61/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
61/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 263/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:
"(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů,
b) podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd,
c) podmínky zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů1a),
d) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání sedimentů,
e) působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně pravomoci ukládat sankce.
1) Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství.
1a) § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 1 odst. 5 a 6, § 10 odst. 1, § 12 odst. 4, § 13 odst. 1 písm. a) a b) a v § 13a odst. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".
3. Poznámka pod čarou č. 2a zní:
"2a) Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.".
4. V § 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova " , s výjimkou přípravků na ochranu rostlin21)".
Poznámka pod čarou č. 21 zní:
"21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.".
5. V § 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova " , s výjimkou přípravků na ochranu rostlin21)".
6. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) jsou registrována podle tohoto zákona nebo jim byl udělen souhlas podle § 3a odst. 3 nebo § 3b odst. 3; to neplatí, pokud jde o statkové hnojivo a hnojiva ES,".
7. V § 3 odst. 2 písm. c) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "rizikových látek" se vkládají slova "nebo mikrobiologických parametrů".
8. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) v rozporu s podmínkami registrace podle § 5 odst. 1 písm. d).".
9. V § 3 odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Od hodnot chemických a fyzikálních vlastností hnojiva nebo pomocné látky uvedených v označení jsou přípustné odchylky v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.".
10. V § 3 odst. 5 se za slovem "prvky" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "rizikové látky" se vkládají slova "a mikrobiologické parametry".
11. V § 3a odst. 2 písmeno d) zní:
"d) návrh etikety nebo příbalového letáku22), kterým budou hnojivo nebo pomocná látka v souladu s § 7 opatřeny.".
Poznámka pod čarou č. 22 zní:
"22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.".
12. V § 3a odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova " , jehož součástí je závazné znění etikety nebo příbalového letáku" a ve větě druhé se slova "doručen zákaz" nahrazují slovy "doručeno oznámení o zahájení řízení o zákazu".
13. V § 3a odstavec 4 zní:
"(4) Ústav rozhodne o zákazu uvádět do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, pokud
a) neodpovídá typu hnojiva nebo pomocné látky uvedenému ve vyhlášce,
b) nesplňuje podmínky stanovené v § 3, nebo
c) ohlášení nesplňuje podmínky stanovené v § 3a odst. 2.".
14. V § 3a se odstavec 5 zrušuje.
15. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 zní:
 
"§ 3b
Ohlášení vzájemně uznaných hnojiv
(1) Výrobce3a), dovozce3a) nebo dodavatel, který hodlá uvést do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které odpovídají předpisům, které jsou pro výrobu těchto hnojiv nebo pomocných látek nebo jejich uvedení na trh v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci závazné, nebo výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe používaným v některém z těchto států, pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné provést dodatečná šetření23) (dále jen "vzájemně uznané hnojivo"), je povinen před jeho prvním uvedením do oběhu v České republice zaslat ústavu ohlášení o uvedení vzájemně uznaného hnojiva do oběhu.
(2) Ohlášení vzájemně uznaného hnojiva podle odstavce 1 obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu
a) je-li ohlašovatelem dovozce nebo dodavatel, jméno a pobyt výrobce, případně identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo, případně právní formu podnikání a identifikační číslo výrobce, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b) název vzájemně uznaného hnojiva,
c) platný doklad o uvádění vzájemně uznaného hnojiva do oběhu v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci a
d) návrh etikety nebo příbalového letáku, kterým bude vzájemně uznané hnojivo opatřeno v souladu s § 7 a zároveň etiketu nebo příbalový leták, se kterým je vzájemně uznané hnojivo platně uváděno do oběhu v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci.
(3) Vzájemně uznané hnojivo, které je předmětem ohlášení podle odstavce 1, může ohlašovatel uvést do oběhu na základě souhlasu ústavu, jehož součástí je závazné znění etikety nebo příbalového letáku. Nebude-li ohlašovateli takový souhlas doručen do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo ústavu, ani mu v této lhůtě nebude doručeno oznámení o zahájení řízení o zákazu uvádění do oběhu podle odstavce 4, platí, že ústav souhlas udělil.
(4) Ústav rozhodne o zákazu uvádět do oběhu vzájemně uznané hnojivo, pokud
a) nesplňuje podmínky stanovené v § 3, nebo
b) ohlášení nesplňuje podmínky stanovené v § 3b odst. 2.
23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.".
16. V § 4 odstavec 2 zní:
"(2) Žádost o registraci hnojiva obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu
a) je-li žadatelem dovozce nebo dodavatel, jméno a sídlo výrobce, případně identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo, případně právní formu podnikání a identifikační číslo výrobce, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b) název hnojiva a jeho druh,
c) návrh etikety nebo příbalového letáku, kterým bude hnojivo v souladu s § 7 opatřeno,
d) popis výrobního postupu včetně výčtu surovin použitých k výrobě hnojiva a
e) potvrzení, že se nejedná o výbušninu podle zvláštního právního předpisu4), jde-li o hnojivo obsahující dusičnan amonný.".
17. V § 5 odst. 1 písmena c) až e) znějí:
"c) údaje o výrobci podle § 4 odst. 2 písm. a),
d) podmínky registrace stanovené na základě výsledků posouzení nebo přezkoušení hnojiva podle § 4 odst. 4 a 5,
e) závazné znění etikety nebo příbalového letáku a".
18. V § 5 odst. 4 se za slova "názvu hnojiva" vkládají slova " , etikety nebo příbalového letáku".
19. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
"c) pokud žadatel porušil podmínky registrace hnojiva, nebo
d) pokud hnojivo obsahuje přípravek na ochranu rostlin.".
20. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "To neplatí pro hnojivo obsahující přípravek na ochranu rostlin, které může být uváděno do oběhu po uplynutí doby platnosti rozhodnutí nebo zrušení registrace podle odstavce 5 písm. a) nebo d) nejdéle po dobu 6 měsíců.".
21. § 6 včetně nadpisu zní:
 
"§ 6
Registr hnojiv
(1) Registrovaná a ohlášená hnojiva a pomocné látky se zapisují do registru hnojiv (dále jen "registr"), který vede ústav.
(2) Do registru se zapisují údaje týkající se hnojiva podle § 3a odst. 2, § 3b odst. 2 nebo § 4 odst. 2 s výjimkou údajů o výrobním postupu a použitých surovinách podle § 4 odst. 2 písm. d).
(3) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Ustanovení odstavce 2 platí pro pomocné látky obdobně.".
22. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "označení" vkládají slova "na etiketě nebo příbalovém letáku".
23. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova "údaj o výrobci1b)" nahrazují slovy "údaj o výrobci3a)".
Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.
24. V § 7 odst. 1 písmena c) a d) znějí:
"c) obsah určujících součástí hnojiva, včetně obsahu rizikových prvků a rizikových látek, a další určující chemické nebo fyzikální parametry; u živin též jejich formu a rozpustnost,
d) zrnitost a jemnost mletí hnojiva, stálost kapalin, mrazuvzdornost a specifické požadavky pro skladování a používání,".
25. V § 7 odst. 1 písmeno g) zní:
"g) hmotnost hnojiva, popřípadě objem a".
26. V § 7 odstavec 3 zní:
"(3) Označení hnojiva musí být v českém jazyce a musí být trvale a přímo čitelné bez porušení obalu a zároveň nesmí být označení hnojiva matoucí nebo naznačovat vlastnosti, které hnojivo nemá.".
27. V § 8 odst. 2 se za slova "Ustanovení odstavce 1" vkládají slova "písm. a) až c)".
28. V § 9 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Hnojiva, pomocné látky a upravené kaly musí být používány tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod.".
29. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Zemědělští podnikatelé, kteří letecky aplikují kapalná hnojiva nebo pomocné látky na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před aplikací hlášení podle prováděcího právního předpisu.".
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.
30. V § 9 odst. 10 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a hlášení letecké aplikace hnojiv a pomocných látek".
31. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a monitoring vstupů do zemědělských půd".
32. V § 10 odst. 2 písm. b) se za slovo "půd" vkládají slova "a vstupů do půd".
33. V § 10 odst. 2 písm. c) se za slovo "provedení" vkládají slova "odběru vzorků a jejich".
34. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) provádění dlouhodobých přesných polních pokusů včetně lyzimetrických pozorování.".
35. V § 10 odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Plánování a vyhodnocení agrochemického zkoušení zemědělských půd a monitoringu zemědělských půd provádí ústav prostřednictvím evidence půdy podle uživatelských vztahů a výsledky předává ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí.".
36. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova "produkci semene" nahrazují slovy "záchranu a reprodukci genových zdrojů".
37. Poznámka pod čarou č. 16b zní:
"16b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.".
38. V § 14a odst. 1 písm. a) se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
39. V § 14a odst. 1 písm. b) se slova "6 a 7" nahrazují slovy "7 a 8".
40. V § 14a odst. 2 písm. a) se slova "a § 3 odst. 3" a "podle § 3a" zrušují.
41. V § 14a odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) až d), která znějí:
"b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které ohrožují úrodnost půdy nebo zdraví lidí nebo zvířat,
c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které poškozují životní prostředí,
d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které jsou znehodnoceny,".
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena e) až i).
42. V § 14a odst. 2 písm. e) se slova "a § 3 odst. 3" zrušují a slova "nebo rizikových látek" se nahrazují slovy " , rizikových látek nebo mikrobiologických parametrů".
43. V § 14a odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) uvede do oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, které neodpovídají podmínkám registrace,".
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).
44. V § 14a odst. 2 písm. h) se slova "odst. 1 až 4" nahrazují slovy "nebo prováděcím právním předpisem vydaným k jeho provedení".
45. V § 14a odst. 2 písmeno j) zní:
"j) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti hnojiv16b) nesplní některou z povinností při
1. uvádění hnojiva na trh,
2. identifikaci, označování, balení nebo zajištění sledovatelnosti hnojiva,
3. dodržování požadavků na složení hnojiva, nebo
4. používání organických hnojiv.".
46. V § 14a odst. 3 písm. b) se slovo "d)" nahrazuje slovy "h) nebo j) bodu 4".
47. V § 14a odst. 3 písm. c) se slova "c) nebo e)" nahrazují slovy "d), f), g), i) nebo j) bodu 2 nebo 3".
48. V § 14a odst. 3 písm. d) se slova "a), b) nebo f)" nahrazují slovy "a), b), c), e) nebo j) bodu 1".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 156/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 156/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ústav bezodkladně zastaví řízení o registraci hnojiva, pokud hnojivo obsahuje přípravek na ochranu rostlin.
3. Do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ústav zruší rozhodnutí o registraci hnojiva vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud hnojivo obsahuje přípravek na ochranu rostlin. Hnojiva, u kterých bylo zrušeno rozhodnutí o registraci podle věty první, mohou být uváděna do oběhu nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Body 2 a 3 se použijí pro pomocné látky obdobně.
Čl.III
Technický předpis
Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
Čl.IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty