9/1991 Sb. o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

Schválený:
9/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. prosince 1990
o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Změna: 64/1991 Sb.
Změna: 272/1992 Sb.
Změna: 84/1993 Sb.
Změna: 39/1994 Sb.
Změna: 74/1994 Sb.
Změna: 160/1995 Sb.
Změna: 167/1999 Sb.
Změna: 72/2000 Sb.
Změna: 155/2000 Sb.
Změna: 271/2001 Sb.
Změna: 453/2001 Sb.
Změna: 220/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 453/2003 Sb.
Změna: 220/2002 Sb. (část), 19/2004 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Státní politika zaměstnanosti
Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména
a) soustavné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracování prognóz a koncepcí zaměstnanosti a programů pro další pracovní uplatnění zaměstnanců při velkých strukturálních a organizačních změnách a racionalizačních opatřeních,
b) bezplatně poskytovanou informační, poradenskou a zprostředkovatelskou činnost,
c) zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací,
d) rekvalifikaci občanů, poradenství pro volbu povolání a odbornou výchovu,
e) hmotné zabezpečení občanů ucházejících se o zaměstnání a při rekvalifikaci,
f) opatření pro zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností,
g) systém evidence volných pracovních míst a občanů ucházejících se o zaměstnání 1).
 
§ 2
(1) Orgány státní správy zabezpečující státní politiku zaměstnanosti v České republice jsou
a) ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo"),
b) úřady práce.
(2) Úřady práce jsou správní úřady. Správní obvody úřadů práce tvoří územní obvody okresů.2) Na území hlavního města Prahy je úřadem práce Úřad práce hlavního města Prahy.
(3) V čele úřadu práce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí České republiky3). Při jmenování vychází ministr práce a sociálních věcí České republiky zpravidla z výsledků konkursního řízení.
Zprostředkování zaměstnání
 
§ 3
(1) Zprostředkování zaměstnání 4) pro uchazeče o zaměstnání 5) a zájemce o zaměstnání zabezpečují úřady práce. Při zprostředkování zaměstnání pro občany se změněnou pracovní schopností úřady práce spolupracují s organizacemi zřízenými k pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidních občanů.
(2) Úřad práce je povinen poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o zaměstnání o jejich právech a povinnostech.
 
§ 4
(1) Uchazečem o zaměstnání je občan, který není v pracovním nebo obdobném vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, ani se nepřipravuje