95/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
95/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. března 2011,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 59/2010 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES.“.
2. V § 1 odst. 3 se slova „příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně (dále jen „plátce“), pokud tento zákon nestanoví jinak“ zrušují.
3. V § 3 písm. r) se slova „ , směsi těžkých plynových olejů s vodou“ zrušují.
4. V § 6 odst. 1 a § 12 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.
5. V § 12 odst. 3 a v § 13 odst. 1 se slova „§ 53 odst. 4 až 9“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 4 až 10“.
6. V § 13 na konci odstavce 6, v § 20 na konci odstavce 6, v § 22 na konci odstavce 6 a v § 60a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „V opačném případě návrh zamítne.“.
7. V § 13 odst. 16, § 20 odst. 14 a v § 22 odst. 14, § 33a odst. 6 a v § 60a odst. 13 se slova „nevyhovuje, musí být odůvodněno“ nahrazují slovy „vyhovuje, se neodůvodňuje“.
8. V § 13 odst. 21 písm. a) se slova „bezodkladně za přítomnosti zaměstnance, který pracuje v celním úřadu,“ nahrazují slovy „za přítomnosti úřední osoby celního úřadu“.
9. V § 13 odst. 24 větě první se slova „zaměstnance, který pracuje v celním úřadu, bezodkladně,“ nahrazují slovy „úřední osoby celního úřadu“ a slova „však do 5 kalendářních dní,“ se nahrazují slovy „do 5 kalendářních dní“.
10. V § 13 odst. 24 se věta druhá nahrazuje větou „V případě, že dojde k zániku zvláštního povolení podle odstavce 22 písm. c), provede ve stejné lhůtě inventarizaci osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona; není-li inventarizace ve stanovené lhůtě osobou oprávněnou pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona provedena, provede ji celní úřad.“.
11. V § 19 odst. 4 se slovo „odstavce“ nahrazuje slovem „odstavec“.
12. V § 20 odst. 22 písmeno a) zní:
„a) plátce provede za přítomnosti úřední osoby celního úřadu místně příslušného daňovému skladu nejpozději do 5 kalendářních dní inventarizaci zásob vybraných výrobků a nejpozději následující pracovní den po uplynutí této lhůty předloží daňové přiznání a zaplatí daň; ve stejné lhůtě provede inventarizaci osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona v případě zániku daňového skladu podle odstavce 18 písm. b); není-li inventarizace ve stanovené lhůtě osobou oprávněnou pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona provedena, provede ji celní úřad. Inventarizace nemusí být provedena, bylo-li v souvislosti se změnou údajů podle odstavce 17 vydáno povolení nové,“.
13. V § 20 odst. 22 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) celní úřad může v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k rozsahu zásob, prodloužit lhůtu k provedení inventarizace vybraných výrobků podle písmene a), nejdéle na 10 dní,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
14. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) zárukou, pokud o jejím přijetí rozhodne celní úřad nebo celní ředitelství, nebo“.
15. V § 21 odst. 7 se slova „(§ 77 a 116a)“ nahrazují slovy „(§ 58 a 77)“.
16. V § 22 odst. 19 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.
17. V § 22 odst. 19 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.
18. V § 22 odst. 19 písmeno e) zní:
„e) oprávněný příjemce ani na výzvu celního úřadu ve stanovené lhůtě nedoplní zajištění daně.“.
19. V § 23 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Povolení zaniká okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků, nejpozději však uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.“.
20. V § 36 se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:
„(15) Zanikne-li povolení k prodeji za ceny bez daně nebo je-li toto povolení odejmuto, plátce provede za přítomnosti úřední osoby celního úřadu nejpozději do 5 kalendářních dní inventarizaci zásob vybraných výrobků a nejpozději následující pracovní den po uplynutí této lhůty předloží daňové přiznání a zaplatí daň. V případě podle odstavce 13 písm. b) inventarizaci ve stejné lhůtě provede osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona; není-li inventarizace ve stanovené lhůtě provedena, provede inventarizaci celní úřad. Osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona je povinna nejpozději následující den po skončení inventarizace podat daňové přiznání a zaplatit daň.
(16) Pokud držitel povolení k prodeji za ceny bez daně hodlá ukončit podnikatelskou činnost a požádal o odnětí povolení, může se souhlasem celního úřadu vybrané výrobky přijaté za ceny bez daně prodat za ceny bez daně jiné osobě, která je držitelem příslušného povolení k prodeji za ceny bez daně. Vybrané výrobky může této osobě prodat nejpozději do dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení.“.
21. V § 41 odst. 8 se slova „zaměstnanců, kteří pracují v celním úřadu,“ nahrazují slovy „úředních osob celního úřadu“.
22. § 42 včetně nadpisu zní:
„Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
 
§ 42
(1) Celní úřad nebo celní ředitelství zajistí vybrané výrobky, popřípadě i dopravní prostředek, který je dopravuje, jestliže zjistí, že
a) vybrané výrobky jsou dopravovány bez dokladu uvedeného v § 6, 27 a 27c, 30, 51, 100 nebo 100a s výjimkou uvedenou v § 50 odst. 8,
b) vybrané výrobky jsou dopravovány bez dokladu uvedeného v § 5,
c) údaje uvedené na dokladu podle písmene a) nebo b) jsou nesprávné nebo nepravdivé, nebo
d) doklad uvedený v písmenu a) nebo b) je pozměněný nebo padělaný.
(2) Nejedná-li se o vybrané výrobky pro osobní spotřebu nebo není-li prokázáno oprávněné nabytí vybraných výrobků za ceny bez daně, celní úřad nebo celní ředitelství tyto vybrané výrobky zajistí, jestliže
a) jsou skladovány bez dokladu uvedeného v § 5,
b) údaje uvedené na dokladu podle písmene a) jsou nesprávné nebo nepravdivé, nebo
c) doklad uvedený v písmenu a) je pozměněný nebo padělaný.
(3) Zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku podle odstavce 1 nebo 2 provede celní úřad nebo celní ředitelství, které jako první zjistí důvody pro zajištění, a sepíše o tom protokol. Stejnopis protokolu předá osobě, u níž byly vybrané výrobky zjištěny.
(4) Osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, vydá zajištěné vybrané výrobky nebo dopravní prostředek celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství; odmítne-li jejich vydání, celní úřad nebo celní ředitelství vybrané výrobky nebo dopravní prostředek odejme. Odnětí vybraných výrobků nebo dopravního prostředku se uvede do protokolu.
(5) Celní úřad nebo celní ředitelství určí místo a způsob uskladnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku. Náklady na uskladnění zajištěných vybraných výrobků a dopravního prostředku hradí jejich vlastník, popřípadě osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, pouze v případě, že celní úřad nebo celní ředitelství rozhodne o propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.“.
23. Za § 42 se vkládají nové § 42a až 42e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 68 znějí:
 
㤠42a
(1) Účastníkem řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku je
a) osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny,
b) osoba, která má věcné právo k zajištěným vybraným výrobkům nebo dopravnímu prostředku.
(2) Celní úřad nebo celní ředitelství vydá nejpozději do 3 pracovních dní od vyhotovení protokolu podle § 42 odst. 3 rozhodnutí o zajištění. Celní úřad nebo celní ředitelství v rozhodnutí uloží zákaz se zajištěnými vybranými výrobky nebo dopravním prostředkem jakýmkoli způsobem nakládat.
(3) Proti rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku se lze odvolat nejpozději do 7 pracovních dní od jeho doručení.
 
§ 42b
Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku
(1) Celní úřad nebo celní ředitelství, které rozhodlo o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, bezodkladně zahájí řízení, jehož cílem je prokázání, zda s vybranými výrobky bylo nakládáno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2 nebo zda dopravní prostředek takové výrobky dopravoval.
(2) Účastníkem řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku jsou osoby uvedené v § 42a odst. 1.
 
§ 42c
Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
(1) Celní úřad nebo celní ředitelství rozhodne o uvolnění
a) zajištěných vybraných výrobků, pokud se prokáže, že s nimi nebylo nakládáno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2, nebo
b) dopravního prostředku, pokud se prokáže, že s vybranými výrobky, které tento dopravní prostředek dopravoval, nebylo zacházeno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1.
(2) Celní úřad nebo celní ředitelství může rozhodnout o uvolnění dopravního prostředku, je-li hodnota dopravního prostředku ve zjevném nepoměru k výši daně, která měla být vyměřena z vybraných výrobků, které byly zajištěny.
(3) Uvolněné vybrané výrobky nebo dopravní prostředek se bez zbytečného odkladu vrátí osobě, u níž byly vybrané výrobky zjištěny. Nelze-li vybrané výrobky nebo dopravní prostředek této osobě vrátit, vrátí se vlastníkovi. Celní úřad nebo celní ředitelství, které rozhodlo o uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, sepíše o jejich vrácení protokol.
 
§ 42d
Propadnutí nebo zabrání zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku
(1) Pokud celní úřad nebo celní ředitelství nerozhodne o uvolnění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, rozhodne o jejich
a) propadnutí v případě, že je vlastník těchto výrobků nebo dopravního prostředku znám, nebo
b) zabrání v ostatních případech.
(2) Vlastníkem propadnutých nebo zabraných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku je stát.
(3) S propadnutými nebo zabranými vybranými výrobky se naloží způsobem stanoveným zvláštními právními předpisy68) nebo se tyto výrobky zničí; propadnuté nebo zabrané tabákové výrobky se zničí vždy. Zničení vybraných výrobků se provede na náklady původního vlastníka, popřípadě osoby, u níž byly vybrané výrobky zjištěny.
 
§ 42e
Náhrada nákladů
(1) Náhradu nákladů za uskladnění zajištěných vybraných výrobků a dopravního prostředku v řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku stanoví celní úřad nebo celní ředitelství nejpozději do 60 dní od právní moci rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.
(2) Náhradu nákladů na zničení nebo fyzickou likvidaci vybraných výrobků předepíše celní úřad nebo celní ředitelství rozhodnutím nejpozději do 60 dní ode dne zničení nebo fyzické likvidace těchto vybraných výrobků.
(3) Náhrada nákladů podle odstavců 1 a 2 je splatná nejpozději do 30 dní od právní moci rozhodnutí o předepsání náhrady nákladů k úhradě.
(4) Náhrada nákladů je příjmem státního rozpočtu.
68) Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.“.
24. V § 45 odst. 1 písm. e) se za slovo „plyny“ vkládají slova „a zkapalněný bioplyn“ a za slovo „plynů“ se vkládají slova „a zkapalněného bioplynu“.
25. V § 45 odst. 1 písm. f) a g) se za slovo „plyny“ vkládají slova „a zkapalněný bioplyn“.
26. V § 45 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) směsi benzinu s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným35), které obsahují nejméně 90 % objemových benzinu a nejvýše 10% objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35), přičemž obsah kyslíku nesmí převýšit hodnotu 3,7 % hmotnostních,“.
27. V § 45 odst. 2 písm. e) se slovo „vyrobeném“ nahrazuje slovem „vyrobeným“, číslo „85“ se nahrazuje číslem „78“ a číslo „15“ se nahrazuje číslem „22“.
28. V § 45 odst. 2 písm. h) se číslo „2,7“ nahrazuje číslem „3,7“, číslo „85“ se nahrazuje číslem „78“ a číslo „15“ se nahrazuje číslem „22“.
29. V § 45 odst. 2 písm. i) se číslo „2,7“ nahrazuje číslem „3,7“ a číslo „85“ se nahrazuje číslem „78“.
30. V § 45 odst. 2 písm. j) se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.
31. V § 45 odst. 2 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.
32. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) směsi těžkých topných olejů uvedených v odstavci 1 písm. c) s minerálními oleji uvedenými v písmenech a) až m) nebo minerálními oleji uvedenými v odstavci 1 písm. b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů.“.
33. V § 45 odst. 9 se slova „§ 59 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 59 odst. 9“.
34. V § 48 se doplňuje odstavec 19, který zní:
„(19) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) se zdaňují sazbou 10 950 Kč/1000 l.“.
35. V § 49 odst. 12 se za slovo „používané“ vkládají slova „k výrobě tepla nebo“.
36. V § 49 se odstavec 17 zrušuje.
Dosavadní odstavce 18 až 21 se označují jako odstavce 17 až 20.
37. V § 49 odst. 20 se slova „§ 3 písm. p)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. r)“.
38. V § 50 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.
39. V § 50 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) od uživatele do daňového skladu, pokud uživatel vrací minerální oleje do daňového skladu, ze kterého byly uvedeny do volného daňového oběhu z důvodu vypořádání nároků z vad těchto minerálních olejů, z důvodu jejich nepřevzetí uživatelem, nebo z důvodu jejich přepracování v daňovém skladu v důsledku jejich znečištění nebo nezáměrného smíšení.“.
40. V § 50 odst. 2 se slova „§ 53 odst. 7 a 8“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 8 a 9“.
41. V § 51 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; v daňovém dokladu podle § 5 odst. 2 musí být dále uvedena množství minerálních olejů v členění podle jednotlivých sazeb spotřební daně“.
42. V § 53 odst. 1 se slova „odstavce 4 až 9“ nahrazují slovy „odstavce 4 až 10“ a číslo „21“ se nahrazuje číslem „20“.
43. V § 53 odst. 4 se číslo „20“ nahrazuje číslem „19“.
44. V § 53 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Provozovatel daňového skladu, který přijímá minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 z důvodů uvedených v § 50 odst. 1 písm. f), přijímá a užívá tyto oleje bez zvláštního povolení.“.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.
45. Na konci textu § 53a se doplňují slova „ , s výjimkou uživatelů, kteří přijímají a užívají minerální oleje podle § 53 odst. 4 v množství větším než 10 000 l za jeden kalendářní rok“.
46. V § 54 odst. 3 se za slova „daňového oběhu“ vkládají slova „za účelem pohonu motorů“.
47. V § 58 odst. 4 se za slovo „tepla“ vkládají slova „anebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2“.
48. V § 59 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Při dopravě minerálních olejů produktovodem jsou průvodní doklady podle § 26 až 27f nahrazeny elektronickou evidencí provozovatele produktovodu jako samostatného daňového skladu nebo elektronickou evidencí provozovatele daňového skladu, jehož je produktovod součástí, pokud se doprava uskutečňuje mezi Českou republikou a jiným členským státem výhradně za předpokladu, že s tím příslušné orgány jiného členského státu souhlasí.“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.
49. V § 59 odst. 8 a 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
50. V § 60 odst. 5 až 7 se slovo „jedné“ nahrazuje slovem „nižší“ a slovo „jiné“ se nahrazuje slovem „vyšší“.
51. § 70 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 49 zní:
 
㤠70
Sazby daně z lihu
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
 
+--------------+-----------------------------+----------------------+
|Kód      |      Text       |   Sazba daně   |
|nomenklatury |               |           |
+--------------+-----------------------------+----------------------+
|2207     | líh obsažený ve výrobcích  |           |
|       | uvedených pod kódem     | 28 500 Kč/hl etanolu |
|       | nomenklatury 2207      |           |
+--------------+-----------------------------+----------------------+
|2208     | líh obsažený ve výrobcích  |           |
|       | uvedených pod kódem     |           |
|       | nomenklatury 2208      | 28 500 Kč/hl etanolu |
|       | s výjimkou ovocných     |           |
|       | destilátů z pěstitelského  |           |
|       | pálení v množství do 30 l  |           |
|       | etanolu pro jednoho     |           |
|       | pěstitele za jedno výrobní |           |
|       | období podle zákona     |           |
|       | o lihu49)          |           |
|       +-----------------------------+----------------------+
|       | líh obsažený v ovocných   |           |
|       | destilátech z pěstitelského |           |
|       | pálení v množství do 30 l  | 14 300 Kč/hl etanolu |
|       | etanolu pro jednoho     |           |
|       | pěstitele za jedno výrobní |           |
|       | období podle zákona     |           |
|       | o lihu49)          |           |
+--------------+-----------------------------+----------------------+
|ostatní    | líh obsažený ve výrobcích  |           |
|       | uvedených pod ostatními   | 28 500 Kč/hl etanolu |
|       | kódy nomenklatury      |           |
+--------------+-----------------------------+----------------------+
(2) Sazba daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období se použije pouze v případě, že pěstitel splňuje podmínky stanovené zákonem o lihu49) a zároveň jsou dodrženy ostatní podmínky provozování pěstitelského pálení podle zákona o lihu49).
49) § 2 odst. 1 písm. o) a § 4 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.“.
52. V § 71 odst. 1 písm. g) se slova „2207 a 2208“ nahrazují slovy „2207, 2208, 3301 nebo 3302“ a slova „zaměstnanců, kteří pracují v celním úřadu,“ se nahrazují slovy „úředních osob celního úřadu“.
53. V § 78 odst. 2 se slova „zaměstnance, který pracuje v celním úřadu,“ nahrazují slovy „úřední osoby celního úřadu“.
54. V § 79 odst. 4 se slova „c) až e), g), h) a j)“ nahrazují slovy „d), e), g), h), l) a m)“.
55. V § 85 odst. 1 sloupci tabulky „Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny“ se slova „celé procento“ nahrazují slovy „celé hmotnostní procento“.
56. V § 101 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „jako takové“ nahrazují slovy „v nezměněném stavu“.
57. V § 101 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) doutníky a cigarillos tabákové smotky, které se kouří v nezměněném stavu a s ohledem na jejich vlastnosti a očekávaní běžného spotřebitele jsou v nezměněném stavu určeny výhradně ke kouření a obsahují
1. krycí list ze surového tabáku, nebo
2. trhanou tabákovou náplň, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak nikoli náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm,“.
58. V § 101 odst. 3 písm. c) bodě 1 se slova „a způsobilý ke kouření“ nahrazují slovy „ , a který je možné kouřit“, v bodě 3 se slova „užších než 1 mm“ nahrazují slovy „s šířkou řezu menší než 1,5 mm“.
59. V § 101 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se včetně poznámky pod čarou č. 60c zrušuje.
60. V § 101 odst. 4 a 6 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.
61. V § 101 odst. 5 se slova „s krycím listem z přírodního tabáku nebo s krycím listem a vázacím listem z rekonstituovaného tabáku nebo s krycím listem z rekonstituovaného tabáku“ zrušují.
62. V § 101 odst. 6 se za slovo „pokud“ vkládají slova „je určen k jinému účelu než ke kouření a současně“.
63. V § 101 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Tabákovým odpadem se pro účely tohoto zákona rozumí zbytky z tabákových listů a zbytky vzniklé při zpracování a výrobě tabákových výrobků.“. Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
64. V § 102 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
65. V § 103 odst. 1 se slova „cigaret (§ 102 odst. 1) se rozumí cena, která je stanovena na základě zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „se rozumí cena, která je stanovena cenovým rozhodnutím podle zákona o cenách“.
66. V § 103 odst. 2 větě první se za slovo „Výrobce“ vkládají slova „ , oprávněný příjemce“.
67. V § 103 odstavec 4 zní:
„(4) Váženým cenovým průměrem se pro účely tohoto zákona rozumí vážený průměr cen cigaret pro konečného spotřebitele přepočtený na jeden kus, který stanoví Ministerstvo financí na základě výsledků inventur tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.“.
68. V § 103 odst. 5 se slova „cena pro konečného spotřebitele cigaret nejprodávanější cenové kategorie“ nahrazují slovy „vážený cenový průměr“.
69. V § 103 odst. 6 se slova „Cena pro konečného spotřebitele cigaret nejprodávanější cenové kategorie“ nahrazují slovy „Vážený cenový průměr“.
70. Poznámka pod čarou č. 61a zní:
„61a) Článek 2 odst. 3 směrnice Rady 92/79/EHS, ve znění směrnice Rady 2010/12/EU.
Článek 16 odst. 1 a 2 směrnice Rady 95/59/ES, ve znění směrnice Rady 2010/12/EU.“.
71. V § 103 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Cena pro konečného spotřebitele musí být uvedena na tabákové nálepce.
(8) Cigarety lze uvádět do volného daňového oběhu pouze s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele platnou od data účinnosti cenového rozhodnutí do posledního dne účinnosti tohoto cenového rozhodnutí.“.
72. V § 104 odstavec 1 zní:
„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
 
+------------------+--------------------------------------------------------+
|  Text     |            Sazba daně            |
|         +------------------+------------------+------------------+
|         | Procentní část |  Pevná část  |  Minimální   |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
|cigarety     |    28 %    |  1,12 Kč/kus  | celkem nejméně |
|         |         |         | však 2,10 Kč/kus |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
|doutníky,     |         |  1,25 Kč/kus  |         |
|cigarillos    |         |         |         |
+------------------+------------------+------------------+------------------+
|tabák       |         | 1400,00 Kč/kg  |         |
|ke kouření    |         |         |         |
+------------------+------------------+------------------+------------------+“.
73. V § 104 odstavec 5 zní:
„(5) Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety.“.
74. V § 104 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce se považuje za další 1 kus cigarety.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
75. V § 105 odstavec 2 zní:
„(2) Od daně jsou osvobozeny také tabákové výrobky
a) odebrané jako vzorky celním úřadem, nebo
b) znehodnocené podle pokynů a za přítomnosti úředních osob celního úřadu, nebo za jejich přítomnosti zničené; to se týká pouze tabákových výrobků určených pro vývoz nebo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského státu, které současně nejsou způsobilé pro uvedení do volného daňového oběhu na území jiného členského státu nebo třetí země.“.
76. V § 105 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) O odebrání nebo znehodnocení tabákových výrobků podle odstavce 2 sepíše celní úřad protokol.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
77. V § 109 odst. 2 a 3 se slova „§ 119 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 119 odst. 4“.
78. Na konci § 112 se doplňuje věta „Pokud prodejce prodá cigarety za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň ve výši součinu procentní části sazby daně podle § 104 odst. 1 a rozdílu ceny, za kterou byly cigarety prodány, a ceny uvedené na tabákové nálepce.“.
79. V § 114 odst. 3 se za slovo „výrobce“ vkládají slova „ , oprávněný příjemce“.
80. V § 118 odst. 2 se za slovo „výrobcem“ vkládají slova „ , oprávněným příjemcem“ a v § 118 odst. 4 se za slovo „Výrobce“ vkládají slova „ , oprávněný příjemce“.
81. V § 118 odstavec 6 zní:
„(6) Pokud odběratel neodebere objednané tabákové nálepky do 60 dní ode dne doručení objednávky, pověřený celní úřad za účasti pověřené úřední osoby celního ředitelství neodebrané tabákové nálepky zničí a sepíše o tom protokol. Odběratel je povinen nahradit náklady spojené s výrobou a zničením těchto tabákových nálepek.“.
82. § 118a se včetně nadpisu zrušuje.
83. V § 119 odstavec 2 zní:
„(2) Hodnotu tabákových nálepek je odběratel povinen uhradit do 60 dní ode dne jejich odebrání od pověřeného celního úřadu.“.
84. V § 119 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
85. V § 121 odstavec 2 zní:
„(2) Odběratel je povinen provést inventuru tabákových nálepek za každý kalendářní rok. Dále je povinen nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku oznámit pověřenému celnímu úřadu výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok. Pověřený celní úřad zašle souhrnné údaje o výsledcích inventur za všechny odběratele Ministerstvu financí nejpozději do 15. února každého kalendářního roku.“.
86. V § 122 odst. 2 se slova „částku, která byla za tabákové nálepky zaplacena“ nahrazují slovy „hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových nálepek uhrazena“.
87. V § 122 odst. 2, 3 a 5 se slova „pověřeného zaměstnance“ nahrazují slovy „pověřené úřední osoby“.
88. V § 122 odst. 3 se slova „částku, která byla za tabákové nálepky zaplacena, po odečtení nákladů spojených s výrobou, prodejem a likvidací tabákových nálepek“ nahrazují slovy „hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových nálepek uhrazena“.
89. V § 122 odst. 7 se slova „zaměstnance, který pracuje v pověřeném celním úřadu,“ nahrazují slovy „úřední osoby pověřeného celního úřadu“.
90. V § 131 písm. h) se slova „zaměstnance, který pracuje v pověřeném celním úřadu,“ nahrazují slovy „úřední osoby pověřeného celního úřadu“.
91. V § 131 písm. i) se slova „zaměstnance, který pracuje v celním ředitelství, pověřeného dozorem podle“ nahrazují slovy „úřední osoby celního ředitelství pověřené dozorem podle § 118 odst. 6 a“.
92. V § 131 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
93. V § 134b odstavec 1 zní:
„(1) Předmětem značkování a barvení jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 4, minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49.“.
94. V § 134b odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , s výjimkou minerálních olejů, na které se vztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 12“.
95. V § 134b odst. 2 písm. f) se za slovo „oleje“ vkládají slova „uvedené v odstavci 1“.
96. V § 134e a v § 134p se na konci odstavce 2 doplňuje věta „To se nevztahuje na případy, kdy jsou minerální oleje dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně do daňového skladu podle § 19 odst. 2.“.
97. V § 134e odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „§ 134b odst. 2 písm. e) a f)“ nahrazují slovy „§ 134b odst. 2 písm. f)“.
98. V § 134e odst. 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; to se netýká minerálních olejů prodaných nepodnikající fyzické osobě v jednotkovém balení do 50 kg“.
99. V § 134e odst. 9 se slova „§ 134b odst. 1“ nahrazují slovy „§ 134b odst. 2 písm. f)“.
100. V § 134h a 134s se odstavce 6 zrušují.
101. V § 134m odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „jsou“ vkládají slova „ , s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 4,“.
102. V § 134m odst. 1 písm. a) a g) se slova „s výjimkou uvedených výrobků, u nichž je značkování na závadu jejich použití“ zrušují.
103. V § 134m odst. 1 písm. b) se čárka za číslem „2710 19 11“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a 2710 19 25 s výjimkou středních olejů používaných jako složky pro výrobu minerálních olejů určených k použití pro pohon motorů nebo středních olejů, u kterých je značkování na závadu jejich použití“ se zrušují.
104. V § 134m odst. 1 písm. c) se slova „s výjimkou těžkých plynových olejů používaných jako složky pro výrobu minerálních olejů určených k použití pro pohon motorů nebo těžkých plynových olejů, u nichž je značkování na závadu jejich použití“ zrušují.
105. V § 134m odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „nebo topných olejů, u nichž je značkování na závadu jejich použití“ zrušují.
106. V § 134m odst. 1 písm. e) závěrečné části ustanovení se slova „ ; s výjimkou mazacích olejů, u nichž je značkování na závadu jejich použití“ zrušují.
107. V § 134m odst. 1 písm. f) se slova „s výjimkou acyklických uhlovodíků, u nichž je značkování na závadu jejich použití“ zrušují.
108. V § 134m odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou rozpouštědel, u nichž je značkování na závadu jejich použití“ zrušují.
109. V § 134n se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo provozovatel daňového skladu v případě, že tyto vybrané výrobky podléhají režimu podmíněného osvobození od daně podle § 59 odst. 1 a dosud nebyly uvedeny do volného daňového oběhu“.
110. V § 134p odst. 1 se za slovo „zařízení“ vkládají slova „nebo provozovatel daňového skladu nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu“ a věta druhá se zrušuje.
111. V § 134p odst. 9 se slova „§ 134m odst. 1“ nahrazují slovy „§ 134m odst. 2 písm. c) až h)“.
112. V § 135 odst. 1 se slova „nabude tabákové výrobky“ nahrazují slovy „neoprávněně drží nebo jinak nakládá s tabákovými výrobky“.
113. V § 135a odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele, která byla stanovena cenovým rozhodnutím zveřejněným v Cenovém věstníku, v jiném období než v období od prvního do posledního dne účinnosti tohoto cenového rozhodnutí včetně těchto dní,“.
Dosavadní písmena a) až k) se označují jako písmena b) až l).
114. V § 135a odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a 9“.
115. V § 135a odst. 1 písm. j) se slova „rozhodnutí pověřeného celního úřadu“ nahrazují slovy „§ 121 odst. 2, nebo neoznámí pověřenému celnímu úřadu výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok podle § 121 odst. 2“.
116. V § 135a odst. 2 písm. a) se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. b)“.
117. V § 135a odst. 2 písm. b) se slova „písm. b) až g)“ nahrazují slovy „písm. c) až h)“.
118. V § 135a odst. 2 písm. c) se slova „písm. h)“ nahrazují slovy „písm. i)“.
119. V § 135a odst. 2 písm. d) se slova „písm. i) až k)“ nahrazují slovy „písm. a) a j) až l)“.
120. V § 135d odst. 5 se slova „ze zaměstnanců, kteří pracují v celním úřadu“ nahrazují slovy „z úředních osob celního úřadu“.
121. V § 135l odst. 4 písm. a) se slova „§ 135a odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 135a odst. 1 písm. b)“ a v § 135l odst. 4 písm. d) se slova „§ 135a odst. 1 písm. b) až k)“ nahrazují slovy „§ 135a odst. 1 písm. a) a c) až l)“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pokud Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko nebo Řecko v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2017 bude uplatňovat spotřební daň nižší, než je stanovena v čl. 2 odst. 2 první pododstavec směrnice 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, ve znění směrnice Rady 2010/12/EU, budou cigarety uvedené do volného daňového oběhu v těchto členských státech osvobozeny od daně nejvýše do 300 kusů, budou-li dopravované fyzickou osobou pro osobní spotřebu z těchto členských států na daňové území České republiky.
2. Bankovní záruka poskytnutá podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za bankovní záruku poskytnutou podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. S minerálními oleji osvobozenými od spotřební daně podle § 49 odst. 17 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze nakládat v souladu se schváleným pilotním projektem podle § 3 písm. p) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění zákona č. 217/2005 Sb., nejpozději do 1. ledna 2012; tímto dnem vznikne osobám, které nabyly minerální oleje v souladu se schváleným pilotním projektem podle § 3 písm. p) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění zákona č. 217/2005 Sb., povinnost daň přiznat a zaplatit z minerálních olejů uvedených v tomto bodě.
4. Osoby, které přede dnem 1. ledna 2012 nabyly minerální oleje osvobozené od daně podle bodu 3, provedou následující pracovní den po 31. prosinci 2011 inventarizaci těchto minerálních olejů.
5. Zajištění daně poskytnuté pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 58 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájenou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ukončenou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Doprava minerálních olejů zahájená podle § 59 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů.
7. Na minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 25, které byly uvedeny do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které byly označkovány podle části páté zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nahlíží jako na minerální oleje obarvené a označkované podle části čtvrté zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. U tabákových nálepek objednaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a od pověřeného celního úřadu neodebraných se postupuje podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o lihu
Čl. III
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. o) se slova „ , popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění“ nahrazují slovy „nebo fyzická osoba, která ovoce obdržela ve formě naturálního plnění, přičemž tyto pozemky se nacházejí na území České republiky“.
2. V § 4 odst. 5 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.
3. V § 4 odst. 6 se slova „stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona“ nahrazují slovy „pro líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 litrů etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období, která je stanovena v zákoně o spotřebních daních“.
4. V § 4 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud dojde pěstitelským pálením k výrobě přesahující množství 30 litrů etanolu pro jednoho pěstitele v jednom výrobním období, je pěstitel povinen si toto množství etanolu odebrat do 3 měsíců ode dne jeho výroby.“.
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.
5. V § 4 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; nebylo-li přiděleno, jeho datum narození“.
6. V § 4 odst. 8 písmeno d) zní:
„d) množství vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresa a označení pěstitelské pálenice, která destilát vyrobila, pokud si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici; v případě, že předal surovinu ke zpracování do jiné pěstitelské pálenice, uvede v prohlášení také množství předané suroviny, adresu a označení pěstitelské pálenice, které surovinu předal,“.
7. V § 4 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) prohlášení, že v případě výroby uvedené v odstavci 7 si pěstitel odebere také množství etanolu nad 30 litrů a uhradí za toto množství při odběru provozovateli pěstitelské pálenice částku ve výši spotřební daně vypočtené podle zákona o spotřebních daních3).“.
8. V § 4 odst. 10 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.
9. V § 4 na konci odstavce 10 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) datum výroby destilátu; v případě výroby destilátu ze surovin smíchaných od více pěstitelů je datem výroby destilátu datum ukončení výroby destilátu ze surovin všech pěstitelů, jejichž suroviny byly vzájemně smíchány.“.
10. V § 4 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.
11. V § 17 odst. 1 písm. a) se za slova „odst. 6“ vkládají slova „nebo tento etanol v rozporu s prohlášením podle § 4 odst. 8 písm. f) neodebere do 3 měsíců ode dne jeho výroby“.
12. V § 17 odst. 1 písm. h) se slovo „nebo“ zrušuje.
13. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) v rozporu s § 4 odst. 9 prodá ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením.“.
14. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „a) a b)“ nahrazují slovy „a), b), j)“.
15. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Přestupek podle odstavce 1 písm. a) nelze projednat, jestliže uplynuly od jeho spáchání 2 roky.“.
16. V § 17a odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).
17. V § 17a odst. 2 písm. a) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“ a v § 17a odst. 2 písm. c) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.
18. V § 17a odst. 8 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. b)“.
19. V § 17a odst. 8 písm. d) se slova „písm. e) a f)“ nahrazují slovy „písm. d) a e)“.
20. V § 17a odst. 8 písm. e) se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. h)“.
21. V § 17a odst. 8 písm. f) se slova „písm. d), g) a h)“ nahrazují slovy „písm. c), f) a g)“.
22. V § 17b odst. 5 se slova „písm. g) a h)“ nahrazují slovy „písm. f) a g)“.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 72, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty