369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
369/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. října 2016,
kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl.I
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb. a zákona č. 382/2015 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení.".
2. V § 4 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami "Pokud je sečtením jmenovitých tepelných příkonů nebo projektovaných kapacit stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity nepřekračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k tomuto zákonu, překročena hodnota pro zařazení do přílohy č. 2 k tomuto zákonu, zařazují se tyto zdroje do příslušného kódu v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Jmenovité tepelné příkony nebo projektované kapacity stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity překračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k tomuto zákonu, se nesčítají s příkony nebo kapacitami zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k tomuto zákonu nepřekračují.".
3. V § 4 odst. 9 se za slova "emisní limity," vkládají slova "způsob stanovení specifických emisních limitů v povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) pro látky obtěžující zápachem,".
4. V § 6 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Povinnost provést ověření správnosti výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami.".
5. V § 6 odst. 8 větě první se slova "v daném kalendářním roce nepřekročí 300 hodin" nahrazují slovy "nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let".
6. V § 7 odst. 3 se slova "strukturu emisní inventury, metodiku jejího provádění, metodiku provádění emisní projekce a" zrušují.
7. V § 10 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Současně neprodleně informuje inspekci, dotčené krajské úřady, dotčené obecní úřady, které mají vydaný regulační řád, dále obce, které mají stanovenu nízkoemisní zónu, a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3.".
8. V § 10 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Při stanovování jejich rozsahu krajský úřad musí přihlédnout ke skutečnosti, zda a do jaké míry jsou stacionárním zdrojem dosahovány úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami stanovenými v závěrech o nejlepších dostupných technikách.".
9. V § 11 odst. 1 písm. c) se slovo "pouze" nahrazuje slovy " , zda jde o stacionární zdroj, jehož provozovatel je povinen plnit stejné povinnosti, jaké jsou tímto zákonem stanoveny provozovateli stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Ministerstvo v rozhodnutí stanoví,".
10. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova "ke stavbě a změně" nahrazují slovy "k provedení".
11. V § 11 odstavec 3 zní:
"(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle jiného právního předpisu6). Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu12).".
12. V § 11 odst. 8 větě třetí se za slova "do 5 MW" vkládají slova "včetně, na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich provozní hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce,".
13. V § 11 odst. 9 větě druhé se za slova "do 5 MW" vkládají slova "včetně, na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich provozní hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce,".
14. V § 12 odst. 2 se za slova "vyjádření k" vkládají slova "vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) a k".
15. V § 12 odst. 3 větě první se slova "§ 11 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 11 odst. 2 písm. b) a c)" a za slovo "umístění" se vkládají slova "nebo provedení".
16. V § 12 odst. 4 se na konci písmene i) slovo "nebo" zrušuje.
17. V § 12 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) podmínky pro zkušební provoz podle stavebního zákona; nejdéle na 6 měsíců od zahájení zkušebního provozu lze podmínky pro zkušební provoz stanovit odlišně od podmínek provozu stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.".
18. V § 12 odst. 7 větě třetí se za slovo "provozu" vkládají slova "stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad".
19. V § 14 odstavce 1 až 6 znějí:
"(1) Rada obce může za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy na svém území nebo jeho části opatřením obecné povahy vydaným v přenesené působnosti stanovit zónu s omezením provozu silničních motorových vozidel (dále jen "nízkoemisní zóna"), do které mohou vjet pouze
a) silniční motorová vozidla označená emisní plaketou s uvedením příslušné emisní kategorie podle prováděcího právního předpisu,
b) silniční motorová vozidla uvedená v příloze č. 8 k tomuto zákonu a
c) silniční motorová vozidla označená emisní plaketou vydanou v jiném státě, pokud podmínky pro označení silničních motorových vozidel emisní plaketou a podmínky provozu v nízkoemisní zóně v tomto státě jsou obdobné jako podmínky stanovené tímto zákonem; vzory emisních plaket vydaných v jiném státě, s nimiž je povolen vjezd do nízkoemisní zóny podle tohoto zákona, zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) V opatření obecné povahy může být stanoveno, že do nízkoemisní zóny mohou vjet také silniční motorová vozidla, jejichž provozovatel má na území nízkoemisní zóny trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na základě povolení k dlouhodobému pobytu.
(3) V opatření obecné povahy se stanoví území nízkoemisní zóny, emisní kategorie silničních motorových vozidel, které mají do nízkoemisní zóny dovolen vjezd, a způsob označení silničního motorového vozidla podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2 nebo 5. Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice9) lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu nebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy9), po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení. Proti návrhu opatření obecné povahy nelze podat námitky. Účinnost opatření obecné povahy lze stanovit nejdříve 12 měsíců ode dne jeho oznámení veřejnou vyhláškou. Obec informuje ministerstvo o přijetí opatření obecné povahy nejpozději 1 měsíc ode dne jeho oznámení veřejnou vyhláškou. Ministerstvo vede seznam stanovených nízkoemisních zón způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Pro případy vzniku smogové situace podle § 10 odst. 1 mohou být v opatření obecné povahy stanoveny zvláštní podmínky provozu v nízkoemisní zóně, které spočívají v dodatečném omezení okruhu emisních kategorií silničních motorových vozidel, která mají do nízkoemisní zóny dovolen vjezd po dobu trvání smogové situace.
(5) V opatření obecné povahy může být stanoveno, že do nízkoemisní zóny mohou vjet také silniční motorová vozidla, pro něž byla na žádost jejich provozovatele povolena dočasná nebo trvalá individuální výjimka. O žádosti rozhoduje obecní úřad obce, která stanovila nízkoemisní zónu. Na udělení výjimky není právní nárok. Výjimku lze povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení, který spočívá
a) v nemoci, bezmoci nebo jiném postižení žadatele, který nesplňuje podmínky pro přiznání označení pro osobu těžce zdravotně postiženou,
b) v pracovní době žadatele, která mu neumožňuje přepravovat se hromadnou dopravou,
c) v podnikání žadatele, které by bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno omezením provozu v nízkoemisní zóně, nebo
d) v potřebě zajištění přepravy věcí na kulturní, sportovní, společenskou, vzdělávací nebo výchovnou akci.
(6) Výrobu emisních plaket zajišťuje Státní fond životního prostředí. Distribuci emisních plaket zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ministerstvo. Emisní plaketa se vydává za úplatu, jejíž výši stanoví na základě nákladů na výrobu a distribuci emisních plaket prováděcí právní předpis. Polovina z této úplaty je příjmem Státního fondu životního prostředí a polovina je příjmem osoby, která plaketu distribuuje.".
Poznámky pod čarou č. 7, 8 a 10 se zrušují.
20. V § 16 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami "Doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, je povinna předat odběrateli vždy při první dodávce paliva a následně při změně kvality paliva. Osoba uvádějící v České republice paliva na trh, odběratel a každý, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení paliva na trh, je povinen na vyžádání kontrolního orgánu předložit doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.".
21. V § 16 odst. 2 se slova " , který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění," zrušují.
22. V § 16 odst. 7 se slova "pro ni" a "a ekonomicky přijatelné" zrušují a doplňuje se věta, která včetně poznámky pod čarou č. 33 zní: "To neplatí, pokud energetický posudek33) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.
33) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.".
23. V § 16 odst. 8 se spojka "a" mezi slovy "paliv" a "požadavky" nahrazuje čárkou a čárka mezi slovy "plnění" a "obsahové náležitosti" se nahrazuje spojkou "a" a slova "a pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem" se zrušují.
24. V § 16 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) Provozovatel plavidla je povinen používat k pohonu plavidla pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem.".
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
25. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova "a výrobcem" nahrazují slovy " , výrobcem a dodavatelem".
26. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova "včetně údajů o vnášení skleníkových plynů do ovzduší," zrušují.
27. V § 17 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje věta "V případě, že výrobce spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.".
28. V § 17 odstavec 2 zní:
"(2) Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.".
29. V § 17 odst. 3 písm. c) se za slovo "systému" vkládá slovo "plnění", číslo "3" se nahrazuje číslem "6" a na konci textu písmene c) se doplňují slova " ; povinnost ohlašování souhrnné provozní evidence se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného ve vojenských objektech provozovaných Ministerstvem obrany nebo jím zřízenou organizací".
30. V § 17 odst. 3 písmena e) až g) znějí:
"e) bezodkladně odstraňovat technické závady, které mají za následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje stanovené tímto zákonem, jeho prováděcím právním předpisem nebo povolením provozu, a nejpozději do 48 hodin od vzniku takové závady podat zprávu krajskému úřadu a inspekci o jejím výskytu; mezi tyto závady patří především špatná funkce nebo porucha na technologii ke snižování emisí,
f) omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě technické závady na zdroji s následkem nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje stanovené tímto zákonem, jeho prováděcím právním předpisem nebo povolením provozu, nedojde-li do 24 hodin k obnovení provozu, který je v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcím právním předpisem a povolením provozu; povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj, jehož odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho dalším provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku energie,
g) odstavit spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pokud během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho provozu bez technologie ke snižování emisí 120 hodin; povinnost odstavení neplatí pro spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jehož odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho dalším provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku energie,".
31. V § 17 odst. 3 písm. i) se číslo "5" nahrazuje číslem "6" a slova " , pokud se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu" se zrušují.
32. V § 17 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova "a náležitosti dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění".
33. Nadpis § 18 zní: "Povinnosti osob nakládajících s vybranými výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvami a laky".
34. V § 18 odst. 1 se slova "barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel" nahrazují slovy "výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak".
35. V § 18 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova "včetně adresy a identifikačního čísla provozovny přiděleného prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností".
36. V § 18 odst. 3 se slova "barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedený" nahrazují slovy "výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené".
37. V § 18 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Použití výrobků pro opravy nátěru silničních vozidel, barev nebo laků uvedených v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem, je zakázáno s výjimkou použití v rámci provozu stacionárního zdroje uvedeného pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který má stanoven specifický emisní limit nebo emisní strop.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
38. V § 18 odst. 5 se slova "barvy, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel" nahrazují slovy "výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy a laky" a slova "barev, laků a výrobků pro opravy nátěru vozidel" se nahrazují slovy "výrobků pro opravy nátěru vozidel, barev a laků".
39. V § 19 odstavec 5 zní:
"(5) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva, která
a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravena,
b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,
c) byla na daňovém území České republiky spotřebována,
d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a
e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.
Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel pohonných hmot předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat. K prokázání skutečnosti, že biopalivo nebylo dosud zohledněno podle písmene e), předkládá dodavatel pohonných hmot čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.".
40. V § 19a odstavec 3 zní:
"(3) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva, která
a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravena,
b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,
c) byla na daňovém území České republiky spotřebována,
d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a
e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.
Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel pohonných hmot předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat. K prokázání skutečnosti, že biopalivo nebylo dosud zohledněno podle písmene e), předkládá dodavatel pohonných hmot čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.".
41. V § 20 odst. 1 se slova "o 4 %" nahrazují slovy "o 3,5 %".
42. V § 20 odst. 2 se slova "nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky pro dopravní účely" zrušují.
43. V § 20 odstavec 7 zní:
"(7) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinností uvedených v odstavci 1 zohlední pouze za předpokladu, že tato biopaliva
a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravena,
b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,
c) byla na daňovém území České republiky spotřebována,
d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a
e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.
Splnění kritérií udržitelnosti se prokazuje způsobem uvedeným v § 21. K prokázání skutečnosti, že biopaliva nebyla dosud zohledněna podle písmene e), předkládá dodavatel pohonných hmot celnímu úřadu čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.".
44. V § 23 odst. 1 písm. b) se za slova "provozovatel stacionárního zdroje" vkládají slova "v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a)", slova "a výrobcem" se nahrazují slovy " , výrobcem nebo dodavatelem" a slova "podle § 17 odst. 1 písm. a)" se zrušují.
45. V § 23 odst. 1 se na konci písmene g) slovo "nebo" zrušuje.
46. V § 23 odst. 1 písm. h) se slovo "potvrzení" nahrazuje slovem "doklad".
47. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:
"i) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu plavidla paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím právním předpisem,
j) jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj, v rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona, nebo
k) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.".
48. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova "nebo g)" nahrazují slovy " , g), i), j) nebo k)".
49. V § 25 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) v rozporu s § 16 odst. 1
1. uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem,
2. nepředá odběrateli doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
3. nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, nebo
4. neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím právním předpisem,".
50. V § 25 odst. 1 písm. f) se za slova "provozovatel stacionárního zdroje" vkládají slova "v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a)", slova "o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW" se nahrazují slovy "uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu", slova "nebo výrobcem" se nahrazují slovy " , výrobcem nebo dodavatelem" a slova "podle § 17 odst. 1 písm. a)" se zrušují.
51. V § 25 odst. 1 písm. g) se za slova "provozovatel stacionárního zdroje" vkládají slova "v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a)", slova "o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším" se nahrazují slovy "neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu", slova "nebo výrobcem" se nahrazují slovy " , výrobcem nebo dodavatelem" a slova "podle § 17 odst. 1 písm. a)" se zrušují.
52. V § 25 odst. 1 se na konci písmene n) slovo "nebo" zrušuje.
53. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:
"p) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu plavidla paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím právním předpisem, nebo
q) vystaví doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 1 písm. h), přestože není odborně způsobilou osobou, nebo v tomto dokladu uvede nepravdivé údaje.".
54. V § 25 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) bezodkladně neodstraňuje technické závady, které mají za následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, podle § 17 odst. 3 písm. e),".
55. V § 25 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) nepodá krajskému úřadu nebo inspekci zprávu o výskytu technické závady, která má za následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, nejpozději do 48 hodin od jejího vzniku podle § 17 odst. 3 písm. e),".
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena g) až m).
56. V § 25 odst. 2 písmena h) a i) znějí:
"h) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. f) neomezí provoz nebo neodstaví stacionární zdroj v případě jeho odchylky od normálního provozu v důsledku technické závady na zdroji s následkem nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje,
i) neodstaví spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém příkonu 50MWa vyšším, u kterého během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho provozu bez technologie ke snižování emisí 120 hodin, podle § 17 odst. 3 písm. g),".
57. V § 25 odst. 6 písm. a) a c) se slova "barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel" nahrazují slovy "výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak".
58. V § 25 odst. 6 se na konci písmene h) slovo "nebo" zrušuje.
59. V § 25 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.".
60. V § 25 odst. 7 písm. a) se slova "nebo h)" nahrazují slovy " , h) nebo i)".
61. V § 25 odst. 7 písm. c) se slova "1 písm. c)" nahrazují slovy "1 písm. c) nebo p)", slova "i), j), k) nebo l)" se nahrazují slovy "j), k), l) nebo m)" a slova "nebo f)" se nahrazují slovy " , f) nebo j)".
62. § 25 odst. 7 písm. d) se slova "a o)" nahrazují slovy " , o) nebo q)".
63. V § 26 odst. 6 větě druhé se za slova "§ 25 odst. 1 písm. a) až c)" vkládají slova "a p)".
64. V § 27 odst. 4 se za slovo "Ministerstvo" vkládají slova "spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými orgány sousedních států,".
65. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Ministerstvo v těchto případech bez prodlení informuje příslušné orgány dotčených sousedních států.".
66. V § 32 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje slovo "nebo".
67. V § 32 odst. 1 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
68. V § 32 odst. 3 písm. d) se slova "určeného k jednorázovému měření emisí" zrušují.
69. V § 32 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).
70. V § 32 odst. 3 písmeno h) zní:
"h) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou vysokoškolské vzdělání a nejméně 1 rok odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 3 roky odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace.".
71. V § 32 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
72. V § 32 odst. 4 písmeno g) zní:
"g) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou vysokoškolské vzdělání a nejméně 1 rok odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 3 roky odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace.".
73. V § 32 odst. 5 písmeno b) zní:
"b) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou vysokoškolské vzdělání a nejméně 1 rok odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 3 roky odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace,".
74. V § 32 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.
75. V § 33 odst. 3 se na konci písmene b) slovo "nebo" zrušuje, čárka se nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
76. V § 33 odst. 6 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".
77. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:
 
"§ 33a
(1) Informační systém autorizovaných osob je informační systém veřejné správy, který je veřejně přístupný. Jeho správcem a provozovatelem je ministerstvo.
(2) V informačním systému autorizovaných osob se vedou tyto údaje:
a) název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení autorizované osoby,
b) sídlo autorizované osoby,
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědného zástupce autorizované osoby,
d) číslo autorizace,
e) rozsah autorizované činnosti.
(3) Údaje z informačního systému autorizovaných osob uvedené v odstavci 2 jsou zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva.".
78. V § 40 odst. 2 se slova "podle § 11 odst. 2 písm. c) a povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)" nahrazují slovy "podle § 11 odst. 2 písm. c), povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) a závazné stanovisko k provedení a užívání stavby podle § 11 odst. 3".
79. V § 44 písm. c) se slova "a části II přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018," zrušují.
80. V příloze č. 1 části č. 1 se ve sloupci "Imisní limit" slova "25 µg.m
-3
" nahrazují slovy "20 µg.m
-3
".
81. V příloze č. 1 část č. 4 zní:
"4. Imisní limity pro troposférický ozon
----------------------------------- --------------------------------
Účel      Doba průměrování    Imisní limit   Maximální
vyhlášení                         počet
                             překročení
----------------------------------- --------------------------------
Ochrana zdraví  maximální denní   120 µg.m
-3
25
3)
lidí
1)
osmihodinový průměr
2)
Ochrana AOT40
5)
18 000 µg.m
-3
.h
6)
0 vegetace
4)
----------------------------------- --------------------------------
Poznámky:
1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky.
2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
3) V případě dodržení imisního limitu při maximálním počtu překročení v zóně nebo aglomeraci je třeba usilovat o dosažení nulového počtu překročení.
4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let.
5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m
-3
(= 40 ppb) a hodnotou 80 µg.m
-3
v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července).
6) V případě dodržení imisního limitu v zóně nebo aglomeraci ve výši 18 000 µg.m
-3
.h je třeba usilovat o dosažení imisního limitu ve výši 6 000 µg.m
-3
.h.".
82. V příloze č. 1 se část č. 5 zrušuje.
83. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
Vyjmenované stacionární zdroje
Vysvětlivky k tabulce:
1. Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9
2. Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5
3. Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)
------------------------------------------------- ---------------------
kód                         A  B  C
------------------------------------------------- ---------------------
    ENERGETIKA - SPALOVÁNÍ PALIV
------------------------------------------------- ---------------------
1.1.  Spalování paliv v kotlích o celkovém     x x*)  
    jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3       
    MW do 5 MW včetně                    
------------------------------------------------- ---------------------
1.1.  Spalování paliv v kotlích o celkovém     x  x  x 
    jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW        
------------------------------------------------- ---------------------
1.2.  Spalování paliv v pístových spalovacích    x     
    motorech o celkovém jmenovitém tepelném         
    příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně        
------------------------------------------------- ---------------------
1.2.  Spalování paliv v pístových spalovacích    x  x  x 
    motorech o celkovém jmenovitém tepelném         
    příkonu více než 5 MW                  
------------------------------------------------- ---------------------
1.3.  Spalování paliv v plynových turbínách o    x     
    celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více      
    než 0,3 MW do 5 MW včetně                
------------------------------------------------- ---------------------
1.3.  Spalování paliv v plynových turbínách o    x  x  x 
    celkovém jmenovitém tepelném příkonu více        
    než 5 MW                        
------------------------------------------------- ---------------------
1.4.  Spalování paliv ve spalovacích stacionárních x     
    zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném         
    příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně,         
    které nejsou uvedeny pod jiným kódem          
------------------------------------------------- ---------------------
1.4.  Spalování paliv ve spalovacích stacionárních x x*) x 
    zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném         
    příkonu více než 5 MW, které nejsou uvedeny       
    pod jiným kódem                     
------------------------------------------------- ---------------------
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADU, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODPADNÍMI VODAMI
------------------------------------------------- ---------------------
2.1.  Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách    x  x  x 
------------------------------------------------- ---------------------
2.2.  Skládky, které přijímají více než 10 t    x    x 
    odpadu denně nebo mají celkovou             
    projektovanou kapacitu větší než 25 000 t        
------------------------------------------------- ---------------------
2.3.  Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu     x 
    odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t       
    nebo větší na jednu zakládku nebo větší než       
    150 t zpracovaného odpadu ročně             
------------------------------------------------- ---------------------
2.4.  Biodegradační a solidifikační zařízení        x 
------------------------------------------------- ---------------------
2.5.  Sanační zařízení (odstraňování ropných a       x 
    chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných        
    zemin) s celkovým projektovaným výkonem         
    vyšším než 1 t VOC včetně za rok            
------------------------------------------------- ---------------------
2.6.  Čistírny odpadních vod, které jsou primárně      x 
    určeny k čištění vod z průmyslových           
    provozoven a provozů technologií            
    produkujících odpadní vody v množství větším      
    než 50 m
3
za den ------------------------------------------------- --------------------- 2.7. Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel ------------------------------------------------- --------------------- ENERGETIKA - OSTATNÍ ------------------------------------------------- --------------------- Přímé procesní ohřevy jinde neuvedené a rozmrazovny ------------------------------------------------- --------------------- 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů x (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně ------------------------------------------------- --------------------- 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů x x*) x (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW ------------------------------------------------- --------------------- 3.2. Rozmrazovny s přímým procesním ohřevem x x ------------------------------------------------- --------------------- Třídění a úprava uhlí, briketárny ------------------------------------------------- --------------------- 3.3. Třídění a jiná studená úprava uhlí x x ------------------------------------------------- --------------------- 3.4. Tepelná úprava uhlí (briketárny, x x x nízkoteplotní karbonizace, sušení) ------------------------------------------------- --------------------- Výroba koksu - koksovací baterie ------------------------------------------------- --------------------- 3.5.1. Otop koksárenských baterií x x x ------------------------------------------------- --------------------- 3.5.2. Příprava uhelné vsázky x x x ------------------------------------------------- --------------------- 3.5.3. Koksování x x x ------------------------------------------------- --------------------- 3.5.4. Vytlačování koksu x x x ------------------------------------------------- --------------------- 3.5.5. Třídění koksu x x x ------------------------------------------------- --------------------- 3.5.6. Chlazení koksu x x x ------------------------------------------------- --------------------- Úprava uhlí a výroba plynů a olejů ------------------------------------------------- --------------------- 3.6. Zplyňování nebo zkapalňování uhlí, výroba x x x nebo rafinace plynů, minerálních olejů nebo pyrolýzních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) nebo syntézních plynů ------------------------------------------------- --------------------- 3.7. Výroba bioplynu x ------------------------------------------------- --------------------- VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ ------------------------------------------------- --------------------- Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy ------------------------------------------------- --------------------- 4.1.1. Příprava vsázky x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.1.2. Spékací pásy aglomerace x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.1.3. Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování x x x (chlazení, drcení, mletí, třídění) ------------------------------------------------- --------------------- 4.1.4. Peletizační provozy (drcení, sušení, x x x peletizace) ------------------------------------------------- --------------------- Výroba železa ------------------------------------------------- --------------------- 4.2.1. Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.2.2. Odlévání (vysoká pec) x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.2.3. Ohřívače větru x x ------------------------------------------------- --------------------- Výroba oceli ------------------------------------------------- --------------------- 4.3.1. Doprava a manipulace se vsázkou nebo x x x produktem ------------------------------------------------- --------------------- 4.3.2. Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.3.3. Kyslíkové konvertory x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.3.4. Elektrické obloukové pece x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.3.5. Pánvové pece x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.3.6. Elektrické indukční pece s celkovou x x projektovanou kapacitou více než 2,5 t za hodinu ------------------------------------------------- --------------------- Zpracování železných kovů ve válcovnách a kovárnách ------------------------------------------------- --------------------- 4.4. Válcovny za tepla a za studena, včetně x ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu ------------------------------------------------- --------------------- 4.4. Válcovny za tepla a za studena, včetně x x ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu ------------------------------------------------- --------------------- 4.5. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné x zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem od 1 MW do 5 MW včetně ------------------------------------------------- --------------------- 4.5. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné x x zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem více než 5 MW ------------------------------------------------- --------------------- Slévárny železných kovů (slitin železa) ------------------------------------------------- --------------------- 4.6.1. Doprava a manipulace se vsázkou nebo x x x produktem ------------------------------------------------- --------------------- 4.6.2. Žíhací a sušící pece x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.6.3. Tavení v elektrické obloukové peci x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.6.4. Tavení v elektrické indukční peci x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.6.5. Kuplovny x x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.6.6. Tavení v ostatních pecích - kapalná paliva x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.6.7. Tavení v ostatních pecích - plynná paliva x x ------------------------------------------------- --------------------- Metalurgie neželezných kovů ------------------------------------------------- --------------------- 4.7. Úprava rud neželezných kovů x x ------------------------------------------------- --------------------- Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků ------------------------------------------------- --------------------- 4.8.1. Doprava a manipulace se vsázkou nebo x produktem ------------------------------------------------- --------------------- 4.8.2. Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.9. Elektrolytická výroba hliníku x x ------------------------------------------------- --------------------- 4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich x x slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den ------------------------------------------------- --------------------- 4.11. Zpracování hliníku válcováním x x ------------------------------------------------- --------------------- Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování ------------------------------------------------- --------------------- 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m
3
včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní ------------------------------------------------- --------------------- 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných x nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větším než 30 m
3
(vyjma oplachu) ------------------------------------------------- --------------------- 4.13. Broušení kovů a plastů s celkovým x elektrickým příkonem vyšším než 100 kW ------------------------------------------------- --------------------- 4.14. Svařování kovových materiálů s celkovým x elektrickým příkonem 1 000 kW nebo vyšším ------------------------------------------------- --------------------- 4.15. Nanášení ochranných povlaků z roztavených x kovů s celkovou projektovanou kapacitou 1 t pokovené oceli za hodinu nebo nižší ------------------------------------------------- --------------------- 4.16. Nanášení ochranných povlaků z roztavených x x kovů - procesní vany s celkovou projektovanou kapacitou větší než 1 t pokovené oceli za hodinu ------------------------------------------------- --------------------- 4.17. Žárové pokovování zinkem x x ------------------------------------------------- --------------------- ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN ------------------------------------------------- --------------------- Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žáruvzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření ------------------------------------------------- --------------------- 5.1.1. Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně x x x skladování a expedice ------------------------------------------------- --------------------- 5.1.2. Výroba cementářského slínku v rotačních x x x pecích ------------------------------------------------- --------------------- 5.1.3. Ostatní technologická zařízení pro výrobu x x x cementu ------------------------------------------------- --------------------- 5.1.4. Výroba vápna v rotačních pecích x x x ------------------------------------------------- --------------------- 5.1.5. Výroba vápna v šachtových a jiných pecích x x x ------------------------------------------------- --------------------- 5.1.6. Pece pro zpracování produktů odsíření x x x ------------------------------------------------- --------------------- 5.1.7. Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců x x x a kaolínů v rotačních pecích ------------------------------------------------- --------------------- Výroba materiálů obsahujících azbest ------------------------------------------------- --------------------- 5.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících x x azbest ------------------------------------------------- --------------------- Výroba skla, včetně skleněných vláken ------------------------------------------------- --------------------- 5.3. Výroba skla, vláken, sklářských výrobků, x x smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování ------------------------------------------------- --------------------- 5.4. Výroba kompozitních skleněných vláken s x x použitím organických pojiv ------------------------------------------------- --------------------- 5.5. Zpracování a zušlechťování skla (leštění, x x malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o celkové projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně ------------------------------------------------- --------------------- 5.6. Chemické leštění skla x x ------------------------------------------------- --------------------- Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken ------------------------------------------------- --------------------- 5.7. Zpracování magnezitu a výroba bazických x x žáruvzdorných materiálů, křemence apod. ------------------------------------------------- --------------------- 5.8. Tavení nerostných materiálů v kupolových x x pecích ------------------------------------------------- --------------------- 5.9. Výroba kompozitních nerostných vláken s x x použitím organických pojiv ------------------------------------------------- --------------------- Výroba keramických výrobků ------------------------------------------------- --------------------- 5.10. Výroba keramických výrobků vypalováním, x zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě od 5 t za den do 75 t za den včetně ------------------------------------------------- --------------------- 5.10. Výroba keramických výrobků vypalováním, x x zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě větší než 75 t za den ------------------------------------------------- --------------------- Výroba stavebních hmot, těžba a zpracování kamene, nerostů a paliv z povrchových dolů ------------------------------------------------- --------------------- 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných x x nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m
3
za den. ------------------------------------------------- --------------------- 5.14. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, x x recyklace živičných povrchů ------------------------------------------------- --------------------- CHEMICKÝ PRŮMYSL ------------------------------------------------- --------------------- Výroba a zpracování organických látek a výrobků s jejich obsahem ------------------------------------------------- --------------------- 6.1. Výroba 1,2-dichlorethanu a vinyl chloridu x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.2. Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3- x x epoxypropanu) a allylchloridu (1-chlor-2-propenu) ------------------------------------------------- --------------------- 6.3. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.4. Výroba polyvinylchloridu x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů x x a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 6.5. Řezání syntetických polymerů laserem nebo x odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok ------------------------------------------------- --------------------- 6.6. Výroba a zpracování viskózy x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.7. Výroba gumárenských pomocných přípravků x x ------------------------------------------------- --------------------- 6. 8. Zpracování dehtu x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.9. Výroba expandovaného polystyrenu ------------------------------------------------- --------------------- 6.10. Výroba acetylenu mokrou metodou x ------------------------------------------------- --------------------- Výroba anorganických látek ------------------------------------------------- --------------------- 6.11. Výroba chloru x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.12. Výroba kyseliny chlorovodíkové x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.13. Výroba síry (Clausův proces) x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.14. Výroba kapalného oxidu siřičitého x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.15. Výroba kyseliny sírové x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.16. Výroba amoniaku x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.17. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.18. Výroba hnojiv x x ------------------------------------------------- --------------------- 6.19. Výroba základních prostředků na ochranu x x rostlin a biocidů ------------------------------------------------- --------------------- 6.20. Výroba výbušnin s celkovou projektovanou x kapacitou roční produkce 10 t nebo menší ------------------------------------------------- --------------------- 6.20. Výroba výbušnin s celkovou projektovanou x x kapacitou roční produkce větší než 10 t ------------------------------------------------- --------------------- 6.21. Sulfátový proces při výrobě oxidu x x titaničitého ------------------------------------------------- --------------------- 6.22. Chloridový proces při výrobě oxidu x x titaničitého ------------------------------------------------- --------------------- 6.23. Výroba ostatních pigmentů x x ------------------------------------------------- --------------------- Výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků kapalných těkavých organických látek ------------------------------------------------- --------------------- 6.24. Ropná rafinerie, výroba a zpracování x x petrochemických výrobků ------------------------------------------------- --------------------- 6.25. Skladování petrochemických výrobků a x kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1 000 m
3
nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m
3
a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) ------------------------------------------------- --------------------- POTRAVINÁŘSKÝ, DŘEVOZPRACUJÍCÍ A OSTATNÍ PRŮMYSL ------------------------------------------------- --------------------- 7.1. Jatka o celkové projektované kapacitě porážky větší než 50 t denně ------------------------------------------------- --------------------- 7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší ------------------------------------------------- --------------------- 7.3. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší ------------------------------------------------- --------------------- 7.4. Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) ------------------------------------------------- --------------------- 7.5. Pražírny kávy o celkové projektované kapacitě větší než 1 t za den ------------------------------------------------- --------------------- 7.6. Udírny s celkovou projektovanou kapacitou na x zpracování více než 1 t výrobků denně ------------------------------------------------- --------------------- 7.7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod x kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m
3
nebo větší za rok ------------------------------------------------- --------------------- 7.8. Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a x x x OSB desek ------------------------------------------------- --------------------- 7.9. Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské x x buničiny ------------------------------------------------- --------------------- 7.10. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod x x kód 7.9. ------------------------------------------------- --------------------- 7.11. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je od 1 t za den do 10 t za den včetně ------------------------------------------------- --------------------- 7.11. Předúpravy (operace jako praní, bělení, x x mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 10 t za den ------------------------------------------------- --------------------- 7.12. Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je 12 t hotových výrobků denně nebo menší ------------------------------------------------- --------------------- 7.12. Vydělávání kůží a kožešin; technologická x x linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně ------------------------------------------------- --------------------- 7.13. Výroba dřevěného uhlí x x ------------------------------------------------- --------------------- 7.14. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní x x karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů ------------------------------------------------- --------------------- 7.15. Krematoria a zařízení k výhradnímu spalování x x těl zvířat ------------------------------------------------- --------------------- 7.16. Veterinární asanační zařízení x ------------------------------------------------- --------------------- 7.17. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro x x katalytické štěpení ve fluidní vrstvě ------------------------------------------------- --------------------- CHOVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT ------------------------------------------------- --------------------- 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou x projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně ------------------------------------------------- --------------------- POUŽITÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL ------------------------------------------------- --------------------- 9.1. Ofset s celkovou projektovanou spotřebou x organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.2. Publikační hlubotisk s celkovou x projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.3. Jiné tiskařské činnosti s celkovou x projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.4. Knihtisk s celkovou projektovanou spotřebou x organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.5. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s x obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,01 t za rok nebo větší; odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako halogenované, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,1 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.6. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s x obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.7. Chemické čištění x ------------------------------------------------- --------------------- 9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně x kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.9. Nátěry dřevěných povrchů s celkovou x projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.10. Přestříkávání vozidel - opravárenství s x celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,5 t za rok nebo větší a nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 t za rok ------------------------------------------------- --------------------- 9.11. Nanášení práškových plastů x ------------------------------------------------- --------------------- 9.12. Nátěry kůže s celkovou projektovanou x spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.13. Nátěry pásů a svitků x ------------------------------------------------- --------------------- 9.14. Nátěry při výrobě nových silničních a x kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 15 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.15. Navalování navíjených drátů s celkovou x projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.16. Nanášení adhezivních materiálů s celkovou x projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.17. Impregnace dřeva s celkovou projektovanou x spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.18. Laminování dřeva a plastů s celkovou x projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných x nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.20. Výroba nátěrových hmot, adhezivních x materiálů a tiskařských barev s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.21. Výroba obuvi s celkovou projektovanou x spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.22. Výroba farmaceutických směsí x ------------------------------------------------- --------------------- 9.23. Zpracování kaučuku, výroba pryže s celkovou x projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok nebo větší ------------------------------------------------- --------------------- 9.24. Extrakce a rafinace rostlinných olejů a x živočišných tuků ------------------------------------------------- --------------------- NAKLÁDÁNÍ S BENZINEM ------------------------------------------------- --------------------- 10.1. Terminály na skladování benzinu x ------------------------------------------------- --------------------- 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a x skladování benzinu ------------------------------------------------- --------------------- OSTATNÍ ZDROJE ------------------------------------------------- --------------------- 11.1. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) x x tuhých znečišťujících látek překračuje 5 t ------------------------------------------------- --------------------- 11.2. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) x x oxidu siřičitého překračuje 8 t ------------------------------------------------- --------------------- 11.3. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) x x oxidů dusíku vyjádřených jako NO2 překračuje 5 t ------------------------------------------------- --------------------- 11.4. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) x x těkavých organických látek překračuje 1 t ------------------------------------------------- --------------------- 11.5. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) x x amoniaku překračuje 5 t ------------------------------------------------- --------------------- 11.6. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) x x sulfanu překračuje 0,1 t ------------------------------------------------- --------------------- 11.7. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) x x sirouhlíku překračuje 1 t ------------------------------------------------- --------------------- 11.8. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) x x chloru a jeho anorganických sloučenin překračuje 0,4 t (vyjádřeno jako HCl) ------------------------------------------------- --------------------- 11.9. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) x x fluoru a jeho anorganických sloučenin překračuje 0,1 t (vyjádřeno jako HF) ------------------------------------------------- --------------------- *) nevztahuje se na spalování zemního plynu **) roční emise odpovídající celkovému projektovanému výkonu nebo kapacitě, předpokládanému využití provozní doby a emisím na úrovni emisního limitu".
84. V příloze č. 4 části A se slovo "indenol(1,2,3-c,d)pyren" nahrazuje slovem "indeno(1,2,3-c,d)pyren".
85. Příloha č. 6 zní:
 
"Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb.
Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení
1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM
10
Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 250 µg.m
-3
za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 200 µg.m
-3
za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM
10
jejich hodnotě koncentrace o velikosti 100 µg.m
-3
za dobu průměrování dvanácti hodin.
Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg.m
-3
ve třech po sobě následujících hodinách,
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg.m
-3
ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM
10
hodnotu 100 µg.m
-3
, a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro úroveň znečištění v oblasti reprezentativní právě dvě měřicí lokality,
a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní prahovou hodnotu.
Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM
10
Regulační prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 500 µg.m
-3
za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 400 µg.m
-3
za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM
10
jejich hodnotě koncentrace o velikosti 150 µg.m
-3
za dobu průměrování dvanácti hodin.
Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě měřicí lokality, překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m
-3
ve třech po sobě následujících hodinách,
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m
-3
ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM
10
hodnotu 150 µg.m
-3
,
a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu.
V případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m
-3
ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m
-3
ve třech po sobě následujících hodinách
se veřejnost o této skutečnosti informuje obdobně jako při překročení informativní prahové hodnoty.
Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon
Informativní prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 180 µg.m
-3
za dobu průměrování jedné hodiny.
Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m
-3
.
Varovná prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 240 µg.m
-3
za dobu průměrování jedné hodiny.
Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m
-3
.
4. Ukončení smogové situace a odvolání regulace nebo varování
Smogová situace je ukončená a regulace nebo varování se odvolá, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km
2
není naměřená koncentrace znečišťujících látek vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty.
Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty.".
86. V příloze č. 8 písmeno f) zní:
"f) historická vozidla a vozidla zapsaná v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost,".
87. V příloze č. 8 písm. h) se za slovo "vozidla" vkládají slova "držitele poštovní licence určená".
88. V příloze č. 8 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) silniční motorová vozidla určená k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení.".
89. V nadpise přílohy č. 10 se slova " , určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění," zrušují.
90. V příloze č. 10 části I. a II. znějí:
                       "Část I.

           1. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva,
        který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
                které se použijí do 31. prosince 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodávka     Palivo           Jmenovitý            Mezní hodnoty emisí
1)
paliva tepelný příkon CO TOC
2),3)
TZL (kW) mg.m
-3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <= 65 5 000 150 150 Biologické > 65 až 187 2 500 100 150 > 187 až 300 1 200 100 150 Ruční ------------------------------------------------------------------------------------------------ <= 65 5 000 150 125 Fosilní > 65 až 187 2 500 100 125 > 187 až 300 1 200 100 125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <= 65 3 000 100 150 Biologické > 65 až 187 2 500 80 150 > 187 až 300 1 200 80 150 Samočinná ------------------------------------------------------------------------------------------------ <= 65 3 000 100 125 Fosilní > 65 až 187 2 500 80 125 > 187 až 300 1 200 80 125 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)
Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %; pro sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
2)
TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík.
3)
Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.
        2. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva
        o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla
       pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, které se použijí do 31. prosince 2017
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Palivo      Druh spalovacího zdroje           Mezní hodnoty emisí
1)
NO
x
CO mg.m
-3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kapalné kotle 130 100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plynné kotle 120 100 --------------------------------------------------------------------------------------- pístové spalovací motory 500 650 --------------------------------------------------------------------------------------- plynové turbíny 350 100 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)
Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,1 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 3 % v případě kotlů, 5 % v případě pístových spalovacích motorů a 15 % v případě plynových turbín.
                      Část II.

           1. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva,
       který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
             které se použijí od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodávka    Palivo            Jmenovitý            Mezní hodnoty emisí
1)
paliva tepelný příkon CO TOC
2),3)
TZL (kW) mg.m
-3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ruční Biologické/fosilní <= 300 1 200 50 75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samočinná Biologické/fosilní <= 300 1 000 30 60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)
Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %; pro sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
2)
TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík.
3)
Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti a na zdroje, u nichž ztráty do okolí tohoto zdroje činí více než 6 % celkového tepelného výkonu.
        2. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva
        o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla
       pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, které se použijí od 1. ledna 2018
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Palivo      Druh spalovacího zdroje           Mezní hodnoty emisí
1),2)
NO
x
CO mg.m
-3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kapalné kotle 130 80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plynné kotle 65 80 --------------------------------------------------------------------------------------- pístové spalovací motory 500 650 --------------------------------------------------------------------------------------- plynové turbíny 350 100 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)
Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %.
2)
Od 1. ledna 2018 s výjimkou zařízení spadajících do působnosti nařízení komise (EU) 2015/1188, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel, a od 26. září 2018 s výjimkou zařízení spadajících do působnosti nařízení komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.”.
91. V příloze č. 10 se doplňuje část III., která zní:
 
"Část III.
Požadavky na spalovací stacionární zdroj, které se použijí od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021
Požadavky na spalovací stacionární zdroje na pevná paliva vymezené v čl. 1 nařízení Komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva:
1. Mezní hodnoty emisí TZL:
a) u topidel s otevřenou spalovací komorou nesmí překročit 50 mg.m
-3
při měření metodou A, nebo 6 g/kg (sušiny) při měření metodou B;
b) u topidel s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků nesmí překročit 40 mg.m
-3
při měření metodou A, nebo 5 g/kg (sušiny) při měření metodou B, nebo 2,4 g/kg (sušiny) v případě biomasy či 5,0 g/kg v případě tuhých fosilních paliv při měření metodou C;
c) u topidel s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí překročit 20 mg.m
-3
při měření metodou A, nebo 2,5 g/kg (sušiny) při měření metodou B3, nebo 1,2 g/kg (sušiny) při měření metodou C.
2. Mezní hodnoty emisí plynných organických sloučenin (TOC):
a) emise TOC z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků nesmí překročit 120 mgC/m
3
;
b) emise TOC z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí překročit 60 mgC/m
3
.
3. Mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého (CO):
a) u topidel s otevřenou spalovací komorou nesmí překročit 2 000 mg.m
-3
;
b) u topidel s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků nesmí překročit 1 500 mg.m
-3
;
c) u topidel s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí překročit 300 mg.m
-3
.
4. Mezní hodnoty emisí oxidů dusíku (NOx):
a) u topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, u topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou a ze sporáků využívajících biomasu nesmí překročit 200 mg.m
-3
, vyjádřeno jako NO
2
;
b) u topidel s otevřenou spalovací komorou, z topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou a ze sporáků využívajících fosilní tuhá paliva nesmí překročit 300 mg.m
-3
, vyjádřeno jako NO
2
.
Poznámky:
Mezní hodnoty emisní se vztahují k suchým spalinám, teplotě 273 K, tlaku 101,3 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
Metoda A je metoda měření podle přílohy III odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 1 nařízení Komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.
Metoda B je metoda měření podle přílohy III odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 2 nařízení Komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.
Metoda C je metoda měření podle přílohy III odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 3 nařízení Komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož povolení k provozu nesplňuje požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o změnu povolení provozu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kterému vznikla povinnost mít povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o povolení provozu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na provozovatele stacionárního zdroje povinnost mít povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Nízkoemisní zóny stanovené podle dosavadních právních předpisů se považují za nízkoemisní zóny stanovené podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě změny nebo zrušení nízkoemisní zóny stanovené podle dosavadních právních předpisů je nutné nízkoemisní zónu nově stanovit postupem podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.III
Za položku 27 v části II přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se vkládá nová položka 27A, která zní:
"
Položka 27A
a) Vydání individuální trvalé výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny Kč 100 b) Vydání individuální dočasné výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny Kč 100 c) Vydání osvědčení o udělení výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na základě povolení k dlouhodobému pobytu na území nízkoemisní zóny Kč 100".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou čl. I bodů 80 a 91, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty