467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků

Schválený:
467/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2003
o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
Změna: 276/2005 Sb.
Změna: 72/2007 Sb.
Změna: 203/2011 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon") k provedení § 131 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláškou se stanoví vzor a rozměry tabákové nálepky a způsob jejího používání včetně inventarizace a evidence. Vyhláškou se dále stanoví způsob nakládání s poškozenými tabákovými nálepkami. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
 
§ 2
Vzor, rozměry a umístění tabákové nálepky
(1) Tabáková nálepka má rozměr 20 x 44 mm. Na lícové straně je celoplošný ofsetový ceninový podtisk tvořený dvěma rastry, které jsou symetrické k oběma osám tabákové nálepky. Rastr v barvě šedomodré přechází do rastru zeleného ve střední části tabákové nálepky a dále opět do šedomodrého. Tímto rastrem jsou potištěny horizontální okraje tabákové nálepky a její střední část. Mezi středovou a okrajovou částí tohoto rastru je po celé délce tabákové nálepky vytištěna ceninová giloš v barvě hnědorůžové. Souběžně s oběma delšími stranami nálepky jsou ofsetem vytištěny texty "Česká republika" v barvě šedomodré. Horní část textu je vždy čitelná zleva doprava. Ústřední motiv tabákové nálepky je tvořen stylizovanými stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části "převázány" třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy "Česká republika" s mikrotextem měnícím svou výšku. Celý tento motiv je vytištěn liniovým hlubotiskem v barvě šedé. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro cigarety vytištěny černou barvou cena pro konečného spotřebitele, počet kusů v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu (dále jen "balení") a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně. Cena pro konečného spotřebitele je uvedena v celých korunách. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro doutníky a cigarillos vytištěny černou barvou počet kusů v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně; pro tabák ke kouření množství tabáku v kilogramech v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně.
(2) Tabáková nálepka může být naseknuta tak, aby došlo k jejímu zeslabení a usnadnilo se otevírání balení.
(3) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na určenou část balení, která je uzpůsobena k otevírání, a to tak, aby nebylo možné bez viditelného poškození tabákové nálepky balení otevřít. Balení může mít pouze jednu část uzpůsobenou k otevírání.
 
§ 3
Vzor oprávnění úřední osoby celního úřadu, ke vstupu do objektů výrobce, oprávněného příjemce, dovozce nebo osoby pověřené k odběru tabákových nálepek
Vzor oprávnění úřední osoby celního úřadu ke vstupu do objektů výrobce, oprávněného příjemce, dovozce nebo osoby pověřené k odběru tabákových nálepek (dále jen "odběratel") spojeného s kontrolou distribuce a užití tabákových nálepek, které je vydáváno Celním úřadem Kolín (dále jen "pověřený celní úřad"), je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 4
Vzor oprávnění úřední osoby celního ředitelství pověřené dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek
Vzor oprávnění úřední osoby celního ředitelství pověřené dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek podle § 118 odst. 6 a § 122 odst. 2, 3 a 5 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 5
Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek
(1) Odběratelé používají pro objednávku tabákových nálepek, která plní funkci daňového přiznání, tiskopis, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. V objednávce je nutno uvádět počet tabákových nálepek u cigaret odpovídající celým archům, u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření je nutno uvádět počty tabákových nálepek odpovídající násobkům dvanácti.
(2) Pověřený celní úřad do objednávky tabákových nálepek uvede odběrateli tabákových nálepek písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně.
 
§ 6
Distribuce tabákových nálepek
(1) Tabákové nálepky jsou pověřeným celním úřadem distribuovány odběrateli v arších formátu 465 mm x 550 mm. Na jednom archu je vytištěno 252 ks tabákových nálepek. Distribuce se provádí podle požadavku odběratele na vratných zálohovaných paletách pověřeného celního úřadu nebo na paletách dodaných odběratelem.
(2) Záloha na vratnou paletu je účtována pověřeným celním úřadem ve výši její pořizovací ceny.
(3) Částku, která byla uhrazena jako záloha na vratnou paletu, proplatí pověřený celní úřad odběrateli ve shodné výši při vrácení této palety. Převezme a proplatí se pouze takové množství palet, které bylo od pověřeného celního úřadu za zálohu odebráno.
 
§ 7
Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek
Vzor tiskopisu pro evidenci přijatých, užitých a vrácených tabákových nálepek je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 8
Inventarizace tabákových nálepek
Zápis o výsledcích inventury tabákových nálepek obsahuje
a) datum zahájení a ukončení inventury,
b) místo inventury,
c) důvod a výsledek inventury včetně vyčíslení počtu chybějících nebo přebývajících tabákových nálepek zjištěného podle § 121 odst. 1 a 2 zákona,
d) podpis pracovníka odběratele, který inventuru provedl, včetně případného vyjádření odběratele, u kterého byla inventura provedena; toto vyjádření bude přílohou k protokolu o inventuře.
 
§ 9
Vracení a zničení tabákových nálepek
Poškozené tabákové nálepky se vrací pověřenému celnímu úřadu vylepené na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Dojde-li k poškození tabákových nálepek v arších vydaných pověřeným celním úřadem a je-li zachován jejich plný počet, mohou být tyto archy s poškozenými tabákovými nálepkami vráceny, aniž by byly vylepeny na předepsaném tiskopisu. Podpis úřední osoby pověřeného celního úřadu, která přejímá arch podle věty druhé, razítko a podpis odběratele se uvedou na okraji lícové strany archu.
 
§ 9a
zrušen
 
§ 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků.
2. Vyhláška č. 257/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků.
3. Vyhláška č. 309/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků.
4. Vyhláška č. 415/2001 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků.
 
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
 
Příloha 1
Vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním úřadu, ke vstupu do objektů odběratele
Vzor oprávnění úřední osoby celního úřadu ke vstupu do objektů odběratele
Pan (paní) ......, úřední osoba celního úřadu ....... je podle § 118 zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn(a) 
ke vstupu do objektů odběratele, kde jsou tabákové nálepky uloženy, 
a pověřen(a) kontrolou distribuce a užití tabákových nálepek.

Toto oprávnění je platné pouze se současným předložením služebního
průkazu a platí po dobu 6 měsíců od jeho vydání.
Datum vydání:           Razítko a podpis
               ředitele Celního úřadu Kolín
 
Příloha 2
Vzor oprávnění úřední osoby celního ředitelství pověřené dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek
CELNÍ ŘEDITELSTVÍ

                  V ............. dne ..........
                  Č. j.

              Oprávnění

   Podle § 118 odst. 6 a § 122 odst. 2, 3  a 5 zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, je za celní
ředitelství dozorem nad zničením tabákových nálepek pověřen(a) úřední osoba
pan (paní) ........... .

   Toto oprávnění je platné pouze se současným předložením
služebního průkazu.


Na vědomí:
Celní úřad Kolín Razítko a podpis ředitele celního ředitelství
 
Příloha 3
Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek
              OBJEDNÁVKA

   tabákových nálepek podle § 118 zákona č. 353/2003 Sb.,
    o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

a) pro cigarety
ODBĚRATEL IČ/DIČ: Název: Ulice: PSČ/Obec: Země původu cigaret: Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: --------------------------------------------------------------------- Kód tabákové nálepky - název --------------------------------------------------------------------- Obsah balení Cena pro Obchodní název Množství Hodnota (ks) konečného cigaret tabákových tabákových spotřebitele nálepek nálepek za balení --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Počet položek: CELKEM: --------------------------------------------------------------------- Datum: Razítko a podpis odběratele
b) pro doutníky a cigarillos
ODBĚRATEL IČ/DIČ: Název: Ulice: PSČ/Obec: Země původu doutníků a cigarillos: Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: --------------------------------------------------------------------- Kód tabákové nálepky - název --------------------------------------------------------------------- Obsah balení Množství Hodnota (ks) tabákových tabákových nálepek nálepek --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Počet položek: CELKEM: --------------------------------------------------------------------- Datum: Razítko a podpis odběratele
c) pro tabák ke kouření
ODBĚRATEL IČ/DIČ: Název: Ulice: PSČ/Obec: Země původu tabáku ke kouření: Písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně: --------------------------------------------------------------------- Kód tabákové nálepky - název --------------------------------------------------------------------- Obsah balení Množství Hodnota (kg) tabákových tabákových nálepek nálepek --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Počet položek: CELKEM: --------------------------------------------------------------------- Datum: Razítko a podpis odběratele
 
Příloha 4
Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek
               VÝKAZ
   o přijatých, užitých a vrácených tabákových nálepkách
            na tabákové výrobky

1. Výkaz přijatých tabákových nálepek
a) pro cigarety
--------------------------------------------------------------------- Obsah balení Cena pro Množství (ks) konečného spotřebitele za balení --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Počet položek: CELKEM: --------------------------------------------------------------------- Datum převzetí: Jméno a podpis zaměstnance, který pracuje v pověřeném celním úřadu:
b) pro doutníky a cigarillos
--------------------------------------------------------------------- Obsah balení Množství (ks) --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Počet položek: CELKEM: --------------------------------------------------------------------- Datum převzetí: Jméno a podpis zaměstnance který pracuje v pověřeném celním úřadu:
c) pro tabák ke kouření
--------------------------------------------------------------------- Obsah balení Množství (kg) --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Počet položek: CELKEM: --------------------------------------------------------------------- Datum převzetí: Jméno a podpis zaměstnance, který pracuje v pověřeném celním úřadu:
2. Výkaz užití tabákových nálepek ve výrobě na daňovém území
České republiky
---------------------------------------------------------------------------- Datum vydání Obsah Cena pro Počet tabákových nálepek v kusech do výroby balení konečného ------------------------------------ (ks, kg) spotřebitele vydaných skutečně poškozených za balení do výroby užitých cigaret ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Počet položek: CELKEM: ----------------------------------------------------------------------------
3. Výkaz užití tabákových nálepek mimo daňové území České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------------- Datum odeslání Obsah Cena pro Počet tabákových nálepek v kusech balení konečného --------------------------------------------------- (ks, kg) spotřebitele zaslaných mimo skutečně užitých poškozených za balení daňové území mimo daňové území cigaret České republiky České republiky -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Počet položek: CELKEM: --------------------------------------------------------------------------------------------
4. Výkaz vrácených poškozených tabákových nálepek
-------------------------------------------------------------------------- Datum Obsah Cena pro Počet tabákových nálepek v kusech vrácení balení konečného --------------------------------- (ks, kg) spotřebitele vrácených uznáno neuznáno za balení celkem cigaret -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Počet položek: CELKEM: -------------------------------------------------------------------------- Datum: Razítko a podpis odběratele
 
Příloha 5
Vzor tiskopisu pro vylepení poškozených tabákových nálepek č. .../...1)

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+


               a další
------------------------------------------------------------------
1) Před lomítko se píše pořadové číslo, za lomítko rok.

Za pověřený celní úřad převzal

Datum:      Podpis:         Razítko a podpis
                      odběratele
------------------------------------------------------------------
Pozn.: Rozměry jednotlivých políček jsou 20 x 44 mm.

Tento formulář musí být formátu A3 a musí obsahovat 60 políček.


 
Příloha 6
zrušena
 
Příloha 7
zrušena

Související dokumenty