171/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
171/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:
Čl.I
Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb. a vyhlášky č. 308/2016 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta na samostatný řádek "Směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 7. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.".
2. V příloze č. 1 Poznámka 1 zní:
"Poznámka 1: Pojmy v "uvozovkách" jsou vymezené pojmy uvedené ve ,Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu‘.".
3. V příloze č. 1 v SVMe 1 v Poznámce 1 písmeno a) zní:
"a. palné zbraně speciálně určené pro školní (inertní) střelivo neschopné vystřelit střelu;".
4. V příloze č. 1 v SVMe 1 Poznámka 3 zní:
"Poznámka 3: Bod SVMe 1 b) 2 se nevztahuje na zbraně speciálně určené k vystřelení inertní střely pomocí stlačeného vzduchu nebo CO
2
.".
5. V příloze č. 1 v SVMe 4 v Poznámce 4 písm. d) bod 2. zní:
"2. AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k "programovému vybavení", a".
6. V příloze č. 1 v SVMe 7 písm. b. bodu 4 písmeni b. se slova "s 2,4 dichlorfenoxyoctovou kyselinou" nahrazují slovy "s 2,4-dichlorfenoxyoctovou kyselinou".
7. V příloze č. 1 v SVMe 7 písm. b. bodu 4 písm. c. bodu 4 se text "(CAS 704057-5)" nahrazuje textem "(CAS 7040-57-5)".
8. V příloze č. 1 v SVMe 8 Technická poznámka 1 zní:
"1. Pro účely bodu SVMe 8, s výjimkou bodu SVMe 8 c) 11 nebo SVMe 8 c) 12, se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je vyjmenována v podbodech SVMe 8.".
9. V příloze č. 1 v SVMe 8 písm. a. bodu 5 se text "(CAS 7024732-4)" nahrazuje textem "(CAS 70247-32-4)".
10. V příloze č. 1 v SVMe 8 písm. a. bod 10. zní:
"10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenyl) nebo dipikramid (CAS 17215-44-0);".
11. V příloze č. 1 v SVMe 8 písm. a. bod 13. zní:
"13. HMX a deriváty (viz také jeho "prekurzory" pod bodem SVMe 8 g) 5.):
a. HMX (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazocin, 1,3,5, 7-tetranitro-1,3,5,7-tetraacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);
b. difluoroaminované analogy HMX;
c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo (3,3,0)-oktan-3-on; tetranitrosemiglykoluril čili keto-bicyklická HMX (CAS 130256-72-3);".
12. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písm. a. bod 24. zní:
"24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrakis(difluoroamin) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);".
13. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písm. a. bodu 32 písmeni b. se text "(CAS 229176-04-9)" nahrazuje textem "(CAS 1614-08-0)".
14. V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene a. doplňuje bod 40., který zní:
"40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-nitramin) (CAS 19836-28-3);".
15. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni c. bod 1. zní:
"1. paliva pro "letadla" se speciálním složením pro vojenské použití;".
16. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni c. bod 5. zní:
"5. kovová paliva, palivové ,směsi‘ nebo "pyrotechnické" ,směsi‘ s částicemi v kulové, rozprášené, sféroidické, vločkové nebo mleté formě, vyráběné z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem některé z těchto položek:
a. tyto kovy a jejich ,směsi‘:
1. beryllium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 µm;
2. železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí částic 3 µm nebo méně vyráběný redukcí oxidu železa vodíkem;
b. ,směsi‘ obsahující některou z těchto položek:
1. zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 µm; nebo
2. bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 µm;".
17. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písm. f. v bodu 12 se text "(CAS 8506872-0)" nahrazuje textem "(CAS 85068-72-0)".
18. V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 1 zní:
"Poznámka 1: Paliva pro "letadla" podle bodu SVMe 8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky.".
19. V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 4 zní:
"Poznámka 4: Bod SVMe 8 c) 5. b) se vztahuje pouze na kovová paliva ve formě částic, pokud jsou smíchaná s jinými látkami za účelem vytvoření ,směsi‘ pro vojenské účely, jako jsou suspenze tekutých "hnacích hmot", pevné "hnací hmoty" nebo "pyrotechnické" ,směsi‘.".
20. V příloze č. 1 v SVMe 8 se doplňuje Poznámka 14, která zní:
"Poznámka 14: Bod SVMe 8 a) se vztahuje na ‚výbušné směsné krystaly (kokrystaly)‘.
Technická poznámka
,Výbušný směsný krystal (kokrystal)‘ je pevný materiál tvořený pravidelným trojrozměrným uspořádáním dvou a více výbušných molekul, z nichž alespoň jedna je uvedena v bodu ML 8 a).".
21. V příloze č. 1 v SVMe 9 písm. a. bodu 2 písmena a. až d. znějí:
"a. samočinné zbraně s ráží 12,7 mm nebo větší, uvedené v bodě SVMe 1, nebo zbraně uvedené v bodech SVMe 2, SVMe 4, SVMe 12 nebo SVMe 19, nebo ,úchyty‘ či místa upevnění pro takové zbraně;
Technická poznámka
,Úchytem‘ se rozumí úchyt či zesílení konstrukce pro účely instalace zbraní.
b. systémy řízení palby uvedené v bodě SVMe 5;
c. obě tyto položky:
1. ,Ochrana CBRN‘ (ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním) a
2. ,oplachovací či mycí systém‘ určený pro dekontaminaci; nebo
Technické poznámky
1. ,Ochrana CBRN‘ je oddělený vnitřní prostor obsahující přetlakování, izolace ventilačních systémů, omezené výstupy ventilace s filtry CBRN a omezené vchody pro posádku obsahující přechodovou komoru.
2. ,Oplachovací či mycí systém‘ je systém rozstřikující mořskou vodu schopný pokropit současně vnější nástavbu a paluby plavidla.
d. aktivní systémy zbraňových protiopatření uvedené v bodech SVMe 4 b), SVMe 5 c) nebo SVMe 11 a), který má kteroukoli z následujících vlastností:
1. ,Ochrana CBRN‘;
2. trup a nástavba navržené speciálně ke snížení profilu zachytitelného radarem;
3. prostředky na redukci termální stopy (například chladicí systém výfukových plynů), s výjimkou těch, jež jsou speciálně určeny ke zvýšení celkového výkonu energetické centrály nebo ke snížení dopadu na životní prostředí; nebo
4. demagnetizační systém, jehož účelem je omezit magnetickou stopu celého plavidla;".
22. V příloze č. 1 v SVMe 9 v písm. b. bod 4. zní:
"4. ,na vzduchu nezávislé pohonné systémy (AIP)‘ zvláště určené pro ponorky;
Technická poznámka
,Na vzduchu nezávislý pohonný systém (AIP)‘ umožňuje, aby u ponořené ponorky fungoval pohonný systém bez přístupu k atmosférickému kyslíku po delší dobu, než by jinak dovolovaly baterie. Pro účely bodu SVMe 9 b) 4. AIP nezahrnuje pohon využívající jadernou energii.".
23. V příloze č. 1 v SVMe 9 v Poznámce se za slovo "konektory" vkládají slova "pro plavidla".
24. V příloze č. 1 v SVMe 10 nadpis zní:
"
"Letadla", "vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch", "bezpilotní vzdušné prostředky" ("UAV"), letecké motory a výzbroj a výstroj "letadel", související vybavení a součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití:
".
25. V příloze č. 1 v SVMe 10 písmeno c. zní:
"c. bezpilotní "letadla" a "vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch", jejich vybavení a pro ně speciálně určené součásti:
1. "UAV", dálkově pilotované vzdušné prostředky (RPV) a autonomní programovatelné prostředky a bezpilotní "vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch";
2. startovací zařízení, návratové vybavení a pozemní vybavení;
3. vybavení určené pro řídicí a kontrolní účely;".
26. V příloze č. 1 v SVMe 10 písmeni e) bodu 2 se slova "bezpilotní letadla" nahrazují slovy "bezpilotní "letadla"".
27. V příloze č. 1 v SVMe 10 písmeni f) se slovo "letadla" nahrazuje slovem ""letadla"".
28. V příloze č. 1 v SVMe 13 písmeno c. zní:
"c. přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem a jejich speciálně konstruované skořepiny přilby nebo vnitřní vystýlky a vycpávky;
Odkaz: Jiné součásti či příslušenství vojenských přileb viz v příslušné položce SVMe.".
29. V příloze č. 1 v SVMe 15 v Poznámce 2 v úvodní části se slovo "určené" nahrazuje slovem "konstruované".
30. V příloze č. 1 v SVMe 17 v písmeni o. se slovo "laserům" nahrazuje slovem ""laserům"".
31. V příloze č. 1 v SVMe 17 Technické poznámky znějí:
"Technické poznámky
1. Od roku 2014 se nepoužívá.
2. Pro účely bodu SVMe 17 se slovem ,upravený‘ rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití.".
32. V příloze č. 1 v SVMe 21 v písmeni a. se na konci textu bodu 2 doplňuje slovo "nebo".
33. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka
"
SVMe 15 "Elektronkové zesilovače jasu obrazu první generace"
Elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálových desek." nahrazuje položkou
"
SVMe 15 "Zesilovače jasu obrazu první generace"
Elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálových desek.".
34. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka
"
SVMe 9, 19 "Laser"
Montážní celek se součástí, které vytvářejí prostorově i časově koherentní světlo, které je zesilováno vynucenou emisí záření." nahrazuje položkou
"
SVMe 9, 19 "Laser"
Zařízení, které produkuje prostorově i časově koherentní světlo pomocí zesílení stimulovanou emisí záření.".
35. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se za položku
"
SVMe 8, 10, 14 "Letadlo"
Letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, měnitelnou geometrií křídel, točivými křídly (vrtulník), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly." vkládá položka, která zní:
"
SVMe 21 "Mikroprogram"
Sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.".
36. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se za položku
"
SVMe 8 "Prekurzory"
Speciální chemické látky používané při výrobě výbušnin." vkládá položka, která zní:
"
SVMe 21 "Program"
Sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.".
37. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka
"
SVMe 22 "Technologie"
Specifické informace nezbytné pro "vývoj", "výrobu" nebo užití zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů‘ nebo ,technické pomoci‘. Kontrole podléhají "technologie" pro účely Společného vojenského seznamu EU je uvedena v bodě ML22.
Technické poznámky
1. ‚Technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).
2. ‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ‚Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘." nahrazuje položkou
"
SVMe 22 "Technologie"
Specifické informace nezbytné pro "vývoj", "výrobu" nebo provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů‘ nebo ,technické pomoci‘. "Technologie" uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě ML22.
Technické poznámky
1. ‚Technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).
2. ‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ‚Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘.".
38. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se za položku
"
SVMe 21, 22 "Vývoj"
Operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava." vkládá položka, která zní:
"
SVMe 10 "Vzducholoď"
Poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia) lehčího než vzduch.".
39. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka
"
SVMe 10 "Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch"
Balony a vzducholodě, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík." nahrazuje položkou
"
SVMe 10 "Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch"
Balony a "vzducholodě", jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. června 2017.
Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Související dokumenty