210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák. č. 92/1992 Sb., zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 541/1992 Sb., a zák. č. 544/1992 Sb., zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zák. ČNR č. 439/1991 Sb., zák. ČNR č. 569/1991 Sb., a zák. č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Schválený:
210/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. července 1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Změna: 179/2005 Sb.
Změna: 256/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 se vypouštějí slova "státní pojišťovny", slovo "československé" se nahrazuje slovem "české" a za slovy "(dále jen "podnik")" se vkládají slova "nebo který je ve správě Pozemkového fondu České republiky".
2. Poznámka pod čarou č. 4) zní:
"4) Zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., zákona ČNR č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb.".
3. § 5 zní:
 
"§ 5
Rozhodnutí o privatizaci a privatizační projekty
Převod majetku podle tohoto zákona se provádí podle rozhodnutí o privatizaci podniku nebo jeho části, nebo podle rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby (dále jen "rozhodnutí o privatizaci"), vydaného na základě návrhu privatizačního projektu.".
4. V § 6 odst. 1 se vypouštějí písmena i) a k). Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i), slova "Federálním úřadem pro vynálezy" se vypouštějí a nahrazují se slovy "Úřadem průmyslového vlastnictví".
5. V § 6 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
6. § 6a odst. 1 zní:
"(1) U podniků, na které byly návrhy privatizačních projektů předloženy po 29. únoru 1992, zajistí zakladatel vyhodnocení závazků podniku z hlediska ochrany životního prostředí potvrzení ministerstvem životního prostředí. Toto vyhodnocení předá zakladatel ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci (dále jen "ministerstvo") před rozhodnutím o privatizaci.".
7. V § 7 se v odstavci 3 na konci věty nahrazuje tečka středníkem a připojují se slova "obdobně může vůči zakladateli postupovat ministerstvo.".
Odstavec 4 zní:
"(4) Lhůty k předkládání návrhů privatizačních projektů stanoví ministerstvo.".
8. V § 7 odst. 5 se slova "j) a podle povahy věcí též údaje podle písmena i) a dále i údaje uvedené v odstavci 2 písm. d)" nahrazují textem "a i),". Za poslední větu odstavce 5 se připojuje tato věta: "Povinnost sdělit údaje má podnik pouze po dobu, kdy běží lhůta k předkládání návrhů privatizačních projektů na jeho majetek, po této lhůtě může zakladatel uložit podniku povinnost další součinnosti při poskytování údajů souvisejících s privatizací.".
9. § 8 odst. 1 zní:
"(1) Zakladatel posuzuje všechny předložené návrhy privatizačních projektů a předkládá je se svým stanoviskem ministerstvu ve lhůtě ministerstvem určené.".
10. V § 9 se vypouští odstavec 1. V odstavci 2 se za slovo "vypracování" vkládá slovo "návrhů" a slova "nebo vládou Slovenské republiky (dále jen "vlády republik") a předkládají je příslušnému orgánu státní správy republiky" se nahrazují slovy "(dále jen "vláda") a předkládají je ministerstvu". Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 1, 2 a 3.
11. § 10 zní:
 
"§ 10
Rozhodnutí o privatizaci
(1) Rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou dražbu vydává vláda na návrh ministerstva. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda může vyhradit.
(2) Rozhodnutí o privatizaci neuvedená v odstavci 1 vydává ministerstvo.
(3) Na rozhodování o privatizaci se nevztahují obecná ustanovení o správním řízení. Toto rozhodnutí nepodléhá přezkoumání soudem.
(4) Rozhodování o privatizaci je neveřejné a v jeho rámci se přihlíží ke všem privatizačním projektům předloženým na daný majetek nebo majetkovou účast na podnikání jiné právnické osoby ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí o privatizaci musí mít písemnou formu a musí být doručeno zpracovateli privatizačního projektu, který byl tímto rozhodnutím vybrán k realizaci. Zpracovatelé dalších privatizačních projektů, kterých se toto rozhodnutí týká, musí být písemně vyrozuměni o způsobu privatizace a o tom, že jejich privatizační projekt rozhodnutím o privatizaci k realizaci vybrán nebyl.
(5) Rozhodnutí o privatizaci se může týkat i části majetku řešeného návrhem privatizačního projektu.
(6) Orgán příslušný k rozhodování o privatizaci může rozhodnutím o privatizaci změnit podmínky, rozsah a způsob privatizace obsažený v návrhu privatizačního projektu.
(7) Rozhodnutí o privatizaci může orgán příslušný k jeho vydání změnit pouze v případech, kdy po vydání rozhodnutí vyjdou dodatečně najevo závažné skutečnosti, které nebyly známy v době vydání rozhodnutí o privatizaci, a měly by na původní rozhodování o privatizaci podstatný vliv.
(8) Podle odstavce 7 lze postupovat pouze do převodu privatizovaného majetku na Fond národního majetku České republiky (dále jen "Fond").".
12. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:
 
" § 10a
(1) Rozhodnutí o privatizaci podniku obsahuje
a) identifikaci projektu,
b) označení schválené metody privatizace,
c) účetní hodnotu majetku jednotlivých samostatně privatizovaných jednotek odpovídající privatizačnímu projektu, který byl tímto rozhodnutím určen k realizaci,
d) v případě existence majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely jeho účetní hodnotu po odečtení případných výnosů z jeho realizace a způsob naložení s tímto majetkem,
e) případnou skutečnost, že s převodem privatizovaného majetku je spojen vznik nového závazku nabyvatele, s uvedením jeho rozsahu a sankcí za jeho neplnění,
f) případnou skutečnost, že privatizační projekt nebo jeho část bude realizována Pozemkovým fondem České republiky,
g) případnou skutečnost, že v rámci privatizačního projektu jsou bezúplatně převáděny víceúčelové sklady a majetek civilní ochrany,
h) případnou skutečnost, že Fond uzavře, na základě rozhodnutí vlády, s nabyvatelem smlouvu o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací,
i) případné další podmínky realizace privatizačního projektu.
(2) Rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem předem určenému nabyvateli obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 1
a) nabyvatele privatizovaného majetku s uvedením jeho identifikačního nebo rodného čísla,
b) způsob stanovení kupní ceny; je-li kupní cena stanovena dohodou, uvede se absolutní částka,
c) platební podmínky, včetně jejich zajištění.
(3) Rozhodnutí o privatizaci veřejnou soutěží obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 1
a) podmínky veřejné soutěže a kritéria pro posouzení jejich splnění,
b) vymezení okruhu účastníků soutěže.
(4) Rozhodnutí o privatizaci vložením privatizovaného majetku do obchodní společnosti s následnou privatizací jejích obchodních podílů nebo akcií a rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 1
a) způsob privatizace akcií (obchodních podílů) vyjádřený procentními podíly jednotlivých metod privatizace akcií (obchodních podílů), případně procentní podíly prodávané jednotlivým nabyvatelům,
b) případnou existenci akcií se zvláštními právy,
c) případnou změnu v návrhu obsazení orgánů obchodní společnosti,
d) při prodeji akcií (obchodního podílu) za dohodnutou kupní cenu cenu jedné akcie (obchodního podílu) nebo dohodnutou celkovou cenu.
(5) Přílohou privatizačního projektu vybraného rozhodnutím o privatizaci k realizaci je soupis nemovitého majetku podle údajů katastru nemovitostí České republiky.4c)
(6) U privatizačního projektu účastí lze rozhodnutím o privatizaci uložit Fondu zajistit prodej, případně vydání majetku osobě oprávněné podle zvláštních předpisů.2) Toto rozhodnutí zajistí Fond při výkonu práv akcionáře.4d) "
13. Poznámky pod čarou č. 4c) a 4d) znějí:
"4c) § 5 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
"4d) § 187 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona ČNR č. 591/1992 Sb.".
14. Nadpis části třetí zní:
 
"ČÁST TŘETÍ
Přechod privatizovaného majetku na Fond národního majetku České republiky a užití jeho majetku".
15. § 11 zní:
 
" § 11
(1) V souladu s rozhodnutím o privatizaci podniku zakladatel zruší podnik bez likvidace nebo vyjme část majetku podniku ke dni určenému Fondem.
(2) Dnem zrušení podniku nebo dnem vynětí části majetku podniku přechází privatizovaný majetek na Fond.
(3) Před zrušením podniku nebo dnem vynětí části majetku podniku naloží podnik s majetkem nepoužitelným pro podnikatelské účely [§ 6 odst. 1 písm. c)] podle rozhodnutí o privatizaci, pokud k němu není na základě tohoto rozhodnutí přihlédnuto při stanovení kupní ceny.
(4) Zakladatel nevyjme část majetku podniku, kterou tvoří nebo s níž jsou spojena práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví [§ 6 odst. 1 písm. i)]. Tato práva a majetek převede podnik smlouvou na nabyvatele privatizovaného majetku.
(5) V souladu s rozhodnutím o privatizaci majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob převedou orgány státní správy a obce ke dni určenému Fondem tyto majetkové účasti na Fond.".
16. V § 12 odst. 1 se slova "a fondů republik (dále jen "fondy")" vypouštějí a slova "státních rozpočtů" se nahrazují slovy "státního rozpočtu". V odstavci 2 se slovo "fondů" nahrazuje slovem "Fondu" a slova "se schválenými privatizačními projekty" se nahrazují slovy "s rozhodnutími o privatizaci, zejména". Odstavec 3 se vypouští. V odstavcích 4 a 5 se slovo "fondů" nahrazuje slovem "Fondu" a tyto odstavce se označují jako odstavce 3 a 4.
17. Poznámky pod čarou č. 5) a 5a) znějí:
"5) Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.".
Poznámka pod čarou č. 6) se vypouští.
18. § 13 se vypouští.
19. V § 14 odst. 1 se slova "uskutečňují fondy" nahrazují slovy "uskutečňuje Fond".
20. V § 14 odst. 2 se slovo "kapitálu" nahrazuje slovem "jmění" a slova "postupují fondy" se nahrazují slovy "postupuje Fond". Na konci první věty se tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a s odchylkami stanovenými tímto zákonem". Druhá věta se vypouští.
21. V § 15 odst. 3 se za slovem "věřitele" čárka nahrazuje tečkou a zbytek věty se vypouští.
22. Poznámka pod čarou č. 7) zní:
"7) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".
23. V § 17 se na konci doplňuje věta, která zní: "To neplatí v případě, kdy je způsobem vypořádání nároku oprávněných osob vydání věci (§ 47).".
24. V § 18 se slovo "kapitálu" nahrazuje slovem "jmění".
25. V § 19 odst. 1 se slovo "fond" nahrazuje slovem "Fond".
26. § 19 odst. 3 zní:
"(3) Vlastnické právo k věcem z privatizovaného majetku přechází na nabyvatele dnem sjednané účinnosti smlouvy nebo při vkladu nemovitého majetku do obchodní společnosti dnem vzniku této společnosti nebo ve veřejné dražbě příklepem licitátora, s výjimkou případů upravených zvláštním předpisem.8) Do katastru nemovitostí se v těchto případech provádí zápis záznamem.9) ".
Připojují se odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Práva třetích osob k majetku, který je předmětem prodeje nebo vkladu podle tohoto zákona, nejsou dotčena, s výjimkou ustanovení § 45 odst. 7.
(5) Vznikne-li při realizaci rozhodnutí o privatizaci podílové spoluvlastnictví, nemůže nabyvatel uplatňovat vůči Fondu nebo Pozemkovému fondu České republiky předkupní právo podle zvláštních předpisů.10)".
Poznámky pod čarou č. 8), 9) a 10) znějí:
"8) § 8 odst. 4 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb.
9) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
10) § 140 občanského zákoníku.".
27. V § 21 v první větě se slovo "fond" nahrazuje slovem "Fond" a za slovo "podniku" se připojují slova ", pokud Fond nerozhodne jinak". Ve druhé větě se slovo "fondu" nahrazuje slovem "Fondu".
28. Nadpis části čtvrté zní:
 
"ČÁST ČTVRTÁ
Převod majetku s použitím investičních kupónů".
29. § 22 zní:
 
" § 22
(1) Převod majetkových účastí na jiné osoby lze uskutečnit za investiční kupóny (dále jen "kupón").
(2) Kupón je pro účely tohoto zákona cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za kupóny.
(3) Dnem vydání investičního kupónu je den, kterým je kupónová knížka ve prospěch majitele zaregistrována ve lhůtě stanovené ministerstvem financí u číslované soustavy zvláštních pracovišť (dále jen "registrační místo"). Registrační místa zřizuje e jejich seznam zveřejňuje ministerstvo financí. Registrace provedená mimo toto období, pokud tento zákon nebo zvláštní předpis nestanoví jinak, je neplatná.
(4) V případě přechodného nedostatku kupónových knížek vydá ministerstvo financí náhradní registrační karty. K uplatnění nároku podle § 24 odst. 2 se ve lhůtě stanovené ministerstvem financí nahradí náhradní registrační karta zaregistrováním kupónové knížky.
(5) Při registraci kupónové knížky se občan může dát zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
(6) S výjimkou použití kupónu podle § 24 odst. 3 písm. c) je kupón nepřevoditelný a práva s ním spojená přecházejí pouze na dědice. Kupón nelze umořit.".
30. V § 23 odst. 1 se slovo "kupónů" nahrazuje slovy "kupónových knížek". V odstavci 2 se slova "příslušný orgán státní správy republiky" nahrazují slovy "ministerstvo financí".
31. V § 23 odst. 3 se slova "příslušný fond republiky" nahrazují slovem "Fond".
32. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:
 
" § 23a
(1) Kupóny jsou platné deset měsíců od data jejich emise. Tuto lhůtu může ministerstvo financí prodloužit.
(2) Datum emise kupónů stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem.".
33. § 24 včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:
 
" § 24
(1) Právo na nabytí kupónu má každý občan České republiky s trvalým pobytem na jejím území, který nejpozději v posledním dni lhůty stanovené ministerstvem financí pro zaregistrování kupónové knížky dovrší osmnáctý rok svého věku.
(2) Celkový rozsah uspokojených objednávek akcií pro jednoho majitele kupónu a jednu privatizační vlnu činí nejvýše 1000 investičních bodů.
(3) Každý majitel kupónu příslušné emise je oprávněn použít investiční body v příslušné privatizační vlně
a) na koupi akcií kterékoliv akciové společnosti, jejímž akcionářem je Fond, zařazené pro tento účel do seznamu akcií akciových společností (§ 24c odst. 2),
b) na koupi akcií kterékoliv akciové společnosti, jejímž akcionářem je Pozemkový fond České republiky, zařazené pro tento účel do seznamu akcií akciových společností (§ 24c odst. 2),
c) k získání účasti na investičních fondech,10a) zařazených pro tento účel do seznamu ministerstva financí, nebo k získání podílu na majetku podílových fondů 10a) zřízených pro příslušnou privatizační vlnu investičními společnostmi (dále jen "podílové fondy"), zařazených pro tento účel do seznamu ministerstva financí.
(4) Způsoby použití investičních bodů uvedené v odstavci 3 lze uplatnit souběžně.
(5) Způsobem uvedeným v odstavci 3 písm. c) lze investiční body použít pouze v časovém období před zahájením privatizační vlny, které stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem (dále jen "předkolo").
(6) Pokud se podílové fondy podle odstavce 3 písm. c) zřizují jako fondy otevřené, 10a) může podílník uplatnit právo na zpětný prodej podílového listu nejdříve po uplynutí jednoho roku od předání akcií nakoupených za investiční body podílovému fondu.
10a) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb.".
34. Za § 24 se vkládají nové § 24a, 24b a 24c, které včetně poznámky pod čarou č. 10b) znějí:
 
" § 24a
(1) Předkolo netvoří součást privatizační vlny. Nelze jej zahájit, dokud nebude zveřejněn seznam investičních a podílových fondů, kterým je možné předávat investiční body pro objednání akcií za kupóny. Předkolo nelze ukončit před zveřejněním seznamu podle § 24c odst. 2.
(2) Do seznamu podle § 24 odst. 3 písm. c) zapíše ministerstvo financí investiční fond, který předloží doklad, že je zapsán v obchodním rejstříku. Podílový fond předloží kromě dokladu o zápisu investiční společnosti, jíž je zřízen, v obchodním rejstříku, též doklad o identifikačním číslu, které mu na žádost přidělí statistický orgán.10b)
(3) Registrační místo a lhůtu k zaregistrování investičnímu a podílovému fondu určí ministerstvo financí.
 
§ 24b
Ministerstvo financí vede centrální evidenci kupónů, provádí na požádání změnu registračního místa, určuje pracoviště pro objednání akcií (dále jen "podatelna"), vede centrální evidenci objednávek akcií a určuje dobu, po kterou zůstává u podatelny příslušný díl kupónového listu, na němž je provedeno objednání akcií.
 
§ 24c
(1) Nejpozději při zahájení období vymezeného pro zaregistrování kupónových knížek ministerstvo vypracuje a zveřejní pro každou privatizační vlnu předběžný seznam podniků a majetkových účastí států určených k privatizaci s použitím investičních kupónů.
(2) Ministerstvo financí zveřejní základní informace o akciových společnostech, jejichž akcie budou v příslušné privatizační vlně nabízeny za investiční kupóny (dále jen "seznam akcií"). Seznam akcií vychází ze seznamu podle odstavce 1 a ministerstvo financí jej může před jeho zveřejněním přiměřeně upravit na základě zjištění skutečného počtu zaregistrovaných kupónových knížek nebo z jiných vážných důvodů. Seznam akcií ministerstvo financí zveřejní před zahájením příslušné privatizační vlny. Aktualizaci seznamu akcií z hlediska nabídky zveřejní ministerstvo financí po ukončení každého kola příslušné privatizační vlny.
(3) Zveřejňované informace mají orientační charakter a nelze je považovat za návrh smlouvy podle právních předpisů.
10b) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 278/1992 Sb., o státní statistice.".
35. § 25 zní:
 
" § 25
(1) Privatizační vlna je časové období, jehož začátek a konec určí ministerstvo financí po dohodě s ministerstvem a během něhož mohou majitelé investičních kupónů uplatnit svůj nárok na akcie určené k prodeji za kupóny.
(2) Privatizační vlna se člení na privatizační kola.
(3) Počátek a konec privatizačních kol, nabídku akcií, kursy akcií, jejich zveřejnění, začátek a konec objednávkového období privatizačního kola určí ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem.".
36. § 26 zní:
 
" § 26
(1) Ministerstvo financí rozhoduje v případě pochybnosti,
a) zda je provedená registrace platná a která z více registrací ve prospěch jednoho majitele kupónu je první,
b) zda je objednání akcií nebo předání investičních bodů investičnímu nebo podílovému fondu provedeno způsobem stanoveným tímto zákonem nebo zvláštním předpisem.
(2) Ministerstvo financí je oprávněno uvést do souladu obsah objednávek akcií s nárokem majitele investičního kupónu, pokud byl objednávkami překročen nárok majitele investičního kupónu podle § 24 odst. 2. Přitom ministerstvo financí vždy dá přednost dříve podané objednávce před objednávkou akcií podanou později. Při časově shodných objednávkách akcií rozhodne ministerstvo financí o platnosti konkrétní objednávky.".
37. Za § 26 se vkládají nové § 26a, 26b a 26c, které včetně poznámky pod čarou č. 10c) znějí:
 
" § 26a
(1) Investiční fondy za investiční body převzaté od majitele investičního kupónu nakoupí akcie s tím, že tyto akcie spolu s ostatními takto nakoupenými akciemi budou použity ke zvýšení základního jmění investičního fondu. Investiční fond vydá majitelům kupónů, kteří mu předali investiční body, své akcie v celkové hodnotě odpovídající takto zvýšenému základnímu jmění. Každý z těchto majitelů má nárok na akcie investičního fondu ve jmenovité hodnotě, která odpovídá poměru počtu jím předaných investičních bodů k celkovému počtu investičních bodů předaných tomuto fondu. Způsob ocenění akcií nakoupených za investiční body určí ministerstvo financí zvláštním předpisem.
(2) Předáním a převzetím investičních bodů vzniká mezi majitelem kupónu a investičním fondem smluvní vztah, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti uvedené v odstavci 1.
(3) Podílové fondy za investiční body převzaté od majitelů investičních kupónů nakoupí akcie, které jsou společným majetkem majitelů kupónů. Způsob ocenění akcií nakoupených za investiční body určí ministerstvo financí zvláštním předpisem. Podílový fond vydá majitelům kupónů, kteří mu předali investiční body, podílové listy v celkové jmenovité hodnotě odpovídající hodnotě společného majetku. Každý z těchto majitelů má nárok na podílové listy ve jmenovité hodnotě, která odpovídá poměru počtu jím předaných investičních bodů k celkovému počtu investičních bodů předaných tomuto fondu. Ustanovení odstavce 2 se použije přiměřeně.
(4) Smlouvou o převodu cenného papíru10c) je předání investičních bodů investičnímu nebo podílovému fondu způsobem stanoveným zvláštním předpisem.
 
§ 26b
(1) Ministerstvo financí stanoví na základě výsledků centrálního hodnocení objednávek, které z objednávek podaných v rámci jednoho privatizačního kola uspokojit lze a které uspokojit nelze.
(2) Uspokojeny budou všechny objednávky akcií, jestliže v příslušném privatizačním kole souhrnná poptávka po těchto akciích nepřevýšila jejich souhrnnou nabídku.
(3) Neuspokojeny budou v příslušném privatizačním kole objednávky akcií, jestliže souhrnná poptávka po těchto akciích převýšila jejich souhrnnou nabídku o více než 25 %.
(4) Pokud v příslušném privatizačním kole souhrnná poptávka po akciích převýšila jejich souhrnnou nabídku, avšak ne více než o 25 %, ministerstvo financí může stanovit, že objednávky uplatněné investičními a podílovými fondy budou uspokojeny částečně, a to poměrně k rozsahu objednávek uplatněných jednotlivými investičními a podílovými fondy. Investiční body odpovídající tomuto snížení může investiční nebo podílový fond použít v dalších privatizačních kolech.
(5) Pokud nelze objednávky akcií uspokojit podle odstavců 2 a 4, ministerstvo financí stanoví, že žádná z takových objednávek nebude uspokojena, a tyto akcie, nejde-li o poslední privatizační kolo, nabídne znovu v následujícím privatizačním kole.
(6) Investiční body z objednávek neuspokojených v příslušném privatizačním kole se považují za nepoužité, nejde-li o poslední privatizační kolo.
 
§ 26c
(1) V poslední fázi každého privatizačního kola ministerstvo financí zajistí, aby registrační místo mělo úplné informace o počtu akcií, které v tomto privatizačním kole objednali majitelé investičních kupónů zaregistrovaní u tohoto registračního místa.
(2) V poslední fázi každého privatizačního kola ministerstvo financí zveřejní, v případě kterých akcií mohly být objednávky v rámci tohoto kola uspokojeny a v případě kterých akcií uspokojeny být nemohly.
(3) V závislosti na vývoji nabídky a poptávky po akciích jednotlivých akciových společností nebo na základě jiných závažných skutečností může ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem rozhodnout o ukončení prodeje nebo o snížení nabídky těchto akcií v rámci příslušného privatizačního kola. Toto rozhodnutí ministerstvo financí zveřejní.
(4) Ministerstvo financí do jednoho měsíce od ukončení privatizační vlny písemně oznámí každému majiteli investičního kupónu, které jeho objednávky podané v průběhu celé privatizační vlny byly uspokojeny. Zároveň v této zprávě oznámí, v jaké lhůtě a jakým způsobem jim budou akcie předány.
(5) Investiční fond je povinen do jednoho měsíce od předání akcií podle odstavce 4 písemně oznámit majitelům investičních kupónů, kteří jej v předkole pověřili objednáním akcií, počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, na které mají majitelé kupónů nárok. Zároveň jim oznámí, v jaké lhůtě a jakým způsobem jim budou akcie vydány.
(6) Ustanovení odstavce 5 platí přiměřeně pro podílové fondy.
(7) Ministerstvo financí je oprávněno přiměřeně postupovat podle odstavce 4, byl-li v průběhu privatizační vlny ukončen prodej akcií jednotlivé akciové společnosti.
10c) § 13 a 19 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".
38. § 41 a 42 se vypouštějí.
39. V § 43 se slovo "federálních" vypouští a slova "Státní banky československé" se nahrazují slovy "České národní banky".
40. § 44 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:
 
" § 44
Ocenění majetku podniku, obsažené v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizaci k realizaci, nahrazuje ocenění nepeněžního vkladu do základního jmění akciové společnosti doložené odborným odhadem a vyžadované podle zvláštních předpisů.11)
11) § 163 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku.".
41. § 45 včetně poznámek pod čarou č. 12) až 15) zní:
 
" § 45
(1) Podniky nemohou uzavírat smlouvy o převodu vlastnictví majetku sloužícího k provozování jejich podnikatelské nebo jiné hospodářské činnosti, popř. sloužícího ke kulturním a sociálním potřebám, k němuž mají právo hospodaření, nakládat se svými majetkovými účastmi na podnikání právnických osob, ani tyto zakládat či majetek do podnikání těchto osob nově vkládat. To neplatí při poskytování náhrad podle zvláštních předpisů. 12)
(2) Výjimky z ustanovení první věty odstavce 1 může v odůvodněných případech povolit vláda.
(3) Podniky mohou uzavírat nájemní smlouvy a jiné smlouvy o užívání majetku uvedeného v § 1 jinými osobami jen na dobu do dne zrušení podniku bez likvidace nebo vynětí části majetku podniku podle § 11 odst. 1. Pokud by uvedené smlouvy byly uzavřeny na dobu delší, zaniká právo užívat majetek dnem zrušení podniku bez likvidace nebo dnem vynětí části majetku podniku; to neplatí, jde-li o smlouvy o nájmu nebytového prostoru, na jejichž uzavření vzniklo právo podle zvláštního předpisu,13) a o smlouvy o nájmu bytů. K tomuto dni zaniká i právo užívat majetek vzniklé ze smluv uzavřených před 28. únorem 1992.
(4) Podniky nemohou jako pronajimatelé uzavírat smlouvy o koupi najaté věci podle zvláštních předpisů.14) Práva z uvedených smluv uzavřených před dnem účinnosti tohoto zákona zanikají dnem zrušení podniku bez likvidace či vynětí části majetku podniku. Ustanovení § 496 obchodního zákoníku nelze u těchto smluv použít.
(5) S majetkovými účastmi státu na podnikání právnických osob lze nakládat pouze podle rozhodnutí o schválení privatizačního projektu účastí.
(6) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na právnické osoby uvedené v § 1 odst. 2. Na rozpočtové a příspěvkové organizace se ustanovení odstavců 1 a 2 vztahují, jen pokud jde o úplatné převody majetku s výjimkou pozemků. Rozpočtové a příspěvkové organizace postupují při bezúplatných převodech majetku a při úplatných převodech pozemků podle zvláštních předpisů.15)
(7) K majetku a majetkovým účastem na podnikání jiných právnických osob převáděným podle tohoto zákona nelze uplatnit sjednané právo přednostní koupě.
12) § 16 a 20 zákona č. 299/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 195/1993 Sb.).
13) § 15 zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) § 489 až 496 obchodního zákoníku.
15) § 14 odst. 4 a 8 a § 35 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění zákona č. 103/1990 Sb.".
42. § 46 včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:
 
" § 46
(1) Právní poměry Fondu, jeho činnost a způsoby užití jeho majetku upravuje zvláštní zákon.16)
(2) Vláda stanoví svým nařízením obsah kupónové knížky, nabývací cenu kupónové knížky a investičního kupónu, podrobnosti registrace kupónové knížky a náhradní registrace, jednotlivé fáze privatizačního kola, postup při objednávání akcií, jmenovitou hodnotu akcií nabízených za investiční kupóny, postup při spotřebování, ztrátě, odcizení, poškození či zničení kupónových listů, způsob zveřejňování informací a podmínky použití tiskopisů z předcházející vlny kupónové privatizace.
16) Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".
43. V § 47 odst. 1 se slova "privatizační projekt" nahrazují slovy "rozhodnutí o privatizaci", slova "ke schválení privatizačního projektu" se nahrazují slovy "k rozhodování o privatizaci" a slova "schválení privatizačního projektu" se nahrazují slovy "vydání rozhodnutí o privatizaci".
44. V § 47 odst. 2 se slova "příslušný fond národního majetku" nahrazují slovem "Fond", text za slovem "vypořádat" se vypouští a nahrazuje se slovy "nejpozději do jednoho roku od vydání rozhodnutí o privatizaci". Za poslední větu se doplňuje tato věta: "Po dobu soudního řízení týkajícího se nároku podle odstavce 1 tato lhůta neběží.".
45. V § 47 odst. 3 se slovo "vypořádáním" nahrazuje slovem "oceněním" a slova "ve schváleném privatizačním projektu" se nahrazují slovy "v rozhodnutí o privatizaci, nebo byl-li její nárok zamítnut".
46. V § 47 odst. 4 se slova "příslušný privatizační projekt nebyl schválen" nahrazují slovy "příslušné rozhodnutí o privatizaci majetku uvedeného v odstavci 1 nebylo vydáno".
47. § 47 se doplňuje odstavcem 5, který zní:
"(5) Obdobně jako v odstavcích 1, 2, 3 a 4 budou restituční nároky podle odstavce 1 vypořádány i v privatizačních projektech účasti za použití § 10a odst. 6.".
48. V § 47b odst. 2 se slova "postup při veřejných dražbách" nahrazují slovy "veřejné dražby".
Čl.II
Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 4 zní:
"(4) Rozhodnutí o privatizaci podniku nebo jeho části a rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob (dále jen "rozhodnutí o privatizaci") vydává na základě návrhu privatizačního projektu podniku podle odstavce 1 nebo návrhu privatizačního projektu majetkové účasti státu podle odstavec 2 ministerstvo.".
2. V § 2 odst. 6 v první větě se čárka za slovem "projekt" nahrazuje spojkou "nebo" a připojují se slova "neposkytne osobě zpracovávající privatizační projekt údaje potřebné ke zpracování privatizačního projektu nebo této osobě poskytne údaje chybné nebo nesplní další povinnosti stanovené zvláštním předpisem,2a) ".
Odstavec 5 se vypouští. Dosavadní odstavce 6, 7, 8, 9 a 10 se označují jako odstavce 5, 6, 7, 8 a 9.
3. Poznámka pod čarou č. 2a) zní:
"2a) § 7 odst. 5 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
4. § 3 odst. 2 a 3 znějí:
"(2) Vláda si může vyhradit vydání rozhodnutí o privatizaci.
(3) O privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbou rozhoduje vláda na návrh ministerstva.".
5. V § 4 odst. 2 se slovo "podnikového" nahrazuje slovem "obchodního".
6. V § 5 odst. 1 se slova "privatizačního projektu" nahrazují slovy "rozhodnutí o privatizaci". V odstavci 5 se slova ke dni určenému v privatizačním projektu" nahrazují slovy "podle rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání jiných právnických osob".
7. V § 7 ve druhé a třetí větě se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna Parlamentu".
8. V § 8 odst. 3 se spojka "a" nahrazuje spojkou "nebo".
9. § 9 odst. 1 písm. c) zní:
"c) schvalovat řád odměňování členů výkonného výboru a odborných pracovníků Fondu,".
V § 9 odst. 1 písm. g) se tečka na konci vypouští a připojují se tato slova: "a předkládat ji k projednání vládě.".
10. V § 9 odst. 2 se slova "České národní radě" nahrazují slovy "Poslanecké sněmovně Parlamentu".
11. § 10 odst. 1 zní:
"(1) Statutárním orgánem Fondu je výkonný výbor Fondu (dále jen "výbor"), který též řídí jeho činnost.".
V odstavci 2 se vypouští první věta. V odstavci 3 se slovo "podnikového" nahrazuje slovem "obchodního".
12. V § 12 odst. 1 se slova "Českou národní radu" nahrazují slovy "Poslaneckou sněmovnou Parlamentu".
13. V § 13 odst. 1 v první větě se slova "Českou národní radou" nahrazují slovy "Poslaneckou sněmovnou Parlamentu". Ve druhé větě se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna Parlamentu".
14. V § 16 v první větě se za slovem "Fondu" čárka nahrazuje tečkou a zbytek věty se vypouští. Za první větu se skládají tyto věty: "Členové výboru mohou být členy jen těch obchodních společností, v nichž zastupují Fond a do nichž jsou delegováni prezidiem. Členové prezidia a rady mohou být členy jen těch orgánů obchodních společností, do nichž jsou delegováni zakladatelem, pokud je jím orgán státní správy. Členům prezidia a rady přísluší za jejich funkci odměna a náhrada věcných výdajů.".
15. § 18 odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:
"(2) Majetek Fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky a lze jej použít pouze k těmto účelům:
a) v souladu s rozhodnutím o privatizaci
1. k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů4) a k převodu na Restituční investiční fond,
2. k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a k nakládání s účastmi na těchto společnostech,
3. k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti na podnikání jiné právnické osoby,
4. k převodu na obce nebo na dobrovolné svazky obcí,4a)
5. k převodu pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pojištění v zaměstnanosti,
6. k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na návrh vlády,
7. k převodu na Pozemkový fond České republiky jde-li o majetek sloužící zemědělské výrobě,
b) v souladu s rozhodnutím vlády
1. k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,
2. k posílení zdrojů bank a dalších právnických osob v souvislosti s jejich činností v procesu konkurzního a vyrovnávacího řízení,
3. k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat, např. z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů,4)
4. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku,
5. k poskytování zajištění úvěrů podnikům, u nichž činí majetková účast Fondu alespoň 50 %,
6. k vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu České republiky,
7. k financování rozvoje železniční dopravní cesty, jde-li o majetek Fondu získaný privatizací majetku Českých drah,
c) v rozsahu určeném statutem Fondu k úhradě nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů,
d) k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má Fond předkupní právo,
e) k úhradě nákladů restitučních a privatizačních soudních sporů, které je povinno hradit ministerstvo nebo Fond, případně i k úhradě souvisejících škod způsobených ministerstvem či Fondem.
4a) § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). § 20f občanského zákoníku.".
16. V § 19 se slova "Českou národní radou" nahrazují slovy "Poslaneckou sněmovnou Parlamentu".
17. V § 20 odst. 2 se slova "a podle časového plánu uvedeného ve schváleném privatizačním projektu" nahrazují slovy "uvedeným v příslušném rozhodnutí o privatizaci".
V odstavci 4 a v § 2 odst. 3 se odkaz a poznámka pod čarou č. 6) označují jako 6a).
Odstavce 5 a 6 se vypouštějí.
18. Za § 20 se vkládají nové § 20a a 20b, které včetně poznámek pod čarou č. 4b) a 4c) znějí:
 
" § 20a
(1) S majetkem Fondu a jeho majetkovými účastmi na podnikání jiných právnických osob, které nebylo možno z důvodů nezapříčiněných Fondem privatizovat podle rozhodnutí o privatizaci, naloží Fond způsobem, s kterým ministerstvo vyjádří předchozí písemný souhlas.
(2) Obdobně jako v odstavci 1 se postupuje u majetku Fondu a jeho majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, které na Fond přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele privatizovaného majetku.
(3) V případech, kdy bude postupováno podle odstavce 1, zajistí ministerstvo před vyjádřením písemného souhlasu zrušení původního rozhodnutí o privatizaci nebo jeho části.
 
§ 20b
Rozhodnutí Fondu spojená s výkonem práv akcionáře4b) činí Fond na základě předchozího souhlasu ministerstva, jedná-li se o rozhodnutí o
a) změně struktury majetku akciové společnosti, pokud účetní hodnota majetku dotčeného změnou přesáhne 20 % základního jmění akciové společnosti,
b) zvýšení základního jmění upsáním nových akcií,4c)
c) pronájem majetku akciové společnosti, pokud účetní hodnota pronajímaného majetku přesahuje 20 % základního jmění akciové společnosti.
4b) § 187 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4c) § 203 až 206 obchodního zákoníku.".
19. V § 22 se slova "ústřednímu orgánu státní správy na úseku kontroly" nahrazují slovy "vládě, ministerstvu a dalším orgánům, pokud to stanoví zvláštní předpis".
20. V § 24 se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna Parlamentu".
Čl.III
zrušen
Čl.IV
1. Právní vztahy vzniklé před účinností tohoto zákona podle části čtvrté zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, se řídí dosavadními předpisy.
2. zrušen
3. Osoba, která nabyla podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, skladové prostory, v nichž jsou uloženy státní hmotné rezervy, může smlouvu o skladování těchto rezerv vypovědět nejdříve po deseti letech od účinnosti tohoto zákona. Tato povinnost přechází na všechny další vlastníky v uvedené době.
Čl.V
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje vyhlásit úplné znění zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, jak vyplývá ze zákonů je měnících a doplňujících.
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

Související dokumenty