212/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
212/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. června 2011,
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) pozemky zastavěné stavbami uvedenými v § 7 odst. 1 nebo 2 v rozsahu půdorysu těchto staveb,“.
2. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m
2
u
a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro
1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč,
2. průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5,00 Kč,
b) stavebních pozemků 2,00 Kč,
c) ostatních ploch 0,20 Kč,
d) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč.“.
3. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova „nad 50 000 obyvatel“ vkládají slova „ , ve statutárních městech16e).
16e) § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).“.
4. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m
2
evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.
(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým podnikatelským činnostem a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.“.
5. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Předmětem daně ze staveb dále nejsou stavby zpevněných ploch pozemků.“.
6. V § 11 odst. 2 větě první se slova „až e)“ nahrazují slovy „až c) a e)“.
7. V § 11 odst. 3 písm. a) se za slova „nad 50 000 obyvatel“ vkládají slova „ , ve statutárních městech16e)“.
8. V § 13a odst. 1 větě třetí se slovo „založí“ nahrazuje slovy „nemusí obsahovat odůvodnění, založí se“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty