a hmotně podporuje zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce ve svém územním obvodu. Za tím účelem spolupracuje se zaměstnavateli, obcemi a s příslušnými orgány státní správy,
l) doporučuje zaměstnavatelům k přijetí uchazeče o zaměstnání na nově zřízená společensky účelná pracovní místa a na vytvořené veřejně prospěšné práce,
m) projednává se zaměstnavateli na základě jejich informací umísťování uvolněných zaměstnanců při strukturálních změnách, racionalizačních a jiných opatřeních. V závažných případech spolupracuje se zaměstnavateli a s příslušnými státními orgány při stanovení programu opatření pro umísťování uvolňovaných zaměstnanců,
n) potvrzuje, že občan žádající o předčasné přiznání starobního důchodu byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a po jakou dobu, a v případě, že tomuto občanu bylo poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, den, kterým byla jeho výplata zastavena,
o) potvrzuje žádost příslušného orgánu sociálního zabezpečení,22) že je žadatel o dávku sociální péče veden jako uchazeč o zaměstnání, popřípadě den uplynutí podpůrčí doby, po kterou mu mělo být poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, pokud nebylo poskytováno z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.
p) spolupracuje s orgány sociálního zabezpečení a orgány státní zdravotní správy při zprostředkování vhodného zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání,
q) spolupracuje s postpenitenciárními kurátory a dalšími terapeutickými pracovišti, pracovišti rodinné terapie, jakož i s humanitárními institucemi s cílem začlenění a léčby osob společensky nepřizpůsobených a osob v krizových situacích,
r) na základě písemné dohody poskytuje zaměstnavateli z účelově určených prostředků příspěvek k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů,11a)
s) plní úkoly při provádění důchodového pojištění uchazečů o zaměstnání podle zvláštního zákona,29)
t) sděluje na žádost orgánům hlavního města Prahy vykonávajícím působnost ve státní sociální podpoře, krajskému úřadu a ministerstvu údaje o tom, že osoba je vedena jako uchazeč o zaměstnání, zda má tato osoba nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a v jaké výši, popřípadě že není hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání poskytováno z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., a údaje o výši vyplacených mzdových nároků podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů,29a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel nezúčtoval,
u) spolupracuje s orgány státní správy a územními samosprávnými celky, zaměstnavateli a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a zaměstnaností,
v) zabezpečuje a hmotně podporuje programy a opatření související s rozvojem lidských zdrojů uskutečňované v jeho územním obvodu, včetně účasti na mezinárodních programech a programech s mezinárodní účastí,
x) v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropských společenství ověřuje nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,
y) potvrzuje občanovi členského státu Evropské unie (dále jen "občan Evropské unie") pro účely povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
z) potvrzuje sezonnímu zaměstnanci, který je občanem Evropské unie, pro účely udělení povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu, jeho pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce,
za) plní úkoly při provádění státní sociální podpory podle zvláštního právního předpisu.29b)
(2) Úřad práce rozhoduje
a) o vyřazení 12) z evidence uchazečů o zaměstnání,
b) o přiznání, nepřiznání, odejmutí, zastavení nebo vrácení výplaty hmotného zabezpečení,
c) o vydání a odnětí povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí14).
 
§ 13
Zabezpečování zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností
(1) Úřad práce
a) ukládá zaměstnavatelům obsazovat volná pracovní místa vymezená pro občany se změněnou pracovní schopností pouze těmito občany,
b) vede evidenci uchazečů o zaměstnání se změněnou pracovní schopností,
c) poskytuje poradenské služby o volbě povolání, zabezpečuje pracovní rehabilitaci, přípravu pro pracovní uplatnění a po jejich absolvování vhodné pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností. Ve spolupráci s orgány státní zdravotní správy sleduje, zda příprava na pracovní uplatnění a pracovní podmínky nemají nepříznivý vliv na jejich zdravotní stav,
d) vyžaduje od zaměstnavatelů seznamy pracovních míst vhodných pro občany se změněnou pracovní schopností,
e) zřizuje a spravuje výcviková střediska pro občany se změněnou pracovní schopností.
(2) Úřad práce rozhoduje
a) o přijetí občana se změněnou pracovní schopností do přípravy pro pracovní uplatnění,
b) o hmotném zabezpečení občanů se změněnou pracovní schopností po dobu jejich přípravy pro pracovní uplatnění a o jeho zvýšení na rodinné příslušníky 15),
c) o úhradě nákladů na přípravu na pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností,
d) o příspěvku zaměstnavatelům na zřízení a provoz chráněných dílen 16) a pracovišť a občanům samostatně výdělečně činným se změněnou pracovní schopností na vybavení nezbytnými pracovními prostředky,
e) o udělení předchozího souhlasu zaměstnavateli k rozvázání pracovního poměru výpovědí pracovníku se změněnou pracovní schopností 18).
 
§ 14
Úřad práce v případě potřeby vyžaduje, aby zaměstnavatelé vybírali z nahlášených volných pracovních míst místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání vyžadující zvýšenou péči 19). Na tato vhodná místa občany zaměstnavatelům doporučuje.
 
ČÁST TŘETÍ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 15
(1) Porušení povinnosti uchazečem o zaměstnání poskytnout úřadu práce na jeho výzvu potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání (§ 4 odst. 3) je přestupkem.20) Přestupkem je též, uvede-li uchazeč o zaměstnání v čestném prohlášení, jímž osvědčuje skutečnosti rozhodné pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nepravdivý údaj o tom, že není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost ani se nepřipravuje soustavně pro povolání nebo neohlásí změnu těchto skutečností uvedených v čestném prohlášení.
(2) Příslušný úřad práce může uložit za přestupek podle věty první odstavce 1 pokutu do 1000 Kčs a za přestupek podle věty druhé odstavce 1 pokutu do 10 000 Kčs.
 
§ 16
(1) Na rozhodování ministerstva a úřadů práce podle tohoto zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení 21) s výjimkou rozhodování podle § 8 odst.4, § 9 odst.1, § 11 písm. k), § 12 odst.2 a § 13 odst.2.
(2) Na rozhodování ministerstva a úřadů práce o přestupcích podle § 15 se vztahují obecné předpisy 20).
 
§ 17
Úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy zřízené podle zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce, jsou úřady práce podle tohoto zákona.
 
§ 18
Zákon České národní rady č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 459/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 8 písm. e) zní:
"e) provádějí nemocenské pojištění
1. osob samostatně výdělečně činných,
2. pracovníků malých závodů,
3. uchazečů o zaměstnání,
4. uchazečů o zaměstnání-občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění,".
2. V § 8 písm. n) se vypouštějí slova "ve věcech sociálního zabezpečení".
3. § 28, § 29 a 31 se vypouštějí.
4. V § 43 odst. 1 písm. a) se vypouští bod č.2. Dosavadní body č. 3 a 4 se označují jako body č. 2 a 3.
5. V § 45 se vypouští písmeno f). Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).
6. V § 46 se vypouští odstavec 6. Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.
7. V § 54 odst.1 se vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) v případech uvedených v § 8 písm. e).".
 
§ 19
Zrušují se:
1. nařízení vlády České socialistické republiky č. 121/1970 Sb., o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům,
2. zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce.
 
§ 20
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.
Burešová v.r.
Pithart v.r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.VI zákona č. 453/2001 Sb.
Přechodné ustanovení k části třetí
Ustanovení § 5a odst. 4 a § 6b odst. 3 se použijí i pro zaměstnavatele, kteří uzavřeli s ministerstvem písemné dohody o poskytnutí hmotné podpory v rámci investičních pobídek přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VII zákona č. 19/2004 Sb.
Přechodné ustanovení
Ustanovení části čtvrté se použijí i pro zaměstnavatele, kteří uzavřeli s ministerstvem písemné dohody o poskytnutí hmotné podpory v rámci investičních pobídek přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) § 8 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
2) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 27 odst. 4 zákoníku práce.
4) § 4 zákona č. 1/1991 Sb.
5) § 7 odst. 1 zákona č. 1/1991 Sb.
6) Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
6a) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb.
6b) § 4 odst. 2 zákona č. 72/2000 Sb., ve znění zákona č. 453/2001 Sb.
6c) § 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
7) § 11 zákona č. 1/1991 Sb.
7a) § 144 zákoníku práce.
7b) § 142 odst. 1 zákoníku práce.
8) § 26 odst. 1 zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/1999 Sb.
8a) § 18 odst. 2 občanského zákoníku (úplné znění č. 47/1992 Sb.).
8b) Např. § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a § 2 a § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
8c) Nařízení Rady EHS č. 1612/68, o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství.
8d) § 6 zákoníku práce.
10) § 1 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.
11) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí, ve znění vyhlášky č. 69/1986 Sb.
12) § 7 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb.
14)§ 19 odst.3 zákona č.1/1991 Sb.
11a) § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 231/1992 Sb. § 130 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění.
15) § 119 a 120 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.
16) § 118 vyhlášky č. 149/1988 Sb.
18) § 50 zákoníku práce.
19) § 9 zákona č. 1/1991 Sb.
20) Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
21) Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
22) Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb., zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 459/1990 Sb., zákona ČNR č. 9/1991 Sb., zákona ČNR č. 144/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.
29) § 36 písm. q), § 38 odst. 3 a § 39 odst. 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
29a) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
29b) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty