249/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Schválený:
249/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. července 2017,
kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Změna zákona o registru smluv
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova "trestných činů" vkládají slova "nebo činnosti Správy státních hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se státními hmotnými rezervami".
2. V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova "v § 2 odst. 1 písm. e), k), l)" vkládá text " , m)".
3. V § 3 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až r), která znějí:
"m) smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou institucí v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,
n) smlouvu, jejímž předmětem je nakládání s výbušninou nebo zařízením či objektem určeným k její výrobě nebo skladování,
o) smlouvu, týkající se výroby nebo užití pořadu, včetně smlouvy o nabytí práv k užití pořadu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je Česká televize nebo Český rozhlas,
p) smlouvu chráněnou bankovním tajemstvím; to neplatí, jde-li o smlouvu mezi bankou a osobou uvedenou v § 2 odst. 1, která se týká používání veřejných prostředků,
q) kolektivní smlouvu,
r) smlouvu uzavřenou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví, pokud tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání uvedené právnické osoby zapsaného ve veřejném rejstříku. To neplatí, jde-li o smlouvu uzavřenou s osobou uvedenou v § 2 odst. 1, která nebyla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví.".
4. V § 5 odst. 6 se za slova "v § 2 odst. 1 písm. e), k), l)" vkládá text " , m)".
5. V § 6 odst. 2 se za slova "která byla uzavřena" vkládají slova "v krajní nouzi nebo".
6. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv dále nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky.".
7. V § 7 odst. 1 se slova "která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění" nahrazují slovy "na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv".
8. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Odstavec 1 se dále nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna smlouva, o níž je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n) v dobré víře, že splňuje podmínky podle § 3 odst. 2 písm. r). Dozví-li se právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n) o tom, že neuveřejnění smlouvy podle věty první není v souladu s tímto zákonem, a není-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do 30 dnů, platí, že je zrušena od počátku.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
9. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv".
10. V § 8 odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
Čl.II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na smlouvy, které nabývají účinnosti nezávisle na uveřejnění v registru smluv, uzavřené nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty