92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Schválený:
92/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. února 1991
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Změna: 92/1992 Sb.
Změna: 544/1992 Sb.
Změna: 264/1992 Sb., 541/1992 Sb.
Změna: 210/1993 Sb.
Změna: 306/1993 Sb.
Změna: 224/1994 Sb.
Změna: 27/2000 Sb.
Změna: 220/2000 Sb.
Změna: 179/2005 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 428/2012 Sb., 503/2012 Sb.
Změna: 185/2016 Sb.
Změna: 308/2018 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Předmět a rozsah úpravy
 
§ 1
(1) Tento zákon upravuje podmínky převodu majetku státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace (dále jen "podnik"), jakož i podmínky převodu majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob, a to na české nebo zahraniční právnické nebo fyzické osoby (dále jen "privatizace").
(2) Tento zákon se použije obdobně na majetek podniků zahraničního obchodu a účelových organizací zahraničního obchodu i na jejich majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob.
(3) Podmínky převodu majetku státu stanovené tímto zákonem se nevztahují na majetek, který podle ústavních nebo zvláštních zákonů může být jen ve vlastnictví státu.
 
§ 2
Majetkem podniku pro účely tohoto zákona je souhrn věcí a finančních prostředků, ke kterým má podnik právo hospodaření nebo které jsou v jeho vlastnictví, jakož i souhrn práv, jiných majetkových hodnot a závazků podniku.
 
§ 3
Majetku, na jehož vydání může vzniknout nárok fyzické osobě podle zvláštních předpisů, 2) může být použito podle tohoto zákona pouze v případě, že tyto nároky nebyly uplatněny ve stanovené lhůtě nebo byly zamítnuty.
 
§ 4
Majetek nemůže být převáděn podle tohoto zákona ani tehdy, byl-li navržen nebo zařazen k převodu vlastnictví na jiné právnické nebo fyzické osoby podle zvláštních předpisů, 3) dokud není rozhodnuto, že se podle těchto předpisů do seznamu provozních jednotek určených k převodu nezařazuje nebo že byl z tohoto seznamu vyloučen. 4)
 
ČÁST DRUHÁ
Privatizační projekty
 
§ 5
Rozhodnutí o privatizaci a privatizační projekty
(1) O výběru majetku a majetkových účastí státu na podnikání právnických osob vhodných k privatizaci rozhoduje vláda České republiky (dále jen "vláda").
(2) Převod majetku podle tohoto zákona se provádí podle rozhodnutí o privatizaci podniku nebo jeho části, nebo podle rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání jiné právnické osoby (dále jen "rozhodnutí o privatizaci"), vydaného na základě návrhu privatizačního projektu.
Privatizační projekt podniku
 
§ 6
(1) Privatizační projekt podniku je souhrn ekonomických, technických, majetkových, časových a dalších údajů, který obsahuje
a) označení podniku a vymezení majetku určeného k privatizaci podle tohoto projektu (dále jen "privatizovaný majetek"),
b) údaje o tom, jakým způsobem stát privatizovaný majetek nabyl,
c) vymezení částí majetku nepoužitelných pro podnikatelské účely (např. nedobytné pohledávky, neupotřebitelné základní prostředky a zásoby),
d) ocenění privatizovaného majetku,
e) způsob převodu privatizovaného majetku včetně vypořádání nároků oprávněných osob,
f) při založení obchodní společnosti určení její právní formy,
g) při založení akciové společnosti způsob rozdělení akcií, jejich podíly, popřípadě druhy, jakož i údaje o tom, zda a v jakém rozsahu bude použito investičních kupónů,
h) při prodeji jeho způsob, stanovení ceny, platebních a dalších podmínek,
i) způsob převodu práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví projednaný s Úřadem průmyslového vlastnictví, pokud tato práva jsou majetkem podniku.
(2) Privatizační projekt podniku se může týkat části podniku nebo celého podniku anebo majetku několi