62/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
62/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl.I
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. a) bod 3 zní:
"3. sadební materiál, kterým jsou rostliny získané ze semenného materiálu, z částí rostlin nebo z přirozeného zmlazení; sadební materiál se podle způsobu pěstování člení na semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky,".
2. V § 2 písmeno k) zní:
"k) vlastníkem zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny vlastník pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nebo genová základna nacházejí,".
3. V § 2a odstavec 3 zní:
"(3) Pověřená osoba provede každoročně hodnocení Národního programu a výsledky hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku předá ministerstvu do 31. ledna kalendářního roku.".
4. V § 2c se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Pokud žádá o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu nájemce nebo pachtýř pozemku, na kterém se genetický zdroj nachází, je povinen k žádosti doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy nebo jiný doklad od vlastníka genetického zdroje, ve kterém je výslovně uvedeno, že je oprávněn žádat o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 2e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Doklad o zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu obsahuje označení účastníka Národního programu, druh genetického zdroje lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny, evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin, zdůvodnění zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu a informace o převedení vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin do vlastnictví určené osoby nebo do vlastnictví jiného účastníka Národního programu podle odstavce 3.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
6. V § 2g odstavec 3 zní:
"(3) Bylo-li zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu pověřenou osobou zrušeno, je vlastník tohoto genetického zdroje povinen ve lhůtě do 30 dnů od zrušení zařazení předat dokumentaci o genetickém zdroji lesních dřevin v rozsahu uvedeném v dokladu o zrušení osobě uvedené v tomto dokladu.".
7. V § 2h odstavec 3 zní:
"(3) Pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů jsou účastníci Národního programu povinni umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů lesních dřevin bezúplatně.".
8. V § 2i odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:
"(2) Genové základny se vyhlašují na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny druhy lesních dřevin. Genovou základnu vyhlašuje na základě vlastního odborného posudku pověřená osoba na žádost vlastníka lesa32) na území, které má být prohlášeno za genovou základnu. Genové základny se vyhlašují na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok. Tato doba může být na žádost vlastníka lesa pověřenou osobou dále prodloužena, nejdéle však o 12 měsíců. Seznam genových základen vede pověřená osoba v ústřední evidenci. Pověřená osoba přidělí vyhlášené genové základně evidenční číslo.
32) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.".
9. V § 2i se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Dojde-li ke změně vlastníka pozemku, na kterém se genová základna nachází, je nový vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Dojde-li ke změně nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se genová základna nachází, je vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy, byla-li uzavřena.
(5) Zjistí-li pověřená osoba, že genová základna, u níž došlo ke změně vlastníka, nájemce nebo pachtýře podle odstavce 4, nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy, zruší její vyhlášení; v ostatních případech změna vlastníka, nájemce nebo pachtýře není důvodem ke zrušení vyhlášení genové základny.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.
10. § 2j včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 33 zní:
 
"§ 2j
Financování ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
Finanční prostředky pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci, ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu a k provozování banky osiva a explantátů jsou účastníkům Národního programu včetně určené osoby poskytovány formou dotací33).
33) § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
11. V § 6 odstavec 3 zní:
"(3) Žádost o vystavení potvrzení o původu podle odstavce 1 je žadatel povinen předložit pověřené osobě nejpozději do 21 kalendářních dnů po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, přičemž dnem ukončení tohoto sběru se rozumí poslední den, kdy sběr reprodukčního materiálu proběhl. Nedodrží-li žadatel o vystavení potvrzení o původu stanovenou lhůtu, pověřená osoba potvrzení o původu nevystaví.".
12. V § 11 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou "Porosty lze uznávat jako zdroje identifikovaného, selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu pouze na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy.".
13. V § 11 odst. 3 se za slovo "prováděcími" vkládá slovo "právními".
14. V § 11 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Dojde-li ke změně vlastníka pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nachází, je nový vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy změna nastala. Dojde-li ke změně nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nachází, je vlastník pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy, byla-li uzavřena.
(5) Zjistí-li pověřená osoba, že uznaný zdroj, u něhož došlo ke změně vlastníka, nájemce nebo pachtýře podle odstavce 4, nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zruší jeho uznání.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
15. V § 13 odst. 1 větě poslední se slova "druhů dřevin, pro které je genová základna vyhlášena" nahrazují slovy "také v případě dubu letního, dubu zimního a buku lesního, pokud je pro tyto dřeviny genová základna vyhlášena".
16. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Porosty se uznávají jako zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
17. V § 14 odst. 2 a v § 16 odst. 2 se za slova "reprodukčního materiálu" vkládají slova "na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok".
18. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Právnická osoba podle odstavce 2 písm. b) musí mít nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin uvedeno v předmětu své činnosti.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
19. V § 23 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) odpovědný zástupce držitele licence přestane vykonávat funkci,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
20. V § 23 odstavec 2 zní:
"(2) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) až c), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala; pokud tak neučiní, licence uplynutím této lhůty zaniká.".
21. V § 23 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Jestliže držitel licence oznámí ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) až c) a zároveň ustanoví nového odpovědného zástupce a požádá o udělení licence nové, neuplatní se lhůta pro její zánik podle odstavce 2.
(5) Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o této skutečnosti informoval předem písemně držitele licence. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení držitele licence, jeho výkon je ukončen dnem doručení oznámení odpovědného zástupce ministerstvu; uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
22. V § 25a odst. 5 se slova "a vzor oznámení" zrušují.
23. V § 26 odst. 3 se za slova "Orgánům veřejné správy" vkládají slova "a pověřené osobě podle § 30".
24. V § 30 odst. 2 písmeno q) zní:
"q) vyhlašuje genové základny, prodlužuje dobu jejich vyhlášení, zrušuje vyhlášení genových základen, přiděluje genovým základnám evidenční čísla a stanovuje způsob hospodaření v genových základnách,".
25. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
"v) provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních prostředků podle § 2j.".
26. V § 34 odst. 1 a v § 34a odst. 1 písmena a) a b) znějí:
"a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,
b) nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,".
27. V § 34 odst. 1 a v § 34a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji.".
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
28. V § 34 odst. 1 a v § 34a odst. 1 písmeno e) zní:
"e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo".
29. V § 34 odstavec 2 zní:
"(2) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.".
30. V § 34 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.".
31. V § 34a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.".
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.
32. V § 34a odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,".
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
33. V § 34a odst. 8 písmena a) až c) znějí:
"a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 3,
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b) až g), odstavce 5, 6 nebo 7.".
34. § 38a zní:
 
"§ 38a
Práva a povinnosti vlastníka zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny podle tohoto zákona s výjimkou podávání žádosti podle § 2c má i nájemce nebo pachtýř pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nebo genová základna nacházejí, pokud nájemní nebo pachtovní smlouva uzavřená mezi vlastníkem zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny a nájemcem nebo pachtýřem výslovně nestanoví jinak.".
35. V § 39 odst. 1 se slova "§ 2c odst. 3" nahrazují slovy "§ 2c odst. 4", slova "§ 2i odst. 4" se nahrazují slovy "§ 2i odst. 6", slova "§ 13 odst. 4" se nahrazují slovy "§ 13 odst. 5" a slova "§ 20 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 20 odst. 4".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna lesního zákona
Čl.II
§ 41
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 27 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Vlastník lesa může v případě slučování dvou nebo více částí lesního majetku za účelem zpracování nového plánu požádat schvalující orgán státní správy lesů o zkrácení doby platnosti plánu. Orgán státní správy lesů žádosti vyhoví, pokud zkrácením doby platnosti plánu nedojde k ohrožení rovnoměrného a trvalého plnění funkcí lesa. Součástí žádosti je lesní hospodářská evidence o plnění závazných ustanovení plánu, aktualizovaná ke dni navrhovaného konce platnosti plánu. Navrhovat zkrácení doby platnosti plánu lze pouze k 31. prosinci běžného roku. Lhůta k podání žádosti o zkrácení doby platnosti plánu je do 30 dnů od navrhovaného konce platnosti plánu. Orgán státní správy lesů poskytne vlastníkovi lesa na jeho žádost předběžnou informaci podle § 139 správního řádu o podmínkách zkrácení doby platnosti plánu.".
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
2. V § 27 odst. 7 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
3. V § 29 odst. 1 se slova "semen nebo sazenic" nahrazují slovy "reprodukční materiál".
4. V § 29 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) V případě reprodukčního materiálu určeného pro výzkumné, pokusné nebo šlechtitelské účely může ministerstvo povolit výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování uvedených v odstavci 1, přičemž žadatel o výjimku k žádosti doloží kopii projektu zpracovaného vědeckou nebo výzkumnou institucí. Výjimka udělená ministerstvem se vztahuje pouze na reprodukční materiál využitý v rámci realizovaného projektu.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
5. V § 29 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:
"(4) Vlastník lesa je povinen vést evidenci o původu identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu použitého při umělé obnově lesa a zalesňování a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let. Součástí této evidence je i evidence průvodních listů34) k jednotlivým oddílům použitého reprodukčního materiálu.
34) § 8 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
6. V § 29 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 35 a 36 zní:
"(5) Použije-li vlastník lesa k umělé obnově lesa a zalesňování reprodukční materiál původem z lesních porostů nacházejících se na území České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, lze použít u všech lesních dřevin k evidenci o původu reprodukčního materiálu průvodní list podle odstavce 4 nebo čestné prohlášení vlastníka lesa o původu reprodukčního materiálu, ve kterém budou uvedeny především údaje označující
a) identifikaci místa, odkud reprodukční materiál pochází, uvedením jednotek prostorového rozdělení lesa35),
b) evidenční číslo uznané jednotky, ze které reprodukční materiál pochází36), bylo-li přiděleno,
c) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo místa, odkud reprodukční materiál pochází,
d) přírodní lesní oblast, ve které se nachází místo, odkud reprodukční materiál pochází.
35) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
36) § 12 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
7. V § 29 odst. 6 se slova "semen a sazenic" nahrazují slovy "reprodukčního materiálu".
8. V § 47 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Orgány státní správy lesů zasílají ministerstvu každoročně do 31. ledna za předchozí kalendářní rok údaje o odnětí a o poplatcích za odnětí. Tyto údaje zasílají prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném ministerstvem. Tyto údaje jsou přístupné Ministerstvu životního prostředí.".
9. V § 48a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
"o) o zkrácení doby platnosti plánu (§ 27 odst. 5).".
10. V § 49 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) povoluje výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa a zalesňování (§ 29 odst. 3),".
Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena i) až o).
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty