255/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Schválený:
255/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2010,
kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 61 odst. 3 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, se mění takto:
1. V § 1 se slova „pro jednotlivé kategorie těchto vodních děl, upravuje“ nahrazují slovy „a postup jejich zařazení do kategorií“, slovo „rekonstrukce“ se nahrazuje slovy „změny vodních děl po jejich dokončení“ a slova „ , jakož i rozsah účasti vlastníka a stavebníka na“ se nahrazují slovy „a náležitosti programu“.
2. V § 2 písm. c) se slova „ , stability a mechanické pevnosti“ nahrazují slovy „a stability“.
3. V § 2 písmena d) až f) znějí:
„d) etapou přípravy stavby vodního díla - zpracování přípravné dokumentace záměru výstavby vodního díla, dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební povolení,
e) změnou vodního díla - zásah do vodního díla, který má za následek změnu účelu nebo technických parametrů,
f) etapou stavby nebo změnou vodního díla po jeho dokončení - provádění stavebních a montážních prací na vzdouvací konstrukci, funkčních objektech nebo částech vodního díla rozhodujících pro jeho stabilitu, bezpečnost a spolehlivou funkci od převzetí staveniště do započetí etapy provozu.“.
4. V § 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:
„g) etapou ověřovacího provozu - období prvního zatížení vodního díla nebo jeho části vzdutou vodou, zahrnující vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze zhodnotit naplnění předpokladů projektu, spolehlivou funkci, bezpečnost a stabilitu vodního díla,
h) etapou trvalého provozu - období užívání vodního díla od ukončení ověřovacího provozu až do zániku povinnosti zajistit na vodním díle dohled; u vodních děl, kde nelze zajistit etapu ověřovacího provozu, od období prvního zatížení zadrženou nebo vzdutou vodou až do zániku povinnosti zajistit na vodním díle dohled,
i) určeným vodním dílem - vodní dílo, nad nímž byla stanovena podle § 61 odst. 5 vodního zákona povinnost zajistit dohled.“.
5. V § 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou příčných staveb v korytech vodních toků a přilehlých územích, jejichž výška od paty hráze po korunu je nižší než 1 metr a celkový objem vzduté vody nepřesahuje 1 000 m3, nebo pevných a nepohyblivých příčných vzdouvacích staveb, v korytech vodních toků, jejichž pevná přelivná hrana je převýšena nade dnem v podjezí méně než 1,5 m,“.
6. V § 3 písmeno f) zní:
„f) stavby k využití energetického potenciálu povrchových vod, pokud vzdouvají nebo zadržují vodu, s výjimkou příčných staveb uvedených v písmenu a),“.
7. V § 3 se doplňuje písmeno g), které zní:
„g) jiné stavby sloužící ke vzdouvání nebo zadržování vody, s výjimkou nádrží zcela zahloubených v zemi bez vzdouvacího prvku, tůní, lagun, slepých ramen, vodovodních řadů a vodojemů, kanalizačních sítí a rekreačních bazénů.“.
8. V § 3 se slova „(dále jen „určené vodní dílo“)“ zrušují.
9. § 4 včetně nadpisu zní:
 
㤠4
Stanovení kritérií a postupů pro zařazení vodních děl do kategorií
(1) Kritéria pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
(2) Zařazení vodního díla do jedné ze čtyř kategorií se provádí podle velikosti možných škod, ke kterým může dojít při poruše stability a bezpečnosti vodního díla doprovázené vznikem povodňové vlny zvláštní povodně. Výše možných škod se vyčísluje pomocí potenciálu škod (P) jako součet bodového ohodnocení z možného ohrožení lidských životů, možných ztrát na majetku v přilehlém území a možných ztrát z omezení funkce a užitků ve veřejném zájmu, k nimž by došlo při havárii vodního díla na díle samém a v území pod ním.
(3) Vyčíslení potenciálu škod (P) provádí pověřená osoba3) v rámci vypracování posudku pro zařazení vodního díla do kategorie na základě
a) kvantifikace parametrů zvláštní povodně a účinků jejího šíření pod vodním dílem,
b) bodového hodnocení možných škod, které mohou vzniknout v důsledku havárie vodního díla.
(4) Vodní dílo se navrhne zařadit do jedné ze čtyř kategorií podle dosaženého počtu bodů potenciálu škod (P)
(P) >= 1 500 I. kategorie
200 =< (P) < 1 500 II. kategorie
15 =< (P) < 200 III. kategorie
(P) < 15 IV. kategorie.
(5) Posudek pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek provádění dohledu se provádí v etapě přípravy stavby vodního díla ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení.
(6) Důvodem ke změně kategorie určeného vodního díla může být také změna vodního díla po jeho dokončení, změna v účelu užívání určeného vodního díla nebo změna využití území nebo jeho části pod určeným vodním dílem.“.
10. V § 5 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:
„(1) Metody, rozsah a četnost dohledu se řídí
a) kategorií určeného vodního díla,
b) etapou určeného vodního díla podle § 2,
c) typem určeného vodního díla z hlediska provozních podmínek a zatěžovacích stavů.
(2) V etapě přípravy stavby vodního díla se pro určené vodní dílo I. až III. kategorie dohled zajišťuje zpracováním projektu měření podle § 6. Pro určené vodní dílo IV. kategorie v etapě přípravy stavby vodního díla se projekt měření zpracovává, jestliže povinnost předložení projektu měření uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu1).
(3) V etapě stavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu určeného vodního díla I. až III. kategorie se dohled provádí
a) zpracováním programu dohledu,
b) pozorováním a měřením určených jevů a skutečností stanovených programem dohledu,
c) obchůzkami,
d) zpracováním zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
e) prohlídkami,
f) hodnocením výsledků všech pozorování a měření.
1) § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 20/2004 Sb.“.
11. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Dohled u určeného vodního díla IV. kategorie v etapě stavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.“.
12. V § 5 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) U odkališť, kde dochází k postupnému zvyšování zatížení, se dohled provádí jako v etapě ověřovacího provozu po celou dobu jejich provozu.
(7) U určených vodních děl, kde není možné zajistit etapu ověřovacího provozu, se rozsah a četnost dohledu stanoví v závislosti na provozních režimech a zatížení určeného vodního díla. Za situace bez zatížení vodou se četnost, popřípadě rozsah dohledu může snížit.“.
13. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „ , stability a mechanické pevnosti“ nahrazují slovy „a stability“.
14. V § 6 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 1 se slova „ , stabilitu a mechanickou pevnost“ nahrazují slovy „a stabilitu“.
15. V § 6 odst. 2 písm. e) se slovo „rekonstrukce“ nahrazuje slovy „změny vodního díla po jeho dokončení“ a slova „určeného vodního díla“ se zrušují.
16. V § 7 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
„a) kontaktní údaje pověřené osoby3) a osoby odpovědné za dohled2) podle § 62 odst. 4 písm. a) vodního zákona, příslušných povodňových orgánů9) a hasičského záchranného sboru příslušného kraje,
9) § 77 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní písmena a) až k) se označují jako písmena b) až l).
17. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „ , stabilitu a mechanickou pevnost“ nahrazují slovy „a stabilitu“.
18. V § 7 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládají slova „předmět a“.
19. V § 7 odst. 2 písm. e) se slova „odborně způsobilé“ zrušují.
20. V § 7 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) pokyny pro náhradní měření a předávání výsledků v případě výpadku monitorovacího systému, je-li na určeném vodním díle zaveden, včetně četností kontrolních verifikačních měření nebo odečtů prováděných manuálně,“.
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena g) až m).
21. V § 8 odst. 2 se slova „pozorování a měření“ nahrazují slovy „pozorování, měření a obchůzek“ a slova „odborně způsobilé“ se zrušují.
22. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výsledky všech měření, pozorování a obchůzek se na vodním díle uchovávají po celou dobu trvání vodního díla.“.
23. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) V odůvodněných případech může pověřená osoba3) v programu dohledu snížit četnost obchůzek nebo ji upravit tak, aby lépe vyhovovala klimatickým podmínkám, zatěžovacímu stavu a charakteru určeného vodního díla.“.
24. V § 10 odst. 1 se slovo „rekonstrukce“ nahrazuje slovy „změny vodního díla po jeho dokončení“.
25. V § 10 odst. 2 větě druhé se slovo „výstavby“ nahrazuje slovy „stavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení“ a za slovo „určeného“ se vkládá slovo „vodního“.
26. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Prohlídky“ vkládají slova „prováděné v rámci dohledu podle § 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona“.
27. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „ , stabilitě a mechanické povinnosti“ nahrazují slovy „a stabilitě“.
28. V § 11 odst. 2 se slova „ , stability a mechanické povinnosti“ nahrazují slovy „a stability“.
29. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) O prohlídce určeného vodního díla se pořizuje zápis, jehož obsah stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.“.
30. V § 12 úvodní části ustanovení se slova „I. a II. kategorie“ nahrazují slovy „I. až III. kategorie“.
31. V § 12 písm. a) se slova „k zhodnocení ve stanovených termínech,“ nahrazují slovy „a předává je ke zhodnocení pověřené osobě3) v termínech stanovených programem dohledu,“.
32. V § 12 se na konci textu písmene c) doplňují slova „účastní se jich a pořizuje z nich zápis,“.
33. V § 12 písm. d) se slova „odborně způsobilou“ zrušují a slova „ , stabilitu a mechanickou pevnost“ se nahrazují slovy „a stabilitu“.
34. V § 12 písm. e) se slova „odborně způsobilou“ zrušují.
35. V příloze č. 1 v nadpisu se slovo „určeného“ zrušuje.
36. V příloze č. 2 písm. a) se za slovo „stabilita“ vkládají slova „vzdouvací konstrukce a souvisejících objektů“.
37. V příloze č. 2 se písmena b) a k) zrušují.
Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena b) až j).
38. V příloze č. 2 se na začátek písmene j) vkládají slova „stav a funkci bezpečnostních a výpustných zařízení10), jejich ovládání a kapacitu zařízení ve srovnání s platnými normativy“.
Poznámka pod čarou č. 10 zní:
„10) TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.“.
39. V příloze č. 2 v textu I. kategorie se slova „odborně způsobilá“ zrušují.
40. V příloze č. 3 bodu 1 písm. a) se slovo „rekonstrukce“ nahrazuje slovy „změny vodního díla po jeho dokončení“.
41. V příloze č. 3 bodu 2 písm. c) a bodu 5 písm. h) se slova „ , stabilitu a mechanickou pevnost“ nahrazují slovy „a stabilitu“.
42. V příloze č. 3 bodu 5 písm. g) se slovo „podkladů“ nahrazuje slovem „podkladů10)“.
43. Příloha č. 4 zní:
 
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.
NÁLEŽITOSTI ZÁPISU Z PROHLÍDKY
1. Základní náležitosti
a) datum konání prohlídky,
b) datum poslední předcházející prohlídky,
c) seznam přítomných osob nebo prezenční listina.
2. Základní identifikační údaje o určeném vodním díle
a) název určeného vodního díla,
b) vodní tok,
c) kategorie určeného vodního díla z hlediska dohledu,
d) katastrální území.
3. Údaje o správě a obsluze díla - kontaktní údaje na
a) správce, provozovatele a obsluhu určeného vodního díla,
b) organizaci pověřenou výkonem dohledu nad určeným vodním dílem,
c) příslušný vodoprávní úřad, popřípadě další organizace nebo osoby.
4. Základní údaje o dokumentaci k určenému vodnímu dílu
a) manipulační řád,
b) provozní řád,
c) projektová dokumentace,
d) program dohledu a další.
5. Stručný popis určeného vodního díla a jeho účelu.
6. Hlavní údaje o dění na určeném vodním díle od předchozí prohlídky
a) hydrologická situace,
b) provozní činnost,
c) plnění úkolů z minulé prohlídky a další.
7. Technickobezpečnostní dohled
a) plnění programu dohledu,
b) výsledky dohledu za hodnocené období.
8. Výsledek prohlídky určeného vodního díla
a) zjištěné závady a nedostatky,
b) uložené úkoly,
c) návrhy opatření,
d) náměty na zlepšení bezpečnosti a provozuschopnosti.
9. Celkové zhodnocení stavu určeného vodního díla z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti a zhodnocení provádění dohledu (vyjádření fyzické osoby odpovědné za dohled2), vlastníka, popřípadě pověřené osoby3) určených vodních děl I. až III. kategorie, popřípadě zástupce vodoprávního úřadu).
10. Jméno zapisovatele a podpisy účastníků prohlídky.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Zařazení určených vodních děl do kategorií do dne nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.
2. Určená vodní díla podle § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, která nebudou podléhat dohledu podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění této vyhlášky, podléhají dohledu do 31. srpna 2011, pokud vodoprávní úřad nestanoví kratší dobu podle § 61 odst. 5 vodního zákona.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Fuksa v. r.

Související dokumenty