360/2017 Sb. . kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Schválený:
360/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:
Čl.I
Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:
"s) v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,
t) v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.".
2. V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se číslo "18" nahrazuje číslem "20".
3. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Při posuzování, zda je informace tvořená informacemi spadajícími pod některou položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení, které nemohou samostatně svým vyzrazením nebo zneužitím způsobit újmu zájmu České republiky nebo být pro tento zájem nevýhodné, informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
4. V příloze č. 1 bodě 3 se za slova "důležitých objektů" vkládají slova " , včetně projektové dokumentace a analýzy rizik".
5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Například § 158b trestního řádu, § 72 až 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 38 až 43 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".
6. V příloze č. 1 bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
"9. Informace o přípravě odposlechu a záznamu zpráv 2) , informace o technických 
prostředcích a zařízeních zajišťujících odposlech a záznam zpráv, o jejich výzkumu, 
vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a finančního zabezpečení, s výjimkou 
technických prostředků a zařízení provozovaných na základě zákona o elektronických 
komunikacích                                          V - D
2) Například § 88 trestního řádu, § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 18 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
7. V příloze č. 2 bodě 2 se za slovo "(objektů)" vkládají slova "a zařízení pro řízení dopravního provozu".
8. V příloze č. 2 bodě 5 se text "V" nahrazuje textem "V - D".
9. V příloze č. 2 bod 6 zní:
"6. Způsob zabezpečení řidičských průkazů, osvědčení a průkazů vydaných podle 
zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, paměťových
karet řidiče, paměťových kontrolních karet, paměťových karet podniku a paměťových 
karet dílny proti padělání a pozměňování                            V".
10. V příloze č. 2 se za bod 6 vkládají nové body 7 a 8, které znějí:
"7. Způsob zabezpečení kupónů, kterými se prokazuje úhrada časového poplatku 
za užití zpoplatněné pozemní komunikace motorovým vozidlem, proti padělání 
a pozměňování                                         V
8. Dokumentace týkající se údajů o provozu a vývoji Centrálního registru 
řidičů, Registru silničních vozidel, Informačního systému stanic technické 
kontroly, Informačního systému Digitálního tachografu, Evidence údajů pro účely 
provozování systému elektronického mýtného a Národního kontaktního místa            V - D".
Dosavadní body 7 až 9 se označují jako body 9 až 11.
11. V příloze č. 2 bodě 11 se slova "7 a 8" nahrazují slovy "9 a 10".
12. V příloze č. 2 se doplňuje bod 12, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:
  "Oblast družicové navigace
 
12. Plány umístění a technické parametry nastavení systémů pro odhalování rušení 
signálu globálních navigačních družicových systémů a podpůrných systémů pro 
šíření korekčních dat v blízkosti kritické infrastruktury 13)                 V
13) § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
13. V příloze č. 3 bod 7 zní:
"7. Informace o technických a dopravních prostředcích, zařízeních a materiálech 
sloužících k provádění operativně pátracích činností, rozborů a expertíz, 
o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a informací 
o přípravě a výcviku celníků k jejich používání a o jejich pořizování a 
o finančním zabezpečení pořizování a provozu                          V - D".
14. V příloze č. 3 bodě 10 se text "V" nahrazuje textem "V - D".
15. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
"3) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 odst. 2 trestního řádu.".
16. V příloze č. 3 bodech 14, 15, 19 a 20 se slova "a cenin" nahrazují slovy " , cenin a poštovních cenin".
17. V příloze č. 3 bodě 15 se text "V" nahrazuje textem "V - D".
18. V příloze č. 3 bod 16 zní:
"16. Systém a organizace zajištění fyzické bezpečnosti objektu, dokumentace 
systému komplexního zabezpečení objektu, včetně mechanických zábran a kamerových 
systémů, ve kterém se vyrábějí bankovky, doklady, ceniny nebo poštovní ceniny         V - D".
19. V příloze č. 3 bodě 17 se slova "nebo cenin" nahrazují slovy " , cenin nebo poštovních cenin".
20. V příloze č. 3 bodě 25 se slova "Vybraná část bezpečnostní" nahrazují slovem "Bezpečnostní" a za slova "týkající se" se vkládají slova "způsobu zajištění bezpečnosti informací,".
21. V příloze č. 3 se doplňují body 26 až 28, které znějí:
"26. Údaje o využití sítí elektronické     komunikace a zařízení informačních 
a komunikačních technologií pro potřeby organizačních útvarů vykonávajících 
analytickou činnost v oblasti působnosti Ministerstva financí, včetně údajů 
o jejich zabezpečení                                      V - T
27. Programové a technické vybavení, včetně související bezpečnostní, 
technické, provozní a evidenční dokumentace                          V - T
28. Postupy a technické prostředky využívané k odhalování nelegální činnosti 
na internetu v souvislosti s hazardními hrami, legalizací výnosů z trestné 
činnosti a financováním terorismu a neplněním daňové povinnosti                V - D".
22. V příloze č. 4 bodě 1 se za slova "Projektová dokumentace" vkládají slova "skutečného provedení" a za slova "cizí věci" se vkládají slova "a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům".
23. V příloze č. 4 bod 2 zní:
"2. Bezpečnostní posouzení objektu, v němž jsou uchovávány kulturní statky, 
o zabezpečení proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci a k ochraně míst 
s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům          V".
24. V příloze č. 5 bod 28 zní:
"28. Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, informačních 
a komunikačních technologií, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky, 
nemovitého majetku a operačních schopností                           V".
25. Poznámka pod čarou č. 4 zní:
"4) § 2 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".
26. V příloze č. 5 se doplňují body 45 až 47, které znějí:
"45. Organizace spojení a dokumentace sítí elektronických komunikací 
Ministerstva obrany                                      V - T
46. Komplexní provozní údaje o neveřejné rádiové, radioreléové 
a radiotelefonní síti                                     V - T
47. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany 
a bezpečnostistátu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo 
ukončení vedení a umístění správních úřadů                           V - T".
27. V příloze č. 6 body 8 a 9 znějí:
"8. Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti 
vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, včetně zboží dvojího užití 
a zbraní a střeliva nevojenského charakteru                          V - D
9. Souhrnné, statistické nebo jiné údaje o vývozech, dovozech, přepravě, 
tranzitech a transferech vojenského materiálu, zboží dvojího užití a zbraní 
a střeliva nevojenského charakteru, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, 
jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o
a) významný vojenský materiál                                 V - D
b) vojenský materiál                                      V - D
c) zboží dvojího užití                                     V
d) zbraně a střelivo nevojenského charakteru                          V".
28. V poznámce pod čarou č. 6 se na konci textu doplňují slova " , ve znění pozdějších předpisů".
29. V příloze č. 7 bodě 7 se text "V - D" nahrazuje textem "V - T".
30. V příloze č. 7 se doplňují body 9 a 10, které znějí:
"9. Technická dokumentace a konfigurace prvků centrálního bezpečnostního perimetru       V - D
10. Informace o jednání o smírném urovnání stížnosti podané k Evropskému soudu pro 
lidská práva, předkládané příslušným státním orgánům                      V".
31. Poznámky pod čarou č. 7 až 10 znějí:
"7) § 48 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.
8) § 221 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
9) § 49 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.
10) § 2 zákona č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
32. V příloze č. 8 se v bodě 9 doplňují písmena d) a e), která znějí:
"d) souhrnné informace o služebních dopravních prostředcích používaných pro 
přepravu chráněných osob, jejich vybavení a ochranné prvky                   V - D
e) technické prostředky sloužící k zajištění ochrany chráněných osob              V - D".
33. V příloze č. 8 bodě 14 se slova "Policie České republiky" zrušují.
34. V příloze č. 8 bod 15 zní:
"15. Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností 
určeného útvaru, personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence 
určeného útvaru, včetně příslušnosti vybraného příslušníka k určenému útvaru nebo 
k Policii České republiky                                   V - D".
35. V příloze č. 8 bod 18 zní:
"18. Dokumentace týkající se údajů o provozu, zabezpečení, výzkumu, vývoji, 
architektuře a bezpečnostním nastavení informačních systémů                  V - T".
36. V příloze č. 8 se doplňují body 22 až 24, které znějí:
"22. Materiální, technické a finanční zabezpečení určeného útvaru a jeho 
příslušníků                                          V - D
23. Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků určeného útvaru                V - D
24. Informace o výběru, přípravě a výcviku příslušníků určeného útvaru             V - D".
37. V příloze č. 9 bod 2 zní:
"2. Informace o opatřeních k zajištění bezpečnosti objektů a personálu 
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a k zabezpečení ochrany objektů 
cizích zastupitelských úřadů v České republice                         V - D".
38. V příloze č. 9 bod 6 zní:
"6. Krizová dokumentace a evakuační plány zastupitelských úřadů České republiky        V - T".
39. V příloze č. 9 se doplňují body 12 a 13, které znějí:
"12. Dokumentace související s licenčním řízením, včetně zdůvodnění zamítavých 
závazných stanovisek Ministerstva zahraničních věcí                      V - T
13. Informace o zamítnutých žádostech o exportní licenci v rámci Evropské unie         V".
40. V příloze č. 10 se doplňují body 3 a 4, které znějí:
"3. Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti významných vodních děl 
důležitých pro obranu a bezpečnost státu                            V
4. Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti a dislokaci stanovené 
vodohospodářské infrastruktury důležité pro bezpečnost státu                  V".
41. V příloze č. 11 bodě 2 se za slovo "bankovek" vkládají slova "a mincí".
42. V příloze č. 11 bodě 3 se za slovo "peněz" vkládají slova " , včetně údajů a informací s ním souvisejících" a text "V" se nahrazuje textem "V - D".
43. V příloze č. 11 bod 5 zní:
"5. Souhrnné výkazy a systematika účtů pro ústřední správní úřady, Generální 
inspekci bezpečnostních sborů a zpravodajské služby, včetně evidenčních údajů 
o zpravodajské službě jako klientovi                              V - T".
44. V příloze č. 11 bodě 7 se text "V - D" nahrazuje textem "V - T".
45. Příloha č. 14 zní:
"Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí 
a jednacích oblastí, ve kterých jsou ukládány, zpracovávány nebo pravidelně 
projednávány utajované informace                                V - T
2. Analýzy, informační zprávy, výsledky šetření, výpovědi a vyhodnocení
vzniklé v souvislosti s bezpečnostním řízením                         V - PT
3. Způsob a metody zjišťování, zda v jednací oblasti nedochází 
k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací          V - T
4. Seznam registrů a pomocných registrů utajovaných informací ATOMAL a zprávy 
o výsledcích kontrol těchto registrů                              V - T“.
46. V příloze č. 15 se doplňují body 3 až 5, které znějí:
"3. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti, skladovací kapacita, účel, využití, 
pasportizace a projektová dokumentace budov a objektů Správy státních hmotných 
rezerv určených pro uložení státních hmotných rezerv                      V
4. Dislokace a systém bezpečnostní ochrany záložních pracovišť Správy státních 
hmotných rezerv                                        V
5. Dokumenty obsahující smluvní ujednání o nakládání se státními hmotnými 
rezervami, dokumenty o kontrole státních hmotných rezerv, dokumenty související 
s hospodářskou mobilizací                                   V".
47. Příloha č. 16 včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 zní:
"Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Fyzická ochrana jaderných materiálů I. kategorie a jaderných zařízení 
s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem 11) 
 
1. Projektová základní hrozba                                 D
2. Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany a změny v zajištění fyzické 
ochrany                                            V - T
3. Předběžný plán zajištění fyzické ochrany                          V - T
4. Plán zajištění fyzické ochrany                               V - T
5. Technický systém fyzické ochrany; takticko-technická data, aplikační programové 
vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti                 V - T
6. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem 
povolení, výsledky a rozbory cvičení                              V - D
7. Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného 
zařízení, zpracovávané držitelem povolení                           V - D
 
   Fyzická ochrana jaderných materiálů II. a III. kategorie a jaderných zařízení 
s vymezeným střeženým nebo chráněným prostorem 11) 
 
8. Projektová základní hrozba                                 V
9. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany a změny v zajištění fyzické 
ochrany                                            V - D
10. Předběžný plán zajištění fyzické ochrany                          V - D
11. Plán zajištění fyzické ochrany                               V - D
12. Zabezpečovací systém pro fyzickou ochranu; takticko-technická data, hesla, 
kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti                          V - D
13. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem 
povolení, jejich výsledky a rozbory                              V - D
 
   Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. až III. 
kategorie 11) 
 
14. Plán zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu I. až III. 
kategorie                                           V - D
15. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav 
jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášení                    V - D
16. Plán zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém 
prostoru jaderného zařízení                                  V - T
 
   Kontrola nešíření jaderných zbraní
 
17. Údaje pro kontrolu nešíření jaderných zbraní, vyměňované s Mezinárodní 
agenturou pro atomovou energii a Euratomem, označené jejich vnitřním stupněm 
utajení „Safeguards Confidential/Highly Confidential Safeguards Sensitive" 
a „Eura restricted"                                      V - T
18. Údaje pro vedení státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů         V - T
19. Údaje o povolovacích řízeních pro dovoz nebo vývoz jaderné položky nebo průvoz 
jaderného materiálu nebo vybrané položky a jejich transferu                  V - T
 
   Kontrola zákazu chemických zbraní
 
20. Údaje pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro 
zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení „Highly Protected"      V
 
   Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
 
21. Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech a o bezpečnostním výzkumu, 
obsahující informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických 
(biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů 12)         V - D
11) § 159 odst. 1 a § 161 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.
12) § 2 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.".
48. V příloze č. 18 bod 1 zní:
"1. Formy, metody a zásady zpravodajské činnosti                        V - PT".
49. V příloze č. 18 bod 6 zní:
"6. Finanční zabezpečení a hospodaření zpravodajské služby, rozpočty, účetnictví, 
příslušné evidence, doklady a rozbory                             V - T".
50. V příloze č. 18 bod 9 zní:
"9. Dislokace objektů, budov, organizačních částí nebo útvarů a zařízení 
zpravodajské služby                                      V - PT".
51. V příloze č. 18 bod 14 zní:
"14. Organizace spojení, informační a komunikační systémy, včetně jejich vazeb 
na informační a komunikační systémy vedené jinými správci informačních systémů 
veřejné správy                                         V - PT".
52. V příloze č. 18 bod 18 zní:
"18. Personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence zpravodajské 
služby                                             V - PT".
53. V příloze č. 18 se doplňují body 20 až 32, které znějí:
"20. Vnitřní předpisy a interní akty řízení upravující činnost zpravodajské služby       V - PT
21. Dokumentace a evidence krycích prostředků a krycích dokladů sloužících 
k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti příslušníka zpravodajské služby, jeho 
příslušnosti ke zpravodajské službě nebo utajení nebo zastírání skutečných zájmů, 
činnosti nebo objektů zpravodajské služby                           V - PT
22. Údaje a evidence týkající se vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské 
služby a údaje o čerpacích stanicích pohonných hmot, ve kterých se vydávají 
pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské 
služby                                             V - T
23. Veřejné zakázky zadávané zpravodajskou službou nebo v její prospěch            V - T
24. Stavební a projektová dokumentace týkající se objektů, budov a zařízení 
zpravodajské služby                                      V - T
25. Systém a organizace ochrany objektů, budov, organizačních částí, útvarů 
a zařízení zpravodajské služby, technická, organizační a bezpečnostní opatření 
sloužící k eliminaci jejich ohrožení a příslušná dokumentace, včetně vyhodnocení 
rizik                                             V - PT
26. Informace a údaje stanovené zvláštními právními předpisy, které se týkají 
veřejného zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální 
zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a sociálních služeb 
poskytovaných příslušníkům zpravodajských služeb                        V - T
27. Zvláštní český účetní standard, zvláštní postupy pro finanční hospodaření 
zpravodajských služeb, zvláštní postupy při hospodaření s majetkem státu, zvláštní 
způsoby vykazování údajů podle zákona o zpravodajských službách České republiky 
a zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti podle příslušných zákonů         V - T
28. Údaje o vyzbrojení příslušníků zpravodajské služby, počtu zbraní a střeliva        V - T
29. Systémy a opatření sloužící k zajištění ochrany určených osob               V - PT
30. Plány a výsledky kontrolní a auditní činnosti prováděné u zpravodajské služby       V - PT
31. Plány, realizace, průběh a výsledky činností zajišťujících bezpečnost 
zpravodajské služby, formy, metody a zásady těchto činností a prostředky při nich 
používané                                           V - PT
32. Informace o plněních ve prospěch příslušníků a osob tvořících zpravodajské 
struktury a z nich odvozené údaje                               V - T".
54. Přílohy č. 19 a 20 znějí:
"Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Informace o kritických zranitelnostech v zabezpečení informačních 
a komunikačních systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti            V - T
2. Komplexní technická a bezpečnostní dokumentace a konfigurace informačních 
a komunikačních systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti v případě, 
že z nich lze získat informace o možných způsobech úspěšného narušení jejich 
bezpečnosti                                          V - T
3. Dokumenty a informace vztahující se k technickým prostředkům k zajišťování 
kybernetické bezpečnosti                                    V - T
4. Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografické ochrany, kryptografické 
analýzy a vývoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných 
informací                                           V - PT
5. Souhrnné údaje o výzkumných a vývojových úkolech v oblasti kryptografické 
ochrany, kryptografické analýzy a technického rozvoje kryptografických prostředků 
určených k ochraně utajovaných informací                            V - PT
6. Návrhy a realizace kryptografických algoritmů včetně struktury kryptografických 
klíčů určených k ochraně utajovaných informací                         V - PT
7. Kryptologické rozbory kryptografických algoritmů a kryptologicko-technické 
rozbory kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací, 
včetně technických zpráv                                    V - PT
8. Vstupní a výstupní informace při provádění kryptografické analýzy v oblasti 
ochrany utajovaných informací                                 V - PT
9. Souhrnné podklady k provedení certifikace kryptografických prostředků určených 
k ochraně utajovaných informací, její metody, postupy a dílčí výsledky             V - PT
10. Evidence pracovníků kryptografické ochrany, ze které je zřejmá jejich činnost 
v informačním nebo komunikačním systému                            V - D
11. Evidence kryptografického materiálu určeného k ochraně utajovaných informací, 
ze které je zřejmý jeho obsah nebo účel                            V - D
12. Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany 
utajovaných informací                                     V - T
13. Normy, metody, postupy nebo výsledky měření kompromitujícího 
elektromagnetického vyzařování                                 V - PT
14. Kryptografický materiál určený k ochraně utajovaných informací               V - PT
15. Souhrnná technická a výrobní dokumentace kryptografických prostředků určených 
k ochraně utajovaných informací                                V - T
16. Výroba a zkoušení kryptografických prostředků a kryptografických klíčů 
určených k ochraně utajovaných informací                            V - PT
17. Průvodní list kryptografické zásilky                            V
18. Záznam o poškození kryptografické zásilky                         V - T
19. Informace týkající se kompromitace kryptografických materiálů nebo podezření 
na tuto kompromitaci, včetně výsledků šetření a přijatých opatření               V - PT
20. Technické zprávy o hodnocení informačních nebo komunikačních systémů 
nakládajících s utajovanými informacemi                            V - PT
21. Provozní bezpečnostní dokumentace a způsob zajištění bezpečnosti informačního 
nebo komunikačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi               V - PT
Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadové  Informace                                      Stupeň
číslo                                             utajení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dislokace specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální 
inspekce bezpečnostních sborů, u kterého jsou zařazeni příslušníci a zaměstnanci 
Generální inspekce bezpečnostních sborů vybraní ředitelem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů k plnění závažných úkolů Generální inspekce bezpečnostních 
sborů při provádění zkoušek spolehlivosti, používání operativně pátracích 
prostředků a zajišťování agendy krycích dokladů                        V - D
2. Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností 
specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1, personální, zdravotnické, psychologické 
a bezpečnostní evidence, včetně příslušnosti vybraných příslušníků a zaměstnanců 
k tomuto oddělení nebo ke Generální inspekci bezpečnostních sborů               V - D
3. Systém ochrany činnosti, struktura pracoviště, systemizace pracovních míst 
a organizační řád specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem 
Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1                      V - D
4. Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků a zaměstnanců zařazených na 
specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem     Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1                               V - D
5. Bezpečnostní systémy, zařízení a technika, její výzkum, vývoj, výroba a použití       V - D
6. Spolupráce se zahraničními bezpečnostními sbory                       V - D
7. Informace o součinnosti se zpravodajskými službami České republiky 
a s policejními orgány při odhalování trestné činnosti                     V - T
8. Výběr, příprava a výcvik příslušníků a zaměstnanců zařazených na 
specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1                               V - D
9. Metody a formy práce specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem 
Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1                      V - D
10. Systém identifikace jednotlivých příslušníků a zaměstnanců zařazených na 
specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1                               V - D
11. Materiální, technické a finanční zabezpečení, evidence a doklady využívané
specializovaným určeným oddělením se zvláštním režimem Generální inspekce 
bezpečnostních sborů podle bodu 1                               V - D“.
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Související dokumenty