286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
286/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. listopadu 2018,
kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochranných známkách
Čl.I
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
  
"§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16) a upravuje ochranné známky.
16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění).".
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 1a
Označení, která mohou tvořit ochrannou známku
Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé
a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a
b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.".
3. V § 2 písm. a) se slova "ochranných známek (dále jen "rejstřík")" zrušují.
4. V § 2 písm. b) se za slova "Mezinárodním úřadem" vkládají slova "Světové organizace", slovo "vlastnictví" se nahrazuje slovem "vlastnictví14)" a za slova "obchodních známek" se vkládají slova "(dále jen "Madridská dohoda")".
5. V § 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
"c) zapsány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie2) (dále jen "nařízení Evropského parlamentu a Rady") v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen "ochranná známka Evropské unie"),
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.".
6. V § 2 písm. d) se slovo "duševního" nahrazuje slovy "k duševnímu".
7. V § 3 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo "datum" nahrazuje slovem "den".
8. V § 3 písm. a) bodě 3 se slovo "Společenství" nahrazuje slovy "Evropské unie".
9. V § 3 písm. b) se slovo "Společenství" nahrazuje slovy "Evropské unie", slova "34 nařízení Rady2)" se nahrazují slovy "39 a 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady" a za slova "do práv ze starší ochranné známky" se vkládají slova "(dále jen "seniorita")".
10. V § 3 písm. d) se slova "před datem" nahrazují slovy "přede dnem" a slovo "datu" se nahrazuje slovem "dni".
11. V nadpisu nad označením § 4 se slovo "odmítnutí" nahrazuje slovem "zamítnutí".
12. V § 4 písm. a) se text "§ 1" nahrazuje textem "§ 1a".
13. V § 4 písm. c) se slovo "slouží" nahrazuje slovy "mohou sloužit" a slovo "služby" se nahrazuje slovem "služeb".
14. V § 4 písm. d) se za slovo "poctivých" vkládají slova "a zavedených".
15. V § 4 písmeno e) zní:
"e) které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu,".
16. V § 4 písmeno h) zní:
"h) které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů,".
17. V § 4 písm. j) se slovo "zvláštního" zrušuje.
18. V § 4 písmeno l) zní:
"l) jehož užívání se příčí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.".
19. V § 4 se písmeno m) zrušuje.
20. § 6 se zrušuje.
21. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky")
a) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení,
b) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,
c) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,
d) vlastníkem ochranné známky, pokud přihlášku ochranné známky (dále jen "přihláška") podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil,
e) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace,
f) fyzickou osobou, jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva,
g) osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno, nebo
h) vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena.
(2) Námitky může podat rovněž přihlašovatel ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) a přihlašovatel či žadatel o zápis práva z jiného průmyslového vlastnictví podle odstavce 1 písm. h), bude-li toto právo zapsáno.".
22. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "§ 10 a 11" nahrazují slovy "§ 10 až 11".
23. V § 8 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.".
24. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:
"e) užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy,
f) užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jiným právním předpisem6).
6) Například § 2980 občanského zákoníku, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".
25. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
"(4) Vlastník starší zapsané ochranné známky má právo bránit v přepravě výrobků z třetích zemí do České republiky v rámci obchodního styku, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu, pokud takové výrobky, včetně jejich obalů, jsou neoprávněně označeny ochrannou známkou, která je shodná s ochrannou známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejích podstatných rysech od této ochranné známky odlišit. To neplatí, pokud v rámci řízení o porušení práv ze zapsané ochranné známky, které bylo zahájeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7), poskytne deklarant nebo držitel zboží důkazy o tom, že vlastník této ochranné známky není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
26. V § 8 odstavec 5 zní:
"(5) Byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce vlastníka ochranné známky bez souhlasu tohoto vlastníka, má vlastník právo zakázat užívání ochranné známky touto osobou, ledaže by své jednání řádně odůvodnila.".
27. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:
 
"§ 8a
Existuje-li riziko, že pro výrobky nebo služby by mohly být použity obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž je umístěna ochranná známka, a toto používání by představovalo porušení práv vlastníka ochranné známky podle § 8 odst. 2 a 3, má vlastník této známky právo zakázat v obchodním styku
a) umisťovat označení shodné s ochrannou známkou nebo označení jí podobné na obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna,
b) nabízet na trhu či uvádět na trh nebo skladovat pro tyto účely anebo dovážet či vyvážet obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna.".
28. V § 9 se za slovo "díle" vkládají slova "v tištěné nebo elektronické podobě", slovo "zboží" se nahrazuje slovem "výrobků", za slovo "byla" se vkládají slova "bezodkladně, v případě tištěné podoby" a za slova "vydání díla" se vkládá čárka.
29. V § 10 odstavec 1 zní:
"(1) Pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku
a) jejich jméno a příjmení nebo adresu, jedná-li se o fyzickou osobu,
b) označení nebo údaje, které nemají rozlišovací způsobilost nebo které se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností,
c) ochrannou známku za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.".
30. Za § 10 se vkládají nové § 10a a 10b, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí:
 
"§ 10a
(1) Vlastník ochranné známky je oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu8), aby soud zakázal užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy byla podána žaloba, nemohou být zrušena podle § 31 odst. 1 písm. a).
(2) Pokud je ke dni podání žaloby ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, vlastník ochranné známky na žádost žalovaného předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání žaloby byla ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založena žaloba, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.
 
§ 10b
(1) Vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu8), aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky, pokud by tato pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou na základě § 12 odst. 1 nebo 3 nebo § 32b odst. 2 nebo 3.
(2) Vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu8), aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky Evropské unie, pokud by tato pozdější ochranná známka Evropské unie nebyla prohlášena za neplatnou na základě čl. 60 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 61 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady.
(3) Není-li vlastník starší ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky podle odstavce 1 nebo 2, není vlastník dotčené pozdější ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání starší ochranné známky, přestože toto starší právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.
8) Například zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění zákona č. 286/2018 Sb.".
31. V § 11 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
32. V § 11 odst. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".
33. V § 11 odstavec 2 zní:
"(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat další uvádění výrobků na trh, zejména pokud došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků poté, co byly uvedeny na trh.".
34. V § 12 odstavec 1 zní:
"(1) Vlastník starší ochranné známky, který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě této starší ochranné známky návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.".
35. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. e), který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě svého označení návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.".
36. V § 13 odstavec l zní:
"(1) Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. V případě, že bylo sděleno zamítnutí ochrany z důvodu podle § 4 nebo byly podány námitky z důvodu podle § 7, počítá se doba 5 let ode dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala pravomocnými a dále není možné je napadnout u soudu. Řádné užívání ochranné známky Evropské unie se posuzuje podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady.".
37. V § 13 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka".
38. V § 13 odst. 3 se slova "na základě licenční smlouvy (§ 18)" nahrazují slovy "se souhlasem vlastníka ochranné známky" a za slovo "kolektivní" se vkládají slova "a certifikační".
39. § 14 se včetně nadpisu zrušuje.
40. V § 15 odst. 1 se slovo "podniku" nahrazuje slovy "obchodního závodu".
41. V § 15 odst. 2 se slova "zvláštními právními předpisy.6)" nahrazují slovy "jinými právními předpisy10).".
Poznámka pod čarou č. 10 zní:
"10) Například § 1670 a násl. občanského zákoníku.".
42. V § 15 odstavec 3 zní:
"(3) Převod ochranné známky nabývá účinky zápisem do rejstříku. O zápis převodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran.".
43. V § 15 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí:
"(4) Přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku. O zápis přechodu do rejstříku je oprávněn požádat právní nástupce původního vlastníka nebo jiná oprávněná osoba. Nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony týkající se nakládání s ochrannou známkou již po doručení žádosti o zápis přechodu práv k ochranné známce.
(5) Skutečnosti uvedené v odstavcích 3 a 4 Úřad zapíše do rejstříku do 1 měsíce ode dne, kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu.
(6) Žádost o zápis převodu či přechodu ochranné známky obsahuje
a) údaje o totožnosti dosavadního vlastníka ochranné známky,
b) údaje o totožnosti nabyvatele ochranné známky a
c) údaj o tom, zda se ochranná známka převádí nebo zda přechází pro všechny výrobky či služby, pro něž je zapsána, nebo jen pro některé z nich uvedené v pořadí tříd mezinárodního třídění9) spolu s příslušným číslem třídy.
(7) K žádosti o převod ochranné známky se přiloží převodní listina nebo výňatek z ní, popřípadě jiný doklad prokazující změnu vlastníka ochranné známky. Při přechodu se k žádosti přikládá doklad o přechodu ochranné známky.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 8.
44. V § 15 odst. 8 se text "až 3" nahrazuje textem "až 7".
45. § 16 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:
 
"§ 16
(1) Vlastník ochranné známky zapsané v unijní zemi Pařížské úmluvy3) nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace17), má právo podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce bez souhlasu vlastníka této známky.
(2) Na základě pravomocného rozhodnutí soudu Úřad na žádost vyznačí změnu vlastníka ochranné známky v rejstříku a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen "Věstník"). K žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky je třeba přiložit pravomocné rozhodnutí soudu.
17) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněná pod č. 191/1995 Sb.".
46. V § 17 odst. 1 se za slovo "práva" vkládají slova " , popřípadě jiného věcného práva" a slovo "zvláštního" se nahrazuje slovem "jiného".
47. V § 17 odstavec 2 zní:
"(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 Úřad na žádost zapíše do rejstříku, a to ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu.".
48. V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Žádost o zápis jiných práv obsahuje
a) údaje o totožnosti vlastníka ochranné známky a
b) údaje o totožnosti oprávněné osoby z jiných práv.
(4) K žádosti o zápis zástavního práva k ochranné známce se přiloží zástavní smlouva, rozhodnutí soudu nebo správního orgánu; k žádosti o zápis výkonu rozhodnutí či exekuce se přikládá rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo exekuční příkaz.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
49. V § 17 odst. 5 se slovo "zvláštní" nahrazuje slovem "jiný".
50. V § 17 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se přiměřeně použijí pro přihlášku.".
51. V § 18 odst. 1 se slova "zvláštního právního předpisu7)" nahrazují slovy "jiného právního předpisu18)", slovo "výlučná" se nahrazuje slovem "výhradní" a slovo "nevýlučná" se nahrazuje slovem "nevýhradní".
Poznámka pod čarou č. 18 zní:
"18) § 2358 až 2370 občanského zákoníku.".
52. V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení o porušení práv z ochranné známky zahájeného vlastníkem ochranné známky podle jiného právního předpisu, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
53. V § 18 odst. 4 se slova "Licenční smlouva" nahrazují slovem "Licence" a věta druhá se zrušuje.
54. V § 18 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:
"(5) Žádost o zápis licence do rejstříku obsahuje
a) údaje o totožnosti poskytovatele licence,
b) údaje o totožnosti nabyvatele licence,
c) označení výrobků nebo služeb, jichž se licence týká, nebo údaj, že se licence týká všech výrobků nebo služeb, a
d) údaj o tom, zda je licence výhradní nebo nevýhradní.
(6) K žádosti o zápis licence do rejstříku se přiloží licenční smlouva, popřípadě její výňatek nebo jiný doklad prokazující poskytnutí licence.
(7) Žádost o změnu zápisu licence, popřípadě o zápis ukončení licence, může podat kterákoli ze smluvních stran.
(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se přiměřeně použijí pro licenci k přihlášce.".
55. V § 18a odst. 1 se slova "předpisy o spoluvlastnictví" nahrazují slovy "jinými právními předpisy19)".
Poznámka pod čarou č. 19 zní:
"19) Například § 1115 a násl. občanského zákoníku, § 32 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).".
56. V § 18a odst. 3 se za slova "licenční smlouvy" vkládají slova "podle § 18".
57. V § 18a se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se přiměřeně použijí pro přihlášku podanou více přihlašovateli.".
58. § 19 včetně nadpisu zní:
 
"§ 19
Přihláška
(1) O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu; každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky.
(2) Přihláška musí obsahovat
a) údaje o totožnosti přihlašovatele,
b) seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, a
c) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení, které splňuje požadavky stanovené v § 1a písm. b).
(3) Je-li přihlašovatel zastoupen, musí přihláška obsahovat údaje o totožnosti zástupce a k přihlášce se připojí doklad o zastoupení.
(4) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle § 20, uvede v přihlášce den podání přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a stát, v němž byla tato přihláška podána. Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti z několika přihlášek, musí zároveň uvést u každého výrobku nebo služby, ze které přihlášky právo přednosti uplatňuje.
(5) V přihlášce přihlašovatel označí druh ochranné známky, jejíž zápis požaduje. Vymezení jednotlivých druhů ochranných známek včetně způsobu jejich vyjádření je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(6) Úřad zveřejní na svých internetových stránkách technické požadavky na vyjádření přihlašovaného označení v elektronické podobě. Není-li přihlašované označení vyjádřeno v elektronické podobě, přiloží přihlašovatel jeho plošné vyobrazení o velikosti A8 až A4, které je schopno jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech se všemi prvky a případně také barvami.
(7) Není-li z vyjádření přihlašovaného označení zřejmá orientace přihlašovaného označení, naznačí se doplněním slov "horní část" na každém vyobrazení. Obsahuje-li přihlašované označení údaje v jiném písmu než latince, přihlašovatel uvede přepis těchto údajů do latinky.
(8) Předložení vzorků nepředstavuje náležité vyjádření přihlašovaného označení.".
59. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:
 
"§ 19a
(1) Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, se zatřiďují podle systému mezinárodního třídění výrobků a služeb9). Úřad zveřejňuje mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek na svých internetových stránkách.
(2) Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, musí přihlašovatel dostatečně jasně a přesně vymezit, aby příslušné orgány a dotčené osoby byly na základě tohoto vymezení schopny určit rozsah požadované ochrany.
(3) Pro účely odstavce 2 lze použít obecné termíny obsažené v názvech tříd mezinárodního třídění nebo jiné obecné výrazy za předpokladu, že splňují požadovaná kritéria jasnosti a přesnosti.
(4) Obecné výrazy, včetně obecných termínů z názvů tříd mezinárodního třídění, zahrnují výrobky nebo služby, které spadají pod význam daného výrazu. Použití těchto výrazů nezakládá nárok na ochranu pro výrobky nebo služby, které pod význam daného výrazu nespadají.
(5) Pokud přihlašovatel žádá o zápis pro výrobky nebo služby spadající do více než jedné třídy, seskupí výrobky nebo služby podle tříd mezinárodního třídění; před každou třídu uvede její číslo a seřadí je ve vzestupném pořadí.
(6) Výrobky a služby se nepovažují za podobné pouze z toho důvodu, že se vyskytují ve stejné třídě podle mezinárodního třídění. Výrobky a služby se nepovažují za odlišné pouze z toho důvodu, že se vyskytují v různých třídách podle mezinárodního třídění.".
60. V nadpisu § 20 se slovo "Datum" nahrazuje slovem "Den".
61. V § 20 se na začátek odstavce 1 vkládá věta "Úřad vyznačí den podání přihlášky.".
62. V § 20 odst. 2 se slova "Světové obchodní organizace;4)" nahrazují slovy "Světové obchodní organizace17);".
63. § 21 včetně nadpisu zní:
 
"§ 21
Formální průzkum
(1) Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené v § 19 a 19a.
(2) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 2, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 2 měsíce, zjištěné nedostatky odstranil. Za den podání přihlášky se v tomto případě považuje den, kdy byly tyto náležitosti Úřadu doplněny.
(3) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 1, 3, 5, 6 nebo 7 nebo podle § 19a odst. 1, 2 nebo 5, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 2 měsíce, chybějící náležitosti doplnil.
(4) Nejsou-li odstraněny nedostatky náležitostí uvedené v odstavcích 2 a 3, Úřad podanou přihlášku odmítne.
(5) Nejsou-li odstraněny nedostatky uvedené v § 19a odst. 1, 2 nebo 5 jen pro některé výrobky nebo služby, Úřad přihlášku odmítne v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.".
64. V § 22 odst. 1 se slova "nebo § 6" a slova "do rejstříku" zrušují.
65. V § 22 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
66. V § 24 odst. 1 se slova "doby zápisu ochranné známky do rejstříku" nahrazují slovy "konce lhůty pro podání námitek podle § 25" a slovo "písemné", slovo "zejména" a slova "nebo § 6" se zrušují.
67. V § 24 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
68. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Jsou-li připomínky předkládány v listinné podobě, předkládají se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.".
69. V § 25 odst. 2 se slova "musejí být podány písemně a" zrušují, za slovo "důkazy" se vkládají slova "umožňujícími projednání každé z námitek" a věta poslední se zrušuje.
70. V § 25 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Námitky lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž namítajícímu.
(4) Námitky lze podat na základě části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je starší právo chráněno nebo k ochraně přihlášeno, a mohou se týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je podána přihláška.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
71. V § 25 odstavec 5 zní:
"(5) Námitky obsahují
a) označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, nebo údaj, že se námitky týkají všech výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce,
b) údaje o starších právech namítajícího, na nichž jsou námitky založeny, a
c) označení výrobků nebo služeb, na nichž jsou námitky založeny, nebo údaj, že jsou založeny na všech výrobcích nebo službách chráněných staršími právy namítajícího.".
72. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Jsou-li námitky předkládány v listinné podobě, předkládají se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.".
73. § 26 včetně nadpisu zní:
 
"§ 26
Řízení o námitkách
(1) Úřad námitky zamítne, pokud nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány osobou uvedenou v § 7, nebyly uvedeny důvody podání námitek či doloženy důkazy.
(2) Nezamítne-li Úřad námitky podle odstavce 1, vyrozumí přihlašovatele o obsahu námitek a stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit. Pokud se přihlašovatel k námitkám ve stanovené lhůtě nevyjádří, Úřad o námitkách rozhodne podle obsahu spisu.
(3) Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, námitky zamítne.
(4) Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, přihlášku zamítne. Existuje-li důvod zamítnutí přihlášky pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, Úřad přihlášku zamítne pouze pro tyto výrobky nebo služby.
(5) Úřad zveřejní údaje o zamítnutí přihlášky, popřípadě o zamítnutí námitek ve Věstníku.".
74. Za § 26 se vkládají nové § 26a a 26b, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 26a
Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení
(1) Pokud ke dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti přihlášky je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, namítající na žádost přihlašovatele předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti přihlášky byla starší ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž jsou založeny námitky, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.
(2) Žádost podle odstavce 1 může přihlašovatel podat u Úřadu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení námitek k vyjádření. Lhůtu k podání žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.
(3) Žádost o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky obsahuje
a) číslo zápisu starší ochranné známky namítajícího,
b) označení výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje doložit řádné užívání ochranné známky, nebo údaj o tom, že se požaduje doložit řádné užívání pro všechny výrobky nebo služby, o něž se námitky opírají, a
c) odůvodnění přípustnosti žádosti obsahující údaj, že se jedná o starší ochrannou známku či starší ochranné známky podle odstavce 1.
(4) Žádost se předkládá v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná.
(5) Je-li žádost předkládána v listinné podobě, předkládá se ve dvojím vyhotovení.
(6) Pokud žádost o prokázání užívání ochranné známky nesplňuje náležitosti nebo byla podána po lhůtě uvedené v odstavci 2, považuje se za nepodanou a Úřad v rozhodnutí o námitkách tuto skutečnost uvede.
(7) Namítající předloží ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení výzvy Úřadu důkazy o řádném užívání starší ochranné známky nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Jsou-li důkazy o řádném užívání předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojím vyhotovení.
(8) Byla-li starší ochranná známka řádně užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.
(9) Nedoložil-li namítající v zákonné lhůtě řádné užívání starší ochranné známky podle odstavce 1 nebo nepředložil-li důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné namítané starší právo, Úřad námitky zamítne.
 
§ 26b
Smírné urovnání
Úřad přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň 2 měsíců ke smírnému urovnání.".
75. V § 27 odst. 3 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
76. V § 27 odst. 5 se slova "až do zápisu ochranné známky do rejstříku" a věta poslední zrušují.
77. V § 27 odstavce 6 a 7 znějí:
"(6) V žádosti o úpravu přihlášky přihlašovatel uvede požadovanou úpravu; v případě rozdělení přihlášky uvede přihlašovatel údaj o tom, jak požaduje přihlášku rozdělit spolu se seznamem výrobků nebo služeb, které jsou předmětem rozdělené přihlášky, s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění9) spolu s příslušným číslem třídy a s uvedením dne vzniku práva přednosti pro každou z rozdělených přihlášek. V případě omezení seznamu výrobků nebo služeb přihlašovatel uvede výrobky nebo služby, o něž se přihláška omezuje, spolu s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění9) a s příslušným číslem třídy.
(7) Ustanovení odstavců 1, 2, 4 až 6 se přiměřeně použijí pro zapsanou ochrannou známku.".
78. § 29 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zní:
 
"§ 29
Doba platnosti a obnova zápisu
(1) Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Neposkytnutí této informace nezakládá odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci podle jiného právního předpisu20) a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.
(2) Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.
(3) Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti.
(4) Je-li žádost podána mimo lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3, považuje se za nepodanou.
(5) Je-li žádost o obnovu zápisu podána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby.
(6) Má-li být zápis ochranné známky obnoven pouze pro některé z výrobků nebo služeb, vlastník v žádosti o obnovu uvede označení výrobků nebo služeb, pro které má být zápis ochranné známky obnoven, popřípadě označení výrobků nebo služeb, které mají být ze seznamu vypuštěny.
(7) Obnova zápisu ochranné známky nabývá účinnosti ke dni, k němuž uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky; obnovu zápisu Úřad zapíše do rejstříku a zveřejní ve Věstníku.
20) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.".
79. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 29a
Zvláštní ustanovení o obnově zápisu ochranné známky
(1) Vlastník ochranné známky, která byla Úřadem pravomocně zrušena či prohlášena za neplatnou, v případě soudního přezkumu rozhodnutí podle jiného právního předpisu12), může podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky ve lhůtách stanovených v § 29 odst. 2 nebo 3, jako by ochranná známka byla zapsána.
(2) Pokud přihlašované označení nebylo jako ochranná známka zapsáno do rejstříku v období 10 let ode dne podání přihlášky, může přihlašovatel podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky, jako by ochranná známka byla zapsána v posledním roce tohoto období. Žádost může přihlašovatel podat ve lhůtách stanovených v § 29 odst. 2 nebo 3.".
80. V § 30 odst. 1 se slovo "písemným" nahrazuje slovem "svým".
81. V § 30 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
82. V § 31 odst. 1 písm. a) se za slovo "let" vkládají slova "předcházejících podání návrhu na její zrušení".
83. V § 31 odstavec 3 zní:
"(3) Návrh na zrušení ochranné známky musí být odůvodněn a v případě návrhu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo podle odstavce 2 doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu.".
84. V § 31 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
"(4) Návrh na zrušení ochranné známky se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.
(5) Návrh na zrušení ochranné známky obsahuje označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh na zrušení týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků nebo služeb.
(6) Je-li návrh na zrušení ochranné známky předkládán v listinné podobě, předkládá se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.".
85. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 31a
Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky
(1) Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu na zrušení ochranné známky a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit, a v případě návrhu podle § 31 odst. 1 písm. a) předložit důkazy o řádném užívání. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří.
(2) Jsou-li důkazy o řádném užívání ochranné známky předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojím vyhotovení.
(3) Zjistí-li Úřad, že návrh na zrušení ochranné známky není důvodný, návrh zamítne.
(4) Zjistí-li Úřad, že existuje důvod zrušení uvedený v § 31, ochrannou známku zruší. Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.
(5) V rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se zapsaná ochranná známka považuje za známku, která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky stanovené tímto zákonem. Úřad na žádost účastníka řízení může v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.".
86. V § 32 odst. 1 se slova "nebo z vlastního podnětu" zrušují a text "§ 6" se nahrazuje slovy "přihláška nebyla podána v dobré víře".
87. V § 32 odst. 2 se slova "po svém zápisu" nahrazují slovy "před zahájením řízení o návrhu".
88. V § 32 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Podmínky pro uplatnění starších práv uvedených v § 7 musí být splněny již ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
89. V § 32 odst. 6 se za slova "za neplatnou i poté" vkládají slova " , co byla zrušena".
90. Za § 32 se vkládají nové § 32a až 32c, které včetně nadpisů znějí:
"Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou
 
§ 32a
(1) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou musí být odůvodněn a doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu.
(2) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž navrhovateli.
(3) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.
(4) Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří.
(5) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou obsahuje
a) označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků nebo služeb,
b) údaje o starších právech navrhovatele, na nichž je návrh založen, pokud je návrh podán podle § 32 odst. 3 zákona, a
c) označení výrobků nebo služeb, na nichž je návrh založen, nebo údaj, že je založen na všech výrobcích nebo službách chráněných staršími právy navrhovatele.
(6) Je-li návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou předkládán v listinné podobě, předkládá se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.
 
§ 32b
(1) Úřad návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítne, jestliže
a) ochranná známka není vyloučena ze zápisu z důvodů uvedených v § 4 anebo jsou splněny podmínky podle § 32 odst. 2,
b) přihláška byla podána v dobré víře, nebo
c) zápisem ochranné známky nedošlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7.
(2) Úřad návrh zamítne, nedoložil-li navrhovatel podle § 32c řádné užívání starší ochranné známky nebo nepředložil-li důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné namítané starší právo; jinak k takové ochranné známce při projednání návrhu nepřihlédne.
(3) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu kolize se starší ochrannou známkou Úřad zamítne, pokud by mu nebylo možné vyhovět ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky z těchto důvodů:
a) starší ochranná známka, která může být prohlášena za neplatnou podle § 4 písm. b), c) nebo d), nezískala rozlišovací způsobilost uvedenou v § 5,
b) návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se zakládá na důvodu uvedeném v § 7 odst. 1 písm. b) a starší ochranná známka nezískala dostatečnou rozlišovací způsobilost, aby mohla být konstatována pravděpodobnost záměny, nebo
c) návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se zakládá na důvodu uvedeném v § 7 odst. 1 písm. c) a starší ochranná známka nezískala dobré jméno.
(4) Je-li pro ochrannou známku Evropské unie uplatněna seniorita z ochranné známky, které se vlastník vzdal nebo kterou nechal zaniknout, může být ochranná známka, která byla základem pro uplatnění seniority, prohlášena za neplatnou nebo mohou být práva jejího vlastníka zrušena dodatečně, jestliže mohla být prohlášena za neplatnou nebo zrušena rovněž v době, kdy se vlastník ochranné známky vzdal nebo ji nechal zaniknout. V takovém případě seniorita pozbývá účinku.
 
§ 32c
Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou
(1) Pokud ke dni podání návrhu podle § 32 odst. 3 je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel na žádost vlastníka pozdější ochranné známky předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání návrhu byla starší ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Pokud ke dni podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel předloží rovněž důkaz o tom, že podmínky uvedené v § 13 byly splněny i k tomuto datu.
(2) Žádost podle odstavce 1 může vlastník pozdější ochranné známky podat u Úřadu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení návrhu k vyjádření. Lhůtu k podání žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.
(3) Pokud žádost o prokázání užívání ochranné známky nesplňuje náležitosti nebo byla podána po lhůtě uvedené v odstavci 2, považuje se za nepodanou a Úřad v rozhodnutí o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou tuto skutečnost uvede.
(4) Žádost o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky obsahuje
a) číslo zápisu starší ochranné známky navrhovatele,
b) označení výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje doložit řádné užívání ochranné známky, nebo údaj o tom, že se požaduje doložit řádné užívání pro všechny výrobky nebo služby, o něž se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou opírá, a
c) odůvodnění přípustnosti žádosti obsahující údaj, že se jedná o starší ochrannou známku či starší ochranné známky podle odstavce 1.
(5) Žádost se předkládá v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná. Je-li žádost předkládána v listinné podobě, předkládá se ve dvojím vyhotovení.
(6) Navrhovatel předloží ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení výzvy Úřadu důkazy o řádném užívání starší ochranné známky nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Jsou-li důkazy o řádném užívání předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojím vyhotovení.
(7) Byla-li starší ochranná známka řádně užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely projednání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.".
91. § 34 se včetně nadpisu zrušuje.
92. V nadpisu hlavy IX se za slovo "KOLEKTIVNÍCH" vkládají slova "A CERTIFIKAČNÍCH".
93. V § 35 odst. 1 se slova "nebo účastníků sdružení10)" zrušují.
94. V § 35 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) O zápis kolektivní ochranné známky může požádat právnická osoba, zejména spolek výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, který podle příslušných předpisů má právní osobnost a svéprávnost, jakož i právnické osoby veřejného práva.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, platí pro kolektivní ochranné známky ustanovení hlav I až VIII a X a XI obdobně.".
95. V § 36 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
96. V § 36 odst. 1 se slova "členů, společníků či účastníků" nahrazují slovy "členů nebo společníků".
97. V § 36 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , v níž se uvedou alespoň osoby oprávněné kolektivní ochrannou známku užívat, podmínky pro členství v právnické osobě, jakož i podmínky pro užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí".
98. V § 37 odst. 1 se slova "až 27" nahrazují slovy "a 22".
99. V § 37 odstavec 2 zní:
"(2) Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku kolektivní ochranné známky,
a) nesplňuje-li požadavky podle § 35 nebo 36,
b) odporuje-li smlouva o užívání veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo
c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než kolektivní ochrannou známku.".
100. V § 37 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
"(3) Připomínky týkající se přihlášky kolektivní ochranné známky mohou být mimo důvody uvedené v § 24 založeny na důvodech podle odstavce 2 písm. b) nebo c) nebo podle § 36 odst. 2.
(4) Úřad přihlášku kolektivní ochranné známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel změnou smlouvy o užívání požadavkům uvedeným v odstavci 2.
(5) Splňuje-li přihláška kolektivní ochranné známky podmínky pro zápis do rejstříku, Úřad ji do rejstříku zapíše; přihlašovatel se stává vlastníkem kolektivní ochranné známky.".
101. V § 38 odst. 1 a 3 se slova "právnické osoby nebo účastníci sdružení" nahrazují slovy "vlastníka kolektivní ochranné známky".
102. V § 38 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Vlastník kolektivní ochranné známky může jménem svých členů či společníků oprávněných užívat ochrannou známku podle odstavce 1 uplatňovat náhradu škody, která jim vznikla v důsledku neoprávněného užívání ochranné známky.
(5) Člen či společník vlastníka uvedený v odstavci 1 může vstoupit do řízení o porušení práv z kolektivní ochranné známky, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla.".
103. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 38a
Změna smlouvy o užívání
(1) Úřad na žádost vlastníka kolektivní ochranné známky zapíše v rejstříku změnu složení členů či společníků tohoto vlastníka.
(2) Vlastník kolektivní ochranné známky předloží Úřadu veškeré změny smlouvy o užívání.
(3) Změna smlouvy o užívání se zapíše do rejstříku, pokud změněná smlouva splňuje požadavky stanovené v § 36 odst. 2 a neobsahuje důvody k zamítnutí uvedené v § 37 odst. 2 písm. b) nebo c).
(4) Změna smlouvy o užívání ve vztahu ke třetím osobám nabývá účinnosti dnem jejího zápisu do rejstříku.".
104. V § 39 se slova " , nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu" zrušují.
105. § 40 včetně nadpisu zní:
 
"§ 40
Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou
(1) Mimo důvody podle § 31 Úřad zruší kolektivní ochrannou známku také v případě, že
a) vlastník kolektivní ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání ochranné známky způsobem neslučitelným se smlouvou o užívání, včetně jakékoli změny této smlouvy zapsané v rejstříku,
b) změna smlouvy o užívání ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 38a, s výjimkou případu, kdy vlastník ochranné známky novou změnou smlouvy o užívání vyhoví požadavkům tohoto ustanovení, nebo
c) způsob, jakým byla ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost podle § 37 odst. 2 písm. c).
(2) Pro prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou se použije § 32 s tím, že splnění podmínky uvedené v § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 35 odst. 1. Úřad prohlásí kolektivní ochrannou známku, která byla zapsána v rozporu s § 37 odst. 2, za neplatnou na základě návrhu podaného u Úřadu s výjimkou případu, kdy vlastník kolektivní ochranné známky vyhoví změnou smlouvy o užívání požadavkům podle § 37 odst. 2.".
106. Za § 40 se vkládají nové § 40a až 40d, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 40a
Certifikační ochranná známka
(1) Certifikační ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou.
(2) O zápis certifikační ochranné známky může požádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, platí pro certifikační ochranné známky ustanovení hlav I až VIII a X a XI obdobně.
 
§ 40b
Náležitosti a průzkum přihlášky certifikační ochranné známky
(1) K přihlášce certifikační ochranné známky musí být přiložena pravidla pro užívání certifikační ochranné známky. Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Úřad podrobí přihlášku certifikační ochranné známky průzkumu v rozsahu uvedeném v § 21 a 22 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 40a odst. 1.
(3) Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku certifikační ochranné známky,
a) nesplňuje-li přihláška podmínky stanovené v odstavci 1 nebo v § 40a,
b) odporují-li pravidla pro užívání certifikační ochranné známky veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo
c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než certifikační ochrannou známku.
(4) Úřad přihlášku certifikační ochranné známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky požadavkům uvedeným v odstavci 3.
(5) Připomínky týkající se přihlášky certifikační ochranné známky mohou mimo důvody uvedené v § 24 být založeny na důvodech podle odstavce 3.
(6) Splňuje-li přihláška certifikační ochranné známky podmínky pro zápis do rejstříku, Úřad ji do rejstříku zapíše; přihlašovatel se stává vlastníkem certifikační ochranné známky.
(7) Úřad v rejstříku zveřejní pravidla pro užívání certifikační ochranné známky.
 
§ 40c
Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky
(1) Vlastník certifikační ochranné známky předloží Úřadu veškeré změny pravidel pro užívání certifikační ochranné známky.
(2) Změny pravidel pro užívání certifikační ochranné známky se zapíší do rejstříku, pokud změněná pravidla splňují požadavky uvedené v § 40b odst. 1 a neobsahují důvody pro zamítnutí uvedené v § 40b odst. 3. Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky nabývá účinnosti dnem jejího zápisu do rejstříku.
 
§ 40d
Zrušení certifikační ochranné známky a její prohlášení za neplatnou
(1) Mimo důvody podle § 31 Úřad na základě návrhu podaného u Úřadu zruší certifikační ochrannou známku také v případě, že
a) vlastník certifikační ochranné známky nesplňuje podmínky uvedené v § 40a odst. 2,
b) vlastník certifikační ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání certifikační ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání certifikační ochranné známky,
c) změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 40b odst. 1 nebo 3, s výjimkou případu, kdy vlastník certifikační ochranné známky novou změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví požadavkům tohoto ustanovení, nebo
d) způsob, jakým byla certifikační ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost podle § 40b odst. 3 písm. c).
(2) Pro prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou se použije § 32 s tím, že splnění podmínky uvedené v § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 40a odst. 1. Úřad prohlásí certifikační ochrannou známku, která byla zapsaná v rozporu s § 40b odst. 3, za neplatnou na základě návrhu podaného u Úřadu s výjimkou případu, kdy vlastník certifikační ochranné známky vyhoví změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky požadavkům uvedeným v § 40b odst. 3.".
107. § 41 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:
 
"§ 41
Podání
(1) V každém podání s výjimkou přihlášky musí být uvedeno číslo spisu přihlášky nebo číslo zápisu ochranné známky, které se podání týká.
(2) Osoba je v řízení podle tohoto zákona identifikována údaji o totožnosti. Údaji o totožnosti fyzické osoby jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu anebo bydliště v cizině a státní příslušnost, popřípadě i adresa pro doručování. Údaji o totožnosti právnické osoby jsou název nebo obchodní firma a adresa sídla, popřípadě adresa pro doručování. Tyto osoby mohou být identifikovány i na základě jiných jimi poskytnutých údajů, které Úřadu umožní využívat informace o těchto osobách z informačních systémů veřejné správy vedených podle jiných právních předpisů21).
(3) Každé podání Úřadu se činí v jazyce českém. Podání lze učinit pouze v listinné nebo elektronické podobě.
21) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
108. V § 42 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
109. V § 43 odst. 2 větě první se slovo "písemně" zrušuje a slova "učinit zmeškaný úkon a zaplatit správní poplatek za prominutí zmeškání lhůty podle zvláštního právního předpisu8)" se nahrazují slovy "a učinit zmeškaný úkon".
110. V § 43 se odstavce 3 a 4 zrušují.
111. V § 44 odst. 1 se slova " , prováděcím právním předpisem" zrušují.
112. V § 44 odst. 2 větě první se za slovo "veřejný" vkládá slovo "seznam" a věta poslední se zrušuje.
113. V § 44 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Úřad opraví bez zbytečného odkladu zjištěné chyby v rejstříku; o provedených opravách informuje dotčenou osobu.".
114. V § 44 odst. 4 se slova "způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy "na svých internetových stránkách".
115. V § 44 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:
"(6) V rejstříku se uvádí tyto údaje:
a) číslo spisu přihlášky,
b) číslo zápisu ochranné známky,
c) den podání přihlášky,
d) den vzniku práva přednosti,
e) datum zveřejnění přihlášky ve Věstníku,
f) den zápisu ochranné známky do rejstříku, od něhož běží lhůta 5 let podle § 13 odst. 1,
g) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky; obsahuje-li ochranná známka údaje v jiném písmu než latince a uvedl-li tyto údaje přihlašovatel v přihlášce, jejich přepis do latinky,
h) údaj, zda ochranná známka je tvořena výlučně jednou barvou nebo kombinací barev včetně uvedení názvu nebo čísla barvy podle všeobecně uznávaného kódu barev,
i) třídy obrazových prvků ochranné známky22),
j) údaje o totožnosti přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky,
k) druh ochranné známky,
l) výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, seřazené v pořadí tříd mezinárodního třídění9) spolu s příslušným číslem třídy,
m) omezení rozsahu ochrany,
n) převody nebo přechody ochranné známky nebo přihlášky, včetně údajů o totožnosti nabyvatele,
o) jiná práva k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti oprávněného,
p) licence k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti nabyvatele licence,
q) data obnov zápisu ochranné známky,
r) údaje o totožnosti členů či společníků právnické osoby oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku,
s) vymezení okruhu osob oprávněných užívat certifikační ochrannou známku a pravidla pro užívání certifikační ochranné známky a jejich změny,
t) údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky,
u) zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo jiný zánik práv k ochranné známce, včetně vzdání se práva k ochranné známce,
v) ostatní rozhodné údaje určené Úřadem.
22) Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek přijatá ve Vídni dne 12. 6. 1973 a doplněná dne 1. 10. 1985.".
116. V § 45 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V řízení zahájeném na návrh Úřad rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
117. V § 45 odst. 3 se slovo "zvláštního" nahrazuje slovem "jiného".
118. V § 46 odst. 1 se slovo "podnik" nahrazuje slovy "skutečný obchodní nebo průmyslový závod" a slova "Světové obchodní organizace,4)" se nahrazují slovy "Světové obchodní organizace17),".
119. V § 46 odst. 2 se slovo "podnik" nahrazuje slovy "skutečný obchodní nebo průmyslový závod" a slovo "zvláštních" se nahrazuje slovem "jiných".
120. V § 47 odst. 1 se slovo "podnik" nahrazuje slovy "skutečný obchodní nebo průmyslový závod" a slova "mezinárodní smlouvy,1)" se nahrazují slovy "Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě,".
121. V § 47 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
122. V § 47 odst. 2 se slova "mezinárodní smlouvy;3)" nahrazují slovy "Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě;".
123. V § 48 odst. 1 se slova " , jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem" nahrazují slovy "s vyznačením České republiky má tytéž účinky jako přihláška národní ochranné známky".
124. V § 48 odst. 2 se za slovo "známky" vkládají slova "s vyznačením České republiky" a za slovo "úřadu" se vkládají slova "Světové organizace".
125. V § 48 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Zápis mezinárodní ochranné známky, jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku.".
126. Za § 48 se vkládají nové § 48a a 48b, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 48a
Náležitosti žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky
(1) Je-li ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje
a) číslo zápisu ochranné známky,
b) znění či plošné vyobrazení ochranné známky, které je totožné se zněním nebo plošným vyobrazením uvedeným v zápisu do rejstříku; je-li ochranná známka přihlášena v jiném písmu než latince, popřípadě obsahuje-li jiné než arabské nebo římské číslice, uvede se její přepis do latinky, který se řídí pravidly francouzské nebo anglické výslovnosti, a přepis do arabských číslic,
c) údaje o totožnosti přihlašovatele, které musí být shodné s údaji o totožnosti vlastníka ochranné známky zapsanými v rejstříku, popřípadě údaje o totožnosti zástupce,
d) seznam výrobků nebo služeb, který nesmí být širší než seznam výrobků či služeb, pro které je známka zapsána v rejstříku, v přesném překladu do francouzštiny nebo angličtiny seřazený v pořadí tříd mezinárodního třídění9) spolu s příslušným číslem tohoto třídění,
e) seznam smluvních stran Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, ve kterých je požadována ochrana,
f) způsob placení poplatků za mezinárodní zápis podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví14) o již provedené platbě,
g) je-li ochranná známka v barevném provedení, výčet použitých barev ve francouzštině nebo v angličtině; je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, údaje o této skutečnosti, a
h) další náležitosti vyžadované Madridskou dohodou nebo Protokolem k Madridské dohodě.
(2) Není-li dosud ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje údaje o přihlášce, den jejího podání u Úřadu a údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až h).
(3) K žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v listinné podobě přihlašovatel přiloží plošné vyobrazení ochranné známky o rozměrech minimálně 15 x 15 mm a maximálně 80 x 80 mm, které je schopno jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech se všemi prvky a případně také barvami. Technické požadavky kladené na vyobrazení ochranné známky v elektronické podobě Úřad zveřejní na svých internetových stránkách. Přihlašované označení včetně barevného provedení musí být totožné s označením uvedeným v přihlášce nebo s ochrannou známkou zapsanou v rejstříku.
 
§ 48b
Náležitosti žádosti o zápis změn mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných známek
Žádost obsahuje
a) číslo zápisu mezinárodní ochranné známky,
b) číslo spisu mezinárodní ochranné známky, pokud bylo přiděleno,
c) údaje o totožnosti vlastníka mezinárodní ochranné známky,
d) údaj o požadovaném úkonu,
e) způsob placení poplatků za úkon podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení mezinárodního úřadu o již provedené platbě, a
f) další náležitosti vyžadované Madridskou dohodou nebo Protokolem k Madridské dohodě.".
127. Nadpis hlavy XII zní: "OCHRANNÁ ZNÁMKA PODLE PRÁVA EVROPSKÉ UNIE O OCHRANNÉ ZNÁMCE EVROPSKÉ UNIE".
128. Nadpis nad § 49 se zrušuje.
129. § 49 se zrušuje.
130. V § 50 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "přihlášky ochranné známky Společenství" nahrazují slovy "ochranné známky Evropské unie" a slova "109 nařízení Rady,2)" se nahrazují slovy "139 nařízení Evropského parlamentu a Rady,".
131. V § 50 odst. 1 písm. a) se slova "podle zvláštního právního předpisu8)" zrušují.
132. V § 50 odst. 1 písm. b) se slova "a připojí originál žádosti" zrušují.
133. V § 50 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) předloží znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky.".
134. V § 50 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
135. V § 50 odst. 2, § 51 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 51 odst. 1 písm. a) a b) a v § 51 odst. 2 se slovo "Společenství" nahrazuje slovy "Evropské unie".
136. V § 51 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) ochranná známka Evropské unie je shodná s takovouto národní ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda je ochranná známka Evropské unie zapsána pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je národní ochranná známka zapsána nebo chráněna, má-li národní ochranná známka v České republice dobré jméno a užívání ochranné známky Evropské unie bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu.".
137. § 53 se včetně nadpisu zrušuje.
138. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:
 
"Příloha č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb.
Druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření
1. Slovní ochranná známka, která je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací, se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.
2. Obrazová ochranná známka, která je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy.
3. Prostorová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění, se vyjádří předložením grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy.
4. Poziční ochranná známka, která je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna, se vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna.
5. Ochranná známka se vzorem, která je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují, se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují.
6. Barevná ochranná známka, která je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, se vyjádří předložením
a) reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo
b) reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy; k barevné ochranné známce lze připojit rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev.
7. Zvuková ochranná známka, která je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků, se vyjádří předložením audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu.
8. Pohybová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce, se vyjádří předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.
9. Multimediální ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku, se vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku.
10. Holografická ochranná známka, která je tvořena prvky s holografickými znaky, se vyjádří předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.
11. Jiný druh ochranné známky, která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek, se vyjádří v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovi ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.
 
Příloha č. 2 k zákonu č. 441/2003 Sb.
Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky
Pravidla pro užívání certifikačních ochranných známek musí obsahovat
a) údaje o totožnosti přihlašovatele,
b) prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky stanovené v § 40a odst. 2,
c) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření certifikační ochranné známky,
d) výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka vztahuje,
e) vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost,
f) podmínky užívání certifikační ochranné známky, včetně sankcí,
g) osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku a
h) způsoby testování vlastností výrobků nebo služeb a dohlížení na užívání certifikační ochranné známky.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pro řízení o přihlášce zahájené podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončené, se použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Má-li přihláška podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vady, které podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, brání jejímu projednání, Úřad vyzve přihlašovatele k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
3. Byly-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podány námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, posuzují se podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Pokud bylo řízení o přihlášce ochranné známky zahájeno podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a důvodem pro zamítnutí přihlášky by byly námitky uvedené v § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Úřad k těmto námitkám nepřihlédne a řízení o nich zastaví.
5. Žádost o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky je oprávněn podat
a) přihlašovatel podle § 26a zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v řízení o námitkách, které byly podány ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) vlastník pozdější ochranné známky podle § 32c zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v řízení o prohlášení neplatnosti, které bylo zahájeno ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
c) žalovaný podle § 10a zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v soudním řízení o porušení práv z ochranné známky, které bylo zahájeno ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky podle § 29a odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat, jestliže žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu byla podána ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Pro řízení o návrhu na zrušení nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájené podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončené, se použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 31a odst. 5, § 32b odst. 3 a § 32c zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se však nepoužijí. Následky neužívání starší ochranné známky se posuzují podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném v den podání návrhu.
8. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se splnění podmínek zápisu označení do rejstříku ochranných známek podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném v době zápisu ochranné známky do rejstříku.
9. Účinky procesních úkonů učiněných ve všech řízeních, která nebyla skončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Vlastník kolektivní ochranné známky zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož přihláška nesplňovala v době podání náležitosti podle § 36 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen doložit smlouvu o užívání kolektivní ochranné známky, a to do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty se na kolektivní ochrannou známku pohlíží jako na individuální ochrannou známku, která je ve spoluvlastnictví členů, společníků či účastníků, kteří jsou v rejstříku uvedeni jako osoby, které mohou kolektivní ochrannou známku užívat.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Čl.III
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), se mění takto:
1. V názvu zákona se slova "o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)" nahrazují slovy "ochraně obchodního tajemství".
2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
  
"§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen "právo") a k ochraně obchodního tajemství2).
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.
2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".
3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 5a
Porušení obchodního tajemství
(1) Došlo-li k porušení obchodního tajemství (§ 2985 občanského zákoníku), použije se obdobně pouze § 4 odst. 1, 4 a 5.
(2) Peněžité vyrovnání podle § 4 odst. 4 se určí nejvýše ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání obchodního tajemství po dobu jeho porušení.
(3) Jestliže rušitel věděl nebo měl vědět, že svým jednáním porušuje obchodní tajemství, může soud na návrh poškozeného stanovit výši náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění paušální částkou určenou alespoň na základě takového kritéria, jako je výše licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání obchodního tajemství po dobu jeho porušení.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.IV
Část XI přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V ustanovení "Poznámky k části XI" se v nadpisu slovo "Poznámky" nahrazuje slovem "Poznámka", poznámky č. 2 a 3 se zrušují a zároveň se zrušuje označení poznámky č. 1.
2. Na konci položky 127 se doplňuje poznámka, která včetně nadpisu zní:
"
Poznámka
V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.".
3. V položce 128 se doplňuje písmeno h), které zní:
"h) Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení
  dodatkového ochranného osvědčení      Kč   5 000".
4. V položce 138 písm. a) odrážce druhé se za slovo "kolektivní" vkládají slova "a certifikační".
5. V položce 138 písmeno b) zní:
"b) Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky
  nebo ochranné známky Evropské unie
  do tří tříd výrobků nebo služeb       Kč   5 000
  - za každou třídu výrobků nebo služeb
   nad tři třídy               Kč    500".
6. V položce 138 se doplňují písmena c) až e) a poznámky č. 1 až 5, které včetně nadpisu znějí:
"c) Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky
  - za každou nově vzniklou přihlášku     Kč   5 000
d) Přijetí žádosti o rozdělení zapsané
  ochranné známky
  - za každou nově vzniklou ochrannou
   známku                  Kč   5 000
e) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného
  označení do rejstříku            Kč   1 000
Poznámky
1. Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky.
2. Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky.
3. Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek.
4. Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
5. Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.".
7. V položce 139 písm. a) odrážkách druhé a čtvrté se za slovo "kolektivní" vkládají slova "a certifikační".
8. Na konci položky 139 se doplňují poznámky č. 1 až 4, které včetně nadpisu znějí:
"
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí.
2. Poplatek podle písmene b) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek podle písmene b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
3. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi.
4. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.".
9. V položce 140 odrážce třetí se slova "nebo zúžení" zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl.V
Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, se zrušuje.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty