308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Schválený:
308/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2017
o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Změna: 227/2022 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12f písm. b) a d), § 13 odst. 3, § 15 odst. 7 a § 32 odst. 7 zákona:
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a) požadavky na organizační uspořádání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zajištění ochrany majetku zákazníka,
b) podrobnější požadavky na obchodníka s cennými papíry při vytváření, nabízení nebo distribuci investičních nástrojů,
c) podmínky, za nichž výzkum poskytnutý obchodníkovi s cennými papíry není považován za pobídku,
d) podmínky, za nichž se má za to, že pobídka má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby,
e) způsob, jakým obchodník s cennými papíry prokazuje zlepšení kvality poskytované služby,
f) podrobnější požadavky na přenos přijaté pobídky ve formě úplaty nebo jiné peněžité výhody na zákazníka,
g) podrobnější požadavky na informování zákazníků o pobídkách,
h) podmínky, za nichž lze výhodu považovat za menší nepeněžitou výhodu,
i) způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry a
j) náležitosti a způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele.
 
ČÁST DRUHÁ
OCHRANA MAJETKU ZÁKAZNÍKA
[K § 12f písm. d) zákona]
 
§ 2
Evidence majetku zákazníka
(1) Obchodník s cennými papíry v systému své vnitřní evidence zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a peněžních prostředků každého zákazníka tak, že může kdykoliv odlišit majetek držený pro jednoho zákazníka od majetku drženého pro ostatní zákazníky a od svého vlastního majetku. Vnitřní evidence obsahuje rovněž záznamy o tom, na jakém účtu u třetí osoby jsou jednotlivé investiční nástroje a peněžní prostředky každého zákazníka vedeny.
(2) Obchodník s cennými papíry
a) zajišťuje kontrolu shody dat ve své vnitřní evidenci se skutečným stavem peněžních prostředků a investičních nástrojů zákazníka držených třetí osobou a odstranění zjištěných nesrovnalostí (dále jen "rekonciliace") nejméně jednou za měsíc,
b) má povinnost provádět rekonciliaci
1. na základě dokladu poskytnutého třetí osobou,
2. průkazným a zdokumentovaným způsobem, ze kterého vyplývá průběh a výsledek rekonciliace,
c) stanoví pravidla pro kontrolu plnění povinností v souvislosti s rekonciliací a četnost a způsob rekonciliace.
(3) Obchodník s cennými papíry dále zavede účinná organizační opatření, která povedou k minimalizaci rizika ztráty nebo znehodnocení majetku zákazníka nebo práv spojených s tímto majetkem v důsledku zneužití majetku zákazníka, podvodu, špatné správy, nedostatečné evidence nebo nedbalosti.
(4) Pokud se majetek zákazníka nachází ve státě, jehož právní předpisy neumožňují splnění požadavků podle odstavce 1, 2 nebo 3, § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 2 nebo § 4 odst. 4, obchodník s cennými papíry přijme taková opatření, která se co nejvíce blíží požadavkům podle odstavce 1, 2 nebo 3, § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 2 nebo § 4 odst. 4. Dojde-li k přijetí rovnocenných opatření, obchodník s cennými papíry informuje své zákazníky, že v těchto případech se na ně nepoužijí ustanovení uvedená v zákoně a v této vyhlášce, ale rovnocenná opatření.
(5) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby se neuplatnilo zajišťovací právo, zástavní právo ani právo započtení proti investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka, která by třetí osobě umožňovala nakládat s investičními nástroji nebo peněžními prostředky zákazníka za účelem vymožení dluhů, které se netýkají zákazníka nebo poskytování služeb zákazníkovi. To neplatí, pokud je to požadováno právními předpisy třetího státu, v němž se zákazníkovy investiční nástroje nebo peněžní prostředky nacházejí. Pokud podle právních předpisů třetího státu musí obchodník s cennými papíry uzavřít smlouvy, které zakládají uvedené zajišťovací právo, zástavní právo nebo právo započtení, sdělí to zákazníkovi a uvede rizika spojená s takovými ujednáními. Jestliže obchodník s cennými papíry sjedná zajišťovací právo, zástavní právo nebo právo na započtení proti investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka nebo jestliže byl obchodník s cennými papíry informován, že tato práva byla sjednána nebo jinak vznikla, musí být tato práva zaznamenána v zákazníkových smlouvách a v účetnictví obchodníka s cennými papíry, aby byl zřejmý a oddělitelný majetek zákazníka a s ním související vlastnické právo, zejména při úpadku obchodníka s cennými papíry.
(6) Obchodník s cennými papíry neprodleně poskytne na žádost České národní banky nebo insolvenčního správce informace o investičních nástrojích a peněžních prostředcích zákazníků, přičemž tyto informace zahrnují údaje o
a) účetnictví a vnitřní evidenci o investičních nástrojích a peněžních prostředcích zákazníků,
b) účtech u třetích osob, na kterých jsou vedeny investiční nástroje zákazníka podle § 3, a smlouvy s těmito osobami,
c) účtech, na kterých jsou peněžní prostředky zákazníka uloženy podle § 4, a smlouvy s osobami, které je vedou,
d) třetích osobách pověřených výkonem činností souvisejících s evidencí a ukládáním majetku zákazníka,
e) klíčových osobách, které přímo provádějí nebo zodpovídají za činnosti u obchodníka s cennými papíry v souvislosti s ochranou majetku zákazníků, a
f) smlouvách podstatných pro určení vlastnického práva zákazníka k majetku.
 
§ 3
Ukládání investičních nástrojů zákazníka
(1) Obchodník s cennými papíry může uložit investiční nástroje zákazníka na účtu u třetí osoby, pokud
a) v rámci své povinnosti jednat s odbornou péčí vezme v úvahu zkušenosti této osoby, její pověst na finančním trhu a právní požadavky, kterými se nakládání s investičními nástroji zákazníka u třetí osoby řídí a které by mohly nepříznivě ovlivnit práva zákazníka,
b) uložení investičních nástrojů zákazníka ve třetím státě podléhá regulaci a dohledu, s výjimkou případu, kdy
1. povaha investičních nástrojů nebo investičních služeb spojených s těmito investičními nástroji vyžaduje, aby byly uloženy u osoby ve třetím státě, kde uložení investičních nástrojů nepodléhá regulaci a dohledu, nebo
2. profesionální zákazník písemně požádá obchodníka s cennými papíry, aby jeho investiční nástroje uložil u osoby v daném státě,
c) zabezpečí oddělení investičních nástrojů zákazníka v evidencích třetí osoby od investičních nástrojů obchodníka s cennými papíry a osoby, u které jsou uloženy, pomocí jmenovitě určených účtů nebo jiným srovnatelným způsobem.
(2) Obchodník s cennými papíry ověřuje splnění stanovených požadavků pro ukládání investičních nástrojů zákazníka na účtu u třetí osoby při výběru třetí osoby, při sjednání služeb a v průběhu jejich poskytování.
(3) Požadavky podle odstavce 1 písm. b) platí i v případě, že třetí osoba pověří výkonem některé činnosti související s držením a úschovou investičních nástrojů jinou osobu.
 
§ 4
Ukládání peněžních prostředků zákazníka
(1) Obchodník s cennými papíry může uložit peněžní prostředky zákazníka pouze u
a) centrální banky,
b) úvěrové instituce s povolením k činnosti v členském státě Evropské unie,
c) zahraniční banky s povolením k činnosti v jiném než v členském státě Evropské unie nebo
d) fondu peněžního trhu, který podléhá dohledu nebo má povolení k činnosti členského státu Evropské unie a
1. jeho hlavním cílem je uchování čisté hodnoty aktiv v paritě (bez výnosů) nebo ve výši investice zvýšené o výnosy,
2. v souladu s cílem podle bodu 1 investuje výlučně do vysoce kvalitních nástrojů peněžního trhu se splatností nebo zbytkovou splatností nepřesahující 397 dnů a s váženou průměrnou splatností 60 dnů nebo s pravidelně upravovaným výnosem konzistentně s touto splatností a s váženou průměrnou splatností nejvýše 60 dnů,
3. který obhospodařovatel fondu peněžního trhu na základě posouzení úvěrové kvality nástrojů peněžního trhu považuje za vysoce kvalitní, a
4. zajišťuje likviditu vypořádáním téhož nebo následujícího dne.
(2) Cíle podle odstavce 1 písm. d) bodu 1 lze dosáhnout rovněž doplňkovým investováním do vkladů u úvěrových institucí. Pokud ratingová agentura zaregistrovaná u Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, který nad ní vykonává dohled, poskytla rating nástroje fondu peněžního trhu, obhospodařovatel fondu peněžního trhu při posouzení podle odstavce 1 písm. d) bodu 3 zohlední mimo jiné i toto úvěrové hodnocení.
(3) Pokud obchodník s cennými papíry ukládá peněžní prostředky zákazníka u osoby podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), postupuje obezřetně a s odbornou péčí a vezme v úvahu zkušenosti této osoby, její pověst na finančním trhu a právní požadavky a tržní zvyklosti, kterými se nakládání s peněžními prostředky zákazníka u této osoby řídí a které by mohly nepříznivě ovlivnit práva zákazníka, a potřebu diverzifikace peněžních prostředků. Splnění předpokladů podle věty první obchodník s cennými papíry ověřuje při výběru osoby podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), při sjednání služeb a v průběhu jejich poskytování.
(4) Obchodník s cennými papíry zabezpečí, aby peněžní prostředky zákazníka a obchodníka s cennými papíry byly uloženy u osoby podle odstavce 1 na oddělených účtech. Peněžními prostředky zákazníka podle odstavce 1 nejsou vklady přijaté v souvislosti s činností banky, která je rovněž obchodníkem s cennými papíry.
(5) Obchodník s cennými papíry uloží peněžní prostředky zákazníka do fondu peněžního trhu podle odstavce 1 písm. d), jen pokud s tím zákazník souhlasí. Přitom obchodník s cennými papíry zákazníka informuje, že peněžní prostředky umístěné ve fondu peněžního trhu podle odstavce 1 písm. d) nebudou drženy podle požadavků na uložení peněžních prostředků zákazníka stanovených v této vyhlášce.
(6) Pokud je některá osoba podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) součástí stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, může obchodník s cennými papíry uložit u osob, které jsou členy takového seskupení souhrnně nejvýše 20 % hodnoty peněžních prostředků zákazníka; tento nejvyšší limit neplatí, pokud by uvedený limit nebyl přiměřený s ohledem na charakter, rozsah a složitost činnosti obchodníka s cennými papíry, bezpečnost nabízenou těmito osobami nebo nízký zůstatek prostředků zákazníka. Obchodník s cennými papíry pravidelně provádí hodnocení potřeby uplatnění limitu a v případě změny informuje Českou národní banku o svém původním i revidovaném hodnocení.
 
§ 5
Používání investičních nástrojů zákazníka
(1) Obchodník s cennými papíry může použít investiční nástroje zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiné osoby či jiného zákazníka, pokud zákazník předem a výslovně písemně souhlasil s použitím investičních nástrojů za stanovených podmínek.
(2) Obchodník s cennými papíry může použít investiční nástroje zákazníka na účtu zákazníků vedeném třetí osobou k obchodu na vlastní účet nebo na účet jiné osoby za podmínek podle odstavce 1, pouze pokud
a) každý zákazník, jehož investiční nástroj je veden na účtu zákazníků, udělil souhlas způsobem podle odstavce 1, nebo
b) obchodník s cennými papíry má systém a kontrolní mechanismy, které zajišťují, že takto mohou být použity jen investiční nástroje zákazníka, který udělil souhlas způsobem podle odstavce 1.
(3) Evidence obchodníka s cennými papíry obsahuje za účelem řádného přiřazení ztráty z obchodů podle odstavce 1 nebo 2 údaje o
a) každém zákazníkovi, s jehož souhlasem byly použity investiční nástroje, a
b) počtu použitých investičních nástrojů patřících tomuto zákazníkovi.
(4) Obchodník s cennými papíry zavede, udržuje a uplatňuje postupy a opatření zabraňující neoprávněnému použití investičních nástrojů zákazníka na vlastní účet obchodníka s cennými papíry nebo na účet jiné osoby, a to zejména
a) uzavřením smluv se zákazníky o opatřeních, jež obchodník s cennými papíry učiní, pokud zákazník nebude mít na svém účtu dostatečnou rezervu k datu vypořádání, jako je výpůjčka odpovídajících cenných papírů jménem zákazníka nebo zrušení pozice bez pokynu zákazníka,
b) průběžným hodnocením své schopnosti dostát závazkům k datu vypořádání a v případě, že to nebude možné, provedením nápravných opatření,
c) pečlivým sledováním nedodaných investičních nástrojů k datu vypořádání či po něm a neprodleným vyžadováním jejich dodání.
(5) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby vypůjčitel investičních nástrojů zákazníka poskytl přiměřené zajištění. Obchodník s cennými papíry průběžně sleduje přiměřenost tohoto zajištění a učiní nezbytná opatření, aby bylo zajištění ve vztahu k výši investičních nástrojů zákazníka dostatečné.
 
§ 6
Dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva
(1) Obchodník s cennými papíry řádně a prokazatelně posuzuje použití dohod o finančním zajištění s převedením vlastnického práva v rámci vztahu mezi závazky zákazníka vůči obchodníku s cennými papíry a zákazníkovým majetkem, na nějž obchodník s cennými papíry tyto dohody uplatňuje.
(2) Při posuzování a prokazování vhodnosti použití dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva vezme obchodník s cennými papíry v úvahu, zda
a) není souvislost mezi závazky zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry a využitím dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva jen velmi slabá, včetně toho, zda pravděpodobnost vzniku závazku zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry je malá či zanedbatelná,
b) výše investičních nástrojů nebo peněžních prostředků zákazníka, které podléhají dohodě o finančním zajištění s převedením vlastnického práva, vysoce nepřekračuje zákazníkovy závazky nebo zda není dokonce neomezená, má-li zákazník závazek vůči obchodníkovi s cennými papíry, a
c) dohodám o finančním zajištění s převedením vlastnického práva podléhají všechny investiční nástroje nebo peněžní prostředky zákazníka bez ohledu na to, jaké závazky zákazník vůči obchodníkovi s cennými papíry má.
(3) Při využití dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva informuje obchodník s cennými papíry profesionálního zákazníka a způsobilou protistranu o rizicích takové dohody a jejich následcích pro investiční nástroje a peněžní prostředky zákazníka.
 
§ 7
Systém správy a řízení v oblasti ochrany majetku zákazníků
Obchodník s cennými papíry určí alespoň jednoho pracovníka s dostatečnými odbornými znalostmi a pravomocemi, který bude pověřen kontrolou dodržování povinností obchodníka s cennými papíry v oblasti ochrany majetku zákazníků. Obchodník s cennými papíry dále určí, zda tento pracovník bude vykonávat pouze tuto činnost, nebo může tuto činnost vykonávat efektivně vedle výkonu jiných svých činností.
 
ČÁST TŘETÍ
VYTVÁŘENÍ A NABÍZENÍ INVESTIČNÍHO NÁSTROJE ZÁKAZNÍKŮM
[K § 12f písm. b) zákona]
Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům
 
§ 8
(1) Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům uplatňuje vhodným a přiměřeným způsobem požadavky podle odstavců 2 až 6 a § 9 a 10 a zohledňuje přitom charakter investičního nástroje, investiční službu a cílový trh daného investičního nástroje.
(2) Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroje zejména zajistí, aby návrh investičního nástroje včetně jeho vlastností nepoškozoval koncové zákazníky a neohrožoval stabilitu a fungování finančního trhu tím, že by obchodníkovi s cennými papíry umožňoval snížit anebo vyloučit svá vlastní rizika nebo expozici spojenou s podkladovými aktivy investičního nástroje, drží-li již obchodník s cennými papíry tato podkladová aktiva na vlastní účet.
(3) Obchodník s cennými papíry posuzuje potenciální střety zájmů vždy, když vytváří investiční nástroj. Zejména posuzuje, zda investiční nástroj nevytváří situaci, která by mohla poškozovat zákazníky, jestliže zákazníci zaujmou opačnou pozici, než kterou původně držel obchodník s cennými papíry, nebo kterou hodlá obchodník s cennými papíry držet po prodeji investičního nástroje.
(4) Obchodník s cennými papíry před rozhodnutím o uvedení investičního nástroje na trh posoudí, zda investiční nástroj neohrožuje stabilitu a fungování finančního trhu.
(5) Obchodník s cennými papíry zajistí, že pracovníci zapojení do vytváření investičních nástrojů mají dostatečné odborné znalosti potřebné pro porozumění vlastnostem těchto investičních nástrojů a rizikům s nimi spojených.
(6) Obchodník s cennými papíry zajistí,
a) že jeho vedoucí orgán má účinnou kontrolu nad systémem vytváření a nabízení investičních nástrojů a
b) aby zprávy o dodržování právních povinností určených pro vedoucí orgán obsahovaly informace o investičních nástrojích, které obchodník s cennými papíry vytváří, včetně informací o prodejní strategii.
 
§ 9
(1) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby osoba vykonávající průběžnou kontrolu dodržování právních povinností (dále jen "compliance") u obchodníka s cennými papíry pravidelně kontrolovala systém vytváření investičních nástrojů tak, aby bylo možné odhalit riziko, že obchodník s cennými papíry nesplní povinnosti podle § 8 až 10.
(2) Pokud obchodník s cennými papíry spolupracuje na vytváření investičního nástroje s jinými osobami, a to včetně osob, které nemají povolení orgánu dohledu členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, nebo se zahraničními osobami se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, upraví obchodník s cennými papíry písemnou smlouvou s těmito osobami vzájemné povinnosti.
(3) Obchodník s cennými papíry určí cílový trh pro každý investiční nástroj a upřesní typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli, včetně cílů týkajících se udržitelnosti3), je daný investiční nástroj slučitelný, a zároveň určí typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj slučitelný není; takovou neslučitelnost však nemohou založit faktory udržitelnosti podle čl. 2 bodu 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/20884) (dále jen "faktor udržitelnosti"). Pokud na vytváření investičního nástroje spolupracuje více obchodníků s cennými papíry, postačí určit pouze jeden cílový trh.
(4) Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj, který se distribuuje prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry, stanoví, s jakými potřebami a charakteristikami zákazníků je daný investiční nástroj slučitelný, na základě svých teoretických znalostí a zkušeností s tímto investičním nástrojem nebo s podobnými investičními nástroji a na základě znalostí finančních trhů a potřeb, charakteristik a cílů koncových zákazníků.
(5) Obchodník s cennými papíry provádí u investičního nástroje, který vytváří, analýzu scénářů, v níž posoudí, jaká rizika pro koncové zákazníky s sebou investiční nástroj nese a za jakých okolností mohou takové výsledky nastat, přičemž posuzuje investiční nástroj za nepříznivých podmínek, zejména
a) zhoršení tržního prostředí,
b) situace, kdy se tvůrce investičního nástroje nebo třetí osoba zapojená do vytváření anebo fungování investičního nástroje dostane do úpadku nebo se projeví jiné riziko protistrany,
c) investiční nástroj není komerčně úspěšný nebo
d) poptávka po tomto investičním nástroji je mnohem vyšší, než se očekávalo, což bude vyvíjet tlak na zdroje obchodníka s cennými papíry anebo na trh podkladového nástroje.
(6) Obchodník s cennými papíry zjišťuje, zda investiční nástroj splňuje určené potřeby, charakteristiky a cíle cílového trhu, a to včetně posouzení, zda
a) poměr rizika a výnosů u tohoto investičního nástroje odpovídá cílovému trhu,
b) případné faktory udržitelnosti tohoto investičního nástroje odpovídají cílovému trhu a
c) návrh investičního nástroje je založen na vlastnostech, které jsou v zájmu zákazníka, a nikoli na obchodním modelu, který počítá se ziskem založeným na špatných obchodních výsledcích zákazníka.
 
§ 10
(1) Obchodník s cennými papíry posuzuje strukturu úplaty, zejména zda
a) náklady a úplata za investiční nástroj jsou slučitelné s potřebami, cíli a charakteristikami cílového trhu,
b) úplata nezhoršuje očekávanou výnosnost investičního nástroje, především pokud se náklady a úplata rovnají téměř veškeré očekávané daňové výhodě spojené s investičním nástrojem nebo jej převýší či vyloučí, a
c) struktura úplaty u investičního nástroje je pro cílový trh přiměřeně transparentní a srozumitelná, přičemž nezahrnuje žádnou skrytou úplatu.
(2) Obchodník s cennými papíry poskytne informace o investičním nástroji osobě, pomocí které nabízí nebo distribuje tento investiční nástroj (dále jen "distributor investičního nástroje"). Informace zahrnuje údaje o vhodných distribučních sítích pro investiční nástroj, procesu schvalování investičního nástroje a hodnocení cílového trhu. Informace musí být dostatečná k tomu, aby distributor investičního nástroje porozuměl vlastnostem investičního nástroje a správně jej nabízel nebo distribuoval. Faktory udržitelnosti investičního nástroje prezentuje obchodník s cennými papíry transparentním způsobem tak, aby poskytly distributorovi investičního nástroje informace, aby mohl řádně zohlednit veškeré cíle zákazníka týkající se udržitelnosti3).
(3) Obchodník s cennými papíry pravidelně hodnotí investiční nástroj, který vytváří, a bere přitom v úvahu všechny události, jež by mohly podstatně ovlivnit potenciální riziko pro určený cílový trh. Obchodník s cennými papíry zvažuje, zda investiční nástroj nadále vyhovuje potřebám, charakteristikám a cílům, včetně cílů týkajících se udržitelnosti3), cílového trhu a zda je distribuován na cílový trh, nebo též zákazníkům, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj není slučitelný.
(4) Obchodník s cennými papíry hodnotí investiční nástroj před každou další emisí či znovuuvedením na trh, pokud je mu známa událost, jež by mohla podstatně ovlivnit potenciální riziko pro investory, a v pravidelných intervalech posuzuje, zda investiční nástroj působí tak, jak předpokládal. Obchodník s cennými papíry stanoví frekvenci hodnocení investičního nástroje podle podstatných faktorů, a to včetně faktorů souvisejících se složitostí či inovativností sledovaných investičních strategií.
(5) Obchodník s cennými papíry dále určí rozhodující události, které by mohly ovlivnit potenciální riziko nebo očekávaný výnos investičního nástroje, zejména
a) překročení limitu, které ovlivní výnosový profil investičního nástroje, nebo
b) solventnost některých emitentů, jejichž podkladové cenné papíry či záruky mohou ovlivnit výkonnost investičního nástroje.
(6) V případě, že dojde k události uvedené v odstavci 4 nebo 5, obchodník s cennými papíry přijme vhodná opatření spočívající v
a) poskytnutí všech podstatných informací o události a jejích důsledcích pro investiční nástroj zákazníkovi nebo distributorovi investičního nástroje,
b) změně procesu schvalování investičních nástrojů,
c) zastavení dalšího vydávání investičního nástroje,
d) změně investičního nástroje, aby nebyly sjednávány nespravedlivé smluvní podmínky,
e) změně distribuční sítě, přes kterou se investiční nástroje nabízejí, pokud se obchodník s cennými papíry dozví, že investiční nástroj není nabízen tak, jak předpokládal,
f) kontaktování distributora investičního nástroje za účelem projednání úpravy procesu distribuce,
g) ukončení smluvního vztahu s distributorem investičního nástroje nebo
h) informování České národní banky.
Obchodník s cennými papíry nabízející investiční nástroj
 
§ 11
(1) Obchodník s cennými papíry při rozhodování o investičním nástroji, který vydává on sám nebo jiný obchodník s cennými papíry, a investiční službě, kterou zamýšlí nabízet nebo doporučovat zákazníkům, dodržuje vhodným a přiměřeným způsobem požadavky podle odstavců 2 až 6 a § 12 a 13 a vezme v úvahu charakter investičního nástroje, investiční služby a cílového trhu. Obchodník s cennými papíry rovněž dodržuje požadavky práva Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích, když nabízí nebo doporučuje investiční nástroj vytvářený osobou, která právu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích nepodléhá. V rámci tohoto procesu má obchodník s cennými papíry uzavřenu dohodu zajišťující, že od tohoto tvůrce obdrží o investičním nástrojí dostatečné informace. Obchodník s cennými papíry stanoví pro investiční nástroj cílový trh i v případě, že tvůrce investičního nástroje cílový trh nedefinoval.
(2) Obchodník s cennými papíry zavede, udržuje a uplatňuje vhodný systém nabízení investičních nástrojů zajišťující, že investiční nástroj a investiční služba, které hodlá nabízet nebo doporučovat, jsou slučitelné s potřebami, charakteristikami a cíli, včetně cílů týkajících se udržitelnosti3), určeného cílového trhu a zamýšlená prodejní strategie odpovídá určenému cílovému trhu. Obchodník s cennými papíry řádně určí a posoudí charakteristiku a potřeby zákazníků, na něž se hodlá zaměřit, aby bylo zajištěno, že v důsledku komerčních či finančních tlaků nebudou ohroženy zájmy zákazníků. V rámci tohoto procesu obchodník s cennými papíry určí též všechny skupiny zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj nebo investiční služba nejsou slučitelné; pro hodnocení neslučitelnosti se však nepoužijí faktory udržitelnosti.
(3) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby obdržel od tvůrce investičního nástroje odpovídající a spolehlivé informace potřebné pro porozumění vlastnostem investičního nástroje, který hodlá nabízet nebo doporučovat, aby bylo zaručeno, že tento investiční nástroj bude distribuován v souladu s potřebami, charakteristikami a cíli určeného cílového trhu.
(4) Obchodník s cennými papíry může ke splnění povinnosti podle odstavce 3 použít veřejně dostupné informace, které jsou jasné a spolehlivé a jsou poskytnuty za účelem splnění regulatorních požadavků, jako jsou požadavky na uveřejnění podle části čtvrté a deváté zákona. Pokud nelze použít veřejně dostupné informace, získá obchodník s cennými papíry požadované informace od tvůrce investičního nástroje nebo jeho zástupce. V případě investičního nástroje distribuovaného na primárním a sekundárním trhu se požadavek na získání informací uplatní přiměřeně, v závislosti na míře dosažitelnosti veřejně dostupných informací a složitosti investičního nástroje.
(5) Obchodník s cennými papíry použije informace získané od tvůrce investičního nástroje a informace o svých zákaznících, aby určil cílový trh a prodejní strategii. Pokud obchodník s cennými papíry vystupuje současně jako tvůrce investičního nástroje a distributor investičního nástroje, postačí posoudit pouze jeden cílový trh.
(6) Obchodník s cennými papíry při rozhodování o okruhu investičních nástrojů a investičních služeb, které nabízí nebo doporučuje, a o cílových trzích dodržuje požadavky podle práva Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích, včetně požadavků na uveřejňování, posuzování vhodnosti nebo přiměřenosti, pobídky a řádné řízení střetů zájmů. Přitom postupuje zvláště pečlivě, pokud se jedná o nabízení či doporučování nových investičních nástrojů, nebo v případě, že dojde k úpravám služeb, které poskytuje.
 
§ 12
(1) Obchodník s cennými papíry průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí svůj systém nabízení investičních nástrojů, aby bylo zajištěno, že bude stále odpovídající a vhodný pro svůj účel, a v případě potřeby zjednává bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.
(2) Obchodník s cennými papíry pravidelně hodnotí investiční nástroj, který nabízí nebo doporučuje, a investiční službu, kterou poskytuje, a bere přitom v úvahu všechny události, jež by mohly podstatně ovlivnit potenciální riziko pro určený cílový trh. Obchodník s cennými papíry vždy posuzuje, zda investiční nástroj či investiční služba stále odpovídá potřebám, charakteristikám a cílům, včetně cílů týkajících se udržitelnosti3), určeného cílového trhu a zda je zamýšlená prodejní strategie stále vhodná. Jestliže obchodník s cennými papíry zjistí, že cílový trh pro konkrétní investiční nástroj nebo investiční službu určil chybně nebo že investiční nástroj či investiční služba již neodpovídají určenému cílovému trhu, zejména v případě, kdy se investiční nástroj stal nelikvidním nebo velmi volatilním v důsledku změn trhu, změní cílový trh anebo aktualizuje systém nabízení investičních nástrojů.
(3) Obchodník s cennými papíry zajistí, že osoba vykonávající compliance u obchodníka s cennými papíry bude sledovat vývoj a pravidelně kontrolovat systém nabízení investičních nástrojů a jeho významných změn, aby bylo možné odhalit případné riziko, že obchodník s cennými papíry nesplní povinnosti podle § 11 až 13.
(4) Obchodník s cennými papíry zajistí, že jeho pracovníci mají dostatečné odborné znalosti potřebné pro porozumění vlastnostem investičního nástroje, který nabízí nebo doporučuje, rizikům s nimi spojených a poskytovaných služeb, jakož i určeného cílového trhu.
(5) Obchodník s cennými papíry zajistí, že jeho vedoucí orgán má účinnou kontrolu nad systémem nabízení investičních nástrojů, aby mohl být stanoven rozsah investičních nástrojů, které obchodník s cennými papíry nabízí či doporučuje, a investičních služeb, které poskytuje cílovým trhům. Obchodník s cennými papíry zajistí, aby zprávy o dodržování předpisů určené pro jeho vedoucí orgán obsahovaly informace o investičním nástroji, který nabízí nebo doporučuje, a službách, které poskytuje.
(6) Distributor investičního nástroje poskytuje tvůrci investičního nástroje informace o prodeji a případně též výsledky svého hodnocení investičního nástroje.
 
§ 13
(1) Pokud při distribuci investičního nástroje nebo investiční služby spolupracují různí obchodníci s cennými papíry, tito obchodníci s cennými papíry zajistí, že za plnění povinností v oblasti systému nabízení investičních nástrojů podle § 11 a 12 nese konečnou odpovědnost obchodník s cennými papíry, který má přímý vztah k zákazníkovi.
(2) Obchodník s cennými papíry, který distribuci investičního nástroje zprostředkovává,
a) zajistí, aby byly příslušné informace o investičním nástroji předány od tvůrce investičního nástroje distributorovi investičního nástroje, který má přímý vztah k zákazníkovi,
b) umožní, aby tvůrce investičního nástroje obdržel informace o prodeji investičního nástroje, jestliže je požaduje, aby mohl splnit své vlastní povinnosti v oblasti řízení investičních nástrojů, a
c) případně uplatňuje povinnosti tvůrce investičního nástroje v oblasti řízení investičních nástrojů na služby, které poskytuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
POBÍDKY
(K § 15 odst. 7 zákona)
 
§ 14
Pravidla pro přijímání a poskytování pobídek
(1) Platí, že pobídka slouží ke zvýšení kvality služby poskytované zákazníkovi, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni zákazníkovi, alespoň úměrné hodnotě obdržené pobídky, zejména
1. poskytnutím jiného než nezávislého investičního poradenství k široké škále vhodných investičních nástrojů včetně odpovídajícího počtu investičních nástrojů poskytovatelů z řad třetích osob, kteří nemají s obchodníkem s cennými papíry úzké propojení, a zajištění přístupu k těmto investičním nástrojům,
2. poskytnutím jiného než nezávislého investičního poradenství v kombinaci buď s nabídkou zákazníkovi, že bude alespoň jednou za rok posouzeno, zda jsou investiční nástroje, do nichž zákazník investoval, nadále vhodné, nebo s jinou průběžnou službou, která je pravděpodobně pro zákazníka výhodná, zejména poradenstvím k navrhovanému optimálnímu rozdělení majetku zákazníka, nebo
3. zajištěním přístupu za konkurenční cenu k široké škále investičních nástrojů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají s obchodníkem s cennými papíry úzké propojení, společně buď s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají zákazníkovi činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval, nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí,
b) pobídka není přímo prospěšná pro přijímajícího obchodníka s cennými papíry, jeho akcionáře, společníky nebo pracovníky, ledaže by přinášela hmotnou výhodu danému zákazníkovi,
c) pobídka je odůvodněná poskytováním průběžné výhody zákazníkovi ve vztahu k průběžné pobídce.
(2) Pobídka se nepovažuje za přípustnou, pokud je v jejím důsledku poskytování investičních služeb zákazníkovi zaujaté nebo narušené.
(3) Obchodník s cennými papíry dodržuje požadavky podle odstavců 1 a 2 průběžně po celou dobu, kdy poskytuje nebo přijímá pobídku.
(4) Obchodník s cennými papíry vede evidenci o tom, že pobídka, kterou přijal nebo poskytl, slouží ke zvýšení kvality investiční služby poskytované zákazníkovi tak, že
a) vede vnitřní seznam všech pobídek, které přijal od třetí osoby v souvislosti s poskytováním investičních služeb,
b) zaznamenává, jak pobídky poskytnuté nebo přijaté obchodníkem s cennými papíry nebo pobídky, které hodlá využít, zvyšují kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům, a
c) vede záznamy o opatřeních přijatých k zajištění, že pobídka není v rozporu s povinností obchodníka s cennými papíry jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.
(5) Obchodník s cennými papíry sdělí zákazníkovi informace o pobídkách přijatých od třetích osob nebo poskytnutých třetím osobám před poskytnutím investiční služby v souladu s § 15e odst. 1 a 2 zákona. Menší nepeněžité výhody může obchodník s cennými papíry popsat obecně, jiné nepeněžité výhody ocení a sdělí samostatně. Pokud obchodník s cennými papíry nebyl schopen předem zjistit částku pobídky, kterou má přijmout nebo poskytnout, a místo toho sdělil zákazníkovi metodu výpočtu této částky, poskytne svým zákazníkům následně také informace o přesné částce platby nebo výhody, kterou přijal či poskytl. Jestliže obchodník s cennými papíry průběžně přijímá pobídky v souvislosti s investičními službami, které poskytuje zákazníkům, alespoň jednou za rok informuje každého svého zákazníka individuálně o skutečné částce plateb nebo výhod, které ve vztahu k němu přijal.
(6) Obchodník s cennými papíry při plnění požadavků podle odstavce 5 zohlední pravidla upravující náklady a úplaty stanovená v § 15d odst. 3 zákona a čl. 50 přímo použitelného předpisu Evropské komise upravujícího organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků2). Pokud je do distribuční sítě zapojeno více obchodníků s cennými papíry, splní své závazky ohledně poskytování informací zákazníkům každý obchodník s cennými papíry, který poskytuje investiční službu.
 
§ 15
Pobídky ve vztahu k nezávislému investičnímu poradenství nebo obhospodařování majetku zákazníka
(1) Obchodník s cennými papíry, který poskytuje hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona nezávisle nebo hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona, přenese zákazníkům v plném rozsahu veškeré pobídky, které mu poskytla třetí osoba nebo osoba jednající jménem třetí osoby v souvislosti se službami poskytnutými tomuto zákazníkovi, a to bez zbytečného odkladu po jejich přijetí.
(2) Obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 informuje zákazníka o pobídkách, které na něho přenesl, zejména prostřednictvím pravidelných zpráv.
 
§ 16
Menší nepeněžité výhody
(1) Za menší nepeněžité výhody se považují následující výhody, jestliže jsou odůvodnitelné a přiměřené a mají takový rozsah, aby bylo pravděpodobné, že neovlivní chování obchodníka s cennými papíry způsobem, který by poškozoval zájmy daného zákazníka:
a) informace nebo dokumenty, které se týkají investičního nástroje nebo investiční služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny požadavkům dané osoby a odrážejí situaci daného zákazníka,
b) dokument od třetí osoby, který byl zadán a zaplacen emitentem, který je právnickou osobou, nebo potenciálním emitentem s cílem propagovat novou emisi tohoto emitenta, nebo v případě, že emitent uzavřel smlouvu a zaplatil třetí osobě, aby takovýto dokument průběžně vytvářela, je-li jejich vztah v dokumentu jednoznačně popsán a je-li dokument současně k dispozici všem obchodníkům s cennými papíry, kteří si přejí jej obdržet, nebo veřejnosti,
c) účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na výhody a vlastnosti konkrétního investičního nástroje nebo investiční služby,
d) pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, semináře či jiné školicí akce podle písmene c), nebo
e) jiné menší nepeněžité výhody, jejichž přehled uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách; taková výhoda musí zvýšit kvalitu služby poskytované zákazníkovi a vzhledem k celkové úrovni výhod poskytnutých jednou osobou nebo skupinou osob je takového rozsahu a povahy, že pravděpodobně nebude mít nepříznivý vliv na plnění povinnosti obchodníka s cennými papíry jednat v nejlepším zájmu zákazníků.
(2) Obchodník s cennými papíry informuje zákazníka podle § 15 odst. 5 části věty za středníkem zákona o přijatých menších nepeněžitých výhodách před poskytnutím investiční služby.
Pobídky ve vztahu k výzkumu
 
§ 17
(1) Přijímání výzkumu od třetí osoby obchodníkem s cennými papíry není považováno za pobídku, jestliže je výzkum protiplněním za
a) přímé platby obchodníkem s cennými papíry z jeho vlastních zdrojů nebo
b) platby ze samostatného platebního účtu pro výzkum, který je kontrolován obchodníkem s cennými papíry, jsou-li splněny tyto podmínky:
1. platební účet pro výzkum je financován ze zvláštní úplaty za výzkum hrazené zákazníkem,
2. spolu se zřízením platebního účtu pro výzkum a dohodou na úplatě za výzkum, kterou obchodník s cennými papíry uzavře se zákazníky, obchodník s cennými papíry stanoví a pravidelně posuzuje rozpočet pro výzkum,
3. za platební účet pro výzkum nese odpovědnost obchodník s cennými papíry a
4. obchodník s cennými papíry na základě spolehlivých kritérií pravidelně posuzuje kvalitu pořízeného výzkumu a jeho schopnost přispívat k lepším investičním rozhodnutím.
(2) Obchodník s cennými papíry využívající platební účet pro výzkum poskytne zákazníkovi
1. před poskytnutím investiční služby informace o objemu rozpočtu na výzkum a částce odhadované úplaty za výzkum pro zákazníka,
2. roční informace o celkových nákladech, které vznikly zákazníkovi v souvislosti s výzkumem prováděným třetí osobou.
(3) Obchodník s cennými papíry provozující platební účet pro výzkum poskytne na žádost svého zákazníka nebo České národní banky souhrnné informace o poskytovatelích, jimž jsou z tohoto účtu vypláceny částky, celkové částce vyplacené v průběhu určitého období, výhodách a službách obdržených obchodníkem s cennými papíry a informace o tom, jak celková částka vyplacená z účtu odpovídá rozpočtu, který obchodník s cennými papíry stanovil pro dané období, přičemž uvede jakoukoli slevu nebo převedenou částku, pokud na účtu zbude zůstatek.
(4) Pro účely odstavce 1 písm. b) bodu 1 zvláštní úplata za výzkum
a) je založena pouze na rozpočtu pro výzkum, který obchodník s cennými papíry stanovil pro účely určení potřeby výzkumu prováděného třetí osobou v souvislosti s investičními službami, které tento obchodník s cennými papíry poskytuje svým zákazníkům,
b) nesouvisí s objemem nebo hodnotou pokynů provedených jménem zákazníků.
(5) Není-li úplata za výzkum vybírána samostatně, ale společně s úplatou za pokyn, uvádí obchodník s cennými papíry samostatně identifikovatelnou úplatu za výzkum a splní podmínky podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2.
(6) Celková částka obdržené úplaty za výzkum nesmí přesáhnout rozpočet pro výzkum.
 
§ 18
(1) Obchodník s cennými papíry v dohodě o správě investičních nástrojů nebo ve všeobecných obchodních podmínkách se zákazníky určí úplatu za výzkum stanovenou na základě rozpočtu obchodníka s cennými papíry a frekvenci, v níž bude zvláštní úplata za výzkum v průběhu roku odečítána ze zdrojů zákazníka. Rozpočet pro výzkum se navýší pouze poté, co byly zákazníkům sděleny jasné informace o plánovaných navýšeních. Pokud je na konci určitého období na platebním účtu pro výzkum přebytek, obchodník s cennými papíry zavede postupy pro převedení těchto prostředků zákazníkovi nebo započtení přebytku proti rozpočtu pro výzkum a úplaty vypočtené pro následující období.
(2) Pro účely § 17 odst. 1 písm. b) bodu 2 je rozpočet pro výzkum spravován výlučně obchodníkem s cennými papíry a je založen na odůvodnitelném posouzení potřeby výzkumu prováděného třetí osobou. Vyčlenění prostředků z rozpočtu na pořízení výzkumu prováděného třetí osobou podléhá odpovídající kontrole ze strany vrcholného vedení, aby se zaručilo, že jsou prostředky spravovány a používány v nejlepším zájmu zákazníků obchodníka s cennými papíry. Tyto kontroly zahrnují záznamy plateb vyplacených poskytovatelům výzkumu a způsob, jak byly vyplacené částky určeny s odkazem na kritéria kvality uvedená v § 17 odst. 1 písm. b) bodě 4. Obchodník s cennými papíry nevyužívá rozpočet pro výzkum a platební účet pro výzkum k financování vlastního výzkumu.
(3) Pro účely § 17 odst. 1 písm. b) bodu 3 může obchodník s cennými papíry správou platebního účtu pro výzkum pověřit třetí osobu, pokud takové ujednání usnadňuje pořízení výzkumu prováděného třetí osobou a platby poskytovatelům výzkumu jménem obchodníka s cennými papíry v souladu s jeho pokyny a bez zbytečného odkladu.
(4) Pro účely § 17 odst. 1 písm. b) bodu 4 vymezí obchodník s cennými papíry podrobnosti v postupech uvedených v dokumentu, který poskytne svým zákazníkům. V tomto dokumentu se také uvede, do jaké míry může být výzkum pořízený prostřednictvím platebního účtu pro výzkum přínosný pro portfolia zákazníků, přičemž ve vhodných případech také zohlední investiční strategie použitelné na různé druhy portfolií, a jaký přístup obchodník s cennými papíry uplatní, aby tyto náklady spravedlivě přidělil různým portfoliím zákazníka.
(5) Obchodník s cennými papíry, který provádí pokyny zákazníka, stanoví samostatnou úplatu za tuto službu, která odráží pouze náklady na provedení pokynu. Poskytnutí každé další výhody nebo služby stejným obchodníkem s cennými papíry osobám, které mají povolení orgánu dohledu členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, podléhá samostatně identifikovatelné úplatě; poskytování těchto výhod nebo služeb a úplata za ně nejsou ovlivněny či podmíněny výší plateb za službu provádění pokynů.
 
ČÁST PÁTÁ
DENÍK OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY A EVIDENCE INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE
 
§ 19
Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry
(K § 13 odst. 3 zákona)
Deník obchodníka s cennými papíry obsahuje údaje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 20
Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele
(K § 32 odst. 7 zákona)
Evidence investičního zprostředkovatele obsahuje údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 21
Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a evidence investičního zprostředkovatele
(1) Elektronický informační systém, ve kterém je deník obchodníka s cennými papíry veden, musí automaticky zaznamenat čas vložení údajů spolu s identifikací fyzické osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů s identifikací osoby, která změnu provedla, a čas a způsob pořízení datového výstupu s identifikací osoby, která datový výstup pořídila.
(2) Zadávání údajů do deníku obchodníka s cennými papíry nebo evidence investičního zprostředkovatele se provádí neprodleně po přijetí pokynu, rozhodnutí obchodníka s cennými papíry o obchodování, zahájení nebo ukončení zprostředkovatelské činnosti při uzavírání smlouvy nebo získání příslušného údaje.
(3) Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel zaznamená změny údajů v deníku obchodníka s cennými papíry nebo v evidenci investičního zprostředkovatele bez zbytečného odkladu takto:
a) jedná-li se o změnu pokynu, obchodu nebo převodu, provede změnu zaznamenáním zrušení původního záznamu a zaznamenáním nového pokynu obchodu nebo převodu,
b) jedná-li se o jinou změnu než uvedenou v písmenu a), provede opravu údajů v evidenci.
(4) Obchodník s cennými papíry zajistí možnost pořízení výstupu z deníku obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě ve struktuře podle jiného právního předpisu upravujícího informační povinnosti některých subjektů podnikajících na kapitálovém trhu.
(5) Investiční zprostředkovatel zajistí možnost pořízení výstupu z evidence investičního zprostředkovatele v elektronické podobě ve struktuře podle přílohy č. 2 k této vyhlášce v tabulkovém nebo databázovém formátu.
 
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 22
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele.
2. Vyhláška č. 208/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele.
 
§ 23
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.
Guvernér:
v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.
viceguvernér
 
Příl.1
I. Údaje o přijatých pokynech
1. Evidence údajů o pokynech obsahuje údaje a) týkající se všech pokynů k nákupu, prodeji či jinému převodu investičních nástrojů, které obchodník s cennými papíry přijal od zákazníků, a b) vlastní rozhodnutí o obchodování (dále jen "evidence pokynů").
2. Evidence pokynů obsahuje alespoň informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků1) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním2) a údaje poskytované České národní bance podle jiného právního předpisu upravujícího předkládání výkazů některými subjekty podnikajícími na kapitálovém trhu.
II. Údaje o obchodech a převodech
Evidence údajů o obchodech a převodech obsahuje údaje týkající se všech transakcí3) s investičními nástroji bez ohledu zda jsou přijaty k obchodování v obchodním systému, v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího hlášení obchodů příslušným orgánům4) a údaje poskytované České národní bance podle jiného právního předpisu upravujícího předkládání výkazů některými subjekty podnikajícími na kapitálovém trhu.
III. Údaje o nástrojích
Evidence údajů o investičních nástrojích, jejichž identifikace je použita v údajích o pokynech a v údajích o obchodech, obsahuje alespoň údaje týkající se identifikace investičního nástroje, jeho názvu, druhu a typu, údaje týkající se jeho podkladového aktiva a dále údaje týkající se jeho měny a ceny.
IV. Údaje o osobách
Evidence údajů o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v údajích o pokynech a v údajích o obchodech a převodech, obsahuje alespoň údaje týkající se identifikace osoby, data narození, jména a příjmení či názvu, a ekonomického sektoru, ve kterém tato osoba působí.
V. Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb
1. Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb obsahuje základní údaje týkající se uzavřené smlouvy. Každý záznam v evidenci smluv musí být přizpůsoben povaze konkrétní smlouvy. Vyplní se jen ty údaje, které pro daný typ smlouvy přichází v úvahu.
2. Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb obsahuje tyto údaje:
a) Identifikace smlouvy
b) Identifikace zákazníka
c) Uzavření smlouvy - datum
d) Platnost smlouvy
e) Smlouva - typ
f) Smlouva - předmět
g) Smlouva - další informace
h) Periodicita investice
i) Měna investice
j) Výše investice
k) Předání smlouvy osobě uvedené v § 29 odst. 4 zákona - datum
l) Předání smlouvy - způsob
m) Identifikace osoby jednající se zákazníkem
n) Identifikace přejímající osoby
 
Příl.2
Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele
Investiční zprostředkovatel vede evidenci, do které zaznamenává údaje o přijatých a předaných pokynech týkajících se investičních nástrojů a údaje o smlouvách týkajících se poskytovaných investičních služeb (část 1.). Doplňkem vede evidenci osob (část 2.), do které jsou zaznamenávány informace o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v evidenci smluv a přijatých a předaných pokynů.
I. Evidence smluv a přijatých a předaných pokynů
1. Evidence investičního zprostředkovatele týkající se poskytovaných investičních služeb obsahuje základní údaje týkající se uzavřené smlouvy a evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů a pokynů navazujících na evidovanou smlouvu.
2. Každý záznam v evidenci musí být přizpůsoben povaze konkrétní smlouvy či pokynu.
3. Investiční zprostředkovatel vyplní jen ty údaje, které pro daný typ smlouvy či pokynu přichází v úvahu.
4. Záznam v evidenci týkající se uzavřených smluv obsahuje vždy alespoň údaje v polích: "Číslo smlouvy", "Identifikace zákazníka", "Smlouva - typ", "Smlouva - předmět", "Předání pokynu / smlouvy - datum", "Způsob předání pokynu / smlouvy", "Identifikace osoby jednající se zákazníkem 1" a "Identifikace třetí osoby".
5. Evidence obsahuje alespoň tyto údaje:
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I  I Název pole     I Formát pole I Možné hodnoty pole I Stručný popis              I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 1 I Číslo smlouvy   I  16(x)   I          I Číslo smlouvy, na základě které je pokyn I
I  I          I       I          I zadáván.                 I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 2 I Identifikace    I Max 29(x)  I RČ / Číslo pasu / I Jednoznačná identifikace zákazníka. V  I
I  I zákazníka     I           I IČO        I případě fyzických osob se použije rodné I
I  I          I       I          I číslo, není-li k dispozici, pak číslo  I
I  I          I       I          I pasu nebo jiného srovnatelného dokladu. I
I  I          I       I          I U právnických osob se použije      I
I  I          I       I          I identifikační číslo.           I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 3 I Identifikace    I Max 29(x)  I RČ / Číslo pasu  I Jednoznačná identifikace fyzické osoby, I
I  I zadavatele     I       I          I od které je přijímán pokyn k nákupu,   I
I  I          I       I          I prodeji nebo převodu investičního    I
I  I          I       I          I nástroje. Jedná se o zákazníka nebo jeho I
I  I          I       I          I zmocněnce. Pro pravidla užití      I
I  I          I       I          I jednotlivých typů - viz blíže pole    I
I  I          I       I          I "Identifikace zákazníka".        I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 4 I Smlouva - typ   I   1(a)   I K = Komisionářská I Typ uzavřené smlouvy.          I
I  I          I       I smlouva o     I                     I
I  I          I       I obstarání koupě  I V případě uvedení hodnoty J se v položce I
I  I          I       I nebo prodeje    I "Další dispozice" vyplní typ smlouvy.  I
I  I          I       I cenného papíru   I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I A = Smlouva o   I                     I
I  I          I       I obhospodařování  I                     I
I  I          I       I cenných papírů   I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I J = Jiný typ    I                     I
I  I          I       I smlouvy      I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 5 I Smlouva - předmět I   1(a)   I K = Cenné papíry  I Upřesnění druhu investičních nástrojů,  I
I  I          I       I kolektivního    I které jsou předmětem závazku ze smlouvy. I
I  I          I       I investování    I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I D - Dluhopisy a  I                     I
I  I          I       I hypoteční zástavní I                     I
I  I          I       I listy       I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I B = Bez rozlišení I                     I
I  I          I       I druhu investičních I                     I
I  I          I       I nástrojů      I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 6 I Číslo pokynu    I  16(x)   I          I Jedinečné číslo pokynu v evidenci    I
I  I          I       I          I investičního zprostředkovatele.     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 7 I Přijetí pokynu -  I  10(x)   I ISO 8601 Extended I Datum přijetí pokynu.          I
I  I datum       I       I Dáte Format;    I                     I
I  I          I       I YYYY-MM-DD     I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 8 I Přijetí pokynu -  I  10(x)   I ISO 8601 Extended I Datum uzavření smlouvy.         I
I  I datum       I       I Date Format;    I                     I
I  I          I       I YYYY-MM-DD     I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 9 I Přijetí pokynu -  I   1(a)   I T = Telefon    I Způsob přijetí pokynu.          I
I  I způsob       I       I--------------------I                     I
I  I          I       I E = E-mail,    I                     I
I  I          I       I internet      I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I O = Osobně     I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I P = Pošta, kurýr  I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I J = Jiný způsob  I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 10 I Typ identifikace  I   1(a)   I I = ISIN      I Uvede se, zda se pokyn týká jednoho   I
I  I investičního    I       I--------------------I investičního nástroje nebo zda se jedná I
I  I nástroje      I       I P = Portfoliová  I o pokyn k investici do portfolia     I
I  I          I       I investice     I složeného z více investičních nástrojů. I
I  I          I       I          I------------------------------------------I
I  I          I       I          I V případě portfoliové investice se do  I
I  I          I       I          I pole "Název investičního nástroje" uvede I
I  I          I       I          I název investiční strategie.       I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 11 I Identifikace    I 2(a)9(x)1(n) I ISO 6166 -     I Investiční zprostředkovatel identifikuje I
I  I investičního    I       I International   I investiční nástroj uvedením       I
I  I nástroje      I       I Securities     I identifikačního označení podle      I
I  I          I       I Identification   I mezinárodního systému číslování pro   I
I  I          I       I Number (ISIN)   I identifikaci cenných papírů (ISIN -   I
I  I          I       I          I podle ISO 6166).             I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 12 I Název investičního I  Max90(x)  I          I Název investičního nástroje označuje   I
I  I nástroje      I       I          I emitenta a obsahuje další specifické   I
I  I          I       I          I údaje o investičním nástroji. Doporučuje I
I  I          I       I          I se využití ISO 18774 FISN (Financial   I
I  I          I       I          I Instrument Short Name).         I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 13 I Ukazatel      I   1(a)   I B = Nákup     I Směr pokynu z pohledu zákazníka.     I
I  I nákupu/prodeje   I       I--------------------I                     I
I  I          I       I S = Prodej     I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 14 I Typ transakce   I   1(a)   I D = Obchod     I Pokynem k přestupu mezi fondy je pokyn k I
I  I          I       I--------------------I prodeji cenných papírů jednoho      I
I  I          I       I T = Přestup mezi  I (pod)fondu kolektivního investování a k I
I  I          I       I fondy       I následnému nákupu cenných papírů jiného I
I  I          I       I          I (pod)fondu.               I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 15 I Limitní cena    I  Max19(d)  I          I Limitní cena, za kterou má být      I
I  I          I       I          I investiční nástroj koupen nebo prodán.  I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
    I 16 I Limitní objem   I  Max19(d)  I          I Maximální finanční limit, za který má  I
I  I          I       I          I být pokyn proveden; u dluhopisů se jedná I
I  I          I       I          I o objem včetně naběhlých úroků.     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 17 I Měna investice   I   3(a)   I ISO 4217 -     I Kód měny, ve které je pokyn zadán.    I
I  I          I       I Currency Code   I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 18 I Požadované     I  Max19(x)  I          I Počet jednotek investičních nástrojů,  I
I  I množství/nominální I       I          I nebo úhrnná nominální hodnota dluhopisů I
I  I hodnota      I       I          I a HZL.                  I
I  I          I       I          I------------------------------------------I
I  I          I       I          I Nebo hodnota "VŠE", v případě, že    I
I  I          I       I          I dochází k prodeji všech investičních   I
I  I          I       I          I nástrojů a přitom není znám počet    I
I  I          I       I          I jednotek, cena ani objem transakce.   I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 19 I Notace množství  I   1(a)   I K = Kusy      I Notace množství, které je vyjádřeno v  I
I  I          I       I--------------------I poli "Požadované množství/nominální   I
I  I          I       I N = Nominální   I hodnota".                I
I  I          I       I hodnota      I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 20 I Periodicita    I   1(a)   I A = Ročně     I Časové určení pravidelné investice.   I
I  I investice     I       I--------------------I                     I
I  I          I       I S = Pololetně   I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I Q = Čtvrtletně   I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I M = Měsíčně    I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I B = Každé dva   I                     I
I  I          I       I měsíce       I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I J = Jednorázově  I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 21 I Identifikace třetí I       I          I Identifikace osoby podle ustanovení   I
I  I osoby       I--------------I--------------------I § 29 odst. 4 zákona, které investiční  I
I  I          I  11(x)   I IČO        I zprostředkovatel předává pokyn nebo   I
I  I          I--------------I--------------------I smlouvu.                 I
I  I          I       I          I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 22 I Předání pokynu /  I  10(x)   I ISO 8601 Extended I Datum předání pokynu / smlouvy třetí   I
I  I smlouvy - datum  I       I Date Format;    I osobě.                  I
I  I          I       I YYYY-MM-DD     I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 23 I Způsob předání   I   1(a)   I T = Telefon    I Způsob předání pokynu / smlouvy třetí  I
I  I pokynu / smlouvy  I       I--------------------I osobě.                  I
I  I          I       I E = E-mail,    I                     I
I  I          I       I internet      I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I O = Osobně     I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I P = Pošta, kurýr  I                     I
I  I          I       I--------------------I                     I
I  I          I       I J = Jiný způsob  I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 24 I Přijetí zrušení  I  10(x)   I ISO 8601 Extended I Datum přijetí zrušení pokynu od     I
I  I pokynu - datum   I       I Date Format;    I zákazníka.                I
I  I          I       I YYYY-MM-DD     I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 25 I Předání zrušení  I  10(x)   I ISO 8601 Extended I Datum předání zrušení pokynu třetí    I
I  I pokynu - datum   I       I Date Format;    I osobě.                  I
I  I          I       I YYYY-MM-DD     I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 26 I Další dispozice  I  Max90(x)  I          I Další specifické údaje k pokynu či    I
I  I          I       I          I uzavřené smlouvě.            I
I  I          I       I          I------------------------------------------I
I  I          I       I          I V případě pokynu k přestupu mezi fondy  I
I  I          I       I          I se zde uvede číslo souvisejícího pokynu I
I  I          I       I          I či souvisejících pokynů.         I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 27 I Osoba jednající se I  Max29(x)  I RČ/Číslo pasu/IČO I Identifikace osoby, včetně vázaného   I
I  I zákazníkem 1    I       I          I zástupce, která přijala pokyn nebo    I
I  I          I       I          I sjednala smlouvu             I
I  I          I       I          I (§ 32 odst. 5, § 32j zákona).      I
I  I          I       I          I------------------------------------------I
I  I          I       I          I Pravidla identifikace, viz pole     I
I  I          I       I          I "Identifikace zákazníka".        I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 28 I Osoba jednající se I  Max29(x)  I RČ/Číslo pasu   I Identifikace další osoby, včetně     I
I  I zákazníkem 2    I       I          I vázaného zástupce, která přijala pokyn  I
I  I          I       I          I nebo sjednala smlouvu          I
I  I          I       I          I (§ 32 odst. 5, § 32j zákona).      I
I  I          I       I          I------------------------------------------I
I  I          I       I          I Pravidla identifikace, viz pole     I
I  I          I       I          I "Identifikace zákazníka".        I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
II. Evidence osob
Evidence informací o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v evidenci smluv a přijatých předaných pokynů, obsahuje alespoň tyto údaje:
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I  I Název pole     I  Formát  I Možné hodnoty pole I Stručný popis              I
I  I          I   pole   I          I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 1 I Identifikace osoby I  Max29(x)  I RČ/ Číslo pasu /      I Identifikace osoby, jejíž identifikace  I
I  I          I       I IČO        I se vyskytuje v evidenci přijatých a   I
I  I          I       I          I předaných pokynů.            I
I  I          I       I          I                     I
I  I          I       I          I V případě fyzických osob se použije   I
I  I          I       I          I rodné číslo, není-li k dispozici, pak  I
I  I          I       I          I číslo pasu nebo jiného srovnatelného   I
I  I          I       I          I dokladu. U právnických osob se použije  I
I  I          I       I          I identifikační číslo.           I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 2 I Datum narození   I  10(x)   I ISO 8601 Extended I Datum narození fyzické osoby, k jejíž  I
I  I          I       I Date Format;    I identifikaci nebylo použito rodného   I
I  I          I       I YYYY-MM-DD     I čísla.                  I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 3 I Název/Příjmení   I  Max90(x)  I          I Obchodní firma/název právnické osoby   I
I  I          I       I          I nebo příjmení fyzické osoby. Jedná se o I
I  I          I       I          I příjmení občana zapsané v matrice, popř. I
I  I          I       I          I jiné úřední listině nebo se jedná o   I
I  I          I       I          I příjmení osoby, která nemá státní    I
I  I          I       I          I občanství ČR, uvedené v úřední listině, I
I  I          I       I          I například pasu.             I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 4 I Jméno       I  Max40(x)  I          I Jméno fyzické osoby. Jedná se o jméno  I
I  I          I       I          I občana zapsané v matrice, popř. jiné   I
I  I          I       I          I úřední listině nebo se jedná o jméno   I
I  I          I       I          I osoby, která nemá státní občanství ČR,  I
I  I          I       I          I uvedené v úřední listině, například   I
I  I          I       I          I pasu.                  I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 5 I Adresa sídla -   I  Max90(x)  I          I Název ulice a číslo popisné trvalého   I
I  I ulice, číslo    I       I          I pobytu fyzické osoby nebo sídla     I
I  I          I       I          I právnické osoby, nebo její organizační  I
I  I          I       I          I jednotky, případně pracoviště, nebo   I
I  I          I       I          I sídla fyzické osoby - podnikatele.    I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 6 I Adresa sídla -   I  Max90(x)  I          I Název obce případně doplněný o číslo   I
I  I obec        I       I          I nebo název městské části.        I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 7 I Adresa sídla - PSČ I  Max90(x)  I          I Poštovní směrovací číslo.        I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
I 8 I Adresa sídla -   I   2(a)   I ISO 3166-ISO    I Kód státu.                I
I  I stát        I       I country code    I                     I
I----I--------------------I--------------I--------------------I------------------------------------------I
1) Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod, ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1269..
2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.
1) Příloha IV, oddíl 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
2) Tabulky 2 a 3 přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 ze dne 19. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním.
3) Obchod, využití opce nebo práva, buy and sell, repo půjčka, custody převod, předané vypořádání, obchod na primárním trhu, rozúčtování na sběrném účtu.
4) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům.

Související dokumenty