522/2005 Sb. , kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Schválený:
522/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2005,
kterým se stanoví seznam utajovaných informací
Změna: 240/2008 Sb.
Změna: 360/2017 Sb.
Změna: 322/2018 Sb.
Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Toto nařízení stanoví
a) v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
b) v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
c) v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
d) v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
e) v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,
f) v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
g) v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,
h) v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,
i) v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,
j) v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,
k) v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,
l) v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,
m) v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
n) v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
o) v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,
p) v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
q) v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,
r) v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky,
s) v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,
t) v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
(2) Při posuzování, zda informace spadající pod položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení je informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.
(3) Při posuzování, zda je informace tvořená informacemi spadajícími pod některou položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení, které nemohou samostatně svým vyzrazením nebo zneužitím způsobit újmu zájmu České republiky nebo být pro tento zájem nevýhodné, informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.
(4) Podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení klasifikuje původce utajovanou informaci tehdy, není-li v přílohách č. 2 až 20 k tomuto nařízení stanoveno jinak.
(5) Seznam utajovaných informací stanoví též stupeň nebo rozsah stupňů utajení utajovaných informací.
 
§ 2
(1) Původce klasifikuje utajovanou informaci v rámci rozsahu stupňů utajení uvedených v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení tím stupněm utajení, který v případě jejího vyzrazení nebo zneužití odpovídá závažnosti možného způsobení újmy zájmu České republiky, anebo nevýhodnosti pro zájem České republiky ve smyslu § 3 zákona.
(2) Je-li v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení stanoven rozsah stupňů utajení u souborných utajovaných informací, postupuje se podle § 1 odst. 2 a podle odstavce 1 též u dílčí informace, která pod ně spadá.
 
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Příl.1
Seznam utajovaných informací - obecná část
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Informace z oblasti krizového řízení, civilního nouzového plánování a plánování       V - T
obrany státu
2. Informace a dokumenty operační přípravy státního území a mobilizace ozbrojených       V - T
sil České republiky                                      
3. Způsob zajištění bezpečnosti objektů orgánu státu a dalších objektů             V - T
včetně projektové dokumentace a analýzy rizik
4. Mezinárodní jednání, smlouvy a další dohody uzavřené na jejich základě,          V - PT 
protokoly, zápisy a jiné informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak 
smluvní strany dohodnou  
5. Informace, které poskytla cizí moc a které v souladu s právem pro ni platným        V - PT
jako utajované označila                                        
6. Informace, které jsou utajovány v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy         V - PT
a Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
7. Politické, bezpečnostní a ekonomické informace z oblasti mezinárodních vztahů        V - T
8. Informace o přípravě, použití a výsledku použití operativně pátracích prostředků      V - D
a podpůrných operativně pátracích prostředků1)                        
9. Informace o přípravě odposlechu a záznamu zpráv2), informace o technických prostředcích
a zařízeních zajišťujících odposlech a záznam zpráv, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně
technické dokumentace a finančního zabezpečení, s výjimkou technických prostředků a zařízení
provozovaných na základě zákona o elektronických komunikacích                 V - D
10. Metody a postupy při použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně    V - D
pátracích prostředků                                      
11. Informace o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících použití operativně     V - D
pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků, o jejich výzkumu,
vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace, informací o přípravě k jejich používání
a finančním zabezpečení jejich pořizování a provozu                      
12. Způsob a metody zjišťování, zda nedochází k nedovolenému použití technických        V - PT
prostředků určených k získávání informací                           
13. Informace o provádění kurýrní služby                            V - D
14. Výsledky použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích     V - D
prostředků                                           

Příl.2
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Strategické záměry hospodářského rozvoje dopravy, pokud obsahují údaje, které
se týkají obrany a bezpečnosti státu nebo významných ekonomických zájmů státu         V 
2. Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů) a zařízení pro řízení dopravního 
provozu, které jsou kritickou infrastrukturou podle krizového zákona              V
3. Průběh a parametry železniční a silniční sítě, která je kritickou infrastrukturou podle 
krizového zákona, včetně plánů jejich technické ochrany a obnovy, a interní předpisy
s tím související                                       V
4. Údaje k zajištění přeprav, které se týkají obrany a bezpečnosti státu, a interní 
předpisy s tím související                                   V - D
5. Dokumentace ke krycím dokladům                               V - D
6. Způsob zabezpečení řidičských průkazů, osvědčení a průkazů vydaných podle zákona 
upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, paměťových karet řidiče, 
paměťových kontrolních karet, paměťových karet podniku a paměťových karet dílny proti 
padělání a pozměňování                                     V
7. Způsob zabezpečení kupónů, kterými se prokazuje úhrada časového poplatku za užití 
zpoplatněné pozemní komunikace motorovým vozidlem, proti padělání a pozměňování        V
8. Dokumentace týkající se údajů o provozu a vývoji Centrálního registru řidičů, Registru 
silničních vozidel, Informačního systému stanic technické kontroly, Informačního systému 
Digitálního tachografu, Evidence údajů pro účely provozování systému elektronického mýtného 
a Národního kontaktního místa                                 V - D

Oblast civilního letectví

9. Hodnoty nastavení detekčních schopností zařízení na detekci výbušnin, kovových předmětů
a radioaktivních látek                                    V - D
10. Výsledky akceptačních testů a zkoušek zařízení na detekci výbušnin, kovových předmětů
a radioaktivních látek                                    V - D
11. Podrobné údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení podle  
bodů 9 a 10                                          V - D

Oblast družicové navigace

12. Plány umístění a technické parametry nastavení systémů pro odhalování rušení signálu 
globálních navigačních družicových systémů a podpůrných systémů pro šíření korekčních dat 
v blízkosti kritické infrastruktury13)                             V
Příl.3
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti dokumentů
a bankovkových materiálů                                    V - D
2. Přehledy o stavech účtů za vojenský materiál                        V - D
3. Výkazy o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiál              V - D
4. Vládní úvěry
a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemí             V - D
b) čtvrtletní specifikace o vládních úvěrech za vojenský materiál podle zemí
a úvěrových dohod                                       V - D
5. Činnost pověřeného celního orgánu při odhalování trestných činů a jejich
pachatelů, postupy a výsledky                                 V - D
6. Opatření orgánů Celní správy České republiky po dohodě s celními orgány cizích států ke 
sledování nezákonně dováženého, vyváženého nebo prováženého zboží, které může ohrozit
finanční zájmy Evropské unie, Evropského společenství pro atomovou energii nebo
jejich členského státu, nebo zboží, které je předmětem zákazů nebo omezení, vedoucí
ke zjištění totožnosti osob zapojených do nezákonného obchodu                 V - D
7. Informace o technických a dopravních prostředcích, zařízeních a materiálech sloužících 
k provádění operativně pátracích činností, rozborů a expertíz, o jejich výzkumu, vývoji a 
výrobě, včetně technické dokumentace a informací o přípravě a výcviku celníků k jejich 
používání a o jejich pořizování a o finančním zabezpečení pořizování a provozu         V - D
8. Údaje o pověřeném celním orgánu, vystupujícím v postavení policejního orgánu3)       V - D
9. Identifikační údaje o dopravních prostředcích a registračních značkách dopravních
prostředků pověřených celních orgánů3)                             V - D
10. Opatření v oblasti odhalování daňových trestných činů                   V - D
11. Opatření v oblasti odhalování trestných činů spáchaných porušením celních předpisů,
v jejichž případě je dána působnost pověřeného celního orgánu podle trestního řádu       V - T
12. Souhrnné údaje o vyzbrojení příslušníků Celní správy České republiky, počtu zbraní
a střeliva                                           V
13. Pohledávky a přehledy pohledávek České republiky v oblasti vládních úvěrů
za vojenský materiál, postupy a způsoby jejich likvidace v členění podle jednotlivých
dlužnických zemí a materiály vztahující se k jejich řešení                   V - T
14. Informace o financování zpravodajských služeb                       V - T
15. Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii bankovek, dokladů a cenin a 
poštovních cenin,                                       V - D
16. Technické specifikace materiálů a polotovarů pro výrobu bankovek, dokladů, cenin a 
poštovních cenin, které obsahují ochranné prvky                        V - D
17. Systém a organizace zajištění fyzické bezpečnosti objektu, dokumentace systému komplexního
zabezpečení objektu, včetně mechanických zábran a kamerových systémů, ve kterém se vyrábějí
bankovky, doklady, ceniny nebo poštovní ceniny                         V - D
18. Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů, cenin nebo poštovních cenin    V - D
19. Plány rozmístění trezorů pro úschovu ochraňovaných materiálů a výrobků           V - D
20. Informace o zabezpečení přesunů vadných tisků peněz, cenin a poštovních cenin
 mimo objekt tiskárny                                     V - D
21. Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů
a tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů, cenin a poštovních cenin           V - D
22. Podmínky pro transport materiálů a polotovarů pro výrobu bankovek a dokladů        V
23. Činnost Finančního analytického úřadu                           V - D
24. Rozpracované případy závažné hospodářské a další trestné činnosti             V - T
25. Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení při odhalování závažné hospodářské
a další trestné činnosti                                    V - T
26. Bezpečnostní dokumentace a dokumentace týkající se způsobu zajištění bezpečnosti 
informací, údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů, ve kterých se 
zpracovávají individuální, integrovaná, analytická či kumulovaná účetní, finanční a 
rozpočtová data státu, včetně dat daňových subjektů                      V - T
27. Údaje o využití sítí elektronické komunikace a zařízení informačních a komunikačních 
technologií pro potřeby organizačních útvarů vykonávajících analytickou činnost v oblasti 
působnosti Ministerstva financí, včetně údajů o jejich zabezpečení              V - T
28. Programové a technické vybavení, včetně související bezpečnostní, technické, 
provozní a evidenční dokumentace                               V - T
29. Postupy a technické prostředky využívané k odhalování nelegální činnosti na internetu
v souvislosti s hazardními hrami, legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním 
terorismu a neplněním daňové povinnosti                            V - D

Příl.4
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                            Stupeň
číslo                                               utajení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Projektová dokumentace skutečného provedení elektrické zabezpečovací signalizace, uzavřeného
televizního systému, tísňového systému nebo systému pro kontrolu vstupů sloužící ochraně objektů, 
v nichž jsou uchovávány kulturní statky, proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci 
a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům     V
2. Bezpečnostní posouzení objektu, v němž jsou uchovávány kulturní statky, o zabezpečení proti
krádežím, loupežím a poškozování cizí věci a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou
úrovní zabezpečení proti násilným útokům                               V
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.5
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Programové a technické vybavení, které se týká obrany a bezpečnosti státu          V - D
2. Využití kmitočtových pásem vyhrazených Armádě České republiky a jmenovité kmitočty     V - T
3. Telefonní seznam systémů utajovaného spojení                        V - D
4. Projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektu                V - T
5. Finanční zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro první období stavu
ohrožení státu a válečného stavu                                V
6. Plánování kontrolní činnosti a souhrnné informace o výsledcích kontrolní činnosti
Ministerstva obrany                                      V - T
7. Souhrnné údaje o materiálním a technickém zabezpečení mobilizace Armády České republiky
a stavu ohrožení státu a válečného stavu                            V - T
8. Kapacita, plány rozmístění objektů muničních skladů a skladů zbraní             V - D
9. Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací
a jiných fyzických a právnických osob u vojenských správních úřadů               V - D
10. Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývoje                  V - T
11. Operační a bojové dokumenty k obraně České republiky proti vnějšímu ohrožení        V - T
12. Plán rozvoje a činnosti Ministerstva obrany                        V - D
13. Informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských
objektech                                           V - T
14. Organizace a hodnocení bojové pohotovosti                         V - D
15. Mobilizace ozbrojených sil České republiky a další opatření za stavu ohrožení 
státu a válečného stavu                                    V - T
16. Dokumenty k zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti, obranných příprav a plán 
rozvinutí ozbrojených sil České republiky                           V - PT
17. Doplňování ozbrojených sil České republiky                         V - T
18. Evidence zálohy a věcných prostředků pro zabezpečení ozbrojených sil České republiky    V - D
19. Mobilizační příprava vojsk a vojenských správních úřadů                  V - D
20. Organizační struktura Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky
zahrnující identifikační znaky tabulek počtů osob a tabulkové počty osob            V - T
21. Předurčení a schopnosti vojenských útvarů, vojenských zařízení, vojenských záchranných 
útvarů za války, a soubor jejich tabulkových počtů osob a majetku               V - D
22. Tabulky počtů vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů    V
23. Soubor tabulek počtů vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných
útvarů podle identifikačních znaků tabulek počtů                        V
24. Skutečný charakter vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných
útvarů a jejich dislokace, krytý legendovým názvem                       V - T
25. Přehled o otevřených názvech válečných vojenských útvarů, vojenských zařízení
a vojenských záchranných útvarů ve spojitosti s dislokací                   V - T
26. Strategické koncepce a plány výstavby Ministerstva obrany                 V - D
27. Stav a prognóza vojenské strategické situace                        V
28. Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů,     informačních a komunikačních 
technologií, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky, nemovitého majetku
a operačních schopností                                    V
29. Plán zahraniční obranné spolupráce a průmyslové spolupráce v oblasti vyzbrojování     V
30. Obranné plánování a hodnocení připravenosti ozbrojených sil České republiky        V - D
31. Plán přijetí a zavedení iniciativy obranných schopností                  V - T
32. Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj geografického zabezpečení a geografické
služby ozbrojených sil České republiky                             V - D
33. Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady určené pro potřeby obrany státu    V - T
34. Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem
ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazení                      V - T
35. Zdravotní stav vojsk při stavu ohrožení státu a válečném stavu               V
36. Obranná standardizace                                   V
37. Dokumentace, která obsahuje poznatky z jednání s vojenskými a leteckými
přidělenci akreditovanými v České republice                          V - D
38. Systém a organizace ochrany určených objektů podle zákona upravujícího zajišťování 
obrany České republiky a dokumentace popisující rizika, technická a bezpečnostní
opatření k jejich eliminaci                                  V - T
39. Dopravně správní evidence                                 V
40. Vojenský materiál4)                                    V - PT
41. Umístění, účel, režim ochrany, projektová dokumentace a výstavba nebo plánované
a skutečné využití staveb, zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany zvlášť určených 
podle zákona upravujícího zajišťování obrany České republiky                  V - T
42. Centrální evidence osob, které jsou držiteli osvědčení fyzické osoby pro přístup
k utajovaným informacím u Ministerstva obrany                         V
43. Činnost orgánů Vojenské policie při odhalování trestných činů a jejich pachatelů,
jejich postupy a výsledky                                   V - T
44. Dokumentace k přípravě a nasazení ozbrojených sil České republiky v operacích mimo
území České republiky                                     V - T 
45. Organizace spojení a dokumentace sítí elektronických komunikací Ministerstva obrany    V - T
46. Komplexní provozní údaje o neveřejné rádiové, radioreléové a radiotelefonní síti      V - T
47. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti
státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení
a umístění správních úřadů                                   V - T
 
Příl.6
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Souhrnné informace o výzkumu, vývoji a výrobě výbušnin a o subjektech působících
v tomto oboru                                         V
2. Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích 
Zbroj (MPO) 1-02, pokud obsahuje údaje o vybraných zbrojních výrobcích             V
3. Výzkum, vývoj a inovace výrobků zbrojního průmyslu                     V
4. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany energetických zařízení
pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny                           V
5. Plány úplných komunikačních a počítačových sítí energetiky                 V
6. Informace dávající celkový přehled o rozmístění a kapacitách produktovodních tras
pro dopravu pohonných hmot a ropy                               V
7. Obchodně politické koncepční a strategické záměry České republiky              V
8. Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského
materiálu a jiných druhů citlivého zboží, včetně zboží dvojího užití a zbraní a střeliva 
nevojenského charakteru                                    V - D
9. Souhrnné, statistické nebo jiné údaje o vývozech, dovozech, přepravě, tranzitech
a transferech vojenského materiálu, zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojenského 
charakteru, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota
a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o
a) významný vojenský materiál                                 V - D
b) vojenský materiál                                      V - D
c) zboží dvojího užití                                     V
d) zbraně a střelivo nevojenského charakteru                          V
10. Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany plynárenských zařízení          V
11. Údaje o velmi vysokotlakých plynovodech a plynárenských zařízeních
v uceleném souřadnicovém systému objektů                            V
12. Plány a údaje rozhodujících přenosů dat řídícího a informačního plynárenského systému   V
13. Údaje o využití sítí elektronické komunikace, zařízení a poštovních 
objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, včetně údajů o zabezpečení           V - T

Příl.7
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Informace o přípravě rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii               V - D
2. Rozhodnutí o záměně zásilky podle trestního řádu                      V - D
3. Rozhodnutí o povolení vstupu do věznice za účelem použití zpravodajské techniky
a operativně pátracích prostředků                               V - D
4. Příprava, použití a výsledky použití podpůrných operativně pátracích prostředků
ve věznicích včetně řízení o souhlasu k jejich použití                     V - D
5. Totožnost a podoba utajovaného svědka, způsob zajištění jeho ochrany5) a informace
vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším
osobám v souvislosti s trestním řízením6)                           V - D
6. Spisy nebo části spisů týkající se trestního řízení, pokud v jeho průběhu vznikly
nebo vyšly najevo utajované informace, včetně informací a zpráv k tomu zpracovávaných     V - PT
7. Informace o součinnosti s policejními orgány a zpravodajskými službami České
republiky při odhalování závažné trestné činnosti včetně mezinárodní spolupráce        V - T
8. Způsob zabezpečení dokumentů a razítek proti padělání a pozměňování             V - D
9. Technická dokumentace a konfigurace prvků centrálního bezpečnostního perimetru       V - D
10. Informace o jednání o smírném urovnání stížnosti podané k Evropskému soudu pro lidská
práva, předkládané příslušným státním orgánům                         V
Příl.8
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bezpečnostní opatření směřující k ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky  V - PT
2. Bezpečnostní opatření směřující k ochraně bezpečnosti jednotlivce              V - D
3. Výsledky činnosti bezpečnostních orgánů státu, získané operativními prostředky
do 31. prosince 1992 a týkající se boje proti terorismu nebo vztahující se k cizí moci     V - D
4. Systém organizace a řízení, vymezené metody a formy ochrany státních hranic         V - D
5. Technická zařízení, přístroje, předměty a látky sloužící k provádění
kriminalistických expertiz a rozborů                              V - D
6. Vývoj, výzkum a výroba utajovaných technických prostředků, zaváděných postupů v oblasti
kriminalistické expertizní činnosti, včetně oponentních posudků funkčních vzorů        V - D
7. Spolupráce se zahraničními bezpečnostními sbory                       V - D
8. Ochrana objektů
a) systém a organizace ochrany objektů7)                            V - D
b) systém a organizace pohotovostní ochrany jaderných zařízení8)                V - D
c) systém a organizace ochrany konspirativních prostor                     V - D
d) dislokace, kapacita a systém bezpečnostní ochrany muničních skladů, skladů zbraní,
výbušnin nebo jiných nebezpečných látek                            V
e) dislokace a systém bezpečnostní ochrany chráněných a záložních pracovišť          V
9. Ochrana osob
a) systém ochrany ústavních činitelů a osob, kterým je poskytována osobní ochrana
podle mezinárodních dohod9)                                  V - D
b) informace vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi
a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením6)                       V - D
c) systém ochrany jiných osob10)                               V - D
d) souhrnné informace o služebních dopravních prostředcích používaných pro přepravu 
chráněných osob, jejich vybavení a ochranné prvky                       V - D
e) technické prostředky sloužící k zajištění ochrany chráněných osob              V - D
10. Souhrnné informace k zajištění bezpečnosti přeprav osob a věcí              V - D
11. Souhrnné informace k zajištění ochrany předmětů, které z důvodu zájmu České republiky
vyžadují zvláštní režim ochrany                                V - D
12. Bezpečnostní systémy, zařízení a technika, jejich výzkum, vývoj, výroba
a použití, včetně výsledků grantových projektů a poskytovaných služeb             V - D
13. Organizační řád, organizační struktura a systemizace pracovních míst určeného útvaru
Policie České republiky, u kterého jsou zařazeni příslušníci Policie České republiky
vybraní v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra ve smyslu
§ 141 odst. 1 zákona (dále jen "určený útvar")                         V
14. Dislokace organizačních článků určeného útvaru                       V
15. Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností 
určeného útvaru, personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence určeného 
útvaru, včetně příslušnosti vybraného příslušníka k určenému útvaru nebo
k Policii České republiky                                   V - D                               
16. Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz, listinných
dokladů rodných čísel, dokumentace ke krycím dokladům a bezpečnostním prvkům služebních
průkazů, razítek a jiných dokumentů proti padělání a pozměňování               V - D
17. Bezpečnostní operace k zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu                                       V
18. Dokumentace týkající se údajů o provozu, zabezpečení, výzkumu, vývoji, architektuře 
a bezpečnostním nastavení informačních systémů                         V - T
19. Komplexní provozní údaje o neveřejné radiotelefonní síti                  V
20. Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací          V - T
21. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a
bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo
ukončení vedení a umístění správních úřadů                           V - T
22. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů 
na poskytnutí údajů z databází operátorů a zajištění podmínek k provádění odposlechů 
a záznamů zpráv                                        V - T
23. Materiální, technické a finanční zabezpečení určeného útvaru a jeho příslušníků      V - D
24. Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků určeného útvaru                V - D
25. Informace o výběru, přípravě a výcviku příslušníků určeného útvaru             V - D
Příl.9
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Informace o obsahu diplomatické a kurýrní zásilky                      V - T
2. Informace o opatřeních k zajištění bezpečnosti objektů a personálu zastupitelských úřadů
České republiky v zahraničí a k zabezpečení ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České
republice                                           V - D
3. Návrhy na jmenování velvyslanců a vojenských a leteckých přidělenců do udělených agrément  V
4. Spolupráce útvarů Ministerstva zahraničních věcí se zpravodajskými službami České
republiky, včetně její evidence                                V - PT
5. Informace o udělování víz                                  V - T
6. Krizová dokumentace a evakuační plány zastupitelských úřadů České republiky         V - T
7. Informace obsahující hodnocení stykových akcí ústavních činitelů České republiky
s představiteli jiného státu nebo mezinárodní vládní organizace v zahraničí          V - T
8. Informace o připravovaných obchodních jednáních a kontraktech, jejichž vyzrazení
by zvýhodnilo zahraničního konkurenta na úkor českého dodavatele                V - D
9. Informace a dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky České republiky            V - PT
10. Návrhy na udělení řádů a vyznamenání cizím státním příslušníkům              V
11. Příprava a stanoviska České republiky pro jednání před mezinárodními a rozhodčími
institucemi                                          V - T
12. Dokumentace související s licenčním řízením, včetně zdůvodnění zamítavých závazných 
stanovisek Ministerstva zahraničních věcí                           V - T
13. Informace o zamítnutých žádostech o exportní licenci v rámci Evropské unie         V
Příl.10
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Údaje o strategických zásobách zemědělských komodit a potravin               V - D
2. Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vod                     V - D
3. Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti významných vodních děl, které se týkají 
obrany a bezpečnosti státu                                   V
4. Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti a dislokaci vodohospodářské
infrastruktury, která se týká obrany a bezpečnosti státu                    V

Příl.11
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Příprava provádění zásadních měnových opatření a zásadních opatření v oblasti
finančního trhu                                        V - T
2. Charakteristiky a receptury materiálů používaných při výrobě bankovek a mincí        V - D
3. Souhrnný plán přesunů zásob peněz, včetně údajů a informací s ním souvisejících       V - D
4. Technicko-bezpečnostní systémy, kontrolní a řídící systém technologických celků
zajišťujících chod peněžních a výpočetních provozů, včetně jejich systémů napájení
elektrickou energií a projektová dokumentace těchto systémů                  V - D
5. Souhrnné výkazy a systematika účtů pro ústřední správní úřady, Generální inspekci 
bezpečnostních sborů a zpravodajské služby, včetně evidenčních údajů o zpravodajské 
službě jako klientovi                                     V - T
6. Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení vládních úvěrů
na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách
z těchto dodávek                                        V
7. Informace související s výkonem dohledu nad finančním trhem                 V - T

Příl.12
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rádiové kmitočty určené pro obranu a bezpečnost státu a jejich seznamy           V - T

Příl.13
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Komplexní systém zabezpečení Českých korunovačních klenotů                 V - D
2. Komplexní plány systému kolektorů a štol Pražského hradu                  V - D
3. Komplexní systém fyzické, technické a režimové ochrany Pražského hradu,
Státního zámku Lány a dalších objektů určených pro potřeby prezidenta republiky        V - D
4. Informace o přípravě rozhodnutí prezidenta republiky                    V
5. Informace o přípravě rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii               V - D

Příl.14
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí 
a jednacích oblastí, ve kterých jsou ukládány, zpracovávány nebo pravidelně 
projednávány utajované informace                                V - T
2. Analýzy, informační zprávy, výsledky šetření, výpovědi a vyhodnocení
vzniklé v souvislosti s bezpečnostním řízením                         V - PT
3. Seznam registrů a pomocných registrů utajovaných informací ATOMAL a zprávy 
o výsledcích kontrol těchto registrů                              V - T
Příl.15
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Souhrnná skladba položek hmotných rezerv a jejich minimální limity a orientační
cílové stavy                                          V
2. Souhrnné plány nákupu, prodejů a obměn materiálů hmotných rezerv              V
3. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti, skladovací kapacita, účel, využití, 
pasportizace a projektová dokumentace budov a objektů Správy státních hmotných 
rezerv určených pro uložení státních hmotných rezerv                      V
4. Dislokace a systém bezpečnostní ochrany záložních pracovišť Správy státních 
hmotných rezerv                                        V
5. Dokumenty obsahující smluvní ujednání o nakládání se státními hmotnými 
rezervami, dokumenty o kontrole státních hmotných rezerv, dokumenty související 
s hospodářskou mobilizací                                   V
Příl.16
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Fyzická ochrana jaderných materiálů I. kategorie a jaderných zařízení 
s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem 11) 
 
1. Projektová základní hrozba                                 D
2. Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany a změny v zajištění fyzické 
ochrany                                            V - T
3. Předběžný plán zajištění fyzické ochrany                          V - T
4. Plán zajištění fyzické ochrany                               V - T
5. Technický systém fyzické ochrany; takticko-technická data, aplikační programové 
vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti                 V - T
6. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem 
povolení, výsledky a rozbory cvičení                              V - D
7. Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného 
zařízení, zpracovávané držitelem povolení                           V - D
 
   Fyzická ochrana jaderných materiálů II. a III. kategorie a jaderných zařízení 
s vymezeným střeženým nebo chráněným prostorem 11) 
 
8. Projektová základní hrozba                                 V
9. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany a změny v zajištění fyzické 
ochrany                                            V - D
10. Předběžný plán zajištění fyzické ochrany                          V - D
11. Plán zajištění fyzické ochrany                               V - D
12. Zabezpečovací systém pro fyzickou ochranu; takticko-technická data, hesla, 
kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti                          V - D
13. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem 
povolení, jejich výsledky a rozbory                              V - D
 
   Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. až III. 
kategorie 11) 
 
14. Plán zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu I. až III. 
kategorie                                           V - D
15. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav 
jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášení                    V - D
16. Plán zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém 
prostoru jaderného zařízení                                  V - T
 
   Kontrola nešíření jaderných zbraní
 
17. Údaje pro kontrolu nešíření jaderných zbraní, vyměňované s Mezinárodní 
agenturou pro atomovou energii a Euratomem, označené jejich vnitřním stupněm 
utajení „Safeguards Confidential/Highly Confidential Safeguards Sensitive" 
a „Eura restricted"                                      V - T
18. Údaje pro vedení státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů         V - T
19. Údaje o povolovacích řízeních pro dovoz nebo vývoz jaderné položky nebo průvoz 
jaderného materiálu nebo vybrané položky a jejich transferu                  V - T
 
   Kontrola zákazu chemických zbraní
 
20. Údaje pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro 
zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení „Highly Protected"      V
 
   Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
 
21. Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech a o bezpečnostním výzkumu, 
obsahující informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických 
(biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů 12)         V - D
Příl.17
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Komplexní plánovací, přípravná a realizační opatření a dokumenty v oblasti
zajišťování bezpečnosti České republiky                            V - PT
2. Komplexní dokumenty týkající se bezpečnostního systému České republiky           V - T
3. Analýzy rizik a hrozeb týkající se bezpečnosti České republiky               V - PT
4. Zprávy o stavu zajištění bezpečnosti České republiky                    V - PT
5. Zapojení České republiky při plnění spojeneckých závazků v zahraničí            V - T
6. Dokumentace související s jednáním vlády České republiky a Bezpečnostní rady státu     V - PT
7. Vládní koordinace činnosti zpravodajských služeb                      V - PT
8. Dokumentace související s jednáním Výboru pro zpravodajskou činnost             V - PT

Příl.18
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Formy, metody a zásady zpravodajské činnosti                        V - PT
2. Administrativní pomůcky k evidenci utajovaných informací                  V - T
3. Plány zpravodajské činnosti                                 V - PT
4. Vyhodnocení a výstupy zpravodajské činnosti                         V - PT
5. Bezpečnostní rozbory a bezpečnostní opatření k ochraně zájmů České republiky        V - PT
6. Finanční zabezpečení a hospodaření zpravodajské služby, rozpočty, účetnictví, 
příslušné evidence, doklady a rozbory                             V - T
7. Organizační struktura                                    V - T
8. Údaje o formách, metodách, prostředcích a výsledcích činnosti,
včetně příslušné dokumentace, vzniklé do 31.12.1992 z činnosti zpravodajských služeb,
popř. jiných bezpečnostních orgánů státu                            V - D
9. Dislokace objektů, budov, organizačních částí nebo útvarů a zařízení 
zpravodajské služby                                      V - PT
10. Plány přípravy a příprava příslušníků zpravodajské služby a osob tvořících
zpravodajské struktury                                     V - T
11. Zpravodajské a specifické prostředky, včetně jejich ochrany                V - PT
12. Údaje o informačních zdrojích                               V - PT
13. Plány realizace, průběh a výsledky zpravodajských činností                 V - PT
14. Organizace spojení, informační a komunikační systémy, včetně jejich vazeb 
na informační a komunikační systémy vedené jinými správci informačních systémů 
veřejné správy                                         V - PT
15. Evidence vedené za účelem plnění úkolů v působnosti zpravodajské služby          V - PT
16. Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci                      V - PT
17. Příslušnost osob ke zpravodajské službě                          V - PT
18. Personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence zpravodajské 
služby                                             V - PT
19. Materiálně technické zabezpečení, evidence a doklady, výzkum a vývoj            V - T
20. Vnitřní předpisy a interní akty řízení upravující činnost zpravodajské služby       V - PT
21. Dokumentace a evidence krycích prostředků a krycích dokladů sloužících 
k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti příslušníka zpravodajské služby, jeho 
příslušnosti ke zpravodajské službě nebo utajení nebo zastírání skutečných zájmů, 
činnosti nebo objektů zpravodajské služby                           V - PT
22. Údaje a evidence týkající se vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské 
služby a údaje o čerpacích stanicích pohonných hmot, ve kterých se vydávají 
pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské 
služby                                             V - T
23. Veřejné zakázky zadávané zpravodajskou službou nebo v její prospěch            V - T
24. Stavební a projektová dokumentace týkající se objektů, budov a zařízení 
zpravodajské služby                                      V - T
25. Systém a organizace ochrany objektů, budov, organizačních částí, útvarů 
a zařízení zpravodajské služby, technická, organizační a bezpečnostní opatření 
sloužící k eliminaci jejich ohrožení a příslušná dokumentace, včetně vyhodnocení 
rizik                                             V - PT
26. Informace a údaje stanovené zvláštními právními předpisy, které se týkají 
veřejného zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální 
zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a sociálních služeb 
poskytovaných příslušníkům zpravodajských služeb                        V - T
27. Zvláštní český účetní standard, zvláštní postupy pro finanční hospodaření 
zpravodajských služeb, zvláštní postupy při hospodaření s majetkem státu, zvláštní 
způsoby vykazování údajů podle zákona o zpravodajských službách České republiky 
a zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti podle příslušných zákonů         V - T
28. Údaje     o vyzbrojení příslušníků zpravodajské služby, počtu zbraní a střeliva        V - T
29. Systémy a opatření sloužící k zajištění ochrany určených osob               V - PT
30. Plány a výsledky kontrolní a auditní činnosti prováděné u zpravodajské služby       V - PT
31. Plány, realizace, průběh a výsledky činností zajišťujících bezpečnost 
zpravodajské služby, formy, metody a zásady těchto činností a prostředky při nich 
používané                                           V - PT
32. Informace o plněních ve prospěch příslušníků a osob tvořících zpravodajské 
struktury a z nich odvozené údaje                               V - T
Příl.19
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Informace o kritických zranitelnostech v zabezpečení informačních 
a komunikačních systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti            V - T
2. Komplexní technická a bezpečnostní dokumentace a konfigurace informačních 
a komunikačních systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti v případě, 
že z nich lze získat informace o možných způsobech úspěšného narušení jejich 
bezpečnosti                                          V - T
3. Dokumenty a informace vztahující se k technickým prostředkům k zajišťování 
kybernetické bezpečnosti                                    V - T
4. Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografické ochrany, kryptografické 
analýzy a vývoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných 
informací                                           V - PT
5. Souhrnné údaje o výzkumných a vývojových úkolech v oblasti kryptografické 
ochrany, kryptografické analýzy a technického rozvoje kryptografických prostředků 
určených k ochraně utajovaných informací                            V - PT
6. Návrhy a realizace kryptografických algoritmů včetně struktury kryptografických 
klíčů určených k ochraně utajovaných informací                         V - PT
7. Kryptologické rozbory kryptografických algoritmů a kryptologicko-technické 
rozbory kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací, 
včetně technických zpráv                                    V - PT
8. Vstupní a výstupní informace při provádění kryptografické analýzy v oblasti 
ochrany utajovaných informací                                 V - PT
9. Souhrnné podklady k provedení certifikace kryptografických prostředků určených 
k ochraně utajovaných informací, její metody, postupy a dílčí výsledky             V - PT
10. Evidence pracovníků kryptografické ochrany, ze které je zřejmá jejich činnost 
v informačním nebo komunikačním systému                            V - D
11. Evidence kryptografického materiálu určeného k ochraně utajovaných informací, 
ze které je zřejmý jeho obsah nebo účel                            V - D
12. Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany 
utajovaných informací                                     V - T
13. Normy, metody, postupy nebo výsledky     měření kompromitujícího 
elektromagnetického vyzařování                                 V - PT
14. Kryptografický materiál určený k ochraně utajovaných informací               V - PT
15. Souhrnná technická a výrobní dokumentace kryptografických prostředků určených 
k ochraně utajovaných informací                                V - T
16. Výroba a zkoušení kryptografických prostředků a kryptografických klíčů 
určených k ochraně utajovaných informací                            V - PT
17. Průvodní list kryptografické zásilky                            V
18. Záznam o poškození kryptografické zásilky                         V - T
19. Informace týkající se kompromitace kryptografických materiálů nebo podezření 
na tuto kompromitaci, včetně výsledků šetření a přijatých opatření               V - PT
20. Technické zprávy o hodnocení informačních nebo komunikačních systémů 
nakládajících s utajovanými informacemi                            V - PT
21. Bezpečnostní dokumentace a způsob zajištění bezpečnosti informačního 
nebo komunikačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi               V - PT
22. Způsob a metody zjišťování, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému
použití technických prostředků určených k získávání informací                 V - T
Příl.20
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dislokace specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální 
inspekce bezpečnostních sborů, u kterého jsou zařazeni příslušníci a zaměstnanci 
Generální inspekce bezpečnostních sborů vybraní ředitelem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů k plnění závažných úkolů Generální inspekce bezpečnostních 
sborů při provádění zkoušek spolehlivosti, používání operativně pátracích 
prostředků a zajišťování agendy krycích dokladů                        V - D
2. Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností 
specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1, personální, zdravotnické, psychologické 
a bezpečnostní evidence, včetně příslušnosti vybraných příslušníků a zaměstnanců 
k tomuto oddělení nebo ke Generální inspekci bezpečnostních sborů               V - D
3. Systém ochrany činnosti, struktura pracoviště, systemizace pracovních míst 
a organizační řád specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem 
Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1                      V - D
4. Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků a zaměstnanců zařazených na 
specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1                               V - D
5. Bezpečnostní systémy, zařízení a technika, její výzkum, vývoj, výroba a použití       V - D
6. Spolupráce se zahraničními bezpečnostními sbory                       V - D
7. Informace o součinnosti se zpravodajskými službami České republiky 
a s policejními orgány při odhalování trestné činnosti                     V - T
8. Výběr, příprava a výcvik příslušníků a zaměstnanců zařazených na 
specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1                               V - D
9. Metody a formy práce specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem 
Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1                      V - D
10. Systém identifikace jednotlivých příslušníků a zaměstnanců zařazených na 
specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1                               V - D
11. Materiální, technické a finanční zabezpečení, evidence a doklady využívané
specializovaným určeným oddělením se zvláštním režimem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1                               V - D
1) Například § 158b trestního řádu, § 72 až 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 38 až 43 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například § 88 trestního řádu, § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., § 8a zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., § 18 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb.
2) Například § 88 trestního řádu, § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 18 zákona č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 odst. 2 trestního řádu.
4) § 2 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 55 odst. 2 a § 209 trestního řádu.
6) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 48 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.
8) § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 18/1997 Sb.
9) § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb.
10) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb.
11) § 159 odst. 1 a § 161 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.
12) § 2 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty