199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
199/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2017,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu
Čl.I
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 80a odst. 1 písm. g) se za slovo "traktorů" vkládají slova "a vozidel uvedených v písmeni i)".
2. V § 80a odst. 1 písm. h) se slova "písmeni g)" nahrazují slovy "písmenech g) a i)".
3. V § 80a odst. 1 písm. i) se slovo "vozidla," nahrazuje slovy "vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až f), určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a" a slova "určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče," se zrušují.
4. V § 92 odst. 4 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.
5. V § 93 odst. 4 se slova "a jedna fotografie" zrušují.
6. V § 105 odst. 1 písm. d) se slova "nebo jinou formou pořízenou podobenku" zrušují.
7. V § 105 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).
8. V § 105 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
9. V § 106 odst. 1 písm. c) se slova "nebo jinou formou pořízenou podobenku" zrušují.
10. V § 109 odst. 4 se slova "o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 93" nahrazují slovy " , kterým bylo řidičské oprávnění podmíněno nebo omezeno".
11. V § 109 odst. 6 se slova "d), e), f) a" nahrazují slovy "b) až".
12. V § 109 odst. 8 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).
13. V § 109 odst. 8 písm. b) se číslo "1" nahrazuje číslem "2".
14. V § 109 odst. 9 se slova "podle odstavců 6, 7 a 8" nahrazují slovy "o vydání řidičského průkazu".
15. V § 110 odst. 4 se slova "po úhradě správního poplatku ve výši 500 Kč" zrušují.
16. V § 110 odst. 5 se slova "na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Je-li držiteli řidičského oprávnění vydáván řidičský průkaz podle § 109 odst. 2 písm. d), e) nebo f), je držitel řidičského oprávnění povinen zároveň s převzetím řidičského průkazu odevzdat neplatný řidičský průkaz nebo řidičský průkaz členského státu nebo poškozený řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz obsahující již neplatné údaje" nahrazují slovy "u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost. Držitel řidičského oprávnění je povinen při převzetí řidičského průkazu odevzdat řidičský průkaz, řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož je držitelem, pokud jej neodevzdal dříve nebo pokud neohlásil jeho ztrátu, odcizení nebo zničení".
17. V § 111 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) jednu fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.".
18. § 112 se zrušuje.
19. V § 113 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Držitel řidičského oprávnění, kterému bylo řidičské oprávnění podmíněno, omezeno nebo odňato nebo pozastaveno podle § 95 nebo podle exekučního řádu, je povinen odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o podmínění, omezení, odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění nebo kdy mu byl doručen exekuční příkaz.
(2) Neplatný řidičský průkaz je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.".
20. V § 113 odst. 3 se slova "příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" zrušují a slova "některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění" se nahrazují slovy "řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel".
21. V § 113 se odstavce 6 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 6 a 7.
22. V § 113 odst. 6 se číslo "7" nahrazuje číslem "5".
23. V § 114 odst. 1 se slova "písm. b), c) a e)" zrušují.
24. V § 114 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Řidičský průkaz se nevrací, je-li neplatný.".
25. V § 114 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
26. V § 114 odst. 2 se slova "Odstavce 1 až 3" nahrazují slovy "Odstavec 1".
27. V § 115 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a odevzdat řidičský průkaz, jde-li o ohlášení jeho poškození".
28. V § 115 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
29. V § 115 odst. 6 se slova "až 6" nahrazují slovy "a 2".
30. V § 115 odst. 7 se slova "nebo mezinárodního řidičského průkazu" zrušují.
31. V § 116 odst. 4 větě třetí se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
32. V § 118 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) byla ohlášena jeho ztráta, odcizení, poškození nebo zničení.".
33. V § 119 odst. 2 se na konci písmene a) doplňují slova " , včetně digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu řidiče".
34. V § 120 odst. 1 se věty první až třetí zrušují.
35. V § 122a odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
"d) údaje z evidence občanských průkazů a
e) údaje z evidence cestovních dokladů.".
36. V § 122a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Poskytovaným údajem podle odstavce 1 písm. c), d) a e) je digitalizovaná fotografie.".
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
37. V § 124 odst. 5 písm. e) se slova "a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů" zrušují.
38. V § 124 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k
a) vedení řízení o
1. udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění,
2. vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,
3. vydání paměťové karty řidiče,
4. výměně řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem,
b) přijetí vzdání se řidičského oprávnění podle § 93 odst. 2 písm. c) nebo § 94 odst. 2, přijetí oznámení změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu, přijetí vrácené nebo odevzdané paměťové karty řidiče, přijetí ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a k dalším souvisejícím úkonům,
c) poskytnutí údajů z registru řidičů nebo k vydání výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení řidiče.
(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vedl řízení nebo provedl úkon podle odstavce 7, zapíše související údaje do registru řidičů.".
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 9 až 12.
39. V § 124 odst. 9 se slova "odstavci 5 písm. b) až h) a k) a l)" nahrazují slovy "hlavě III, IV a V tohoto zákona, které vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností, s výjimkou činností uvedených v odstavci 7 nebo 8,".
40. V § 125c odst. 4 písm. b) se slova "nebo 2" zrušují.
41. V § 129 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Pro účely vedení v registru řidičů a vyhotovení řidičského průkazu nebo paměťové karty řidiče si obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti o udělení řidičského oprávnění, rozšíření řidičského oprávnění nebo o vydání řidičského průkazu nebo paměťové karty řidiče opatří digitalizovanou fotografii žadatele a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele. Nelze-li digitalizovanou fotografii žadatele získat z registru řidičů, z evidence občanských průkazů, z evidence cestovních dokladů nebo z agendového informačního systému cizinců nebo došlo-li k podstatné změně podoby žadatele, pořídí ji obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti.".
42. V § 137 odst. 2 se nahrazují slova "§ 105 odst. 5" slovy "§ 105 odst. 4", slova "§ 113 odst. 9" slovy "§ 113 odst. 7" a slova "§ 115 odst. 8" slovy "§ 115 odst. 7".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužije, jde-li o změnu údaje o obci obvyklého bydliště držitele na území České republiky, zaznamenané v řidičském průkazu.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl.III
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 52c odst. 1 se slova "příslušný podle místa obvyklého bydliště řidiče podle zákona o silničním provozu2a), nebo sídla zaměstnavatele řidiče nebo sídla podnikajícího řidiče, nemá-li na území České republiky obvyklé bydliště," zrušují.
2. V § 52c odst. 3 se slova "uvedený v odstavci 1" nahrazují slovy " , u kterého podává žádost".
3. V § 52c se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) Pro účely vedení v registru řidičů a vyhotovení řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče si obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti podle odstavce 1, 6 nebo 7 opatří digitalizovanou fotografii žadatele a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele. Nelze-li digitalizovanou fotografii žadatele získat z registru řidičů, z evidence občanských průkazů, z evidence cestovních dokladů nebo z agendového informačního systému cizinců nebo došlo-li k podstatné změně podoby žadatele, pořídí ji obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti.".
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.
4. V § 52c se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Příslušný k rozhodování o profesní způsobilosti řidiče podle odstavce 1 a k úkonům podle odstavce 6 nebo 7 je kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vedl řízení podle odstavce 1 nebo provedl úkon podle odstavce 6 nebo 7, zapíše související údaje do registru řidičů.".
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.
5. V § 62 se slova "§ 52c odst. 9" nahrazují slovy "§ 52c odst. 10".
6. V § 62 se slova "§ 52c odst. 10" nahrazují slovy "§ 52c odst. 11".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.IV
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324//2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., se mění takto:
1. V příloze k zákonu v části II položce 26 se v písmeni h) číslo "50" nahrazuje číslem "200".
2. V příloze k zákonu v části II položce 26 písmeno i) zní:
"i) Vydání řidičského průkazu v kratší
  lhůtě                    Kč    700".
3. V příloze k zákonu v části II položce 26 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
"j) Vydání mezinárodního řidičského
  průkazu                   Kč    50".
Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena k) až o).
4. V příloze k zákonu v části II položce 26 oddílu "Poznámky" se body 4 a 5 zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti 1. července 2018.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty