247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Schválený:
247/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. května 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
Změna: 448/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí (dále jen "kulturní akce") v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.
 
§ 2
Působnost
Tento zákon se použije na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 30. září 2021.
 
§ 3
Ochranná doba
(1) Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce podle § 2 (dále jen "pořadatel") k vrácení vstupného za kulturní akci podle § 2 uhrazeného zákazníkem nebo v jeho prospěch.
(2) Ochranná doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2022, neskončí-li podle tohoto zákona dříve.
Poukaz na kulturní akci
 
§ 4
(1) Zákazník může do 31. prosince 2021 požádat pořadatele o poukaz na kulturní akci (dále jen "poukaz"). Pořadatel je povinen poukaz vydat nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného.
(2) Poukaz je platný po dobu trvání ochranné doby.
(3) Poukaz obsahuje zejména
a) peněžní částku odpovídající nejméně hodnotě uhrazeného vstupného a
b) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby a adresu sídla.
(4) Pořadatel vydá zákazníkovi poukaz v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz zákazníkovi vydat, jestliže byla původní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.
 
§ 5
(1) Po dobu trvání ochranné doby nabídne na základě poukazu pořadatel zákazníkovi náhradní kulturní akci. Pořadatel nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě.
(2) Ochranná doba končí, jestliže pořadatel
a) nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti nebo
b) nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2022.
(3) Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením1), osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič2) pečující o nezaopatřené dítě3), ochranná doba rovněž končí, jestliže takový zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného.
(4) Povinnost vrácení vstupného, jejíž plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se považuje za splněnou využitím poukazu k úhradě vstupného na náhradní kulturní akci, které není nižší než peněžní částka podle § 4 odst. 3 písm. a).
(5) Pořadatel zákazníkovi na základě jeho žádosti vrátí veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.
 
§ 6
Pořadatel jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem poučí zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona.
 
§ 7
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 448/2020 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Není-li dále stanoveno jinak, právní vztahy a práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 247/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Zákon č. 247/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije rovněž na vstupné za kulturní akci podle § 2 zákona č. 247/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo uhrazeno zákazníkem nebo v jeho prospěch ode dne 19. května 2020 do dne bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 7 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 11 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

Související dokumenty