61/1918 Sb., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly

Schválený:
61/1918 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 1918,
jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly
Změna: 268/1936 Sb.
Změna: 220/1939 Sb.
Změna: 30/1945 Sb.
 
§ 1
Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a pod.).
Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
Ministru vnitra ukládá se, aby v dohodě se zúčastněnými ministry zákon tento provedl.
 
§ 4
Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Související dokumenty