89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Schválený:
89/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. února 2017,
kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
"(1) Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),2) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen "regulovaná látka"), a fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (dále jen "fluorovaný skleníkový plyn").
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2068 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát štítků výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2065 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států.
Nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.
Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.".
2. V § 2 písm. a) se za slova "skleníkové plyny" vkládají slova "nebo regulované látky".
3. V § 3 odst. 1 větě první se číslo "3" nahrazuje číslem "9" a ve větě druhé se slovo "g)" nahrazuje slovem "f)".
4. Nadpis § 4 zní: "Podmínky pro provoz a prodej zařízení obsahujícího regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny".
5. V § 4 odst. 2 písmena j) a k) znějí:
"j) množství znovuzískané regulované látky a údaj o jejím předání ke zneškodnění certifikované osobě, včetně uvedení čísla jejího certifikátu a u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení a identifikační číslo osoby, u právnické osoby obchodní firma, právní forma a identifikační číslo osoby,
k) označení a množství fluorovaného skleníkového plynu nebo jiné látky, na kterou zařízení přechází.".
6. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
"(3) Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je povinen je uchovat v místě provozu zařízení.
(4) Osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je povinna tyto kopie uchovávat v listinné nebo elektronické podobě.
(5) Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny může být provedena pouze certifikovanou osobou. Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.
7. V § 8 odst. 1 se slova "článku 11 nařízení Komise (ES) č. 303/2008" nahrazují slovy "článku 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067" a slova "článku 6 nařízení Komise (ES) č. 305/2008" se nahrazují slovy "článku 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2066".
8. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) návrh seznamu členů zkušební komise a jejich profesní životopisy.".
9. V § 8 odst. 4 písm. e) se za slovo "které" vkládají slova "v předchozím kalendářním měsíci".
10. V § 8 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
"g) nabídnout a v případě zájmu uspořádat alespoň jednou za 3 roky školení, které splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014,
h) zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena.".
11. V § 8 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a h)".
12. V § 8 odst. 8 se slova "přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech a jeho prováděcími předpisy" nahrazují slovy "přímo použitelnými předpisy Evropské unie2)".
13. V § 9 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) jednou měsíčně elektronicky zaslat ministerstvu seznam osob, které v předchozím kalendářním měsíci získaly osvědčení; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele osvědčení, telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty, adresu, datum vydání osvědčení a evidenční číslo osvědčení.".
14. V § 9 odst. 7 se slova "přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech a jeho prováděcími předpisy" nahrazují slovy "přímo použitelnými předpisy Evropské unie2)".
15. V § 10 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).
16. V § 10 odst. 3 se text "písm. a) až d)" nahrazuje textem "písm. a) až c)".
17. V § 10 odst. 4 úvodní části ustanovení se text "písm. e) až h)" nahrazuje textem "písm. d) až g)", v písmenu b) se text "písm. e) až g)" nahrazuje textem "písm. d) až f)" a v písmenu d) se text "písm. g)" nahrazuje textem "písm. f)".
18. V § 10 odst. 6 se za slovo "postupy" vkládají slova "stanovené tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2)".
19. V § 11 odst. 1 písm. a) až c) se text "100 kg" nahrazuje slovy "200 tun ekvivalentu CO
2
".
20. § 12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.
21. § 13 včetně nadpisu zní:
 
"§ 13
Informační systém certifikovaných osob a osob, kterým bylo vydáno osvědčení o školení
(1) Informační systém certifikovaných osob a osob, kterým bylo vydáno osvědčení o školení, je informačním systémem veřejné správy. Jeho správcem a provozovatelem je ministerstvo.
(2) V informačním systému certifikovaných osob a osob, kterým bylo vydáno osvědčení o školení, se vedou tyto údaje:
a) název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení certifikované osoby nebo osoby, které bylo vydáno osvědčení o školení,
b) číslo certifikátu nebo osvědčení o školení a datum jeho vydání,
c) adresa nebo sídlo certifikované osoby,
d) adresa nebo sídlo osoby, které bylo vydáno osvědčení o školení,
e) telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty certifikované osoby nebo osoby, které bylo vydáno osvědčení o školení.
(3) Údaje z informačního systému certifikovaných osob a osob, kterým bylo vydáno osvědčení o školení, uvedené v odstavci 2 písm. a) až c) jsou zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva.
(4) Ministerstvo bez zbytečného odkladu zapíše do seznamu i osobu certifikovanou v jiném členském státě Evropské unie, která o to požádá a předá ministerstvu kopii certifikátu.".
22. V § 14 odstavec 1 zní:
"(1) Při zjištění porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2) může Česká inspekce životního prostředí uložit osobě porušující tuto povinnost opatření k nápravě. Při zjištění porušení povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2) k označování výrobků nebo zařízení uváděných na trh nebo povinnosti stanovené v § 7 může Česká obchodní inspekce uložit osobě porušující tuto povinnost opatření k nápravě.".
23. § 15 včetně nadpisu zní:
 
"§ 15
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 5 provede instalaci nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu,
b) provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez povolení,
c) provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez povolení,
d) provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu,
e) v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 uvede na trh výrobek nebo zařízení, které obsahují regulované látky nebo jsou na regulovaných látkách závislé,
f) v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 úmyslně vypustí fluorované skleníkové plyny do atmosféry, nebo
g) v rozporu s čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 vykonává kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu.
(2) Fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 1
a) nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku, nebo
b) neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.
(3) Fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.
(4) Fyzická osoba, která používá nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.
(5) Fyzická osoba, která provádí údržbu nebo opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel, se dopustí přestupku tím, že neopatří tato zařízení označením podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo f),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 4,
c) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) nebo g),
d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 5.".
24. § 17 zní:
 
"§ 17
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 5 provede instalaci nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu,
b) provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez povolení,
c) provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez povolení,
d) provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu, nebo
e) neoprávněně svěří provádění činnosti uvedené v § 10 odst. 1 nebo 2 na svém zařízení právnické nebo fyzické osobě, která není držitelem certifikátu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nepodá ministerstvu zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů,
b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů,
c) zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.".
25. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které znějí:
 
"§ 17a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 4 neuchová tyto kopie v listinné nebo elektronické podobě.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodá nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny konečnému uživateli, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 5
a) prodá toto zařízení, aniž má doloženo písemnou smlouvou, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou, nebo
b) neuchová po dobu 5 let smlouvu o instalaci prodaného nehermeticky uzavřeného zařízení.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 4.
 
§ 17b
(1) Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 3 neuchová záznamy v místě provozu zařízení.
(2) Hodnotící subjekt se dopustí správního deliktu tím, že
a) nepostupuje v souladu se zkušebními materiály, které jsou součástí povolení, podle § 8 odst. 4 písm. a),
b) neprovede praktickou část zkoušky na přístrojovém vybavení uvedeném v povolení podle § 8 odst. 4 písm. b),
c) neuchová záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let podle § 8 odst. 4 písm. c),
d) v rozporu s § 8 odst. 4 písm. d) požaduje po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky povinné absolvování školení,
e) nepošle ministerstvu jednou za měsíc elektronicky seznam osob, které v předchozím kalendářním měsíci úspěšně složily teoretickou a praktickou zkoušku, podle § 8 odst. 4 písm. e),
f) neinformuje ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě a termínu konání zkoušky podle § 8 odst. 4 písm. f),
g) neuspořádá alespoň jednou za 3 roky školení, které splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, podle § 8 odst. 4 písm. g),
h) v rozporu s § 8 odst. 4 písm. h) nezveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena,
i) neprovede zkoušení uchazečů prostřednictvím zkušební komise podle § 8 odst. 5, nebo
j) neoznámí ministerstvu změnu údajů podle § 8 odst. 6 písm. a) nebo b).
(3) Atestační subjekt se dopustí správního deliktu tím, že
a) nepostupuje v souladu s výukovými materiály, které jsou součástí povolení, podle § 9 odst. 4 písm. a),
b) neuchová záznamy o školení a účastnících po dobu 5 let podle § 9 odst. 4 písm. b),
c) neoprávněně vydá osvědčení o školení osobě, která neabsolvovala školení zahrnující požadavky stanovené v nařízení Komise (ES) č. 307/2008 zakončené zkouškou k ověření získaných znalostí, podle § 9 odst. 4 písm. c),
d) neinformuje ministerstvo nebo Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě nebo termínu konání zkoušky podle § 9 odst. 4 písm. d),
e) nezašle ministerstvu elektronicky jednou za měsíc seznam osob, které v předchozím kalendářním měsíci získaly osvědčení, podle § 9 odst. 4 písm. e), nebo
f) neoznámí ministerstvu změnu identifikačních nebo jiných údajů podle § 9 odst. 5.
(4) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nedodržuje závazné postupy podle § 10 odst. 6.
(5) Provozovatel mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení, se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí České inspekci životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie podle § 10 odst. 10.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až f) nebo odstavce 3 písm. a) až e),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. g) až j), odstavce 3 písm. f), odstavce 4 nebo 5.".
26. § 18 zní:
 
"§ 18
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 provede kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu,
b) v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neuchová nejméně po dobu 5 let kopie záznamů o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů, na kterých provedla kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis,
c) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí
1. při provádění likvidace silničních vozidel na konci jejich životnosti znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů osobou, která má osvědčení o školení,
2. při provádění opravy nebo likvidace klimatizací motorových vozidel s obsahem fluorovaných skleníkových plynů znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů nebo jejich následnou recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění,
3. provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů pouze osobami, které mají osvědčení o školení podle nařízení Komise (ES) č. 307/2008, nebo
d) v rozporu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 použije
1. při tlakovém odlévání hořčíku fluorid sírový v množství 850 kg ročně a vyšším,
2. při plnění pneumatik fluorid sírový nebo směs, která jej obsahuje,
3. fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování 2 500 nebo vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně 40 tun ekvivalentu CO
2
nebo více.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 uvede na trh výrobky nebo zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 koupí fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, aniž by měla příslušný certifikát nebo osvědčení.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nebo odstavce 2,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 3.".
27. Za § 18 se vkládají nové § 18a až 18c, které znějí:
 
"§ 18a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neprokáže, že zneškodnila nebo znovuzískala pro další použití trifluormethan vznikající jako vedlejší produkt při výrobě, včetně výroby vstupních surovin, v souladu s nejlepšími technikami.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, zařízení nebo výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s tímto nařízením
a) neoznačí výrobky nebo zařízení štítkem,
b) neuvede na štítku všechny požadované informace,
c) neuvede požadované informace v návodech k použití nebo v popisech používaných k reklamě,
d) nevypracuje prohlášení o shodě dokládající zahrnutí obsažených fluorovaných plynů do systému kvót,
e) nezajistí ověření správnosti dokumentace nebo prohlášení o shodě nezávislým auditorem akreditovaným podle čl. 14 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014,
f) neuchová dokumentaci nebo prohlášení o shodě nejméně po dobu 5 let od uvedení zařízení nebo výrobku na trh, nebo
g) překročí kvótu pro množství fluorovaných skleníkových plynů uváděných na trh, která jí byla přidělena podle čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nebo která jí byla převedena podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh chladicí a klimatizační výrobky nebo zařízení nebo tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou s fluorovanými skleníkovými plyny, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 neoznačí před uvedením na trh tato zařízení štítkem s textem: "Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny".
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh nejméně 10 000 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů za rok, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nezajistí ověření přesnosti údajů nezávislým auditorem,
b) neuchová ověřovací zprávu alespoň po dobu 5 let, nebo
c) nepředá na vyžádání ověřovací zprávu ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi.
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
 
§ 18b
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodává fluorované skleníkové plyny pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nevede úplné záznamy o osobách nakupujících fluorované skleníkové plyny,
b) neuchová tyto záznamy po dobu 5 let, nebo
c) prodá fluorované skleníkové plyny osobě bez příslušného certifikátu nebo osvědčení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která
a) vyrobí, doveze nebo vyveze fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 100 tun ekvivalentu CO
2
nebo jedné metrické tuny za rok,
b) zneškodní fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 1 000 tun ekvivalentu CO
2
nebo jedné metrické tuny za rok,
c) použije jako vstupní surovinu fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 1 000 tun ekvivalentu CO
2
nebo jedné metrické tuny za rok, nebo
d) uvede na trh fluorované skleníkové plyny v množství nejméně 500 tun ekvivalentu CO
2
za rok v zařízeních nebo výrobcích,
se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517//2014 neoznámí Evropské komisi údaje podle čl. 19 odst. 1 až 4 tohoto nařízení.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí zařízení, do kterého se fluorované skleníkové plyny doplňují mimo výrobní místo, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 2 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2068 neuvede doplněné množství nebo nenechá na štítku prostor pro označení množství doplněného mimo výrobní závod nebo celkové množství fluorovaných skleníkových plynů.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která dováží zařízení přednaplněné fluorovaným skleníkovým plynem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nepředloží Evropské komisi ověřovací dokument.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1, 3 až 5.
 
§ 18c
(1) Provozovatel zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nezajistí u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou,
b) nezajistí u nově instalovaných zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou bezprostředně po jejich uvedení do provozu,
c) nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů,
d) nezajistí kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců,
e) nezajistí bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů,
f) neprovede kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,
g) nevede záznamy o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO
2
fluorovaných skleníkových plynů,
h) neuvede v záznamech podle písmene g) požadované údaje,
i) neuchová záznamy podle písmene g) nejméně po dobu 5 let,
j) nepředá záznamy podle písmene g) na vyžádání ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi,
k) nezajistí znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou, nebo
l) nezajistí, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, instalaci, údržbu nebo servis zařízení provedla certifikovaná osoba.
(2) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) provádí kontrolu těsnosti chladicího zařízení, klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla v rozporu s postupy stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících fluorované skleníkové plyny,
b) provádí kontrolu těsnosti stacionárního systému požární ochrany v rozporu s postupy stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, nebo
c) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů.
(3) Výrobce nebo dovozce fluorovaných skleníkových plynů, který získal kvótu výhradně na základě prohlášení podle čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 18 tohoto nařízení oprávní jiný podnik k použití jeho kvóty, aniž by dodal odpovídající množství fluorovaných skleníkových plynů nebo aniž by na požádání Komisi předložil důkazy o aktivní činnosti, pokud jde o dodávky fluorovaných skleníkových plynů.
(4) Hodnotící subjekt se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o
a) minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny,
b) minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny,
c) minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace, nebo
d) minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace
1. nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
2. nepřijme postupy pro podávání zpráv nebo neuchovává záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
3. nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje nebo materiály, nebo
4. zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče anebo skupinu uchazečů.
(5) Atestační subjekt se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel a podmínkách pro vzájemné uznávání této kvalifikace
a) nezahrne do školení všechny minimální požadavky dovedností a znalostí, nebo
b) nevydá osvědčení o školení se stanovenými údaji.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo g) nebo odstavce 2 až 5,
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), h) až j) nebo l).".
28. V § 20 odstavec 4 zní:
"(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká inspekce životního prostředí s výjimkou správních deliktů podle § 16 odst. 5, § 17a odst. 3 a § 18a odst. 2 písm. a) až c) a § 18a odst. 3, které projednává Česká obchodní inspekce.".
29. V § 20 odst. 6 se věta "Pokuty vybírá a vymáhá Česká inspekce životního prostředí." nahrazuje větou "Pokuty uložené Českou obchodní inspekcí vybírá Česká obchodní inspekce a vymáhá celní úřad.".
30. V § 22 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a osob, kterým bylo vydáno osvědčení o školení".
31. V § 22 písm. e) se slova "podávání kopií zpráv podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 a" nahrazují slovy "předání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, ověřovací zprávy podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 a kopií zpráv".
32. V § 23 písmeno c) zní:
"c) projednává přestupky podle § 15 a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle § 20 odst. 4,".
33. V § 23 se doplňuje písmeno d), které zní:
"d) je příslušným orgánem pro předání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 a ověřovací zprávy podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.".
34. § 24 zní:
 
"§ 24
Česká obchodní inspekce
a) kontroluje označování výrobků nebo zařízení uváděných na trh, které obsahují regulované látky, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 a výrobků nebo zařízení uváděných na trh, které obsahují fluorované skleníkové plyny, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 a podle § 7,
b) ukládá opatření k nápravě podle § 14,
c) projednává správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle § 16 odst. 5, § 17a odst. 3, § 18a odst. 2 písm. a) až c) a § 18a odst. 3.".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty