552/1991 Sb. o státní kontrole

Schválený:
552/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 6. prosince 1991
o státní kontrole
Změna: 166/1993 Sb.
Změna: 148/1998 Sb.
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 274/2003 Sb.
Změna: 392/2005 Sb.
Změna: 501/2004 Sb., 413/2005 Sb.
Změna: 230/2006 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
 
§ 1
Zákon upravuje výkon státní kontroly v České republice.
 
§ 2
Státní kontrolu ve smyslu tohoto zákona vykonávají:
a) zrušeno
b) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,
c) místní orgány státní správy a orgány územní samosprávy, pokud vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,
d) ostatní orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží specializovaná kontrola, odborný dozor nebo inspekce podle zvláštních předpisů, 1) (dále jen "kontrolní orgány").
 
§ 3
(1) Státní kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí kontrolní činnost orgánů uvedených v